منبع پایان نامه درباره معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه شده، براي اين آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 مي باشد که نشان دهنده رابطه بين متغير مستقل (تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت) و متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) است، بنابراين و مجموعه متغيرهاي تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت قادرند تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي را تبيين کنند.

R square
R
201/0
448/0

مقدار تعيينR square اين مدل بر اساس خروجي برابر با 201/0 است و معنادار بودن بين متغير هاي مستقل و وابسته را تأييد مي کند. همچنين مقدار R square بيانگر اين مطلب است که 1/20 درصد از تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي تحت تاثير متغيرهاي (تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت) مي باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، خرده فروشی، کانال توزیع Next Entries پایان نامه با کلید واژه های خرده فروشی، کانال توزیع، توزیع کالا