منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، حافظه کاری، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

منفي هستند.
3.سقوط قيمت سهام، يك پديده ي واگيردار در سطح بازار است . بدين معني كه كاهش قيمت سهام تنها به يك سهام خاص منحصر نميشود، بلكه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل ميشود.(چن و همكاران،2001)

هریک از ویژگی های سه گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در رابطه با ویژگی نخست هانگ و استین بیان می کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص(S & P500 ) رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987 به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است.
ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی ازیک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازار بوده است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش تر به صورت کاهش و کم تر به صورت افزایش بوده است.
ویژگی سوم تعریف سقوط قیمت سهام، این است که سقوط ، پدیده ای است که تمام بازار را در بر می گیرد. به این معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می کند.

2-4 حاکمیت شرکتی
اصل حاکمیت شرکتی کلمه یونانی «kyberman» به معنای راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد. واز کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت«Gubernare » وفرانسه قدیم «Governer »تبدیل شده است اما این کلمه به راههایی مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است.

در زیر به چند نمونه از این تعاریف اشاره می کنیم :
کادبری :در سال 1992حاکمت شرکتی را چنین بیان می کند« سیستمی که شرکت ها با آن هدایت وکنترل می شوند.»
پارکینسون: او درسال 1994 نوشت که حاکمت شرکتی عبارتست از« فرایند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران»
فدراسیون بین المللی حسابداران: تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های بکار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول با هدف مشخص کردن استراتژیک ، به گونه ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان ، استرلیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شده است. حاکمیت شرکتی به مجموع فرایندها، رسم ها، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که بر روش یک شرکت از نظر اداره ، راهبری و یا کنترل تاثیر بگذارد. هم چنین حاکمیت شرکتی روابط بین ذینفعان متعدد و هدفهایی را که براساس آنها شرکت ها اداره می شود، در برمی گیرد.نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل حسابداری ، اقتصاد وحقوق وبا حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود می گردد. ازجهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی باعث اختصاص بهینه منابع وارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می گردد.
ذینفعان اصلی مدیریت عامل ، سهامداران و هئیت مدیره هستند. اصول اولیه حاکمیت شرکتی شامل انصاف ، شفافیت و مسئولیت پذیری در همه جای دنیا یکسان است . برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی می توان از دو دیدگاه کلان (کل گرا) وخرد(جزء گرا) آن را تشریح کرد.
از دیدگاه خردحاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت ، هئیت مدیره آن ، سهامداران و سایر ذینفعان است. بنابراین اصول اولیه حاکمیت شرکتی عبارتند از شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی ، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هئیت مدیره نسبت به سهامداران و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان ، وام دهندگان ، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در انجا فعالیت دارند.
از دیدگاه کلان حاکمیت شرکتی مناسب یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند.
در هر دو تعریف خرد وکلان مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می کند. در بعد کلان شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعدخرد شفافیت موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود.(سینا قدس 1387)
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از(کیسی،تامیسون ورانت 2005)
1. کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
2.بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسوولیت پذیری مدیریت اجرایی.
براي ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی رضایت بخش حداقل باید چهار اقدام زیر انجام شود49:
1)تغییر قوانین مربوط به شرکت و اوراق بهادار
2)تقویت (ایجاد) شرایط پذیرش والزامات افشا براي بورس اوراق بهادار

3)افزایش استقلال و شایستگی مقامات قضایی
4)برقراري رژیم صلاحیت دار براي ایجاد توازن بین ادعاهاي رقیب که از سوي مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان مطرح می شود.
اعمال حاکمیت شرکتی در سطح شرکتها می تواند عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی جهت جذب سرمایه می باشد. شرکت هایی که داراي حاکمیت شرکتی مناسبی هستند به پشتوانه بازارهاي مالی عمیق و شفاف و سیستم هاي قوي قانونی، موجب تخصیص بهینه منابع، ثبات مالی و اقتصادي وافزایش نرخ هاي رشد ملی می شوند و دراینصورت بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند.
اصول شش گانه حاکمیت شرکتی که در سال 2004 توسط سازمان همکاري و توسعه اقتصادي منتشر شده است
شامل :
1.تامین مبنایی براي چارچوب موثر حاکمیت شرکتی
2.حقوق سهامداران و کارکردهاي اصلی مالکیت
3. رفتار یکسان با سهامداران
4 .نقش ذ ي نفعان در حاکمیت شرکتی
5 .افشا و شفافیت
6 .مسولیت هاي هیئت مدیره

