منبع پایان نامه درباره فروشگاه اینترنتی، خرید آنی آنلاین، مدیریت بازرگانی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ر فروشگاه اینترنتی شامل قدم زدن مجازی در فروشگاه اینترنتی برای پیدا کردن محتوا و یا اطلاعات مرتبط به محصول میباشد. این نتیجه به این دلیل میتواند باشد که افراد بیشتر از گردش برای خرید از فروشگاههای سنتی لذت میبرند و گردش در فروشگاه اینترنتی نمیتواند برای آنها لذتبخش باشد، به همین دلیل خریدهای آنی انجام نمیشود.
5-5) پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی
با استفاده از ضرایب مسیر و آماره t فرضیههای تأییدشده پیشنهاد‌ها زیر بیان میگردد:
نتایج تحقیق نشان میدهد که انگیزه لذتجوئی با ضریب مسیر (366/0) و آماره t (41/5) در سطح 95 درصد تأثیر مثبت و معنیداری بر آنیگرایی دارد. براساس نتايج بدست آمده از تحليل فرضيه اول، ميتوان به مديران فروشگاههاي آنلاین پيشنهاد داد كه حس لذت بردن از زندگي را در خريداران خود تقويت كنند. مديران اين فروشگاهها میتوانند اين امر را بوسيله ايجاد گزينههاي مختلف از جمله وجود چندين موسيقي در روي صفحه اول، رنگهاي دلانگيز و تصاوير بديع از طبيعت اين حس را در افراد ايجاد نمايند. در نتيجه افراد از خريد خود نيز لذت ميبرند و منافع لذتجويانه مورد نظر آنها تأمين ميگردد.
تأثیر انگیزه لذتجوئی بر وبگردی لذتجویانه با توجه به ضریب مسیر (439/0) و آماره t (80/7) در سطح 95 درصد مثبت و معنیدار است. به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که در وبسایت خود، عوامل سرگرمی و تفریح را نیز قرار بدهند تا از این طریق بتوانند افراد لذت طلب را به فروشگاه اینترنتی خود جذب کنند.
تأثیر آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین با توجه به ضریب مسیر (179/0) و آماره t (76/2) در سطح 95 درصد مثبت و معنیدار بوده است. به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که محرکهای بازاریابی خود را مثل تبلیغات، عوامل بصری و هدایای ترفیعی و غیره افزایش دهند تا آنیگرایی فرد بیشتر تحریک شود و در نتیجه خریدهای آنی فرد افزایش یابد.
تأثیر وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین با توجه به ضریب مسیر (141/0) و آماره t (25/2) در سطح 95 درصد مثبت و معنیدار بوده است. به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که تبایغات مؤثر خود را در وبسایتهای تفریحی نیز قرار بدهند تا افراد لذتطلب را به خرید محصولات خود ترغیب نمایند و همچنین از صفحات ارجاعدهنده به فروشگاه خود در وبسایتهای دیگر نیز استفاده کنند تا از این طریق افرادی که در وبسایتهای دیگر هستند به صفحه فروشگاه اینترنی انتقال پیدا کنند و به خرید محصول ترغیب شوند.
تأثیر محتوای فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین با توجه به ضریب مسیر (347/0) و آماره t (37/4) در سطح 95 درصد مثبت و معنیدار بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که اطلاعاتی را که در مورد محصولات ارائه می کنند، مشروح، درست و به موقع باشد تا اعتماد افراد به فروشگاه جلب شود و خریدهای خود را انجام دهند. تأخیر در بروز کردن اطلاعات باعث میشود که خریدار از فروشگاههای اینترنتی دیگر بازدید کند و درصورتی‌که سایتهای دیگر بتوانند نیاز اطلاعاتی خریدار را برآورده کنند احتمال خرید از آن سایت افزایش مییابد. این باعث میشود که این نگرش در خریدار به وجود آید که سایت مورد نظر اطلاعات را به روز میکند و به موقع ارائه میدهد و خرید مکرر را از سایت دیگر موجب میشود.
پیشنهاد دیگری را که میتوان به فروشگاههای اینترنتی در مورد محتوا داد این است که محصولات بیشتری برای انتخاب فرد در وبسایت قرار دهند تا از این طریق بتوانند نیازهای فرد را به طور کامل ارضا کنند؛ زیرا مانند فروشگاههای فیزیکی از نظر مکانی و فضا تحت فشار نیستند و از این طریق میتوانند خريد آني يادآوريشده را ایجاد کنند. این نوع از خرید آنی زماني رخ میدهد كه مصرفكننده يك شي را ميبيند كه باعث تحريك حافظهاش در مورد كمبود آن شي در خانه يا مصرفشدن كامل آن ميشود، بنابراین تصميم به خريد ميگيرد.
