منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، حوزه آموزش، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

ا با الگوگيري از اين مدارس،کلاس هاي خود را به فناوري مجهز نمايند. در ضمن اينکه با تجهيز مدارس،مرزهاي دانش ازکتابهاي درسي فراتررفته و شيوههاي تدريس و يادگيري از حفظيات و به خاطرسپاري محض به تفکر انتقادي و ارزيابي منابع اطلاعاتي گسترش خواهد يافت. نتايج به دست آمده از اين پژوهش به مسئولان آموزش و پرورش کمک خواهدکرد تاضمن شناسايي وضعيت اين مدارس، درپي رفع نقاط ضعف آنها باشند و با برنامه ريزي صحيح و مطلع شدن از ديدگاه معلمان و دانش آموزان، تهديدها را به فرصتها تبديل کنند. از سوي ديگر، تأسيس مدارس هوشمند هزينه بر است و لازم است هرگونه سرمايهگذاري در اين مورد سنجيده و حساب شده و با توجه به نتايج پژوهش انجام گيرد تا از صرف زمان و هدردادن هزينهها جلوگيري شود.
بنابراين وجود اين قبيل مسائل و مشکلات، ضرورت تحقيق و پژوهش بيشتر در اين زمينه را ايجاب ميکند تا از تأثيري که اين مدارس در فرايند آموزش باقي ميگذارند آگاه شده و با نگاه واقع بينانهتري به اين مدارس نگريسته تا بتوانيم ضعفها را اصلاح و قوتها را تقويت کنيم.
1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف کلي
بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي کرمان از ديدگاه معلمان.
1-4-2. اهداف جزئي
در اين راستا اهداف جزئي زير براي رسيدن به هدف کلي پژوهش مطرح ميشوند
1- بررسي نقاط قوت هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
2- بررسي نقاط ضعف هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
3- بررسي فرصتهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
4- بررسي تهديدهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.

1-5. سؤالات يا فرضيههاي تحقيق
1-5-1.سوالات تحقيق
توجه به سوالهاي اين پژوهش که در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش مطرح گرديده به شرح زير است
1- نقاط ضعف هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
2-. نقاط قوت هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
3-. تهديدهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
4- فرصتهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلمان چيست؟
5- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد نقاط قوت هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
6-آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
7- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد فرصتهاي هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
8- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد تهديدهاي هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟

1–6. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات
1-6-1. تعاريف مفهومي اصطلاحات
مدرسه هوشمند: سازماني آموزشي با موجوديت فيزيکي و حقيقي(ونه مجازي) است که درآن دانش آموزان به شکل نويني آموزش مي بينند. در مدرسۀ هوشمند، کنترل و مديريت، مبتني بر فناوري رايانه و شبکه انجام گرفته و محتواي اکثر دروس آن الکترونيکي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند م باشد ( آموزش وپرورش تهران، 1384).
نقاط قوت: منظور از قوت در سازمان، وجود منابع، مهارتها، تواناييها يا مزيتهاي مرتبط با نيازهاي سازمان است که سازمان سعي در تأمين آنها دارد و يا انتظار خدمت از آن ميرود (رابينسون، 1996). به عبارت ديگر قوتها عواملي هستند که نسبت به گذشته سازمان يا نسبت به رقباي آن در حال حاضر براي سازمان مزيت به حساب مي‌آيند‌. قوتها شامل مهارت‌ها و تواناييها است که سازمان را قادر مي‌سازد تا استراتژيهاي خود را به درستي و به خوبي طراحي و اجرا کند (اعرابي و همکاران ،1389).
نقاط ضعف: ضعف سازماني، محدوديت، کمبود يا نارسايي در منابع، مهارتها و تواناييهايي است که عملکرد موفق سازمان را با خطر مواجه ميسازد و براي دستيابي به هدف غايي، بايد اصطلاح شود( کافمن و هرمن، 1382).
فرصتها: هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي که امکان پيشرفت، توسعه و موفقيت سازمان را افزايش دهد دسترسي به اهداف را آسانتر سازد و در نهايت کارايي و اثربخشي سازمان را در پي داشته باشد(رابينسون، 1996).
تهديدها: تهديد نقطه مقابل فرصت است و آگاهي از تهديدها امکان بقا و کاهش سازمان را موجب ميشود با کشف تهديدهاي موجود در محيط ميتوان از آن پرهيز کرد يا تأثير منفي آن را کاهش داد(کافمن و هرمن، 1380).