2-5پپیشینه پژوهش
2-5-1 تحقیقات داخلی:
فتاحی(1389) به بررسی نقش محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهم پرداخته است. این پژوهش تنها شامل بررسی فرضیه اصلی اثر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام است و در آن تنها از متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده اند. در پژوهش یاد شده نمونه نهایی شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره چهار ساله (1385-1382) است. در این پژوهش برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار crash استفاده شده که اندازه گیری آن متکی بر بازده های ماهانه برای هر شرکت بوده و برای اندازه گیری متغیر مستقل محافظه کاری نیز از معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار میان محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت در آینده است .
مرادی وهمکاران (1390) نمونه ای شامل نود شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره هشت ساله (1390-1378) بررسی کرده که نتایج آن حاکی از وجودرابطه ای منفی ومعنادار بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهام است. آنها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهام استفاده کرده اند که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت ها بوده است. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (M/B).
مرادی وهمکاران (1390) هم چنین رابطه محافظه کاری و سقوط قیمت سهام را برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز آزمون کرده اند که طبق نتایج گزارش شده رابطه محافظه کاری با سقوط قیمت سهام در شرکت های دارای سطح تقارن اطلاعاتی بالا از نظر آماری معنادار نیست و عدم تقارن اطلاعاتی نتوانسته است تاثیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.
فروغی ،امیری و میرزایی(1390) در پژوهش به بررسی تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. آنها نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که عدم شفافیت اطلاعات مالی به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام منجر می شود. هم چنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که در شرکت هایی که از عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری برخوردارند ، اثر عدم شفافیت اطلاعاتی مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
فروغی ومیرزایی (1391) در مطالعه خود به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی ، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می دهد. طبق یافته های آنها، در شرکت هایی که از عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری برخوردارند ،توانایی محافظه کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
سینایی و داوودی (1388) در مطالعه خود به بررسی رابطه بین شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین هر سه بعد شفافیت، یعنی شفافیت اطلاعات مالی، شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هئیت مدیره و رفتار سرمایه گذاران در بورس رابطه وجود دارد. و از بین ابعاد سه گانه مذکور سرمایه گذاران به شفافیت اطلاعات مالی اهمیت بیشتری می دهند.
عرب مازار يزدي و همكاران(1390) در مقاله اي با عنوان “بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي” با تاكيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداخته اند. جامعه آماري تحقيق آن ها استان تهران و در پنج گروه 30 نفره شامل اعضاي هيات علمي دانشگاه، حسابرسان مستقل( حسابدار رسمي)، كارشناس هاي مالي (بورس اوراق بهادار تهران)، مميزين مالياتي (سازمان امور مالياتي استان تهران) و مديران مالي (به نمايندگي تهيه كنندگان گزارشگري مالي)، شاغل در سال 1389 و از طريق توزيع پرسشنامه صورت گرفته است. نتايج پژوهش بيانگر وجود يك رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بوده است؛ به طوري كه در صورت تهيه گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.

قائمی وعلوی (1391) در مطالعه ای تحت عنوان رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد طی سال های 83-89 درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های آنها نشان داد که بین شفافیت اطلاعات و میزان نگهداری وجه نقدرابطه منفی و معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بالاتر هستند وجه نقد کمتری نگهداری می کنند.
بادآور و بهشتی (1392) در مطالعه ای تحت عنوان تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداختند. نتایج آنها نشان داد که شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تاثیری ندارد.
فولاد،یعقوب نژادو تالانه (1391) در مطالعه خود به بررسی نقش محافظه کاری بر کاهش خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند.نتایج آزمون آنها بر این دلالت دارد که محافظه کاری می تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام گردد.
دیانتی، مرادزاده و محمودی (1391) در مقاله خود به بررسی تاثیر سرمایه گذاری نهادی بر کاهش احتمال ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود سرمایه گذاران نهادی احتمال رخ دادن سقوط قیمت سهام را به صورتی معنادار کاهش می دهد.
مهرآذین،مسیح آبادی و دهنوی (1390) به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و شفافیت اطلاعات مالی پرداختندنتایج تحقیق آنها موید این است که در شرکتهای شفاف تر، اطلاعات مرتبط با سود پیشاپیش در قیمت سهام لحاظ می شود از این رو محتوای اطلاعاتی سود در این شرکتها نسبت به دیگر شرکت ها کمتر است.
شورورزی وهمکارن (1392) در مقاله ای تحت عنوان رابطه شفافیت اطلاعات بازار و بروز حباب قیمت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87-89 پرداختند.نتایج آنها حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکتهای حبابدار وجود دارد و شفافیت اطلاعات در بین این شرکتها در حد متوسط می باشد.هم چنین تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکتهای غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت در بین این شرکتها خیلی زیاد است.
ماریه حسنی (1392) به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، منابع مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، اطلاعات مالی، جامعه آماری