همچنین فروشگاههای اینترنتی باید اعتبار مطالب ارائه شده خود را افزایش داده و اعتماد بازدیدکنندگان را به خود تقویت نمایید. از طریق این فرآیند است که بازدید کنندگان اعتماد میکنند و از خرید احساس آسودگی میکنند. چندین راه وجود دارد که این کار را به صورت مؤثر انجام داد که دو عدد از سریعترین و راحتترین آنها عبارتند از: یکی از روشهایی که فروشگاههای اینترنتی میتوانند اعتبار خود را نشان دهند درج نظرات مشتریان خود در متن پیام فروش میباشد. اینها متونی برگزیده از ایمیلهای موثق یا نامههایی از مشتریان است که بیان میکند چگونه محصول یا سرویس این فروشگاه کمک نموده تا مشکلی که با آن مواجه بودند حل گردد. روش دیگر این است که میتوان با افزودن یک بخش به متن فروش که اعتبارنامهها ، تجربه و هر اطلاعاتی از عملکرد گذشته فروشگاه اینترنتی را مختصرا توضیح میدهد که فروشگاه چگونه واجد شرایط برای حل مشکل بازدید کنندگان شدهاید و به این روش میتوان بر اعتبار فروشگاه اینترنتی افزود (مونتویاویس و همکاران، 2003: 456).
همچنین فروشگاههای اینترنتی باید از تعداد کلمات زیاد در وب سایت استفاده کند زیرا کلید واژگان زیادی را برای موتورهای جستجو فراهم میآورد، همچنین تعداد صفحات زیاد باعث افزایش رتبه صفحه اول میگردد. مثل خیلی از فروشگاههایی که در سطح شهرها و کشورها وجود دارند و چیدمان محصولات در آنها از نظم و ترتیب برخوردار است، فروشگاههای آنلاین هم باید از چیدمان مناسب برای مطالب و محصولات خود استفاده کنند.
تأثیر طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین با توجه به ضریب مسیر (228/0) و آماره t (55/2) در سطح 95 درصد مثبت و معنیدار بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که از جلوههای بصری مناسب برای جلب توجه فرد استفاده کنند زیرا وب سایتهای کاربر پسند202 میتواند منجر درک و پردازش مؤثرتر اطلاعات وب سایت توسط مصرف کنندگان شود.
همچنین فروشندگان الکترونیکی، میتوانند بهواسطهی ایجاد امنیت، حفظ حریم خصوصی، پشتیبانی از طراحی مناسب و یک وبسایت جذاب اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند و از این طریق فروشهای آنی خود را افزایش دهند.
تأثیر پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین با توجه به ضریب مسیر (110/0-) و آماره t (28/1) در سطح 95 درصد منفی ولی معنیدار نبوده است. با توجه به نتیجه این فرضیه به فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد میشود که با عرضه محصولات جديد، متنوع و منحصر به فرد ميتوانند در افراد احساس لذتبردن از خريد ايجاد كنند و این مورد عاملی برای افزایش زمان گردش در فروشگاه شود تا از این طریق فرد به خرید آنی محصولات تمایل پیدا کند.
تمركز بر بالا بردن احساس رضايت از خريد براي مشتريان آنلاين، خود به طرق مختلف از جمله ايجاد هيجان، تحريك حس كنجكاوي، سهولت خريد، استفاده از طرحهای گيرا، رنگها، موسيقي و ويديوهاي جذاب روي صفحات وب، ميتواند لذت خريد را افزايش دهد و همچنين منجر به حس شعف و خوشحالي ناشي از حضور در فروشگاه اينترنتي و انجام خريد آنلاين شود، به گونهاي كه افراد تمايل به گذراندن بخشي از اوقات فراغت خود در فروشگاه اينترنتي را داشته باشند و از اين كار خود لذت ببرند.

5-6) محدودیتهای تحقیق
جامعه آماری پژوهش دفعات کمتری خرید اینترنتی داشتند و در نتیجه موارد بسیاری از افراد تجربه خرید آنی از فروشگاههای اینترنتی را نداشتند. از طرفی دیگر دسترسی به اینترنت برای خرید در تمام جامعه آماری پژوهش محدود بود. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شده است در حالی که اگر در کنار پرسشنامه از روشهای دیگر مانند روش مصاحبه عمیق برای گردآوری دادهها استفاده میشد، این تحقیق نتایج بهتری در برمیداشت اما محدودیتهای زمانی و مکانی امکان انجام این کار را از محقق سلب کرد.

5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی
1. غير از عواملي كه با عنوان متغيرهاي مستقل در مدل استفاده شده پژوهش، مورد بررسي قرار گرفتند، عوامل بسيار ديگري وجود دارد که این متغیرها بر خريد آنی آنلاین تأثير ميگذارند كه در اين پژوهش بهدليل اجتناب از پيچيدگي مدل، لحاظ نشدهاند همانند درگیری محصول، محرکهای حسی، مد.
2. پيشنهاد ميشود پژوهش مقايسهاي ديگري براي مقايسهي خريداران آنی آفلاين و آنلاين صورت پذيرد؛ و دلایل خرید و یا عدم خرید آنی آنلاین از دیدگاه خریداران آفلاین را جویا شوند.
3. اين پژوهش محدود به افرادي است كه تجربهي خريد اينترنتي داشتهاند، سازمانها و شركتهاي فعال در اين زمينه نبايد از افرادي كه تاكنون تجربهي خريد اينترنتي نداشتهاند، غافل شوند. و باید نگرش آن‌ها را راجع به خرید اینترنتی و نگرشهای آنها در مورد خرید آنی آنلاین جویا شوند.
4. با توجه به عدم‌تأیید فرضیههای سوم و نهم پیشنهاد میشود تأثیر متغیر انگیزه لذتجویانه بر وبگردی منفعتگرایانه و همچنین تأثیر متغیر پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین، در جامعه بزرگ‌تر و در منطقه جغرافیایی دیگر بررسی شوند.

5-8) خلاصه و جمعبندی فصل
در ابتدای این فصل خلاصهای از تحقیق بیان و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. سپس نتیجهگیریها و پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر هر فرضیه ارائه شد. در نهایت نیز محدودیتهای تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان شد.

فهرست منابع
منابع فارسی:
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
اویسی، نوشین. (1390). تمايل به خريد مجدد آنلاين در تجارت الكترونيك بين بنگاه و مصرف كننده- با رويكرد كيفيت ارتباطات آنلاين. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبائي.
جوانمرد، حبيب اله؛ سلطانزاده ، علي اكبر. (1388). بررسي ويژگيهاي برند اينترنتي و وب سايتها و تاثير آن بر اعتماد و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: خريد محصولات فرهنگي از طريق اينترنت)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، 53، 256-225
حافظنیا، محمدرضا. (1388). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
خاکی، غلامرضا. (1387). روش تحقیق در مدیریت. مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار نمونه سازی معادلات ساختاری PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ مبرهن، سمانه. (1391). بررسي تأثير عوامل انگيزش فردي بر خريد اينترنتي. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، 4(12)، 52-37.
سعيدنيا، حمیدرضا؛ بني اسدي؛ مهدی .( ١٣٨٦ )؛ “الگوهاي رفتار مشتري درخريد اينترنتي”، ماهنامه تدبير، شماره ١٨5.ص 54
سویینی، سوزان. (1390). 101روش بازاریابی در اینترنت، (فاطمه فرزانه، عبدالوهاب فخر یاسری، مترجمان)، تهران: انتشارات ناقوس.
صدیقی، آرش. (1389)، خرید آنی در اینترنت دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قزوین، پاییز
عابدی، بابک؛ عسگری، ناصر؛ صفری، حسین؛ اسدزاده، احمد؛ رهنما، افشین. (1393). نقش عوامل فردی، محيطی و مدگرايی در تسهيل خريد آنی، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی،6،1-206.
عباسی، جواد؛ جعفری، لیلا. (1390). بررسي عوامل مؤثر بر رفتار خريد تفنني )برنامه ريزی نشده( زنان بر محصولات سوپرماركتي، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی،4،1-147.
غلامرضاتهرانی، ابوالقاسم؛ ميرابی، وحيدرضا. (1392). ارزيابی عوامل تاثيرگذار بر رفتارخريد آنی (مطالعه موردی: خريداران پوشاک و البسه جديد در پاساژهای شهرکرج ). فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (2) :132-107
مشبکی، اصغر؛ خداداد حسينی، سیدحمید؛ نیکبخت، محمدجواد. (1393). نقش عوامل فردی، محيطی و مدگرايی در تسهيل خريد آنی، فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی،6،1-206.
منافي، هانیه؛ نجفي پيراسته، مریم. (1387). خريد ناگهاني، ماهنامه تدبير، شماره 198 ، ص. 86
اسماعيلپور، حسن، ( ١٣٨٤ ). مباني مديريت بازاريابي، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
نظری،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره خرید آنی آنلاین، فروشگاه اینترنتی، جستجوی اینترنتی، مصرف کنندگان Next Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، مدیریت دانش، سنجش رضایت