منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، قواعد عمومی، دانشگاه تهران، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

لاریجانی، منبع پیشین، ج2، صص 17و 18.
108. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص251.
109 . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 251.
110. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.
111. سیاوش، شجاع پوریان، همان منبع، ص 247.
112. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.
113. فرامرز، گودرزی(1377). پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین، ص 57.
114. باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج2، ص 42.
115. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص59.
116 . قصد تبرّع : قصد کمک رسانی بدون انتظار جبران.
117 . ناصر، کاتوزیان (1381)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص 264، حاشیه ی ماده ی 306، ش 19.
118 . بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 53.
119. دی. جی. اسکیج، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 296.
120 . رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 298.
121 . لرد، گوف، به نقل از بلیندا بینت، منبع پیشین، ص 53.
122. برای اطلاع بیشتر ر.ک. لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 50- 62.
123. ساواتیه، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 298.
124. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 72.
125. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 248.
126. فرامرز، گودرزی، منبع پیشین، ص 55.
127 . سید محمد، فاطمی، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال 1389، شماره ی 4، صص 33- 38.
128. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 294.
129. سوره ی توبه: آیه ی 91.
130. سيد محمد، موسوي بجنوردي (1381)، مسؤوليت كيفري و مدني پزشك، پژوهش نامه ی متین، ش 14، بهار81، 5- 34.
131. محمدبن يعقوب، كليني(1413)، اصول كافي. ج 6، بيروت: دارالاضواء، ص 48.
132. سيد محمد، موسوي بجنوردي، منبع پیشین.
133. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 53.
134. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 305.
.135محمود، عباسی، همان منبع، ص 299.
136. سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص 163.
137 . مرتضی، آموزگار(1388)، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ص119.
138 . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 249.
139. محمود، عباسی، منبع پیشین، ص302.
140. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 52.
141. همان، ص 54.
142. همان، ص 56.
143 . همان، ص 61.
144. علیرضا، اسماعیل آبادی(1383)، شرط برائت در قرارداد پزشک با بیمار، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم.
145. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 82 .
146. همان منبع، ص59.
147. همان منبع، ص84.
148. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 65.
149. حسن، عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ بیست و یکم، 1361، ص632.
150. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، 1387.
151. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، 1386، ص 130.
152. جليل، قنواتي؛ سيد حسن، وحدتي شبيري و ابراهيم، عبدي‌پور، حقوق قراردادها در فقه اماميه، زير نظر سيد مصطفي محقق داماد، ج 1، تهران: انتشارات سمت، 1379، ص 231.
153. حسن، جعفري تبار(1377)، از آستين طبيبان، قولی در مسؤوليت مدني پزشكان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره41، صص 55- 81.، ص 62.
154. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.
155. Event Model
156. Process Model
157. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.

2. Royall College of Nursing (RCN), Research ethics, London; 2005: 002013, P: 4-9.
159. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص227.
160. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 82.

