منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، اطلاعات مالی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی ،عدم شفافیت سود وریسک سقوط قیمت سهام پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد.
دیانتی، لطفی و آزاد بخش (1391) در مطالعه خود به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک سقوط قیمت می پردازد.این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سرمایه درگردش احتمال سقوط قیمت سهام رابه صورتی معنادار کاهش می دهد.
2-5-2 تحقیقات خارجی:
کیم و ژانگ (2010) در پژوهش با عنوان آیا محافظه کاری حسابداری ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد؟
به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. نتایج بررسی های آنها نشان داد که محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای پیش نمایی عملکردو عدم افشای خبربد محدود کرده واز این رو ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. هم چنین آنها با استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه، وضعیت بازار محصولات شرکت و ترکیب سهامدارن شرکت به عنوان متغیرهای موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران اثبات کردند که در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی ، توانایی محافظه کاری برای کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیش تر است.
ژانگ وهمکاران (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین فرار از مالیات وپدیده سقوط قیمت سهام پرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که فرار از مالیات فرصت هایی را برای مدیران در مورد انجام فعالیت هایی که برای پنهان ساختن اخبار بد و درنهایت گمراه ساختن سرمایه گذاران طراحی شده است ایجاد می نماید، که این مساله در نهایت می تواند به پدیده سقوط قیمت سهام منجر گردد.
هاتن وهمکاران (2009) در پژوهشی با عنوان گزارشگری مالی غیر شفاف ، ریسک سقوط قیمت سهام ، رابطه ی بین عدم شفافیت گزارشگری مالی وریسک سقوط قیمت سهام را بررسی کردند. آن ها با استفاده از مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی به این نتیجه رسیدند که عدم شفافیت اطلاعات مالی با افشای اطلاعات کم تر در ارتباط است. به علاوه شرکت هایی که دارای صورت های مالی غیرشفاف هستند، بیش تر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار می گیرند.
یو(2005) رابطه بین شفافیت حسابداری و وضعیت اعتباری شرکت را بررسی کرده اند. از نظر یو می توان پیش بینی کرد که شفافیت اطلاعات حسابداری منتشر شده ، ریسک اعتباری را کاهش می دهد. وی با بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک نشان داد که بین شفافیت اطلاعات حسابداری و ریسک اعتباری ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. افشای اطلاعات ناقص و مبهم، ریسک اعتباری را افزایش می دهد.
آندراده وهمکاران (2009) به بررسی رابطه شفافیت صورتهای مالی و هزینه بدهی پرداختند. آنها شواهدی ارائه می کنندکه نشان می دهد با افزایش شفافیت گزارشگری مالی ، هزینه بدهی شرکت کاهش می یابد. آنها دریافتند بهبود کیفیت گزارشگری مالی درک شده توسط سرمایه گذاران ، باعث صرفه جویی مبلغ قابل توجهی در هزینه های مالی شرکت می شود و دریافتند که میزان شفافیت صورتهای مالی بر قیمت گذاری قراردادهای بدهی تاثیرگذار است.
چانگ و همکاران (2010) به بررسی وجودشفافیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس چین پرداختند. آنها با بررسی 100 شرکت طی سال های 2004تا 2007 و با استفاده از شاخص های طراحی شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان دادند که ارتباط معناداری بین معیار شفافیت بکار گرفته شده و ارزش سهام شرکت ها وجود دارد.
جین ومیرز(2006) مدلی را گسترش دادند که بیان می نمود عدم شفافیت اطلاعاتی به مدیران فرصت بیشتری برای پوشاندن اخبار بد از ذینفعان شرکت می دهد. و در نهایت زمانی که این اخبار بد انباشته شده در شرکت انتشار پیدا کند. باعث ایجاد یک تعدیل منفی و شدید در بازده سهام یا همان سقوط قیمت سهام می شود.
چیانگ1 (1997) در مطالعه خود به بررسی شفافیت اطلاعات مالی و تئوری علامت دهی در کشور تایوان پرداخت. یافته های این پژوهش نشان داد که شفاف سازی اطلاعات مالی در یک شرکت رابطه مستقیمی با عملکرد اجرایی آن دارد. علاوه بر این استقرار نظام راهبری مناسب در شرکت با عملکرد آن رابطه مثبت و معناداری دارد.
هیسو(2006) در رساله خود با عنوان شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تایوان به بررسی نقش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی در افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین ادراک سرمایه گذاران از ابعاد شفاف سازی اطلاعات و رفتار آن ها وجود دارد.و از میان شفاف سازی، شفافیت ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را بر رفتار سرمایه گذاران دارد.
چنچ و همکاران(2012) در بررس های خود به این نتیجه رسیدند افشای هرچه بهتر اطلاعات مربوط به جریان های نقدی باعث ارزیابی بهتر شرکت توسط سرمایه گذاران و بستانکاران به عنوان دو گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد.
براون و کایلر(2006) متوجه شدند که شرکتهای دارای کیفیت بهتر که بواسطه امتیاز (نمره) راهبری مورد اندازه گیری قرار می گیرند ، بسیار سودآور و باارزش هستند. نتایج آنها حاکی از این است که شرکتهای دارای کیفیت حاکمیت بهتر، متحمل هزینه های نمایندگی کمتری شده و از این رو عملکرد بهتر و ارزش بالاتری را برای شرکت ارائه می دهند.
جاسونگ باک و جونکو و لیونگ سو (2004) به نتایج زیر رسیدند: مدیران بهتر موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوند و به ذینفعان خود توجه می کنند و ارزش شرکتها نیز با حاکمیت شرکتی رابطه مثبت دارد .

