منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه دوره هاي مختلف تحصيلي و يکپارچگي اين عناصر براي رويارويي با عصر اطلاعات از ويژگيهاي اصلي اين بخش است.
بخش دوم، روش تدريس است . روش تدريس در مدرسه هوشمند، راهبرد هاي يادگيري را ترکيب مي کند تا ارتقاء شايستگيهاي دانش آموزان را ممکن نمايد. در اين راستا با بهرهگيري از سبکهاي مختلف آموزشي به منظور کسب اطمينان از ايجاد صلاحيتهاي مورد نياز در دانش آموزان، آموزشهاي جذاب را مورد توجه قرارمي دهند. بخش سوم، ارزشيابي مي باشد (يونسکو، 2003) اين بخش براي دريافت بازخورد مناسب از آمادگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز طراحي شده است و در آن از سيستم ارزيابي آنلاين و پايگاه داده عاملي از اطلاعات مربوط به دانش آموزان در تمام دوره تحصيلي استفاده مي شود. بخش چهارم، وسايل آموزشي مي باشد که ترکيبي بهينه از مواد آموزشي، مبتني بر شبکه رايانه اي، معلم و مراکز آموزشي در راستاي ايجاد و تقويت تفکر چالش و يادگيري با انگيزش در دانش آموزان است (آموزش و پرورش مالزي، 1997).
2-1-5-1-2. مديريت و امور اداري
در مدارس هوشمند، نقش مدير و امور اداري تغيير کرده و آنان با توانايي ها و دانش خود نقش مؤثري در راستاي پشتيباني از فعاليت هاي ياددهي و يادگيري خواهند داشت وظايف نهگانه وليه مديريت مدارس هوشمند عبارتند از: 1ـ امور اداري 2ـ امور دانش آموزي 3ـ منابع آموزشي 4ـ منابع خارجي 5ـ مالي 6ـ تجهيزات 7ـ منابع انساني 8ـ امنيت 9ـ فناوري (آموزش و پرورش مالزي، 1997).
وظايف نهگانه اوليه مديريت مدارس هوشمند، منابع و فرايندهاي مورد نياز براي پشتيباني از فعاليتهاي ياددهي_ يادگيري، اداره مي کنند: 1ـ امور اداري 2ـ امور دانش آموزي 3ـ منابع آموزشي 4ـ منابع خارجي 5ـ مالي 6ـ تجهيزات 7ـ منابع انساني 8ـ امنيت 9ـ تکنولوژي(محمودي وهمکاران،1387).

2-1-5-1-3. افراد، مهارتها و مسئوليتها
افراد ذي نفعي که در انجام دادن امور مدارس هوشمند سهيم هستند، بايد توانايي ها و دانش خود را به اندازه کافي افزايش دهند تا بتوانند نقش مؤثري را در مدرسه ايفا کنند (آموزش و پرورش مالزي، 1997). از جمله عواملي که در موفقيت و اداره مدارس هوشمند دخيل مي باشند، عبارتند از : 1ـ دانش آموزان 2ـ معلمان 3ـ کارمندان و مديران مدارس 4ـ والدين 5ـ سطوح مختلف جامعه (محمودي و همکاران، 1387). اولياء دانش آموزان در انجام امور مدارس هوشمند، سهيم خواهند بود و با تواناييها و دانش خود، نقش مؤثري در مدرسه خواهند داشت گروه هاي متشکل از مؤسسين، معلمان، کارکنان، کارمندان وزارت آموزش و پرورش، کارکنان ستادي و والدين ميباشد (محمودي و همکاران،1387).

2-1-5-1-4. فناوري
شيوههاي آموزش و يادگيري، مديريت و ارتباطات با موسسات در مدارس هوشمند، مستلزم استفاده از تجهيزات و راه حل هاي مي باشد. بنابراين شبکه اي از رايانه ها، که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، يکي از اساسي ترين بخش هاي مدرسه هوشمند است. در مدرسه هوشمند، شبکه بخش هاي مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار مي دهد. اين بخش ها شامل دفاتر مدير، کارکنان اداري، معلمان، کلاس هاي درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانشآموزان است (محمودي و همکاران، 1387).

