منبع پایان نامه درباره مقدار خطا، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

از جدول تجزيه واريانس استفاده مي کنيم که به صورت زير مي باشد.

جدول( 4-1): تجزيه واريانس رگرسيون چندگانه
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره F
سطح معني داري
رگرسيون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصميم گيري
اگر فرض را در سطح خطاي 05/0 رد مي کنيم و در غير اينصورت را مي پذيريم.

4-2-1-3) معيارهاي NFI ، RFI ، IFI ، CFI
4-2-1-3-1) NFI : اين شاخص به مقايسه مدل مستقل (مدلي که در آن بين متغيرها هيچ رابطه اي نيست به اين مدل، مدل پايه نيز گفته مي شود) با مدلي که توسط ما پيشنهادداده مي شود، مي پردازد. اين شاخص هرچه به عدد يک نزديک تر باشد به اين معناست که مدل پيشنهادي ما مناسب بوده است و به صورت زير محاسبه مي شود:

بطوريکه، A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و
B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي هستند.
4-2-1-3-2) RFI : شاخص برازش نسبي است و مناسبت مدل ارائه

شده را مي سنجد و به صورت زير محاسبه مي شود:
که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي هستند. و به ترتيب نشان دهنده درجه آزادي مدل مستقل و درجه آزادي مدل پيشنهادي هستند. هرچه مقدار RFI به يک نزديک تر باشد، مدل بهتر است.
4-2-1-3-3) IFI : اين معيار شاخص برازش نموي است و به صورت زير محاسبه مي شود:

بطوريکه A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي و نشان دهنده درجه آزادي مدل پيشنهادي هستند. هرچه مقدار IFI به يک نزديک تر باشد نتيجه مي گيريم که مدل پيشنهادي مناسب است.
4-2-1-3-4) CFI: اين معيار شاخص برازش مقايسه اي است و به صورت زير محاسبه مي شود:

در اين فرمول نيز مقادير A ، B ، d و همانند قبل تعريف مي شوند. هرچه مقدار CFI به يک نزديک تر باشد نتيجه مي گيريم که مدل پيشنهادي مناسب است.

4-3) آمار توصيفي

(4-3-1) : توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت افراد را نشان مي دهد.

جدول( 4-2 ): توزيع فراواني برحسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصدفراواني
درصدتجمعي
مرد
223
2/89%
2/89%
زن
27
8/10%
100%
مجموع
250
100%

نتايج جدول توصيفي بيانگرآن است که تمام داده هاي ما معتبر بوده و دادهاي گم شده (missing) نداشته ايم، بر اين اساس از 250 نفر نمونه آماري لحاظ شده در اين پژوهش 223 نفر جنسيت مرد و با (درصد فراواني 2/89) و 27 نفر جنسيت زن و با (درصد فراواني 8/10) داشتند، و نتايج نمودار نشان مي دهد بيشترين فراواني در بين افراد با جنسيت مرد و کمترين فراواني در بين افراد با جنسيت زن مي باشد.

4-3-2) : توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن افراد را نشان مي دهد.

جدول( 4-3): توزيع فراواني برحسب سن
سن
فراواني
درصدفراواني
درصدتجمعي
25-20
45
18%
18%
30-25
69
6/27%
6/45%
35-30
98
2/39%
8/84%
40-35
38
2/15%
100%
مجموع
250
100%

نتايج جدول توصيفي بيانگرآن است که تمام داده هاي ما معتبر بوده و دادهاي گم شده (missing) نداشته ايم، بر اين اساس از 250 نفر نمونه آماري لحاظ شده در اين پژوهش45 نفر 25 – 20 سال و با (درصد فراواني 18 )، 69 نفر 30 – 25 سال و با (درصد فراواني 6/27)، 98 نفر 35-30 سال و با (درصد فراواني2/39) و38 نفر 40-35 سال و با (درصد فراواني2/15) داشتند. که بيشترين فراواني در بين سنين 35 – 30 سال و کمترين فراواني در بين سنين 40 – 35 سال مي باشند.

4-3-3) : توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات افراد را نشان مي دهد.

جدول( 4-4 ) : توزيع فراواني بر حسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصدفراواني
درصدتجمعي
ديپلم
64
6/25%
6/25%
کارداني
87
8/34%
4/60%
کارشناسي
76
4/30%
8/90%
کارشناسي ارشد
23
2/9%
100%
مجموع
250
100%

نتايج جدول توصيفي بيانگرآن است که تمام داده هاي ما معتبر بوده و دادهاي گم شده (missing) نداشته ايم، بر اين اساس از 250 نفر نمونه آماري لحاظ شده در اين پژوهش64 نفر ديپلم و با (درصد فراواني6/25)، 87 نفر کارداني و با (درصد فراواني8/34)، 76 نفر کارشناسي و با (درصد فراواني4/30) و 23 نفر کارشناسي ارشد و با (درصد فراواني2/9) تحصيلات داشتند. و بيشترين فراواني در بين افراد با تحصيلات کارداني و کمترين فراواني در بين افراد با تحصيلات کارشناسي ارشد مي باشند.

