منبع پایان نامه درباره مشترك، هنجارهاي، يكديگر

دانلود پایان نامه ارشد

براي به دست آوردن مزايا با عضو شدن در شبكه هاي اجتماعي يا ديگر ساختارهاي اجتماعي با نيت خالص.
Portes

شبكه ارتباطات مشاركتي بين شهروندان كه حل مشكلات جمعي را تسهيل مي نمايد.
Brehm Rahn
سرمايه اجتماعي برون گروهي
سرمايهْ اجتماعي با عملكرد آن تعريف شده است ذات واحدي نيست اما تنوعي از هستي ها است كه در دو ويژگي مشترك هستند 1- روي ساختار اجتماعي تمركز دارند 2- كنش هاي خاص افراد را در طول ساختارها تسهيل مي نمايند.
Coleman

توانايي افراد براي كاركردن با هم براي رسيدن به اهداف مشترك در گروه ها و سازمان ها.
سرمايه اجتماعي به عنوان وجود مجموعه اي از ارزش هاي غير رسمي يا هنجارهاي تقسيم شده در ميان افراد گروهي كه همكاري در ميان آنها اصل است.
Fukuyama

فرهنگ اعتماد و بردباري در پديداري انجمن ها و شبكه هاي داوطلبانه
Inglehart

فعاليت هاي دست جمعي كه روي اهداف اقتصادي مؤثر است ولي هدف بيشتر جلب رفتار افراد است تا سود اقتصادي
Portes Sensenbrenner

ويژگي سازمان هاي اجتماعي مانند شبكه ها ، هنجارها ، اعتماد اجتماعي، است كه قادرند كارايي جامعه را با تسهيل كنش هاي تعاوني بهبود بخشند.
Putnam

رخ دادن ارتباطات اجتماعي به صورت طبيعي در ميان افراد كه به كسب مهارت ها و ويژگي هاي ارزش گذاري شده در بازار …كمك مي نمايد.
Thomas

يك دارايي كه براي دسترسي به منابع مالي و حفظ كيفيت دروني جامعه به كار مي رود.
Loury
تعريف با توجه به هر دو نوع
منابع بالقوهْ مادي معنوي كه از طريق شبكه هاي فردي و اجتماعي افراد در دسترس است.
سرمايه اجتماعي شامل دو عنصرشبكه و مساعدت است كه ممكن است از طريق آن شبكه در جريان باشد.
Nahpiet
Ghoshal

شبكه اي از ارتباطات اجتماعي كه بر رفتار افراد تسلط دارد و بر روي رشد اقتصادي مؤثر بوده .
Pennar

مجموعه عناصر ساختار اجتماعي كه بر روي ارتباطات ميان مردم مؤثر بوده و داده ها ي از قبل داده شده به جامعه يانظريات ايجادشده و يا به عبارتي فوايد عملكرد ي گذشته مي باشند.
Schiff

اطلاعات ، اعتماد ، هنجارهاي متقابل، كه عناصر اصلي در شبكه ها مي باشند.
Woolcock

(اقتباس از(Eric L . Lesser ; 2000,91;

