منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده می‌شود. برای اینکه نتایج نمونه بیان کننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت.
در این تحقیق، نمونه آماري به روش حذف سیستماتیک (هدفمند) انتخاب شده است. در این روش نمونهگیری پژوهشگر ابتدا برای انتخاب نمونه، شرایطی را لحاظ می‌نماید. چنا‌نچه هر کدام از اعضای جامعه ویژگی‌های مورد نظر را داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند. در غیر این صورت از نمونه آماری حذف می‌شوند. این روش معمولا بیشتر برای جامعه های محدود بکار گرفته می‌شود.
به همين منظور نمونه آماري اين تحقيق آن دسته از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه حائز شرايط زير باشند:
جزء بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه‌گذاری، هلدینگ و لیزینگ نباشد زیرا به دلیل ماهیت فعالیت خاص آن‌ها، رابطه مولفه‌های مورد بررسی در این تحقیق برای چنین موسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نمی‌باشد.
شرکت تا پایان سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و طی سال‌های 1387 تا 1391 از بورس اوراق بهادار نیز خارج نشده باشد.
برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سال‌های 1387 تا 1391 تغییر سال مالی نداشته باشد و صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در دسترس باشند.
بر اين اساس و پس از اعمال محدوديتهاي فوق تعداد 60 شرکت در دوره زماني 1387 تا 1391 شرايط فوق را دارا بوده اند.

جدول 3-1. تعداد شرکت‌هاي حاضر در تحقيق
تعداد کل شرکت‌هاي بورسي

617
شرح محدوديت
شرکت‌هاي فیلتر شده
تعداد نمونه باقي مانده
شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري مالي و بيمه
124
493
شرکت‌هاي پذيرفته شده بعد از سال 1385
173
320
سال مالي متفاوت
201
119
شرکت‌هاي فاقد اطلاعات مورد نياز
59
60

3-5-1- تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. در این پژوهش از روش کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده می‌شود. تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نيازمند آن است که حجم جامعه مشخص باشد. براي محاسبه حجم نمونه به روش کوکران از فرمول زیر استفاده می‌شود.

در فرمول بالا:
n: حجم نمونه؛
N: حجم جامعه؛
Z: مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95% برابر 1.96 می باشد؛
P: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. آگر در اختیار نباشد می توان آن را 0.5 در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می‌رسد؛
q: درصدی که فاقد آن صفت در جامعه هستند(q=1-p)؛
d :مقدار اشتباه مجاز(0.05).
n=((〖(1.96)〗^(^2) 0.5*0.5)/〖(0.05)〗^(^2) )/(1+1/60((〖(1.96)〗^(^2) 0.5*0.5)/〖(0.05)〗^(^2) -1))≈52

