منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

(کمتر از 05/0) برای سطح معنی‌داری نشان می‌دهد که ماتریس همبستگی بین متغیرها، همانی نیست و تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود.
4-2-1. مدل اندازه گیری متغییر هوش استراتژیک
جدول شماره 4- 15، نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت را در مورد متغییر هوش استراتژیک نشان می‌دهد.
جدول 4-15: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه هوش استراتژیک
ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او
839/0
آزمون کرویت بارتلت
کای. اسکور
335/1

درجه آزادی
253

سطح معنی‌داری
000/0

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، مقدار ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او حدود 83/0 شده است که این عدد نشان دهنده کفایت داده‌های مربوط به متغییر هوش استراتژیک برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معنی‌داری 000/0 آزمون بارتلت نیز نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود.
مدل اعداد معنا داری به این دلیل ارائه می‌شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص معنادار است یا خیر. مدل اعداد معنا داری یا همان T-Value، میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان می‌دهد و چنان چه مقدار آن بزرگ‌تر از قدر مطلق 96/1 باشد، پارامترهای مدل معنا دار هستند. در تحلیل عاملی مرتبه اول رابطه بین مؤلفه‌ها با ابعاد سنجیده می‌شود و در تحلیل عاملی مرتبه دوم به طور کلی رابطه ابعاد با مفهوم یا سازه( متغییر پنهان) سنجیده می‌شود.
در مدل مرتبه اول گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه هوش استراتژیک شاخص‌هایی که دارای بارهای عاملی کمتر از قدرمطلق96/1( سؤالات 3 و 10) حذف شدند، اما مدل باز هم برازش مناسبی را نشان نداد که در مدل مرتبه دوم مؤلفه هوش هیجانی (دارای بیشترین خطا به میزان 92/7 و کمترین بارهای عاملی) حذف شد که در این حالت مدل برازش بسیار مناسبی را نشان داد.

شکل 4-1: مدل برازش یافته مرتبه دوم تحلیل عاملی سازه هوش استراتژیک
همانطور که در گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه هوش استراتژیک (مدل مرتبه دوم) نشان داده شده است با حذف شاخص اول یعنی هوش هیجانی ( سؤالات یک تا شش پرسشنامه هوش استراتژیک)، RMSEA عدد 00/0 که کوچک‌تر از 08/0 ، P-Valueمقدار یک را نشان می‌دهد که بیشتر از 05/0 است که نشان می‌دهد برازش مدل مورد نظر بعد از حذف شاخص اول به برازش بسیار مناسبی رسیده است.

شکل شماره4-2. مدل برازش یافته اندازه گیری سازه هوش استراتژیک را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد .

شکل 4-2: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه هوش استراتژیک در حالت تخمین استاندارد
همانطور که در نمودار مشخص شده است تمامی ابعاد در نظر گرفته شده به جز بعد هوش هیجانی برای کلیه سؤالات مربوط به متغییرهای مدل دارای همبستگی بالای 4/0 می‌باشد و می‌توان گفت که سؤالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است(گزارش نرم افزاری این نتایج در بخش پیوست آمده است).
4-2-2. مدل اندازه گیری متغییر توسعه سازمانی
جدول شماره 4- 16، نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت را در مورد متغییر توسعه سازمانی را نشان می‌دهد.
جدول 4-16: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه توسعه سازمانی
ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او
777/0
آزمون کرویت بارتلت
کای. اسکور
952/1

درجه آزادی
561

سطح معنی‌داری
000/0

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، مقدار ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او حدود 77/0شده است که این عدد نشان دهنده کفایت داده‌های مربوط به متغییر توسعه سازمانی برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معنی‌داری 000/0 آزمون بارتلت نیز نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود..
گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه توسعه سازمانی (مدل مرتبه اول) برازش متوسطی را نشان داد که پس از حذف سؤالات 39 و 53 از شاخص سوم ( نگرش نسبت به تغییر)، سؤال 54 از شاخص هفتم( مکانیزم های سودمند) ، سؤالات 32 و 58 از شاخص پنجم( روابط) با T-Valueکمتر از قدر مطلق 96/1، RMSEA میزان 08/0 را نشان می‌دهد، که حاکی از برازش مناسب مدل می‌باشد.
گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه توسعه سازمانی (مدل مرتبه دوم).

شکل 4-3.: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت اعداد معنی داری
همان طور که در جدول بالا نشان داده شده است، RMSEA میزان 00/0 و P-Value میزان 54/0 و T-Value روابط بالاتر از قدر مطلق 96/1 است که نشان از برازش بسیار مناسب مدل دارد.
شکل شماره4-4. مدل برازش یافته اندازه گیری سازه عملکرد سازمانی را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد.

شکل 4-4: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت تخمین استاندارد
با توجه به اینکه RMSEA برابر با 000/0 بوده است و مقدار P-value برابر با 54/0 بدست آمده است و میزان همبستگی بالاتر از 4/0 را نشان می‌دهد. بنابراین مدل اندازه گیری سازه مذکور دارای برازش کاملاً مناسب می‌باشد .
جدول4-17: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی
SRMR
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
0324/0
977/0
953/0
000/1
00/0

مقدارهای به دست آمده برای شاخص‌های برازش مدل مذکور نشان می‌دهد که همه الگوها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که اغلب شاخص‌ها برازش مناسب مدل مذکور را نشان می‌دهند، می‌توان گفت مدل از برازش کاملاً مناسب برخوردار است(گزارش نرم افزاری این نتایج در بخش پیوست آمده است).

