منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

است.علاوه بر این در محیط پر تلاطم امروزی بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات تاکید می کنند وفقدان اطلاعات ویا عدم اطمینان درباره آنها به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی تبدیل شده است.
در انجام هر تحقیق و پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب و کامل می باشد. دراین فصل سعی شد تا با بیان کلیه جوانب تحقیق در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات کامل وقابل فهمی ارائه گردد.
بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده؛ تا خواننده با مسائل بنیادی تحقیق بیشتر آشنا گردد. سپس دلایل اهمیت تحقیق مطرح گردید و علت انتخاب چنین موضوعی تبیین شد. در ادامه سوالاتی را که قرار است این مطالعه قرار است به آن پاسخ دهد؛ بیان گردید و در این راستا اهداف و فرضیه های تحقیق مطرح شد.
هم چنین نحوه پاسخگویی به سوالات و شیوه آزمون فرضیات به صورت اجمالی تبیین گردید و نهایتا واژگان کلیدی تحقیق را تعریف نمودیم.

1-2تبین مسئله تحقیق
يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. يكي از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهاي كالا، پول و كار(بازار سرمايه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در اين بازار موجب افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع ميشود. اطلاعات كه جزء جدايي ناپذير فرايند تصميمگيري است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، ميتواند به اتخاذ تصميمات صحيحتري در زمينه تخصيص بهينه منابع منجر گردد و در نهايت باعث كارايي تخصيصي و شفافيت بازار شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است.
صاحبان سرمایه ، اعتباردهندگان ، دولت ودیگر استفاده کنندگان ازگزارش های مالی شرکت ها برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش ، ونگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات معتبر،مربوط وبا کیفیت نیاز دارند. به طور کلی ، سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که نخست درباره آن ها اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی ) داشته باشند و درثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیزبدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی توانند منابع مالی خود را دراختیارآن قرار دهند.
شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل موثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست .سرمایه گذاران جهت خرید سهام یک شرکت همواره به دنبال اطلاعاتی شفاف هستند علی رغم این حساسیت مدیران جهت بهتر نشان دادن عملکرد خود به دنبال تحریف اطلاعات می باشند. آنان با این تحریف از یک طرف وضعیت شرکت را مطلوب توصیف می کنند واز طرف دیگر شفافیت اطلاعات را ازبین می برند.
افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکتها و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد مطالعه قرار گیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهدشد و در ادامه این امر شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند؛ بنابراین با افزایش تقاضا قیمت سهام افزایش می یابد.
شفافيت را ميتوان سادگي و سهولت تحليل معنادار فعاليتهاي شركت و بنيانهاي اقتصادي آن توسط فرد خارج از شركت دانست.
تجويدي (1386) به نقل بوشمن وهمكارانش(2003) شفافيت شركتي را در دسترس بودن گسترده اطلاعات مربوط و قابل اتكا در خصوص نتايج عملكرد دوره اي، وضعيت مالي، فرصتهاي سرمايه گذاري، نظام راهبري شركتها، ارزش و ريسك شركتهاي سهامي عام تعريف مينمايد. وجود شفافيت از يك سو به سهامداران خرد اطمينان ميدهد كه همواره اطلاعات قابل اتكا و بموقع در خصوص ارزش شركت دريافت خواهند كرد و سهامداران عمده و مديران در پي تضييع حقوق آنها نيستند و از سوي ديگر مديران را براي تلاش در جهت افزايش ارزش شركت به جاي پيگيري منافع كوتاه مدت شخصي ترغيب كند و در نتيجه مي تواند از ميزان و شدت رسواييهاي مالي به ميزان قابل توجهي بكاهد. اطلاعات شفاف را ميتوان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست.
این تحقیق در پی یافتن به پاسخ این سوالات است:
1- آیا بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل نماید؟

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
شفافیت اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که اطلاعاتی قابل اتکا و به موقع را در دراختیار همه ذی نفعان قرار می دهد.
اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را دراختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه انتخاب نا مساعد وخطر اخلاقی منتج خواهد شد .(بارنی وهمکاران 1985) ،(هیلی وپالپو2001) معتقدند که شرکتها می توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد و از این رو کیفیت افشاء،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.
مزایای بالقوه افشاء وشفافیت بیشتر می تواند شامل هزینه کمتر(بتوسان1999) (دیاموند و رشیا2001 ) ، کاهش هزینه های نمایندگی (لفویچ و دیگران1981) ، بهبود قیمت سهام وافزایش ارزش شرکت (چو ودیگران2010) باشد.
افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایه گذاران وبستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری می کند و بدین سان سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه می شود.اگر اطلاعاتی شفاف و صحیح در صورتهای مالی آورده شود هر نوع کاهش یا افزایش شرکت تدریجی بوده و یکبار سقوط یا رشد غیرطبیعی ارزش سهام را درپی نخواهد داشت .
اطلاعات شفاف را ميتوان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست. هرقدر توزيع اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان تصميم گيري آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر میشود وامکان رشد فساد کاهش می یابد.(نوبخت 1383)