با توجه به نتایج بدست آمده از فرمول کوکران، حجم نمونه این پژوهش 52 شرکت است. فهرست شرکت‌های عضو نمونه بر شرح زیر می‌باشد.
جدول 3-2 فهرست شرکت‌های عضو نمونه تحقیق
ردیف
شرکت
صنعت
ردیف
شرکت
صنعت
۱
آبسال
ماشين آلات و تجهيزات
۲۷
سيمان تهران
سيمان، آهك و گچ
۲
البرز دارو
مواد و محصولات دارويي
۲۸
سيمان مازندران
سيمان، آهك و گچ
۳
الكتريك شرق
خودرو و ساخت قطعات
۲۹
سينا دارو
مواد و محصولات دارويي
۴
ايران تاير
لاستيك و پلاستيك
۳۰
شهد ايران
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۵
ايران خودرو
خودرو و ساخت قطعات
۳۱
شيشه دارويي رازي
ساير محصولات كاني غيرفلزي
۶
ايران دارو
مواد و محصولات دارویی
۳۲
شيميايي سينا
محصولات شيميايي
۷
بهنوش
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۳۳
صنعتي اردكان
ساير محصولات كاني غيرفلزي
۸
پارس دارو
مواد و محصولات دارویی
۳۴
صنعتي آما
ساخت محصولات فلزي
۹
پتروشيمي آبادان
محصولات شيميايي
۳۵
صنعتي پارس مينو
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۱۰
پتروشيمي اصفهان
محصولات شيميايي
۳۶
صنعتي نيرو محركه
خودرو و ساخت قطعات
۱۱
پگاه خراسان
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۳۷
فرآورده هاي نسوز آذر
ساير محصولات كاني غيرفلزي
۱۲
پشم و شيشه
ساير محصولات كاني غيرفلزي
۳۸
فنر سازي خاور
خودرو و ساخت قطعات
۱۳
توليد محور خودرو
خودرو و ساخت قطعات
۳۹
فولاد اميركبير كاشان
فلزات اساسي
۱۴
جام دارو
ساخت محصولات فلزي
۴۰
فولاد مباركه اصفهان
فلزات اساسي
۱۵
داروسازي اسوه
مواد و محصولات دارويي
۴۱
قند اصفهان
قند و شكر
۱۶
داروسازي فارابي
مواد و محصولات دارويي
۴۲
قند قزوين
قند و شكر
۱۷
داروسازي كوثر
مواد و محصولات دارويي
۴۳
قند نقش جهان
قند و شكر
۱۸
دوده صنعتي
محصولات شيميايي
۴۴
كاشي اصفهان
كاشي و سراميك
۱۹
رادياتور ايران
خودرو و ساخت قطعات
۴۵
كاشي پارس
كاشي و سراميك
۲۰
ريخته گري ايران
خودرو و ساخت قطعات
۴۶
كاشي حافظ
كاشي و سراميك
۲۱
ريخته گري تراكتور سازي
خودرو و ساخت قطعات
۴۷
گرجي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۲۲
رينگ مشهد
خودرو و ساخت قطعات
۴۸
لبنيات پاك
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
۲۳
زامیاد
خودرو و ساخت قطعات
۴۹
ملي سرب و روي ايران
فلزات اساسي
۲۴
سايپا ديزل
خودرو و ساخت قطعات
۵۰
نورد و توليد قطعات فولادي
فلزات اساسي
۲۵
سيمان اروميه
سيمان، آهك و گچ
۵۱
نيرو كلر
محصولات شيميايي
۲۶
سيمان اصفهان
سيمان، آهك و گچ
۵۲
هپكو
ماشين آلات و تجهيزات

3-6 ابزارهای گردآوری داده‌ها
اطلاعات مهمترين رکن هر تحقيق تجربی است، چرا که تمام نتايج تحقيقات تجربی بر اساس تجزيه و تحليل اطلاعات صورت می گيرد. مهمترين نکتهای که در جمعآوری اطلاعات بايد مورد توجه واقع شود نوع و کيفيت اطلاعات است نه ميزان آن. چه بسيار اتفاق می‌افتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجديد نظر در اطلاعات و يا کمبود و فقدان اطلاعات مفيد احساس می‌شود. با اين استدلال می‌توان حکم داد که کميت و کيفيت اطلاعات لازم، به عمق تحقيق و خواسته های مدل مورد نظر منوط و متکی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات به دو روش زیر گردآوری می‌شوند:
بخشي از تحقيق كه براي تدوين مباني نظري بوده است از طريق روش كتابخانه اي يعني مطالعه كتب، مقالات و پايان نامهها انجام گرفته است.
بخشي نيز كه در ارتباط با متغيرها مي‌باشد از طريق روش ميداني يعني از طریق بانک‌های اطلاعاتی ره‌آورد نوین و نیز از طریق سایت متعلق به سازمان بورس اوراق بهادر و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری گردید.

3-7 طرح مسأله تحقیق
تحقیق علمی همواره با نوعی مسأله آغاز می‌شود، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است. دشوارترین گام در فرآیند تحقیق مشخص کردن مساله مورد مطالعه است.
سوالات اصلی این تحقیق به شرح ذیل می باشند:
آیا بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل نماید؟
برای یافتن جواب سوالات فوق انجام یک تحقیق در مورد رابطه شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط فعلی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق در پی یافتن جواب، برای سوالات فوق هستیم.
3-8 فرضیه‌های تحقیق
محقق پس از تعقل درباره مسأله، پس از بررسی تجارب و مطالعات مقدماتی درباره جوابهای ممکن به تدوین فرضیه می‌پردازد.رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است. هرچه راه و جاده هموارتر و مطمئن‌تر باشد مسافرت راحتتر و بی خطرتر می‌شود، بنابراین در تحقیقی که فاقد فرضیه باشد محقق سرگردان و بلاتکلیف است. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد. فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس مبهم و یا یک جواب مستدل می‌باشد. به عبارت دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه و علمی درباره پیامد تحقیق است. بنابراین، می‌توان گفت که تحقیق و پژوهش را بدون فرضیه نمی‌توان شروع کرد (هومن،1392).
جهت مطالعه رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام، فرضيه‌هاي زير مطرح و مورد آزمون قرار مي‌گيرد:
فرضیه اول : بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : حاکمیت شرکتی رابطه بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل می نماید.
3-9 متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق حاضر به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می‌شود.
3-9-1 متغیرهای مستقل
در اين پژوهش متغیر مستقل شفافیت اطلاعات مالی است که برای اندازه گیری آن از معیار مدیریت سود استفاده شده است
TCA_jt/AvAsset_jt =g0+g1 CF_(j(t-1))/AvAsset_jt +g2 CF_jt/AvAsset_jt +g3 CF_(j(t+1))/AvAsset_jt +θ_jt (1)
Tca: اقلام تعهدی
Cf: جریان های نقدی عملیاتی
Avasset: میانگین دارایی ها