2-1-5-5. فرآيند
مدرسه هوشمند را مي توان يک سيستم در نظر گرفت اين سيستم داده ها را مي گيرد و در فرايندهايي به خروجي مطلوب تبديل مي کند (آموزش و پرورش مالزي، 1997). مديريت آموزشي، ارزيابي هوشمند، محيط هاي گفتگوي دانش آموزان معلم و مدير، ارتباط با والدين، نياز به بستري فرايندي دارد. اين بستر که به صورت مدل هاي مجازي به کار گرفته ميشود پلت فرم نام دارد که بايد براي مدرسه هوشمند، با توجه به نيازها و شکل کار به طور مستقل تعريف شود(زين، آتان و ادرس،2004).

2-1-5-1-6. سياستها
يکي از اهداف نظام آموزش سنتي، افزايش اطلاعات دانش آموز و معلمان بوده است، يعني به دانش آموزي که وارد مدرسه مي شد، فقط اطلاعات مي داد و هرگز تصور نمي شد که او مولد نيز باشد. اما اين هدف، به کلي در حال از بين رفتن است. هدف جديد در نظام هاي آموزشي، آموزش براي اطلاعات نيست، بلکه آموزش براي کار آفريني است تا دانش آموز در هر مقطع زماني که مدرسه را رها نمايد بتواند وارد محيط کار شود. در اين راستا به منظور کسب اطمينان از موفقيت در اجراي مدارس هوشمند، قوانين و سياستهاي قبلي تغيير کرده و در عوض سياست ها و قوانين نويني طراحي ميشود (آموزش و پرورش مالزي، 1997).

2-1- 5-2.اهميت و ضرورت مدارس هوشمند
استراتژيهاي جامعه جهاني در آغاز هزار سوم باعث شد که فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش بسزايي در تحقق اهداف آموزش و پرورش علي الخصوص يادگيري داشته باشند. بنابراين مي توان با بهرهگيري از ابزار و روشهايي که اين فناوري فراهم کرده است ضمن افزايش سرعت در يادگيري ، زمينه اي را براي استعدادها و سليقههاي گوناگون فراهم آورد. دنياي امروز دنيايي است که علم در آن با سرعت بيشتري در حال گسترش است و همزمان با آن، ادغام اين دانش را در مهارتها و شغلهاي جديد طلب ميکند اگر فناوري در فرايندهاي آموزش فعلي، ادغام شود ميتواند نقش موثري را در محيطهاي آموزشي داشته باشند (ذوفن ، 1383).
با توجه به سرعت گستردگي و عمق تحولات ناشي از فناوري اطلاعات، شناخت مختصات اين پديده و مديريت آگاهانه و هوشمندانه آن ميتواند يکي از مهمترين راهبردهاي دست اندرکاران آموزشي در کشور باشد و به منزله فرصتي براي باز سازي نظام آموزش و پرورش و تحول در فرايند ياددهي – يادگيري استفاده شود (جوکارو ياري پور،88 13).
2-1-5-3. ارکان مدرسه هوشمند:
1ـ محيط ياددهي ـ يادگيري: اين محيط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار مي دهد. الف ـ برنامه درسي ب ـ روش تدريس ج ـ ارزيابي دـ محتوا.
2ـ مديريت منابع و فرايندهاي مورد نياز: محيط ياددهي ـ يادگيري را پشتيباني و حمايت مي کند
3ـ مسئوليتهاي افراد و مهارتهاي مورد نياز. در رويکرد سيستمي مديران تبديل به مديران يادگيري و مسئوولان تبديل به مديران آموزشي خواهند شد
4ـ فناوري. ايجاد محيط ياددهي ـ يادگيري مديريت و ارتباطات بيروني، راه حل هاي مبتني بر فناوري را الزامي ميکند (سايت آموزش و پرورش فارس) .