1-4 هدف پژوهش
هدف این تحقیق با توجه به بیان مسئله ارائه درک کاملی از موارد زیر می باشد:
بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام
بررسی اثر حاکمیت شرکتی برشفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام
1-5 استفاده کنندگان تحقیق
رشته حسابداری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را فراهم می نماید. نتایج این تحقیق می تواند جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان مختلف که از درجات آگاهی از فعالیت های تجاری و نحوه ی حسابداری برخوردارند کاربرد داشته باشد. بااین حال اگر بخواهیم به مواردی از استفاده کنندگان تحقیق حاضر اشاره کنیم می توانیم موارد ذیل را نام ببریم:
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
دانشگاهیان و پژوهشگران حسابداری
سازمان بورس اوراق بهادار
تحلیل گران مالی و اقتصادی
مدیران شرکت ها
1-6 فرضیه های پژوهش
در این پژوهش 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه اول : بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : حاکمیت شرکتی اثر تعدیل کننده بر رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

1-7 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8 نمونه آماری
کلیه شرکت های عضو جامعه در صورت داشتن شرایط زیر، جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:
جزء بانک ها، موسسات مالی،سرمایه گذاری،هلدینگ ولیزینگ نباشد زیرا به دلیل ماهیت فعالیت خاص آنها، رابطه مولفه های مورد بررسی در این تحقیق برای چنین موسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نمی باشد.
شرکت با پایان سال 1385در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سال 1387تا 1391 از بورس اوراق بهادار نیز خارج نشده باشد.
برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفندماه هر سال باشد.
شرکت طی سال 1387تا 1391 تغییر سال مالی نداشته باشد و صورت های مالی و اطلاعات شرکت ها در دسترس باشند.

1-9 روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد.اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع آوری می گردد. اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی و هم چنین وب سایت های معتبر استخراج و جمع آوری خواهد شد.

1-10 قلمرو تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع قلمرو تحقیق از نظر زمانی و مکانی و موضوعی مورد توجه قرار گرفته است که به شرح ذیل می باشد:
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387تا پایان سال 1391 می باشد.
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار می باشد.
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق شامل بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد.

1-11 تعریف عملیاتی
شفافيت :عبارت است از «افزايش جريان به موقع و قابل اتكا اطلاعات اقتصادي ، مالي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذينفعان مربوط باشند .»
ریسک سقوط قیمت سهام: چنانچه بازده سهام شرکت در یک دوره مالی خاص، پایین تر از بازده شاخص کل بازار باشد،احتمال سقوط قیمت سهام در آن بالا می رود که به آن ریسک سقوط قیمت سهام می گویند.
حاکمیت شرکتی: به معنای قوانین،مقررات،ساختارها، فرهنگها وسیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ،شفافیت عدالت ورعایت حقوق ذینفعان می شود.

1-12 تشریح فصول آتی
فصول آتی در چهارفصل ذیل ارائه می شود:
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
این فصل به دو بخش تقسیم می شود: در بخش اول مبانی نظری شفافیت، سقوط قیمت سهام و حاکمیت شرکتی تشریح می گردد و در بخش دوم پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق حاضر در داخل و خارج کشور معرفی می شوند.
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
در این فصل فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و انتخاب نمونه، تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه جمع آوری اطلاعات و آزمون های آماری تشریح می شوند.
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
دراین فصل با استفاده از آزمون های آماری اجراشده و سایر اطلاعات جمع آوری شده، تجزیه وتحلیل اطلاعات صورت می گیرد.
فصل پنجم: خلاصه، استنتاج وپیشنهادات تحقیق
در این فصل نتیجه گیری های انجام شده از نتایج آزمون فرضیات و پیشنهادات لازم برای انجام تحقیقات آتی ارائه می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه
رفتار سرمايه گذاران در بورس، نحوه تصميم گيري، تخصيص منابع پولي، قيمت گذاري وارزيابي بازده شركت ها را تحت تأثير خود قرار مي دهد. شرايط مبهم و اشتباهات شناختي كه در روا ن شناسي انسان ريشه دارد، باعث می شود سرمايه گذاران اشتباهاتي در شكل دهي انتظارات خود داشته باشند و در نتيجه رفتارهاي ويژه در هنگام سرمايه گذاري در بازارهاي مالي از خود بروز دهند . رفتار سرمايه گذاران متأثر از عوامل بسياري است كه يكي از علل اصلي اين ابهامات رفتاري، موضوع عدم اطمينان و عدم شفافيت اطلاعاتي است . اين مسئله مهم باعث مي شود زماني كه اطلاعاتي تازه منتشر مي شود شركت كنندگان در بازار به آنها واكنش نشان داده و موجب تغييرات و نوسانات قيمت اوراق بهادار و حجم مبادلات مي شود.
در دهه گذشته، بازارهاي مالي ملي و بين المللي دچار بحرانهاي مالي فراواني شده اند .يك دليل براي وجود اين بحران ها عدم وجود اطلاعات مالي شفاف و كافي است.
در محيط پرتلاطم امروزي، بسياري از سرمايه گذاران بر اهميت شفاف سازي اطلاعات در استراتژيهاي خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و يا عدم اطمينان درباره آنها، امروزه تبديل به يك مشكل اساسي در بازارهاي مالي شده است.
بحرانهای مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرون1و برخی از شرکتهای امریکایی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، قیمت گذاری، داده های ترکیبی، افشای اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، منابع مالی