3-9-2 متغیر وابسته
متغیر وابسته پژوهش حاضر ریسک سقوط قیمت سهام50است. به منظور اندازه گیری این متغیر از معیار هاتن و همکاران(2009) استفاده شده است. بر اساس مطالعه هاتن و همکاران(2009) دوره سقوط در یک سال مالی معین، دوره ای است که طی آن بازده ماهانه خاص شرکت 2/3 انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه خاص آن باشد. اساس این تعریف بر این مفهوم آماری قرار دارد که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانه خاص شرکت، نوسان هایی که در فاصله میانگین بعلاوه 2/3 انحراف معیار و میانگین منهای 2/3 انحراف معیار قرار می گیرد، از جمله نوسان های عادی محسوب می شودو نوسان خارج از این فاصله جزئی از موارد غیر عادی می باشد. در این پژوهش ریسک سقوط قیمت سهام ، متغیری مجازی است که اگر شرکت تا پایان سال مالی حداقل یک دوره سقوط را تجربه کرده باشد، مقدار آن یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
بازده ماهانه خاص شرکت با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
Wi,θ = Ln(1 + єi,θ )مدل(2)
که در رابطه فوق:
Wj: بازده ماهانه خاص شرکت j در ماه θ طی سال مالی؛
بازده باقیمانده سهام شرکت j در ماه θ و عبارت است از باقیمانده یا پسماند مدل در رابطه زیر:
مدل(3)
Ri,θ =β0+ β1 Rm,θ-2+ β2 R m,θ-1+ β3 R m,θ + β4 R m,θ+1+ β5 R m,θ+2+єi,θ
که در رابطه فوق :
Ri:بازده سهام شرکت j در ماه θ طی سال مالی؛
Rm: بازده بازار در ماه θ است.برای محاسبه بازده ماهانه بازار ، شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه کسر شده و حاصل بر شاخص ابتدای ماه تقسیم می شود.
єi: باقیمانده مدل رگرسیونی
θ:ماه های سال
3-9-3 متغیر کنترلی
به منظور تفکیک اثر شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام از مجموعه ای از متغیر های کنترلی در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد این متغیرها عبارتند از:
اندازه شرکت(size): عبارتست از لگاریتم طبیعی مجموع فروش های خالص شرکت درپایان سال مالی.
بازده دارایی ها(Roa):عبارتست از نسبت سود خالص به مجموع دارایی ها شرکت در پایان سال مالی.
اهرم مالی(lev): عبارتست از نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت در پایان سال مالی.
3-9-4 متغیر تعدیل کننده
حاکمیت شرکتی: در این پژوهش مولفه های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل کننده وارد مدل می شوند. مولفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل درصد سرمایه گذران نهادی و نسبت مدیران غیر موظف است.
برای آزمون فرضیه ها از مدل زیر استفاده می شود:

مدل(4)
CRASHj,t+1= α0+α 1TRans+ α2 ROA+ α3Lev+ α4Size+ εi
مدل(5)
CRASHj,t+1= α0+α 1TRans+ α2TazG + α3Inst+ α4 ROA+ α5Lev+ α6Size+ εi

CRASH: متغیر ریسک سقوط سهام
Trans: شفافیت: عدم تلاش برای مخفی کردن بعضی رفتارها و فعالیت ها برای آنکه گروه یا افرادی خاص از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، حافظه کاری، محافظه کاری Next Entries منبع پایان نامه درباره اثرات ثابت، رگرسیون، مدل رگرسیون، متغیر مستقل