2-1-5-4. راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند
جهت تدوين يک برنامه راهبردي با بهره گيري از ماتريس تحليل SWoT، راهبردها و سياستهاي مؤثر در توسعهي مدارس هوشمند ارائه ميگردد (شيوه نامه اموزشي،1390).

جدول2-1: راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند بر اساس مدل سوات
نقاط ضعف (w)
نقاط قوت (s)
1ـ عدم تجربه مدرسه محوري در بين مدارس
برخورداري مدارس از نيروي انساني با ميانگين سطح تحصيلات مطلوب
2ـ عدم تجربه پژوهش محوري
2ـ برخورداري دانش آموزان ايراني از سطح هوش بالا
3ـ فرهنگ مدرکگرايي در بين دانش آموزان و جامعه
3ـ برخورداري از نيروي انساني قانع، خود جوش و پر تلاش
4ـ نارساييهاي موجود در نيروي انساني
الف ـ پرورش نيافتن تفکر منطقي، خلاقيت ذهني، روحيه جستجوگري و مهارت مديريت فرايند يادگيري
ب ـ ضعف انگيزه هاي علاقه مندي به حرفه معلمي
ج ـ عدم آشنايي با روشهاي نوين تدريس
4ـ ارائه آموزش به معلمان در زمينه فناوريهاي نوين توسط آموزش و پرورش و ايجاد آمادگي در به کارگيري آن در مدارس هوشمند
5ـ نامناسب بودن فضاي فيزيکي آموزشگاهها
5ـ ايجاد برخي زير ساختهاي مورد نياز از قبيل تجهيز مدارس
6ـ کمبود زير ساختهاي مورد نياز

7ـ ضعف ساختاري و نقش تشکيلاتي سازماني مدارس کشور

8ـ عدم تسلط کافي معلمان و دانش آموزان به زبان انگليسي

تهديدها (I)
فرصتها (o)
1ـ نظام آموزشي متمرکز و غير قابل انعطاف
1ـ محوريت يافتن بهبود کيفيت و اتخاذ رويکرد “پژوهش محوري” در سر لوحه برنامه پنجساله چهارم آموزش و پرورش
2ـ ايجاد و يأس ونااميدي به دليل نتايج ضعيف و ناموفق در مراحل آغازين
2ـ توجه خاص مسئولين به تحول در نظام آموزش فعلي
3ـ شتابزدگي، عوام گرايي و عدم به کارگيري صحيح فناوري هاي نوين
3ـ رويکرد مسئولين به مقوله دانش آموز محوري
4ـ عدم توجه به نياز تغيير و تحول برنامه ها و محتواي درسي موجود
4ـ رغبت عمومي نسبت به فناوري نوين
5ـ عدم توجه به آموزش جامع معلمان در زمينه روشهاي نوين
5ـ محدوديت يافتن آموزش و پرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات دو کشور
6ـ انجام فعاليتهاي موازي و ناهماهنگ در آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس نوين
6- امکان گسترش مدارس مستقل و غير وابسته به دولت در سطح کشور
7ـ عدم ايجاد انگيزه در دانش آموزان جهت استفاده و بهره برداري مناسب از تجهيزات
7ـ پيشرفت فناوري هاي نوني و ايجاد امکان کاهش محدوديتهاي زماني و مکاني در فرايند يادگيري
8ـ عقب ماندگي معلمان از دانش آموزان در به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

9ـ عدم وجود قوانين و مقررات مورد نياز

10ـ عدم وجود تعريفي مناسب و يکپارچه و استاندارد از مدارس هوشمند در بين مدارس و حرکتهاي غير هماهنگ در ايجاد اين گونه مدارس

