منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، بازار سرمایه، دسترسی به اطلاعات، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است.میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی دهنده برای مشارکت کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.
در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع شرکتهایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. و در این حالت، این شرکتها با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و سهامدارن مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد شد. از طرفی دیگر مدهانی معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجادیک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه اطلاعات و گزارشگری مالی در درازمدت به شرکتها کمک می کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.
بوشمان وهمکاران یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند آنها شفافیت را در سه طبقه اندازه گیری کردند؛
1 – اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی ، به موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکتها
2-اندازه گیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدولها ی ترکیبی سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری داخلی
3- اندازه گیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه ها

2-2-6 شفاف سازی مالی از نگاه سازمانهای بین المللی
سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول44 ،بانک جهانی45، برنامه توسعه، سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی46 و بانک های توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی سازمان ملل تاکید دارند. این سازمان ها کنجکاوند بدانند که کمک های اقتصادی و فنی آنها در جای صحیح به کار می رود و به وسیله افراد صلاحیت دار اداره و سیاستگذاری می شود. بعد از بحران پولی در کشور مکزیک و آسیا با توجه به اینکه اجماع نظرات در خصوص علل به وجود آمدن بحران های یاد شده بر نبود شفافیت در عملکرد بخش پولی و مالی متمرکز بود، صندوق بین المللی پول با همکاری بانک جهانی نسبت به عوامل ایجاد عملکرد خوب در خصوص شفافیت مالی اقدام کرد، در ادامه این صندوق به ارزیابی نحوه اجرای برنامه کشورهای مختلف پرداخت.(قربانی 1386)
در ارتباط با اسناد بین المللی مربوط به حسابرسی شفافیت، می توان به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اشاره کرد که در آن با شرطهای حسابرسی همچون عناصر پیشگیری رفتار کرده است. اما مولفه های خاص کنوانسیون مانند مقررات راجع به حفظ تمامیت دفترها، سوابق و دیگر اسناد مالی روشن می سازند که کارکردهای بازدارندگی، شناسایی تحقیق وتعقیب نیز مورد توجه بوده اند. همانند بسیاری از تمهیدهای پیشگیرانه، حسابرسی ها و حسابرسان از طریق خطرناکتر و مشکلتر کردن فساد از وقوع آن جلوگیری می کنند و در عین حال، در جایی که پیشگیری یا بازدارندگی محقق نشود، تمهیدهای واکنشی و جبرانی را در دستور کار قرار می دهند.
سازمان شفافیت بین المللی که براساس مبانی و مفروضات خاصی در زمینه مبارزه با فساد ونیز شفاف سازی اطلاعات مالی-اقتصادی کشورهای جهان را درجه بندی می کند، معتقد است از آنجا که فساد مالی بر صورتهای مالی ومدارک اقتصادی تاثیرگذار است، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم است؛ لذا وظایفی را از این بابت برعهده حسابرسان گذاشته است. انجمن حسابدارن خبره ویلز47 و انجمن حسابدارن خبره امریکا 48نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری با صدور دستورالعمل هایی بر این امر مهم صحه گذاشته اند. این امر به ویژه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اهمیت خاصی یافته است.

2-2-7 قابلیت دسترسی به اطلاعات
قابلیت دسترسی به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است . شرکت ها می توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل نمایند. طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری نمایند بازار چنین عملی را به صورت اخبار “بد” تعبیر می کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می دهد. بنابراین شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تاخیر درارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه ای برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و “دسترسی” به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. درچنین شرایطی نیاز به موقع بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی ک1ه در دسترس همگان قرار گیرد به وجود می آید.(تجویدی 1387)