2-1-4- مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي روابط مؤثر چند جانبه ،خودآگاهي ،مشارکت ،هماهنگي ،الزامات مسئوليت اجتماعي ،تفاهم با مخاطبان ،اطلاع يابي و اطلاع رساني ،عمل به اصول اخلاقي ،جلب اعتماد مخاطبان ،ارتقاء سطح کيفي سازمان ،….از مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي است .
سرمايه اجتماعي به عنوان عامل اتصالي براي سازمانها و افرادي است که با استفاده از آن به اهداف خود دستيابي پيدا مي کنند . ارتباطات مي تواند نقش مهمي در ايجاد سرمايه اجتماعي به وجود آورد ميزان اطمينان و شکيبايي در جامعه مدني معيارهاي کليدي سرمايه اجتماعي هستند .اطمينان ،زندگي اجتماعي را قابل پيش بيني مي کند ،احساس نزديکي و وحدت به وجود مي آورد و همکاري مردم با يکديگر را آسان مي سازد .همبستگي اجتماعي براي رونق اقتصادي توسعه پايدار در جامعه بسيار مهم و ضروري است .مدارا و شکيبايي نگرش ها و عملکردهاي شخصي هستند پس اعتماد از جمله مؤلفه هاي اساسي سرمايه اجتماعي است که در جوامع مدرن بر اساس منافع اجتماعي و تفکيک کارکردي تحقق مي يابد . به گفته دورکيم در جامعه اي که انسجام بالا باشد ،اعتماد هم بالا است .”وبر” خطر بزرگ جوامع امروز را ،نظم بدون اعتماد مي داند و “ذيمل”اعتماد را از جمله عوامل مهم تحقق و تقويت فرايند مبادله در جامعه به حساب مي آورد.
اعتماد محصول وابستگي مشترک و متقابل فردي جامعه و احساسات مشترک مبني بر نيازها و ادراکات مشترک است که از طريق فعاليتها و بحث هاي مشترک تقويت مي شود پس مؤلفه هاي اعتماد را مي توان به شرح زير مطرح نمود : 1- انسجام اجتماعي 2- مبادله 3- نقد و گفتگو 4- رشد اقتصادي 5- افزايش رسانه ها 6- ارتباطات بين فردي .(عبدالهي،2009 :2-39) .

2-1-5- متغيرها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي با توجه به تعاريفي كه از سرمايه اجتماعي مي شود مي توان گفت چهار بخش يا متغير در آن دخيل هستندو بر اساس آنها شاخص ها ساخته مي شوند.
1- رفتارها 2- وجه نظرها و ارزش ها 3- گروه هاي جمعيتي4- سازمان ها و نهادها.
بر اين اساس شاخص هاي زير پيشنهاد مي شود:
الف) شاخص هاي مربوط به روابط متقابل افراد:
1-نظر فرد در مورد اعضاي خانواده،همكاران،همسايگان
2-نظر فرد در مورد علت مشاركت يا عدم مشاركت افراد
3-نظر فرد در مورد افراد مورد اعتماد در جامعه
4-نظر فرد در مورد ميزان فداكاري براي ديگران
5-نظر فرد در مورد از خود گذشتگي و صرفنظر كردن از منافع شخصي
6- نظرفرد در مورد قرض دادن و چك گرفتن و…..
ب)- شاخص هاي نگرش نسبت به سازمان ها،نهادها،حكومت:
1-نظر نسبت به فلسفه حكومت
2-هدف اقدامات دولت چيست
3-نظر نسبت به سياستمداران
4-رابطه كشور خود و دول ديگر
5-رضايت از حكومت
6-مزايا و معايب فعاليت اجتماعي و سياسي
علاوه بر اين فوكومايا مي گويد در جوامعي كشورهايي كه امكان سنجش و اندازه گيري سرمايه اجتماعي وجود ندارد مي توان از ميزان انحرافات اجتماعي به عنوان شاخص جايگزين استفاده نمود. ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، 1385:163)

