منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، روابط عمومی، پیشبرد فروش، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

افرادی که دارای حجم خرید ماهانه بالاتر از 1 میلیون تومان می باشند با 23 نفر عضو (6 درصد کل نمونه) ، کمترین فراوانی را دارند. فراوانی مربوط به سایر گروه های خرید در جدول 6-4 ارائه شده است.

حجم خرید ماهانه اعضای نمونه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
حجم خرید ماهانه
32.0
32.0
123
کمتر از 100 هزار تومان
66.1
34.1
131
100 هزار تا 300 هزار تومان
84.6
18.5
71
300 هزار تا 600 هزار تومان
94.0
9.4
36
600 هزار تا 1 میلیون تومان
100.0
6.0
23
بالاتر از 1 میلیون تومان

100.0
384
جمع

در نمودار 6-4 فراوانی اعضای نمونه با حجم خرید ماهانه مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته

نمودار 6-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر حجم خرید ماهانه

توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش از مطالعه به توصیف آماری متغیر های تحقیق از نظر تعداد پاسخ دهندگان ، میانگین ، کمترین و بیشترین امتیاز داده شده در پرسشنامه،انحراف معیار و واریانس پاسخ ها پرداخته می شود. موارد ذکر شده به همراه نتایج آنها که بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل شده است در جدول 7-4 به تفکیک ارائه شده است.
توصیف آماری متغیر های تحقیق
ضریب چولگی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
متغیر
-.841
.125
.933
.96612
3.7979
5.00
1.00
381
فروش حضوری
-.499
.125
.633
.79564
3.4634
5.00
1.29
382
پیشبرد فروش
-.624
.127
.509
.71319
3.4480
5.00
1.00
370
روابط عمومی
-.503
.126
1.009
1.00429
3.3761
5.00
1.00
374
بازاریابی مستقیم
-.452
.125
.788
.88760
3.4483
5.00
1.00
382
تبلیغات
-.442
.125
1.042
1.02065
3.5091
5.00
1.00
383
کیفیت درک شده
-.465
.125
.884
.94046
3.6241
5.00
1.00
384
وفاداری برند
-.685
.125
.858
.92638
3.6675
5.00
1.00
381
آگاهی از برند
-.282
.125
.844
.91845
3.5219
5.00
1.00
380
تداعی برند
-.148
.126
.612
.78231
3.2881
5.00
1.00
377
ارزش ویژه برند
شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق
در این بخش از مطالعه حاظر ، میانگین متغیر های مورد بررسی با عدد 3، میانه طیف لیکرت(به عنوان تقریبی از میانگین کل جامعه)، مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این بررسی تعیین سطح متغیرهای تحقیق در ارتباط با میانگین جامعه می باشد. برای این منظور از آزمون تی-یک نمونه ای استفاده شده است.نتایج این آزمون در جدول 8-4 ارائه شده است.
آزمون میانگین متغیر های تحقیق
عدد آزمون = 3
متغیر
فاصله اطمینان 95درصدی
تفاوت میانگین
سطح معنی داری
درجه آزادی
T

کران پایین
کران بالا

.7006
.8952
.79790
.000
380
16.121
فروش حضوری
.3833
.5434
.46335
.000
381
11.382
پیشبرد فروش
.3751
.5209
.44797
.000
369
12.082
روابط عمومی
.2740
.4782
.37611
.000
373
7.243
بازاریابی مستقیم
.3590
.5376
.44830
.000
381
9.871
تبلیغات
.2088
.3673
.28806
.000
376
7.150
ارزش ویژه برند
.4066
.6117
.50914
.000
382
9.762
کیفیت درک شده
.5298
.7185
.62413
.000
383
13.005
وفاداری برند
.5742
.7609
.66754
.000
380
14.065
آگاهی از برند
.4293
.6146
.52193
.000
379
11.078
تداعی برند
سطح معنا داری برای تمامی متغیرهای تحقیق کمتر از 0.05 می باشد. بنابراین می توان تفاوت میانگین این متغیر ها را از عدد 3 پذیرفت(برابری آن با عدد 3 را رد نمود). اما موضوع مورد بررسی اینست که این تفاوت در چه جهتی بوده و به چه میزان می باشد. این تفاوت عبارتست از :

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر فروش حضوری مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر پیشبرد فروش مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر روابط عمومی مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر بازاریابی مستقیم مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر ارزش ویژه برند مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر تبلیغات مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر کیفیت درک شده مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر وفاداری برند مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر آگاهی از برند مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.

با توجه به اینکه هر دو کران سطح اطمینان برای متغیر تداعی برند مثبت می باشد می توان بیان نمود که میانگین این متغیر از میانگین جامعه بزرگتر می باشد.
تحلیل عاملی سازه های تحقیق
در این بخش نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توسط نرم افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آن ها به عنوان یک متغیر مکنون بارعاملی بدست امده باید بیشتر از 3/0 باشد(مومنی و فعال قیوم،1386). در تحلیل عاملی تاییدی محقق می داند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی برای هریک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد. در بررسی هرکدام از مدل ها سوال اساسی این است که آیا این مدل های اندازه گیری مناسب هستند؟ به عبارت دیگر آیا داده های تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا نه؟
به طور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود دارد. 1- شاخص های خوب بودن و 2- شاخص های بد بودن . شاخص های خوب بودن مانند GFI,AGFI,NFI و … می باشد که هر چقدر مقدار آنها بیشتر باشد بهتر است. مقدار پیشنهادی برای چنین شاخص هایی 9/0 است . همچنین شاخص های بد بودن نیز شاملχ2/ df و RMSEA می باشد که هر چه قدر مقدار آنها کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. حد مجاز χ2/ df عدد 3 می باشد و حد مجاز RMSEA 08/0 است. برای پاسخ به برازش مدل بایستی هم شاخص های خوب بودن و هم شاخص های بد بودن با هم مورد بررسی قرار گیرند.
تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری
شکل (1-4) مدل اندازه گیری ، متغیر فروش حضوری را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (2-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری
شکل (1-4) بارهای عاملی را برای هریک از مسیرهای مدل اندازه گیری نشان می دهد. رد یا تایید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بارعاملی آن مسیر در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن ،درحالت ضریب معناداری (شکل 2-4) می باشد، که با توجه به نتایج حاصل همه روابط مورد تایید قرار می گیرند. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد ، به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر فروش حضوری(94/0)، سوال دوم(96/0)، سوال سوم(90/0)، سوال چهارم(84/0) می باشد.
همانگونه که شکل (2-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 4-9 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.
شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
57/2
067/0
97/0
92/0
94/0
96/0
91/0
تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش
شکل (3-4) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (4-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد، به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر پیشبرد فروش (80/0)، سوال دوم(85/0)، سوال سوم(89/0)، سوال چهارم(91/0)،سوال پنجم(51/0)، سوال ششم(39/0)، سوال هفتم(56/0) می باشد.
همانگونه که شکل (4-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 10-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
83/2
072/0
93/0
95/0
98/0
91/0
94/0

تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی
شکل (5-4) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (6-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری
بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر روابط عمومی (43/0)، سوال دوم(87/0)، سوال سوم(69/0)، سوال چهارم(57/0) می باشد.
همانگونه که شکل (6-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای همه مسیرها بجز مسیر چهارم در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 4-11) ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
3/2
063/0
95/0
95/0
91/0
96/0
97/0

تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، آگاهی از برند Next Entries منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، کیفیت درک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند