منبع پایان نامه درباره فروشگاه اینترنتی، جستجوی اینترنتی، جستجوی اطلاعات، خرید آنی آنلاین

دانلود پایان نامه ارشد

antecedents. Research in consumer behavior, 6(7), 1-28.
Rose, S. & Samouel, P. (2009). Internal psychological versus external market-driven determinants of the amount of consumer information search amongst online shoppers. Journal of Marketing Management, 25, (5),171–190.
Seyhmus Baloglua, Yakup A. Pekcan, (2006). The website design and Internet sitemarketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey, TourismManagement 2. (1), 171–176
Sharma, P., Bharadhwaj, S., & Marshall, R. (2010). Impulse buying and variety seeking: Atrait-correlates perspective.. Journal of Business Research, 27,(3), 276-283.
Silvera, D.H., Lavack, A.M. and Kropp, F. (2008), Impulse buying: the role of affect, social influence, and subjective wellbeing, Journal of Consumer Marketing, Vol. 25,(1),. 23-33.
Smith, D. N., & Sivakumar, K. (2004). Flow and Internet shopping behavior: A conceptual model and research propositions. Journal of Business Research,57(10), 1199-1208.
Stern, H. (1962), The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 26(2), 59–62.
Stilley, K. M., Inman, J. J., & Wakefield, K. L. (2010). Planning to make unplanned purchases? The role of in‐store slack in budget deviation. Journal of Consumer Research, 37(2), 264-278.
To, P.-L., Liao, C., & Lin, T.-H. (2007). shopping motivations on Internet: A study based on utilitarian and hedonic value. Technovation, 27 (12) 774–787.
Tversky, A and Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science, 211: 453-458.
Verhagen,T. Van Dolen,W. (2011). The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying, Information & Management ,48(8), 320–327.
Verplanken, B. and Herabadi, A.G. (2001), Individual differences in impulse buying tendency,European Journal of Personality, Vol. 15, (5), 571-583.
Verplanken, B., Herabadi, A. G., Perry, J. A., & Silvera, D. H. (2005). Consumer style and health: The role of impulsive buying in unhealthy eating.Psychology & Health, 20,(4), 429-441.
Voss, K. E., Spangenberg, E. R., & Grohmann, B. (2003). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude. Journal of marketing research, 40(3), 310-320.
Wang, L. C., Baker, J., Wagner, J. A., & Wakefield, K. (2007). Can a retail web site be social?. Journal of marketing, 71(3), 143-157.
Wells, J.D., Parboteeah, V., Valacich, J.S.(2011). Online impulse buying: understanding the interplay between consumer impulsiveness and Website quality, Journal of the AIS ,12(1), 32–56.
Wen, H. J., Chen, H. G., & Hwang, H. G. (2001). E-commerce Web site design: strategies and models. Information management & computer security, 9(1), 5-12.
Wolfinbarger,M., Gilly, M.,(2001). Shopping online for freedom, control and fun. California Management Review. ”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 25 ,(1), 23-33.
Wood, M. (1998). Socio-economic status, delay of gratification, and impulse buying. Journal of Economic Psychology, 19,(2), 295-320.
Xia, L. (2010). An examination of consumer browsing behavior, Qualitative Market Research: An International Journal, 13 (2), 154-173.
Xu, Y. (2007). Impact of store environment on adult generation Y consumers impulse buying,Journal of Shopping Center Research, 14 (1), 39-56.
Youn, S., & Faber, R.J. (2000), Impulse buying: Its relation to personality traits and cues. Advances in Consumer Research, 27, (4), 17.
Young,Li,H.Hu,F. (2013).Website attributes in urging online impulse purchase: An empirical investigation on consumer perceptions, Decision Support Systems, 55(3), 829–837.

پیوستها:
پیوست 1) پرسشنامه

بسمه تعالی

پروژه تحقیق کارشناسی ارشد

پاسخگوی گرامی:
با سلام و احترام
پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي تحت عنوان «اثر انگیزه لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی » تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به طور دقيق آن را تکميل نمایید. شايان ذکر است اين اطلاعات کاملاً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري ميشود.

لطفاً یکی از خریدهای اینترنتی را که انجام داده اید، در نظر بگیرید.
از کدام فرو.شگاه اینترنتی خرید کردهاید؟
چه محصولی را خریداری کردهاید؟
فقط با توجه به خریدی که انجام دادهاید، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

لطفاً وضعیت هر سنجه
با انتخاب گزینه مناسب مشخص فرمائید.
کاملاً
مخالف
مخالف
نه مخالف-نه موافق
موافق
کاملاً
موافق
1
خرید اینترنتی من را هیجان زده میکند.

2
خرید اینترنتی من را جذب میکند.

3
خرید اینترنتی من را خوشنود میکند.

4
در مقایسه با فعالیتهای دیگر، خرید اینترنتی مفرحتر است.

5
از خرید اینترنتی لذت میبرم.

6
هنگام خرید، به خرید چیزهایی ترغیب میشوم که قصد خرید آن را نداشتم.

لطفاً وضعیت هر سنجه
با انتخاب گزینه مناسب مشخص فرمائید.
کاملاً
مخالف
مخالف
نه مخالف-نه موافق
موافق
کاملاً
موافق
7
هنگامی که چیزی توجه من را جلب میکند، به آسانی آن را میخرم.

8
به نظر من خرید بدون قصد قبلی یک نوع تفریح و سرگرمی است.