2-1-7- منابع سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي ازطريق شبكه ها ،هنجارها ،اعتقادات ، حكومت ، اعتماد ،به وجود مي آيد وداراي مزايا ومعايبي مي باشد.
1- شبكه ها بعضي از صاحبنظران روي شبكه هاي اجتماعي افراد ،گروه ها ،سازمان ها به عنوان منبع حياتي سرمايه اجتماعي تمركز دارند زيرا سرمايه اجتماعي ذاتاً در مورد ارتباطات بين افراد و گروه ها است.
جامعه شناسي شبكه ها روي تعهدات رفتاري متمركز است تا پديده هاي موضوعي مانند هنجارها و اعتقادات.
محققان يك منبع مهم سرمايه اجتماعي را شبكه هاي مختلف در نظر مي گيرند. واژهْ شبكه اغلب به صورت ساده در نظر گرفته مي شود حالت تعاملات غير رسمي رو در رو و عضو شدن در انجمن شهري و يا گروه هاي اجتماعي است و براي فهم سرمايه اجتماعي به تجزيه و تحليل دروني ساختاري ويژهْ شبكه ها نياز است .كلمن در رابطه با ساختار شبكه ها روي” بستگي” تمركز دارد و شبكه ها با بستگي را منبع ايجاد هنجارها ي مؤثر و باعث افزايش حفظ اعتماد ديگران مي داند.وشبكه ها با ساختارهاي باز و بدون بستگي را عامل ايجاد سرمايه اجتماعي ضعيف مي داند كه هنجارهاي مؤثر ناديده گرفته مي شود و اعتماد مردم به يكديگر در سطح پايين است.
وپوتنام ساختار شبكه اي يا “بستگي” كلمن را سبب ايجاد اجتماع هاي دموكراتيك مي داند .و در مقابل ، برت ، شبكه هاي نامتراكم و ساختارهاي باز را سبب افزايش ايجاد سرمايه اجتماعي مي داند(Eric L . Lesser, 2000;97);
2- هنجارها هنجارهاي اجتماعي از طريق كنش هاي متقابل يك اجتماع به وجود مي آيند و محتوي تعاملات را هنجار گويند و در مقابل هنجارهاي مؤثر را به عنوان منبع تعاملات اجتماعي و شكل گيري رفتار اجتماعي فرد درنظر مي گيرند كه مشكلات جمعي وتعهدات ارتباطي راحل مي كند ، مبناي بعضي ازنظريه هاي سرمايه اجتماعي روي هنجارهاي مشترك است.
;98) (Eric L. Lesser,2000
3- اعتقادات اعتقادات در شكل هايي از بينش هاي مشترك ،تفسيرها ،چارچوب هاي معاني در توليد سرمايه اجتماعي نقش بازي مي كند و چنين اعتقاداتي به صورت نظري و عملي از ارزش هاي هنجاري متمايز هستند سرمايه اجتماعي در ميان مردمي كه يكديگر را درك نمي كنند گسترش نمي يابد و در صورت نبودن معاني و اهداف مشترك درك چرايي و چگونگي همكاري مردم با يكديگر مشكل است .سرمايه اجتماعي از وجود سيستم اعتقادي مشترك نشأت مي گيرد كه اجازهْ تجربهْ احساس مشترك و مشاركت در ايده ها و نظرها را مي دهد.
چنين منابع ارتباطي است كه به نگرش كلي مشترك و ايجاد كار مشترك در ايجاد منابع مورد نيازشان را مي دهد.
پورتر در اين رابطه مي گويد كه تجربه ها و اعتقادات مشترك نتيجهْ سرمايه اجتماعي است زيرا باعث ايجاد اتفاق نظر وافزايش احساسات مي شود .و يادآور مي شود كه پرولتاريار صنعتي كه كارگران باهم شدن را وضعيتي مشترك تجربه مي كنند ،ياد مي گيرند كه هويت مشترك را حس نمايند و از اعمال و ابتكارهاي هم پشتيباني به عمل آورند و اين همبستگي حاصل يك سرنوشت مشترك است كه آنها را وا مي دارد تا راهپيمايي هاي اعتراض آميز به راه اندازند و براي پشتيباني از همگنان خود اعتصابات همبستگي بر پا دارند. (Eric L . Lesser, 2000;99)
4- حكومت ( دولت ) مؤسسات دولتي و حكومت ها تأثير شديدي روي سرمايه اجتماعي دارد ولي نظريهْ شبكه ها به كلي اين عامل را ناديده مي گيرد سازمان هاي رسمي و دولت ها با تأثير روي سه منبع ذكر شده تأثير غير مستقيمي روي سرمايه اجتماعي دارند.