11ـ عدم وجود محتواي مناسب و کافي براي دانش آموزان

12ـ هزينه هاي سنگين تحول نظام آموزشي

2-1-5-5.دسته بندي مدارس هوشمند
دسته بندي مدارس با توجه به رويکرد فاوا در طرح تحول بنيادين، دسته بندي مدارس بر اساس فضايي آموزشي، مديريت و پرسنل معلمان، دانش آموزان، تجهيزات و امکانات منطقه اي و ميزان بهره وري از فناوري هاي نوين تعيين ميگردد. با توجه به رويکرد جديد مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت، مدارس در مسير هوشمند سازي در پنج مرحله زير دسته بندي مي شوند که هر مدرسه پس از تکميل فرم هاي پيوست يک و دو و تاييد موارد توسط شهرستان و ناحيه (1) منطقه مربوط، در يکي از مرحله ها قرار ميگيرد و از مزاياي مربوط به آن مرحله بهرهمند مي شود. اين ارزيابي در تابستان هر سال انجام مي شود و بر اساس امتياز کسب شده، جايگاه مدرسه در يکي از مراحل هوشمند سازي براي سال تحصيلي بعد ارتقاء يا کاهش ميبابد (شيوه نامه آموزشي،1390).

2-1-5-6. مشکلات اجراي طرح مدارس هوشمند
هر چند توسعه مدارس مجازي و هوشمند در سالهاي اخير در دستور کار مسئولين قرار گرفته ولي مشکلاتي وجود دارد که مانع توسعه هم جانبه آن ميگردد. مهمترين مشکلات پيش روي توسعه مدارس هوشمند در کشور را ميتوان به شرح ذيل دسته بندي کرد:
– نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارت آموزش و پرورش يکي از اين مشکلات مي باشد. با توجه به اينکه در مدارس هوشمند کنترل، نظارت و ارزشيابي مبتني بر فنآوري رايانه بوده و به صورت هوشمند انجام مي شود، بسترهاي قانوني مورد نياز اين مدارس با مدارس سنتي متفاوت است (صادقي مقدم، 1387). نبود مقررات در اين زمينه باعث ايجاد مشکلات متعدد در مدرسه هوشمند شده است. بعنوان مثال معلم خود را براي ايجاد محتواي درسي چند رسانهاي مؤظف نمي داند و اگر هم معلمي با علاقه شخصي محتواي درسي را تهيه کند محل قانوني براي پرداخت و جبران مالي ندارد.
– ساختار و تشکيلات مدارس ايران کلاً سنتي است و در آن فن آوري اطلاعات جايگاهي ندارد. توجه به اين نکته که فن آوري اطلاعات در مدارس هوشمند نقش کليدي و تعيين کننده دارد (جلالي، 1388)، لزوم تناسب ساختار و تشکيلات مدارس کشور را با فنآوري اطلاعات مشخص ميسازد.
– باورهاي فرهنگي جامعه ما، بويژه اولياي دانش آموزان نيز يکي از موانع بزرگ در مسير طرح مدارس هوشمند است. هنوز با توجه به گذشت چندين دهه از توليد اينگونه فناوريها، متأسفانه فرهنگ استفاده از آن چندان رونق نيافته و مقاومت هاي زيادي در اين مسير وجود دارد و در بسياري از خانوادهها تلقي نادرستي از اين مقوله موجب شده تا اين تکنولوژي به عنوان يک نامحرم فرض شود و از ورود تجهيزات الکترونيکي به منزل خودداري شود لذا فرزندان چنين خانواده اي سخت با مشکل مواجه خواهندشد.
– متاسفانه علي رغم پيشرفت قابل توجه اين علم در دنيا به دلايل محدود بودن هنوز شبکههاي ارتباطي کشور بسيار نامناسب است و برقراري تعاملات اينترنتي مخابراتي چندان آسان نيست (جلالي، 1388). خطوط عادي تلفن جوابگوي نيازمندان نبوده و مشکلات اين سيستم انگيزه کاري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، آموزش از راه دور، آموزش و پرورش تهران Next Entries منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، استان فارس، آموزش از راه دور