2-2-8 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات
سیستم حسابداری از طریق انواع گزارشات مالی اطلاعاتی را به بازار ارائه می دهد. این سیستم را می توان به مثابه رسانه ای دانست که یک سوی آن فرستنده اطلاعات و سوی دیگر آن گیرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از این طریق نیاز به شفافیت تشدید می شود. آنچه در این فرآیند ارتباطی مهم است میزان سهیم شدن هر دو گروه در زبانی مشابه برای رمزگذاری، تفسیر ورمز گشایی پیام است. دو طرف فرستنده و گیرنده اطلاعات هرقدر وجوه اشتراک بیشتری در زبان ارسال و دریافت پیام داشته باشند، امکان برقراری ارتباط قابل درک بیشتر می شود و این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه زبان تفسیر و ارسال و دریافت اطلاعات از شفافیت کافی برخوردار باشد.
“زبان” در اینجا همان اطلاعات حسابداری است که از طریق گزارش دهی مالی به گیرنده ارسال می شود. در صورتی که این اطلاعات از شفافیت لازم برخوردار نباشد، احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می یابد.هدف اطلاعات حسابداری کمک به ارزیابی کیفیت وضعیت مالی ،عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری
می باشد. با این حال این ارزیابی طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر حسب ارقام پولی و به صورت کمی انجام شود. بنابراین کیفیت بالای این ارقام پولی موجب بهبود هر چه بیشتر تصمیم گیری اقتصادی می شود. به عبارتی شفافیت اطلاعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.
با توجه به سه گروه تعریفی که از شفافیت ارائه شد، اکنون این سوال مطرح می شود که کدامیک از این تعاریف با شرایط ایران سازگارتر است و با استفاده از آن می توان شفافیت را اندازه گیری و ارزیابی کرد.
در جوامعی که دموکراسی به عنوان طرز تفکر غالب جا افتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر پاسخگویی می تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به پاسخگویی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود بیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نو پا بودن بازار سرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.
تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هرگونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می نماید. صرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است.
از این روتعریف اول که مبتنی بر ذینفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذینفان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخشی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربی آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد.)
بنابراین شفافیت را می توان افشاء اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذینفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی اطلاعات غیرمالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را باید در برداشته باشد.
حداقل از سه راه می توان به شفافیت رسید:
الف) بهبود ساز و کارهای (مقرراتی /قانونی ) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکا اطلاعات را تقویت کند.
ب) ایجاد ساز وکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای اطلاعات بیشتر.
ج) ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.(تجویدی 1387)
2-3 اهمیت قیمت سهام
ارزش هر بنگاه اقتصادی چقدر است؟ این پرسشی است که معمولا علاقمندان و فعالان بازار سرمایه از خود می پرسند. بسیاری از دانشگاهیان و فعالان بازار معتقدند بهترین پاسخ به این پرسش را باید در قیمت سهام بنگاه اقتصادی در بازار اوراق بهادار جستجو کرد. در این صورت با افزایش (کاهش ) قیمت سهام، ارزش بنگاه و در پی آن (رفاه ) ثروت کل اجتماع نیز افزایش (کاهش) می یابد.
قیمت اوراق بهادار (سهام ) تخمین منابعی از ارزش ذاتی آن بوده و این قیمت ها علائم منابعی برای تخصیص منابع می باشد.چنانچه شرکتی خوب عمل کند طبعا قیمت سهام آن بالا می رود و این شرکت در صورت نیاز قادر خواهد بود که اقدام به افزایش سرمایه نماید و چنین شرکتهایی دسترسی بیشتری به بازار سرمایه دارند ومنابع مالی به راحتی به طرف آنان سرازیر می شود. از طرف دیگر چنانچه سهام به قیمت روز فروش رود سهامداران نیز دچار زیان نمی شود. بنابراین قیمت سهام معیار خوبی برای تخصیص منابع می شود. از سوی دیگر افزایش قیمت سهام هر بنگاه اقتصادی عموما به عنوان نشانی از افزایش ثروت اجتماعی تلقی می شود. این موضوع را می توان در نظریه های جدید مالی به وضوح مشاهده کرد. فرضیه بازار کارا، الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای والگوی روابط بین کارگزار و کارگمار از آن جمله است. با طرح این نظریه ها ، در سال های اخیر محققین تلاش های بسیاری به عمل آورده اند تا قیمت سهام را مورد نقد، بررسی و آزمون قرار دهند.(میرزایی 1390)
2-3-1 پدیده سقوط قیمت سهام
اگر قیمت سهم شرکتی در سال تحت بررسی دچار کاهش شدید باشد، قیمت سهام آن شرکت در آن سال سقوط کرده است (هاتن وهمکاران 2009)
از آنجا که ممکن است کاهش های شدید قیمت سهم در نتیجه کاهش عمومی قیمت ها در بازار باشد، باید به وضعیت عمومی بازار نیز توجه داشت و کاهش شدید بازده سهام را باید در مقایسه با بازدهی بازار معنی کرد. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای ر ا به خود جلب کرده است. این تغییرات عمدتا به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می شود در مقایسه با جهش، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.(میرزایی 1390)
سقوط قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد. درتعریف دیگری از سقوط قیمت سهام به عنوان پدیده ای که در آن تجدید نظری ناگهانی و منفی در انتظارات سرمایه گذاران در مورد سهام یک شرکت رخ می دهد، یاد می شود. همواره تحقیقات انجام شده در زمینه سقوط قیمت سهام دو جزء اصلی شناخته می شود: اول مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه های خودخواهانه (درجهت منافع شخصی خود)ویا خیرخواهانه ( در جهت اهداف سازمان) اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع در انتشار اخبار خوب می نماید.(که این روند ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت را در پی دارد).دوم سیستم حسابداری و استفاده از آن در جهت این اقدام مدیریت می باشد، که به مدیریت اجازه انجام اقدامات فوق را می دهد.
تعريف سقوط قيمت سهام داراي سه ويژگي مشخص است:

1.سقوط قيمت سهام، يك تغيير بسيار بزرگ و غيرمعمول در قيمت سهام است كه بدون وقوع يك حادثه ي مهم اقتصادي رخ ميدهد.
2.اين تغييرات بسيار بزرگ به صورت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، منابع مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، اطلاعات مالی، جامعه آماری