منبع پایان نامه درباره مدیریت شهری، مدیران شهری، هم افزایی

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان مي‌داند (زياري، 1378، صص 17- 18).
توسعة پايدار شهري، از طريق تصميم‌گيري مشاركتي و در سطح محلي امكانپذير مي‌گردد، زيرا، اين سطح، مماس با نيازهاي روزمره زندگي افراد است. در اين ميان، وظيفة اصلي دولت مركزي، ايجاد تسهيلات، حمايت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عين حال بايستي از مداخله در ادارة امور محلي پرهيز كند (دلیر،1380،ص،67)
از آنجا كه مسير اصلي تمام جوامع بشري، حركت به سوي شهرنشيني است، بديهي است كه رسوبات پس مانده‌هاي انسجام دروني جوامع، قبل شهرنشيني، نقش سازنده‌اي در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبي را براي تحقق آنچه كه «توسعة پايدار شهري» ناميده شده است، فراهم مي‌سازند. آنچه در توسعة پايدار شهري اهميت زيادي دارد، اين است كه در هر شهر، برنامه‌ريزي به وسيلة مقامات محلي، مي‌تواند، دسترسي به نيازهاي روزمره زندگي را در ابعاد مختلف و براي گروههاي مختلف سني فراهم سازد (پيشين ،ص،37)

2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهرة مديريت شهري، احساس مسئوليت در پاسخگويي به نيازهاي حال و آينده جامعه و تحقق اهداف تعيين شده است كه تنها در پرتو توازن و هماهنگي در تحولات ساختاري جامعه محقق مي‌گردد.
در واقع ايدة مديريت شهري، متأثر از سه عامل است:
1- ضرورت نزديك كردن سياستها و اصلاحات اقتصاد كلان ملي و اقتصاد شهري
2- بهره‌گيري از برتريهاي نسبي شهرها و نقش آنها در فرايند توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3- آگاهي از وجود همبستگي ميان دو بخش دولتي و خصوصي به عنوان دو ركن مكمل در هدايت تغييرات ساختاري، كه بايستي با مشاركت ساير نهادهاي غيردولتي و نهادهاي اجتماعي صورت گيرد.
در ديدگاه جديد مديريت شهري، تغيير نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتي و خصوصي در فرايند توسعه جامعه، مورد تأكيد است. اين نگرش كه بر پاية نظرية جديد رشد اقتصادي قرار دارد، نقش اصلي دولت را در افزايش توان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و نيز ايجاد تسهيلات براي فعاليت گسترده آنها در بخشهاي مختلف جامعه مي‌داند. در اين زمينه، دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چهارچوب نهادي و مالي لازم براي توانمند ساختن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي، زمينه نوآوري و خلاقيت را كه لازمة توسعة اقتصاد شهري است، فراهم مي‌آورد. به عبارت ديگر، تأكيد اصلي مديريت شهري بر اتخاذ سياستهاي مناسب در بخشهاي راهبردي، براي ظرفيت‌سازي و توان‌بخشي در سطوح محلي به جاي اجراي پروژه‌هاي عظيم عمران شهري است.
به منظور ايجاد ظرفيتهاي جديد و توانمند ساختن جامعه، چهار محور براي سياستگذاري و مداخلة مديريت شهري برگزيده شده است. اين محورها عبارتند از:
1- بهبود اقتصاد شهري
2- تأمين خدمات زيربنايي
3- مديريت زمين
4- فقرزدايي
در كنار اين چهار محور، با توجه به محيط‌زيست، كه يكي از اركان اصلي توسعة پايدار است، نيز به مداخله صحيح مديريت شهري نياز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، 1378،ص،12)
امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهرهای پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای میباشد. در حالیکه مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط‌زیست و … جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت‌کننده‌تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری‌اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده‌ای از این دست است.
مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم‌انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مسأله اصلی چگونگی تحکیم پایه‌های نهادهای محلی و مدنی است.
در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاهها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم
دیدگاه اجتماع گرایی:
این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروههای مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد.
از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروهها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند.
دیدگاه شبکه:
این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با استفاده از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد.
دیدگاه نهادی:
پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است.
دیدگاه همفزایی:
تعدادی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکافها و ناهماهنگی های موجود در جامعه و ضعف دیدگاههای قبلی در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را در این زمینه مطرح نمایند.به طوری که بتواند ضعف های مدیریت شهری را چه در سطح افقی در بین محلات و شبکه های موجود و چه در سطح عمودی در درون نهادها و پیوند آن با سطح جامعه پوشش دهد به عبارت دیگر پیوند موجود در بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اجتماعات محلی ترمیم و بین آنها هم افزایی و هماهنگی ایجاد گردد و از این طریق هر چه بهتر به اهداف مدیریت شهری پایدار دست یابد. این همان هدفی است که برای حکمرانی مطلوب (good governance) در دهه اخیر متصور می باشد یعنی ایجاد هم افزایی بین بخش های سه گانه خصوصی، دولتی و بخش داوطلبانه در سطح کلان میباشد.در این دیدگاه فرض براین است که ۱) نه مدیران شهری و نه اجتماعات محلی هیچ یک به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هر یک از زاویه ای مختلف می توانند در دستیابی به اهداف جمعی شهر پایدار کمک نمایند.
) مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هیچ یک به تنهایی منابع موردنیاز برای پیشرفت جامعه شهری را دارا نمی باشد و بخشی از این منابع از تعاملات این سه بخش حاصل میشود