9
به نظر من خوب است که انسان گاهی اوقات بدون برنامه قبلی خرید کند.

10
نتیجه کالایی را که بدون برنامه قبلی می خرم، برایم مهم نیست.

11
من برای خرید محصولاتی با کیفیت و قیمت بهتر جستجوی اینترنتی انجام میدهم.

12
من برای انتخاب محصولات بهتر در اینترنت، به جستجوی اطلاعات میپردازم.

13
من در فروشگاه اینترنتی به مقایسه کالاها برای خرید دقت میکنم.

14
من جستجوی اینترنتی میکنم تا بهترین کالا را برای خرید انتخاب کنم.

15
من فروشگاههای اینترنتی متعددی را بررسی میکنم تا مناسبترین کالا را پیدا کنم.

16
هنگامی که در حال وبگردی در فروشگاه های اینترنتی هستم، میتوانم مشکلات خود را فراموش کنم و لذت ببرم.

17
در طول وبگردی برای خرید اینترنتی احساس هیجان میکنم.

18
با وبگردی زمان را فراموش کرده و از آن، لذت میبرم.

19
معمولاً به سایتهایی که برای تفریح و سرگرمی است، مراجعه میکنم.

20
این فروشگاه اینترنتی اطلاعات مرتبط با نیازهای من را ارائه میدهد.

21
تصاویر محصولات این فروشگاه، آنها را به خوبی به مشتری معرفی میکند.

22
این فروشگاه اینترنتی اطلاعات کاملی در مورد محصولات خود ارائه میدهد.

23
قیمتهای ارائه شده در این فروشگاه اینترنتی بهروز است.

24
اطلاعات ارائه شده در این فروشگاه اینترنتی دقیق است.

لطفاً وضعیت هر سنجه
با انتخاب گزینه مناسب مشخص فرمائید.
کاملاً
مخالف
مخالف
نه مخالف-نه موافق
موافق
کاملاً
موافق
25
فروشگاه اینترنتی دارای ظاهر و طراحی زیبایی است.

26
رنگ های استفاده شده در این فروشگاه اینترنتی جذاب است.

27
نحوه نمایش محصولات در این فروشگاه اینترنتی منظم و زیبا است.

28
محیط این فروشگاه اینترنتی جذاب و سرگرمکننده است.

29
گردش در این فروشگاه اینترنتی برای یافتن آنچه که نیاز دارم، آسان است .

30
مقایسه محصولات و خدمات در این فروشگاه اینترنتی آسان است.

31
استفاده از این فروشگاه اینترنتی آسان است.

32
من آنچه را که لازم دارم میتوانم در این فروشگاه اینترنتی براحتی پیدا کنم.

33
این فروشگاه اینترنتی به خوبی سازمان یافته است و هر چیزی در جای مناسبش قرار دارد.

34
من کالاهایی را از فروشگاههای اینترنتی از روی هوس، خریداری میکنم.

35
در طی خرید آنلاین،کالاهایی را بدون تفکر زیاد در مورد ویژگیهای آن خریداری می کنم.

36
قبل از خرید آنلاین، در مورد کالای مورد نظر فکر نمیکنم.

37
هنگامی که کالاهای مورد نظر خود را بر روی فروشگاه اینترنتی پیدا کنم، آن را فوراً خریداری میکنم.

38
من گاهی اوقات کالاهایی را خریده ام که برنامهای برای خرید آن نداشتهام.

جنسیت : مرد زن
وضعیت تاهل: مجرد متاهل
سن: 18-23 24-29 30-35 36-41 42 به بالا
تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
درآمد(مبالغ به تومان میباشد): زیر یک میلیون از یک تا یک و نیم میلیون از یک ونیم تا دو میلیون از دو میلیون به بالا

با تشکر

پیوست 2) خروجی آزمون نرمال بودن دادهها
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

motivation
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
16.2075

Std. Deviation
4.38484

Most Extreme Differences
Absolute
.118

Positive
.066

Negative
-.118
Kolmogorov-Smirnov Z
1.717
Asymp. Sig. (2-tailed)
.006
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

impulsivenss
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
14.8396

Std. Deviation
4.11940
Most Extreme Differences
Absolute
.069

Positive
.069

Negative
-.046
Kolmogorov-Smirnov Z
.999
Asymp. Sig. (2-tailed)
.271
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

hedonicweb
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
11.6840

Std. Deviation
3.38090
Most Extreme Differences
Absolute
.092

Positive
.092

Negative
-.064
Kolmogorov-Smirnov Z
1.336
Asymp. Sig. (2-tailed)
.056

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

utilitrainweb
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
20.6604

Std. Deviation
2.76192
Most Extreme Differences
Absolute
.099

Positive
.094

Negative
-.099
Kolmogorov-Smirnov Z
1.440
Asymp. Sig. (2-tailed)
.032
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

content
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
15.5142

Std. Deviation
4.53055
Most Extreme Differences
Absolute
.114

Positive
.102

Negative
-.114
Kolmogorov-Smirnov Z
1.661
Asymp. Sig. (2-tailed)
.008
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

design
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
12.3632

Std. Deviation
3.97923
Most Extreme Differences
Absolute
.124

Positive
.120

Negative
-.124
Kolmogorov-Smirnov Z
1.799
Asymp. Sig. (2-tailed)
.003
a. Test distribution is Normal.
b.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، مدیریت دانش، سنجش رضایت Next Entries منبع پایان نامه درباره and، of، al، the