4-2-3. مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه
جدول شماره 4- 18، نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت را در مورد متغییر رفتارکارآفرینانه را نشان می‌دهد.
جدول 4-18: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه رفتارکارآفرینانه
ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او
865/0
آزمون کرویت بارتلت
کای. اسکور
946/703

درجه آزادی
55

سطح معنی‌داری
000/0

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، مقدار ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او حدود 86/0 شده است که این عدد نشان دهنده کفایت داده‌های مربوط به سازه رفتار کارآفرینانه برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معنی‌داری 000/0 آزمون بارتلت نیز نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود.
در مدل مرتبه اول با حذف سئوال 62 از شاخص اول( تغییر در رفتار کارکنان)، که دارای T-Value کمتر از قدر مطلق 96/1 است؛ میزان RMSEA به 08/0 رسیده است که حاکی از برازش مناسب مدل مورد نظر دارد.
گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه (مدل مرتبه دوم)

شکل 4-5: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت اعداد معنی داری

شکل 4-6: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت تخمین استاندارد
همان طور که در دو نمودار بالا مشخص شده است، میزان RMSEA و P-Value در هر دو حالت معنی داری و تخمین استاندارد به ترتیب برابر با 000/ 0 و 77/0 بوده است.که نشان از برازش کاملاً مناسب مدل مورد نظر دارد.
همانطور که در شکل 4-6 مشخص شده است تمامی ابعاد در نظر گرفته شده برای کلیه سؤالات مربوط به متغییرهای مدل دارای همبستگی بالای 4/0 می‌باشد و می‌توان گفت که سؤالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است .
جدول4-19: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه
SRMR
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
008/0
998/0
992/0
000/1
00/0

مقدارهای به دست آمده برای شاخص‌های برازش مدل مذکور نشان می‌دهد که همه الگوها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که اغلب شاخص‌ها برازش مناسب مدل مذکور را نشان می‌دهند، می‌توان گفت مدل از برازش کاملاً مناسب برخوردار است (گزارش نرم افزاری این نتایج در بخش پیوست آمده است).
4-2-2.مدل معادلات ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر)
پس از تعیین مدل‌های اندازه‌گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده‌های مشاهده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز آزمون می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌شود مقدار RMSEA کمتر از 08/0 یعنی 04/0رسیده است و P-Value مقدار 083/0 را نشان می‌دهد که بیشتر از 05/0 است، و حاکی از برازش بسیار خوب مدل معادلات ساختاری پژوهش می‌باشد.

شکل 4-7: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنی داری (مدل برازش یافته)

شکل 4-8: مدل برازش یافته معادلات ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد
همان طور که از مدل‌های به دست آمده در بالا مشاهده می‌شود، اثر کلیه متغیرهای پژوهش( بعد از حذف مولفه هوش هیجانی از بعد هوش استراتژیک، مولفه نگرش نسبت به تغببر از بعد توسعه سازمانی و مولفه تغییر در رفتار کارکنان از بعد زرفتار کارآفرینانه) مورد تأیید است. با توجه به اینکه RMSEA برابر با 043/0 بوده است و نسبت کای دو به درجه آزادی (/dfχ ) نیز برابر با 28/1 می‌باشد، مدل مورد نظر دارای برازش مناسبی است. شاخص‌های برازندگی مدل در جدول شماره( 4-20 )آمده است :

جدول 4-20: شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری
SRMR
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
049/0
932/0
898/0
978/0
043/0

مقدارهای به دست آمده برای شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش نشان می‌دهد که برخی شاخص‌های برازش وضعیت بسیار مناسبی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که همه شاخص‌ها برازش مناسب را نشان می‌دهند، می‌توان گفت مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است.
در این مدل نشان داده شده است که دانش و دانایی از متغیر هوش استراتژیک، ایجاد محیط کار پر انرژی از متغیر رفتارکارآفرینانه و مکانیزم های سودمند از متغیر توسعه سازمانی دارای بیشترین اعداد معنی داری و بیشترین همبستگی را دارد.
مدل اصلاح شده تحقیق بعد از برازش به صورت مدل زیر است.

متغییر پیش بین متغیر تعدیل گر جنسیت متغییر ملاک

شکل 4-9: مدل اصلاح شده تحقیق

5-1. خلاصه تحقیق
هدف این پژوهش شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها «توصیفی» از نوع «همبستگی» و از نظر هدف «کاربردی» بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم جامعه به تعداد310 نفر بوده است که تعداد نمونه با استفاده از جدول «کریجسی و مورگان» 170 نفر تعیین شد که به روش تصادفی انتخاب شدند. «روش گردآوری داده‌ها» شامل: «کتابخانه ای» و «میدانی» بوده است. در روش کتابخانه ای ، کتاب‌ها، مقالات و اسناد و مدارک مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در روش میدانی داده‌های مربوط به جامعه آماری از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. “ابزار گردآوری داده‌ها” در این تحقیق، سه پرسشنامه بوده است که توسط محققین قبلی بر اساس ادبیات موضوع تهیه شده بود. گوایچارد( 2011)، پرسشنامه هوش استراتژیک را بر اساس ادبیات هوش استراتژیک ارائه داده است. پرسشنامه توسعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سطح معنی داری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سابقه خدمت Next Entries منبع پایان نامه درباره هوش هیجانی، جمعیت شناختی، رفتار کارآفرینانه، مشاهده پذیر