منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، کیفیت درک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم
شکل (7-4) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (8-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد، به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر بازاریابی مستقیم (39/0)، سوال دوم(85/0)، سوال سوم(79/0) می باشد.
همانگونه که شکل (8-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 12-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
66/1
059/0
97/0
95/0
92/0
96/0
92/0

تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات
شکل (9-4) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل(10-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد، به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر تبلیغات (71/0)، سوال دوم(72/0)، سوال سوم(42/0)، سوال چهارم(65/0) می باشد.
همانگونه که شکل(10-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 13-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
15/2
077/0
95/0
91/0
96/0
94/0
97/0
تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده
شکل (11-4) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (12-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری
بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر کیفیت درک شده (69/0)، سوال دوم(88/0)، سوال سوم(67/0) می باشد.
همانگونه که شکل (12-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 14-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
50/2
056/0
91/0
94/0
92/0
93/0
96/0

تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند
شکل (13-4) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (14-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیروفاداری برند در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد، به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر وفاداری برند (65/0)، سوال دوم(85/0)، سوال سوم(66/0)، می باشد.
همانگونه که شکل (14-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 15-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
29/2
078/0
92/0
97/0
98/0
95/0
92/0
تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند
شکل (15-4) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. شکل (16-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری
بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده(سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون(عامل ها) است. برای مثال بارعاملی سوال اول در متغیر آگاهی از برند (78/0)، سوال دوم(84/0)، سوال سوم(60/0) می باشد.
همانگونه که شکل (16-4) نشان می دهد تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است. نتایج تخمین در گزارش لیزرل حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخص های برازندگی مدل در جدول 16-4 ارایه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مورد تایید می باشد.

شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند
شاخص تناسب
χ2/ df
RMSEA
GFİ
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مورد قبول
‹ 3
‹ 0.08
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
› 0.9
نتیجه
44/2
061/0
97/0
91/0
96/0
93/0
96/0
تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند
شکل (17-4) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نگاره شکل (18-4) نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، روابط عمومی، پیشبرد فروش، تحلیل عامل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، ضریب جینی، سرمایه انسانی