4-4) آمار استنباطي و تجزيه و تحليل داده ها
بعد از توصيف متغير ها و پاسخ هاي بدست آمده از جامعه آماري در اين بخش به بررسي فرضيه هاي مطرح شده و آزمون آماري مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. به بيان ديگر در اين فصل به تحليل يافته هاي بدست آمده پرداخته مي شود تا از نظر آماري نيز بتوان صحت و سقم فرضيات را مورد بررسي قرار داد.

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S )
براي استفاده از تکنيک هاي آماري ابتدا بايد مشخص شود که داده هاي جمع آوري شده از توزيع نرمال برخوردار است يا غير نرمال. چون در صورت نرمال بودن توزيع داده هاي جمع آوري شده براي آزمون فرضيه ها مي توان از آزمون پارامتريک استفاده نمود و در صورت غير نرمال از آزمون ناپارامتريک. بدين منظور در اين مرحله به بررسي نتايج حاصل از آزمون کولموگروف-اسميرنوف در مورد هر يک از متغير هاي وابسته و مستقل مي پردازيم و بر اساس نتايج حاصل، از آزمون هاي مناسب براي بررسي صحت و سقم فرضيات پژهش را انتخاب مي کنيم.

H0 = داده اي متغير داراي توزيع نرمال است. آزمون فرض:
H1 = . داده اي متغير داراي توزيع غير نرمال است

با توجه به نتايج جدول (4-6)اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضيه صفر را نتيجه مي گيريم و در صورتي که مقدار سطح معني داري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را نتيجه مي گيريم.

جدول 4-5) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها
عامل
سطح معني داري
مقدار خطا
تاييد فرضيه
نتيجه گيري
سودآوري و رشد
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
جمع آوري اطلاعات مشتريان
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
تصميم گيري آگاهانه
002/0
05/0
H1
غيرنرمال
تجارت الکترونيکي
001/0
05/0
H1
غيرنرمال
شايستگي هاي مديريتي
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
موفقيت بانک در مديريت
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
مديريت ارتباط با مشتري
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
کاهش هزينه هاي ارتباطي
000/0
05/0
H1
غيرنرمال
تنوع مراکز بانکي
000/0
05/0
H1
غيرنرمال

با توجه به نتايج جدول (4-5) سطح معني داري براي تمام مولفه ها کوچکتر از مقدار خطا 05/0 است در نتيجه اين متغيرها داراي توزيع غيرنرمال هستند بنابرين براي بررسي همبستگي بين اين متغير ها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي کنيم

4-4-2 : بررسي و آزمون فرضيات بر مبني ضريب همبستگي اسپيرمن
4-4-2-1) فرضيه اول: جمع آوري اطلاعات مشتريان بر قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت ومعناداري دارد.
براي تحليل فرضيه اول، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان جمع آوري اطلاعات مشتريان و مشتري الکترونيکي در بانک هاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معناداري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان طور که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 276/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0 کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير جمع آوري اطلاعات مشتريان و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

جدول( 4-6 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن (جمع آوري اطلاعات مشتريان و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي)
متغير ها
جمع آوري اطلاعات و رشد و سود آوري
جمع آوري اطلاعات مشتريان
ضريب همبستگي
276/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-4-2-2) فرضيه دوم: بين تصميم گيري آگاهانه در برابر اجراي E-CRM و قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي و رشد و سود آوري آن بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت ومعناداري دارد .
براي تحليل فرضيه دوم، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان تصميم گيري آگاهانه در برابر اجراي E-CRM و قابليتهاي مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد.همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 388/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0 کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير تصميم گيري آگاهانه در برابر اجراي E-CRM و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

جدول( 4-7): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن (تصميم گيري آگاهانه در برابر اجراي E-CRM و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي)
متغير ها
تصميم گيري آگاهانه و رشد و سود آوري
تصميم گيري آگاهانه
ضريب همبستگي
388/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-4-2-3) فرضيه سوم : قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در بانک و موفقيت رشد و سود آوري مديريت ارتباط با مشتري تجارت الکترونيکي در بانک هاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري دارد.
براي تحليل فرضيه سوم، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در بانک و موفقيت در بانکهاي خصوصي و دولتي در مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 394/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0 کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در بانک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارند.
جدول( 4-8 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن( قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در بانک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي)
متغير ها
قابليتهاي مديريت ارتباط وموفقيت رشد و سود آوري
قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري
ضريب همبستگي
394/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-4-2-4) فرضيه چهارم : بين شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي E-CRM و رشد و سود آوري قابليتهاي مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي E-CRM برنامه و قابليتهاي مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 115/0 و سطح معني داري069/0 است که از سطح معني داري 05/0بيشتر است، بنابراين بين اين دو متغير شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه معناداري وجود ندارد.
جدول( 4-8 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن( شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي)
متغير ها
شايستگي هاي مديريتي و رشد و سود آوري
شايستگي هاي مديريتي
ضريب همبستگي
115/0

سطح معني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره همبستگي، متغير، زير Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، تحلیل واریانس، تحلیل داده