منبع پایان نامه درباره معیارهای ریسک، سلسله مراتب، تامین مالی، هزینه های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

از زیر معیارهای ریسک هزینه های تامین مالی بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
زیر معیارهای ریسک هزینه های تامین مالی
ریسک سود هر سهم
271/0

ریسک سود تقسیمی هر سهم
186/0

ریسک بدهی در ساختار مالی
043/0

ریسک تعداد موسسات بالقوه وام دهنده
088/0

ریسک نرخ ارز
114/0

ریسک تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی
054/0

ریسک رکودی یا رونقی بودن بازار سرمایه
124/0

ریسک افزایش نرخ سود علی الحساب سود سپرده های بانکی
120/0

به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های اعتباری با استفاده از مدل FAHP
به منظور تعیین وزن زیرمعیارهای ریسک های اعتباری ، ابتدا اهميت هر متغير نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از شاخص های فرعی به قرار زير است:

جدول(4-11 ):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های اعتباری بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
زیر معیارهای ریسک های اعتباری
ریسک عدم  توان پرداخت وام
325/0

ریسک عدم توان پرداخت بهره وام
154/0

ریسک وضعیت وام گیرنده
494/0

به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های نقدینگی با استفاده از مدل FAHP
به منظور تعیین وزن زیرمعیارهای ریسک های نقدینگی ، ابتدا نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از شاخص های فرعی به قرار زير است:

جدول(4-12):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های نقدینگی بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
زیر معیارهای ریسک های نقدینگی
ریسک درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکتها
191/0

ریسک تورم
121/0

ریسک هزینه های مالیات
042/0

ریسک هزینه مطالبات مشکوک الوصول
035/0

ریسک سود (زیان) قبل از کسر مالیات
16/0

ریسک عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه مدت
078/0

ریسک عدم توان تأمین منابع مالی کوتاه مدت
107/0

ریسک تفاوت بین زمان رسیدن سفارش خرید و سفارش فروش در بازار
098/0

ریسک وجود قوانین مشخص در معامله کالا یا خدمات
099/0

ریسک وجود تقاضای بسیار کم برای کالا یا خدمات
069/0

به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های تورم با استفاده از مدل FAHP
به منظور تعیین وزن زیرمعیارهای ریسک های تورم ، ابتدا اهميت هر متغير نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از شاخص های فرعی به قرار زير است:

جدول(4-13):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های تورم بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
زیر معیارهای ریسک های تورم
ریسک قیمت مصرف کننده
248/0

ریسک قیمت تولید کننده
324/0

ریسک تولید ناخالص داخلی
125/0

ریسک نرخ ارز
303/0

به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل FAHP

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تحلیل سلسله مراتبی، درصد تجمعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، درخت تصمیم، مقایسات زوجی، سلسله مراتب