منبع پایان نامه درباره ماشین های مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

میزبان دیگر
T42: ارائه بازخورد سرویس Motion به سیستم
T43: پردازش داخلی کلاستر HA
T44: ارائه بازخورد سرویس HA به سیستم
T45: هر دو دستگاه ذخیره سازی به درستی بوت شده اند و در عین حال، هر دو سیستم میزبان در این مرحله دچار مشکل شده اند.
T46: هر دو سیستم میزبان به درستی بوت شده اند و در عین حال، هر دو دستگاه ذخیره سازی در این مرحله دچار مشکل شده اند.
T47: تمام چهار مولفه اصلی سیستم در مرحله بوت دچار مشکل شده اند.
T48: مسئول رفع اشکال، موفق به برطرف کردن مشکل مولفه های نقص یافته می شود.
T49: مسئول موفق به رفع ایراد نمی شود.
T50: بارگزاری ماشین مجازی دچار اختلال می شود
T51: ایجاد کلاستر HA دچار اختلال شده و ناکام مانده است
T52: ایجاد جفت FT دچار اختلال شده و ناکام مانده است
T53: بروز اختلال در سرویس دهی ESX به ماشین های مجازی
T54: بروز اختلال در سرویس FT
T55: بروز اختلال در سرویس VMotion
T56: بروز اختلال در سرویس HA

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ماشین های مجازی، سلسله مراتبی، سلسله مراتب Next Entries منابع و ماخذ مقاله برنامه درسی، دوره متوسطه، ایفای نقش