کالن و فانگ (2011) در تحقیقی به بررسی بین سرمایه گذاران نهادی و ریزش قیمت سهام شرکت پرداختند. این تحقیق دو دیدگاه مخالف از سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار می دهد:دیدگاه نظارتی در مقابل سلب مالکیت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شواهد محکمی در مورد رابطه معکوس بین مالکان نهادی و ریزش قیمت سهام در آینده وجود دارد.
کیم وهمکاران(2014) به بررسی مسئولیت عمومی شرکتهاو ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند.طبق نتایج آنها اگر مسئولیت عمومی شرکتها از یک استاندارد بالای شفافیت و تعامل در کمترین میزان سانسور خبری برخوردار باشد، کمترین میزان ریسک سقوط قیمت سهام را دارا است. اگر تعامل مدیران درمسئولیت عمومی قیمت ها در جهت پوشش سانسورهای خبری بد باشد و یا بررسی های سهامداران را به انحراف بکشاند در راستای بالاترین میزان ریسک سقوط قیمت سهام حرکت میکنند.
نیاهانگ وهمکاران (2014) به بررسی ضربه های تورم مازاد مصرف بر روی ریسک سقوط قیمت سهام در چند شرکت مستقل پرداختند.به منظور استفاده از تورم مازاد،مسئولین اجرایی در این شرکتهای مستقل،یک عامل انگیزشی را مد نظر قرار می دهند تا از ورود شایعات(خبرهای بد) جلوگیری کنندیا به همین منظور جهت دستیابی به بالاترین سطح قیمت، آینده سهام را هدایت می کنند.جهت ایستادگی روی این ادعا یک ارتباط مثبت بین تورم مازاد وریسک سقوط قیمت سهام پیدا می کنیم.ضربه های تورم مازاد برروی ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که روش اجرایی سنتی دارند بمراتب بیشتر است.

فصل سوم
روش اجرای تحقی

3-1 مقدمه
پایه هر علم دانشی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی بوده که در هر علم به کار برده می شود. بنابراین دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روشی درست صورت پذیرد. روش تحقیق مجموعه ایی از قواعد و ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در ادامه این فصل در مورد اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات،قلمرو تحقیق، متغییرهای تحقیق،جامعه آماری وروش جمع آوری داده هارا موردبحث قرار میدهیم.
یکی از روانشناسان برجسته به نام میلر می گوید :
” متاسفانه آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی سرانجام مورد توجه خود محقق هم قرار می گیرد، موضوعی است که کشف شده است، اما اغلب روش کشف که اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد نادیده گرفته می شود.”
باید به خاطر داشت، محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
در این فصل به دقت و روشنی، روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش خود را مطرح می کنیم. همچنین دلایل خود را برای انتخاب روش تحقیق ارائه می نماییم، پس از بیان روش تحقیق جامعه آماری و نمونه آماری و محیط پژوهش را تشریح نموده و سپس روش های گردآوری اطلاعات ارائه و در نهایت شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های فرضیه ها را به همراه فرمول های آماری ارائه می کنیم.
3-2روش تحقیق
از لحاظ طبقهبندي تحقيق بر مبناي هدف اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيق کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت ميشود. تحقيق حاضر از لحاظ طبقهبندي برحسب روش، از نوع تحقيقات توصيفي است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. از بين تحقيقات توصيفي اين تحقيق از نوع تحقيقات پس رويدادي ميباشد.
از ديگر سو اين تحقيق از لحاظ تئوريک از نوع تحقيقات اثباتي و از لحاظ استدلال از نوع استقرايي ميباشد. همچنين اين تحقيق ازنوع تحقيقات شبه‌تجربي در حوزه تحقيقات حسابداري مالي مي‌باشد. در واقع تحقيقات شبه‌تجربي به منظور نزديک ساختن تحقيق به شرايط تجربيات حقيقي، در مواردي بهکار گرفته مي‌شود که امکان کنترل يا به‌کارگيري تمام متغيرهاي مربوط وجود ندارد. در اين نوع از تحقيقات، محقق بايد پژوهش خود را با توجه به همه محدوديت‌ها به انجام برساند. کليه تحقيقات مشهور به تحقيقات ميداني، تحقيقات عملي و اجرايي و نيز اشکال پيچيده‌تر تحقيق کاربردي که کنترل متغيرها به طور نسبي امکان دارد جزء تحقيقات شبه تجربي قرار ميگيرند.
3-3 قلمرو تحقيق
در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.

3-3-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها می‌باشد.
3-3 -2قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-3-3 قلمرو زمانی
اغلب موضوعات مالي مانند ساير موضوعات علمي ‌كه از روشهاي آماري در پژوهشها و تحقيقات خود استفاده مي‌نمايند، نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي مي‌باشند كه در طول يك دوره زماني ايجاد مي‌شوند. بديهي است كه هر اندازه تعداد داده‌هاي مورد نياز، مربوط به دوره زماني طولاني تر باشد، نتايج بدست آمده از روشهاي آماري با دقت و صحت بيشتري توام خواهد بود. دوره زماني مورد مطالعه در اين تحقيق، دوره پنج ساله 1387 تا 1391 مي‌باشد.
3-4 جامعه آماری
جامعه آماری، آزمودنیهایی هستند که دارای تعدادی ویژگی‌های همگون و قابل اندازهگیری می‌باشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از سال 1387 تا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و سایر اطلاعات، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این جامعه آماری است.

3- 5 نمونه آماری
نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می‌شود. معمولا در تحقیقات علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، حافظه کاری، محافظه کاری Next Entries منبع پایان نامه درباره اثرات ثابت، رگرسیون، مدل رگرسیون، متغیر مستقل