۳) در بین بخش های سه گانه نقش مدیران شهری و نهادهای دولتی به عنوان نماینده دولت در تسهیل دسترسی به منافع جمعی و بهبود زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاطر اینکه آنها تنها عامل تامین کننده کالاهای عمومی محسوب میشود.
ملاحظه می شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می شود تا بین این بخش ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه سینرژی یا هم افزایی به عنوان کامل ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود(زیاری،1390،ص22)
2-7-پايداري شهري و مديريت شهري پايدار
پايداري شهري، مفهومي است كه در پي طرح «توسعة پايدار»، به عنوان الگوي جديد در جهان مطرح گرديد.
اين الگو واژة تازه، با عنوان «توسعة پايدار»، به مقابله با الگوهاي توليد، توزيع و مصرف ناسازگار با طبيعتي مي‌پردازد كه به اتمام منابع و تخريب محيط‌زيست مي‌انجامند، و تنها فرايند توسعه‌اي را تأييد مي‌كند، كه به بهبود كيفيت زندگي انسانها در حد ظرفيت پذيرش نظامهاي پشتيبان حيات منجر شود.
بنابر اين، الگو وارة جديد توسعة پايدار، حول حساسيتهاي زيست‌محيطي و به بيان دقيق‌تر، بوم شناختي شكل گرفت، و سنگ بناي پايداري شهري اين است كه شهر همچون نظامي باز متكي به جريان عظيم ورودي مواد و انرژي از «بوم كره» است و تمامي آنها به صورت ضايعات، در نهايت به خارج جريان مي‌يابد .
پايداري شهري، به تدريج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعي-اقتصادي نيز توجه كرده و تحولات ساختاري، در نظامهاي اجتماعي و اقتصادي ضرورت پيدا كرد، آن هم به گونه‌اي كه باز توزيع منابع كمياب، به همراه رشدي محدود، در حد ظرفيت پذيرش محيط عمل شود، و اين همان سياست راهبردي شهر پايدار از بعد اجتماعي و اقتصادي است. در اين صورت، اهداف عدالت اجتماعي و پايندگي اقتصادي در پيوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهري، زيست‌پذير و پايدار بوجود مي‌آورد.
بايد توجه داشت كه در ابعاد اجتماعي-اقتصادي، پايداري شهري، به نگرشي همه جانبه نياز است، تا سرماية اجتماعي را (كه به طور معمول در ورابط ارگانيك اجتماعات با احساس تعلق مكان، متبلور مي‌شود) شالودة آموزش اجتماعي و سپس توانمندسازي اجتماعات محلي قرار دهد.
و همزمان با پذيرش ارتباط متقابل با پايداري منطقه‌اي و جهاني، به ايجاد نظام حكمراني جديدي (كه به شيوة مردم‌سالاري مشاركتي، پاسخگوي اين ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهاني بينديش و محلي اقدام كن» را تحقق بخشد. پايداري «زيست كره» با اقدامات، در سطوح محلي راهگشا مي‌شود، اما به ترتيبات سازماني و نظام حكمراني فراگيري نيازمند است، تا بدينسان، تمهيدات نهايي براي پايداري شهري مهيا گردد.
يكي از راهكارهاي عمده به سوي شهر پايدار، بهبود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، اجتماعی و سیاسی Next Entries منبع پایان نامه درباره توسعه شهر