اول اينكه ساختار شبكه و محتوي ارتباط را قوانين رسمي و مؤسسات دولتي شكل مي دهد .محققان ذكر نموده اند كه شكل سازمان هاي رسمي ،سازمان هاي غير رسمي را تعيين مي كند زيرا سازمانهاي غيررسمي از تعداد زيادي ارتباطات به وجود مي آيند و با موقعيت و داوطلبانه بر گزيده نمي شوند .مانند تأثير ساختار رسمي روي ساختار شبكه و نفوذ روي سرمايه اجتماعي.
دوم مؤسسات رسمي مي توانند روي هنجارها و اعتقادات نفوذ داشته باشند مثلاً قوانين حكومتي مي تواند روي اعتقادات و هنجارهاي نژاد پرستي تأثير داشته باشد وبه صورت مستقيم نژاد پرستي را كاهش دهد و در عوض باعث افزايش سرمايه اجتماعي گردد .پوتنام و فوكومايا معتقدند كه دولت منبع اصلي سرمايه اجتماعي است دولت با ايجاد قوانين منصفانه و مكانيسم هايي براي حفظ آنها سرمايه اجتماعي ايجاد مي كند و صاحب نظران علوم سياسي پاسخگويي دولت به نيازهاي مردم را در ساخت سرمايه اجتماعي در جامعه عاملي مهم مي دانند و دولت ها بايد زمينهْ بيشتري را براي تسهيل اعتماد در بين شهروندان ايجاد كنند و روي رفتار شهروندان براي جلب اعتماد يا بي اعتمادي به سمت خود تأثير مستقيمي دارند. (Eric L . Lesser, 2000;100)
5- اعتماد بعضي از صاحب نظران اعتماد را با سرمايهْ اجتماعي مترادف مي دانند .ولي اعتماد از لحاظ مفهومي با سرمايه اجتماعي متفاوت است .اعتماد حالت روانشناختي فردي است و سرمايه اجتماعي يك نوع ساختار اجتماعي است. و هردو متقابلاً تقويت كنندهْ يكديگرهستند سرمايه اجتماعي اعتماد ايجاد مي كند و در عوض اعتماد ايجاد سرمايه اجتماعي.
محققان معتقدند كه هنجارهاي ايجاد شده در بين شهروندان به اعتماد مردم به يكديگر مرتبط است .مشاركت شهروندان در جامعه ، باعث يادگيري افراد براي اعتماد به يكديگر است بيشترين اعتماد افراد به يكديگر از طريق ارتباطشان با يكديگر است سه منبع سرمايه اجتماعي ذكر شده شامل ،شبكه ها ،هنجارها ،اعتقادات از طريق اعتماد بين فردي كه نتيجهْ تفاهم افراد با يكديگر است روي اعتماد تأثير به سزايي داشته وهمچنين شبكه ها را حالت هاي ويژهْ ايجاد اعتماد مي دانند.
گرانوتر18 اهميت پيوندهاي ضعيف را در تسهيل انجام كارها در نمايش سرمايه اجتماعي بين گروهي ، باعث تسهيل انجام كارها مي داند و در اين مورد اعتماد نبايد در سطح پاييني باشد اين پيوندهاي ضعيف را با سطوحي از اعتماد ،باعث بي طرف نبودن طرف مورد تعامل مي داند. .(Lesser,2000;101)
و منابع سرمايه اجتماعي با توجه به نظرات دانشمندان مختلف در نمودار 2-2ارائه شده است.

جدول2-2- منابع سرمايه اجتماعي با توجه به نظرات صاحب نظران مختلف
دولت
اعتقاد
هنجار
شبكه
صاحب نظران
***
بعد شناختي
بعد ارتباطي
بعد ساختاري
Nahapiet&Goshoshal(1994)
قوانين
اعتقادات اجتماعي
هنجارها
شبكه ها
Ostrom(1994)
***
همبستگي
ارزش تعاملات هنجارهاي دوجانبه
***
Portes(1988)
***
***
هنجارها
شبكه ها
Putnam(1993)
***
***
***
بستگي(ساختارهاي شبكه اي بسته)
Coleman(1988;1990)
***
***
***
مشاركت شهري
Brehm& Rahn(1997)
***
***
هنجارها وارزش ها
شبكه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، اعتماد متقابل Next Entries منبع پایان نامه درباره خانواده گسترده، دولت - ملت