161. محمود، عباسی، منبع پیشین، ص 224.
162. سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص151.
163. ابوالحسن، محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، منبع پیشین، ص 226.
164. قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، منبع پیشین، ص 161.
165. سید محمدزمان، دریاباری، منبع پیشین.
166. شخصی که جنایت نسبت به او واقع شده است.
4.Express Consent
5.Implied Consent
6.Consent In Special Cases
170. بهنام، بهنوش، تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، صص1- 3.
171. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص66.
1. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 43-50.
2. Implied consent
174. هنک، لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 65 و 54.
4.Delayed Consent
5. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 50.
177. مهدی، شهیدی، منبع پیشین، ص 144.
178. مارشال، دیوید، به نقل از محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، پیشین، ص 277.
179. حسین، آقائی نیا، به نقل از محمود عباسی ، همان، ص 278.
180. رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، همان.
181. محمد علی، جوادی؛ محمود، عباسی و حسین، ضیائی(1386). اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 57.
182. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 85.
183. مرتضی، آموزگار، منبع پیشین، ص120.
184. برای اطلاع بیشتر ر.ش به لینن و همکاران، منبع پیشین، صص47-66.
3. Basic Consent
1. Kelly A. Edwards, Op, Cit, P: 10.
187. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص247.
188 . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 110.
189. محمد علی، جوادی، منبع پیشین، ص 85.
190 . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص 225.
191 . محمود، عباسی، پیشین، ص 290.
192. باقر، لاریجانی، پیشین، ج اول، ص 27.
193. سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، صص 155-150.
194. همان منبع، ص 154.
195 . ناصر، کاتوزیان؛ حسن، جعفری تبار؛ ایرج گلدوزیان؛ سید مرتضی، قاسم زاده و محمد هادی ، صادقی، به نقل از سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 180.
196 . همان منبع، ص 183.
197 . برای اطلاع بیشتر ر. ک مرتضی، آموزگار، پیشین، صص 160- 95.
1. Euthanasia
199. بابک، فرحی، 1384، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسه ی طرح نوین، ص 54.
200. ایرج، گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم، 1383، ص 71.
201. سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 181.
202. بابک، فرحی، پیشین، ص 43.
203. محمد، کاظمیان، 1389، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، ص 2.
204. حسن، عمید، پیشین، ص 247.
205. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، 1387، ص 108.
206. ابراء: داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند. (م. 289 قانون مدنی).
207. محمود، عباسی، پیشین، ص 282.
208. محمد علی، جوادی، 1386، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی، صص 95 – 85.
209. محمود، عباسی، پیشین، ص 292.
210 . محمود، عباسی، پیشین، ص 294.
211 . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص 151.
212 . محمود، عباسی، پیشین، ص 193.
213 . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص 73.
214 . عباس، زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، 1384، ص160.
215 . شهید ثانی و سیّد حسن امامی، به نقل از ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص 318.
216 . ناصر، کاتوزیان، 1370، ایقاع، چاپ اول، تهران: نشر یلدا، ص 353، ش 212.
217 . شیخ محمد حسن، نجفی، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 295.
218. ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص319.
219. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، پیشین، ص 171 و ناصر، کاتوزیان، 1387. مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین،(جلد دوم: مسؤولیت های خاص و مختلط). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم)، ص 177.
220. ناصر، کاتوزیان، 1387. مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین، ص 177.
221 . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص 321، شش 320 و 321.
222 . شهید اول، محمد بن جمال الدین (1406 ق)، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ص 46.
223 . ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، محقق حلی (1403 ق)، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، انتشارات استقلال، ص 395.
224 . شیخ محمد حسن، نجفی، (1402 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 42، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ص 46.
225 . سید ابوالقاسم، خوئی (1428 ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج 43، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی، ص 47.
226 . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص 132.
227 . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ج 2، پیشین، ص 174.
228 . ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387، ص179.
229 . ناصر، کاتوزیان، همان، ص 179.
230 . سیاوش، شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول، 1389، ص 183.
231. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، اجرای قرارداد، ناشر: شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، 1387، ص172.
232. ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم، ص 179 و ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص172 و سیاوش شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک، ص 443 و محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، ص 289 و ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 160.
233. اسکندر، محمد پور، به نقل از مرتضی آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، 1388، ص 123.
234. سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، عناوین، ج2 چاپ سوم، قم: موسسه ی النشر الاسلامی، ص 239.
235. ناصر، کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، 1389، صص 187و186.
236. ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387، صص 179- 177 .
237. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین، ص 172.
238 . محمد علی، جوادی، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ اول، 1386، ص 95.
239 . محمود، عباسی، مسؤولیت پزشکی، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ دوم، 1389، ص 289.
240. همان منبع، ص24.
241. محمد، کاظمیان، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه 1389، صص 1-3.
242. مرتضی، آموزگار، پیشین، صص 116- 119.
243. بابک، فرحی، پیشین، ص73.
244. محمد، کاظمیان، پیشین.
245 . مرتضی، آموزگار، همان منبع.
246. محمد، کاظمیان، پیشین.
247. Kelly A. Edwards, M.A (2011), Informed Consent, Available:www.depts.washington.edu/bioethx/topics/consent, (Accessed: 29 September 2011).
248. Capacity
5. Competency of the Patient

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، حقوق پزشکی، عبدالفتاح، مسؤولیت مدنی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، پولشویی، امنیت انسانی، مواد مخدر