1-6-2. تعاريف عملياتي مفاهيم
نقاط قوت: منظور از نقاط قوت در اين پژوهش عواملي مانند: امکان استفاده از روشهاي متنوع يادگيري، آسان تر شدن فهم مطالب درسي براي دانش آموزان،کاربردي تر شدن فرايند مطالب درسي براي دانش آموزان، آسان تر شدن فرايند تدريس و آموزش براي معلمين، افزايش مشارکت والدين در جريان امور آموزشي فرزندان وغيره که از گويه هاي 1 تا 12 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند.
نقاط ضعف: منظور از نقاط ضعف در اين پژوهش عواملي مانند: نياز به معلمان وکادر اداري با سطح سوادکامپيوتري بالا،نياز به دسترسي به شبکه جهاني اينترنت درکشور، نياز دائمي به نيروهاي ماهر در حوزه فني، کمرنگ شدن نقش معلم در فرايند آموزش، نياز دانش آموزان به برخورداري از امکانات و تجهيزات لازم در منزل و غيره که گويههاي 26 تا 41 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند.
تهديدها: منظور از تهديدها در اين پژوهش عواملي مانند: کاهش توجه به اخلاق و آداب در جامعه، تضعيف هويت ملي فرهنگ بومي و رشد تک فرهنگي، عميق ترشدن فاصله بين نسلها، زدودن مرزهاي اعتقادي در نظام آموزش و پرورش و غيره که گويههاي 3 تا 49پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشود
فرصتها: منظور از فرصتها در اين پژوهش عواملي مانند: ايجاد روحيه اعتماد به نفس و استقلال بيشتر در دانش آموزان، ايجادکلاس هاي چند فرهنگي و چند مليتي،گسترش دسترسي آسان به اطلاعات جهاني، ارتقاء حس همکاري وکارگروهي در بين فراگيران وغيره که گويه هاي 13 تا 25 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند

مدرسهي هوشمند:.دراين پژوهش منظورمدارسي است که ازابزارهاي الکترونيکي جهت فرايندمديريت وآموزش استفاده ميکنند.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينۀتحقيق

مقدمه
بر اين اساس در اين فصل ابتدا به مباني نظري تحقيق پرداخته مي شود و سپس مباني تجربي بيان مي گردد و چکيده اي از تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور که با موضوع پژوهش ارتباط دارند، آورده مي شود و در نهايت چارچوب نظري و مدل تحليلي پژوهش ارايه مي گردد و در بخش مباني نظري يادگيري الکترونيکي، انواع آموزش الکترونيکي، چالشهاي نظام آموزش الکترونيکي ورويارويي با آن، دسته بندي انواع آموزش الکترونيکي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مدارس هوشمند و اهداف، راهبردها و سياستها و مؤلفههاي کليدي آن، دسته بندي مدارس هوشمند، وضعيت مدارس هوشمند در ايران و تجهيزات هوشمند سازي مدارس، تفاوت مدارس سنتي وهوشمند، مطالبي ارائه خواهد شد.
2-1. مباني نظري
2-1-1.تاريخچه اينترنت در ايران
ذکريايي به نقل از محسني(1380) بيان ميکندگسترش شبکه هاي اطلاعاتي در ايران، با آنچه در اغلب کشورهاي دنيا صورت گرفته است داراي يک تفاوت اساسي از نظر رشد و توسعه تاريخي است در حاليکه دنيا پس از ايجاد يک شبکه ملي، زمينه اتصال افراد و سازمان ها به آن و سپس به جهان فراهم گرديده است در ايران اين روند حالتي تقريباً معکوس را طي کرده است ودر ابتدا شبکه هاي پراکنده ما به دنيا متصل شده اند. هر چندکه شبکه هاي داخلي در مواردي به يکديگرمتصل شدهاند اما هنوز طرح يک شبکه ملي موجوديت عيني نيافتهاست.
در ايران قشر دانشگاهي، جزء اولين پديد آورندگان وکاربران اينترنت بوده اند و اين وضعيت به اوضاع اينترنت در امريکاي شمالي و اروپا شباهت دارد. استفاده از اينترنت نيز در ايران بيشتر به پست الکترونيکي، انتقال فايل و سيستم تابلوي اعلانات الکترونيکي، محدود ميشود تمايل عمومي به جمع آوري اطلاعات به چشم مي خورد و بيشتر افراد مايلند از پايگاههاي داده که اطلاعات را جمع آوري کردهاند استفاده نمايند و تمايلي به جستجوي شخصي ندارند (برکهات1998ترجمه موسوي1378).
ايران درزمينه IT، پس ازکشورهايي نظير:کلمبيا، ونزوئلا، ترکيه و تايلند قرارميگيرد. حتي ميانگين ضريب نفوذ اينترنت درکشورهاي عربي، حدود سه برابر ضريب نفوذ اينترنت در ايران ميباشد. نکته هشدار در اين ميان، شکاف فاحش موجود بين ايران وکشورهاي درحال توسعه (اعضاي گروه8) به لحاظ فناوري و ميزان حضور در شبکه اينترنت است. طبق آمار سال2000 (اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور) ايران از نظر ضريب نفوذ اينترنت، دررتبه هفتم و فقط بالاتر از کشور بنگلادش و با داشتن 975 کامپيوتر ميزبان از نظر کامپيوترهاي خدمات دهنده موجود، در جايگاه ششم قراردارد ضمن اينکه ايران سهمي معادل يک هزارم درصد از کامپيوترهاي ميزبان جهان را در اختياردارد. بر اساس همين آمار ايران درسال 2000ميلادي، رتبه صد و شصت و سه را در بين 226 کشور جهان به خود اختصاص داده است درحاليکه مالزي بعنوان يکي از اعضاي گروه 8، داراي رتبه پنجاه و دوم مي باشد. در ايران، انتقال فناوري اطلاعات با همان مشکلاتي روبروست که در انتقال تکنولوژي ميتوان ملاحظه کرد(ربيعي،1387)
2-1-2. يادگيري الکترونيکي
در سالهاي اخير، صحبت از آموزش الکترونيک يا به تعبيري آموزش بر مبناي رايانه، در کشورمان مطرح شده است. آنچه که همواره مورد پرسش مسئولان و صاحبنظران مسايل آموزشي و مديريتي کشور بوده، چگونگي راه اندازي اين نوع آموزش در نظام آموزش عالي، صنايع و سازمانهاي آموزشي مربوط است زيرا نتايج حاصل از مقايسه آموزشهاي الکترونيک با شيوههاي سنتي آموزش که مبتني بر کلاس درس، ابزارهاي ابتدايي آموزش و شيوه معلم محور است، نشان مي دهد که مزيت و قابليتهاي آموزش بر مبناي رايانه و اينترنت بسيار کارا، علمي سريع و کم هزينهتر ميباشد(کيا، 1388).
آموزش الکترونيکي يکي از پرکاربردترين اصطلاحاتي است که همراه با واژه فناوري اطلاعات وارد حوزه آموزشي در ايران شده است (نوري، 2002)، چنانکه بسياري از مراکز آموزشي به خصوص دانشگاههاي کشور، اين نوع آموزش را جزئي از برنامه هاي بلند مدت خود قرار داده اند و عمدتاً سرمايه گذاري کلاني بر روي اين مقوله انجام ميدهند. از ميان کليه برنامهها و ابزارهاي مرتبط با اين نوع آموزش، اهميت ابزارهاي تأليف به دليل نقش کليدي که در توليد محتويات آموزشي ايفا مي کنند امري انکار ناپذيراست، اين ابزارها از زمان پيدايش آموزش مبتني بر رايانه وجود داشته اند و در اوايل دهه 90 ميلادي به طور عمده به منظور توليد چند رسانه اي آموزشي به کار ميرفتند (هريس،12002 و پريس2، 2003).
هر دوره آموزش الکترونيکي را مي توان به صورت يک مسير خطي در نظر گرفت که بايد توسط فراگيران پيموده شود. به منظور تطابق با نيازهاي متفاوت فراگيران و امکان ارائه شخصي اين مسير مي تواند داراي استفاده هايي باشد. در اين خصوص، برخي از ابزارهاي تأليف، امکان توليد متغيرهاي تعيين انشعاب را دارند که مي توانند بر اساس معيارهاي موردنظر اهداف آموزشي، ترجيحات کاربر، شيوه درس خواندن و نظايرآن توليد شوند. بدين ترتيب، با اعمال اين گونه متغيرها، هر فراگير مسير «مخصوص به خود» را طي خواهد کرد. چنين دوره هايي علي رغم پيچيده تر بودن فرايند طراحي، مسلماً به بهره وري افزون تر نظامهاي آموزش الکترونيکي منجر خواهد شد (تقي ياوه، 1385).
مهمترين خصوصيات يادگيري الکترونيکي
1ـ دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهيل کننده است.
2ـ دوره هاي آموزشي به صورت تعاملي، کاربرد تعاملي در امر ياددهي و يادگيري دارند.
3ـ يادگيري مشارکتي است بطوريکه يادگيرندگان، معلمان و متخصصان را گردهم ميآورد.
4ـ يادگيري، سريع، زنده، پويا و در عين حال کم هزينه است.
5ـ يادگيري، فردي است، يعني بر اساس علايق و توانايي فردي است
اما يادگيري الکترونيکي محدوديتهايي دارد از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1ـ افزايش هزينه هاي اوليه 2ـ محدوديت دسترسي همگاني به رايانه و خدمات جانبي آن 3ـ محدوديت اعمال مديريت و نظارت بر منابع آموزشي و هدايت نظام يافتهها 4ـ محروم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، سابقه خدمت، حوزه آموزش Next Entries منبع پایان نامه درباره دانشگاهها، مدارس هوشمند، آموزش از دور، عصر اطلاعات