منبع پایان نامه درباره فراشناختی، وسواس فکری، باورهای فراشناختی، وسواس فکری عملی

دانلود پایان نامه ارشد

آمد و از میان خرده مقیاس های کنترل فکر ، راهبردهای تنبیه و نگرانی بیشترین رابطه مثبت را با علایم وسواسی داشت. این محققین نتیجه می گیرند که راهبردهای کنترل فکر و باورهای فراشناختی نقش مهمی در علایم وسواسی دارند. بنابراین تغییر باورهای فراشناختی ناکارآمد و جایگزین کردن راهبردهای ناسازگارانه میتواند به کنترل علایم وسواسی کمک کند(1388).
فرنام و همکاران(1390) نیز باورهای فراشناختی بیماران افسرده، وسواسی و گروه سالم را مورد مقایسه قرار داده است. شرکت کنندگان شامل 50 بیمار افسرده، 49 بیمار وسواسی و 51 آزمودنی سالم بودند که با پرسشنامه های افسردگی بک، سیاهه وسواسی اجباری مادزلی و پرسشنامه باورهای فراشناختی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه سالم با بیماران افسرده و وسواسی در نمره کل فراشناخت و همچنین تمامی خرده مقیاس ها تفاوت معناداری وجود داشت. اما بیماران افسرده فقط در نمره کل و خرده مقیاس باورهای منفی با بیماران منفی تفاوت معنادار داشتند.
دستگیری و همکاران(1387) با هدف بررسی نقش باورهای مسئولیت پذیری و فراشناختی در اختلال وسواس فکری عملی در صورت کنترل و بررسی روابط درونی بین مسئولیت پذیری و باورهای فراشناختی، پژوهشی را انجام دادند. شرکت کنندگان شامل 25 بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی، 25 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 25 فرد بهنجار بودند که به پرسشنامه های باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و نگرانی ایالت پنسیلوانیا پاسخ دادند. نتایج نشان داد که با کنترل مسئولیت پذیری و نگرانی، گروه های وسواسی و اضطراب منتشر با گروه بهنجار تفاوت معناداری داشتند. اما با کنترل باورهای فراشناختی و نگرانی، گروه های وسواسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار در باورهای مسئولیت پذیری تفاوت معناداری نداشتند. همچنین گروه های وسواسی و اضطراب منتشر به غیر از باور نیاز به کنترل فکر، در سایر باورهای فراشناختی با هم تفاوت معناداری نداشتند(دستگیری و همکاران، 1387).
برهمند(2009) در مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط بین فراشناخت واره ها و سایر اختلالات اضطرابی و همچنین شناسایی فراشناخت واره های ویژه به عنوان پیش بین های منحصر به فرد برای اختلا اضطراب منتشر، افسردگی و اختلال وسواس فکری عملی یک نمونه 180 نفری را مورد ارزیابی قرار داد. شرکت کنندگان بر اساس پرسشنامه باورهای فراشناختی، سیاهه افکار اضطرابی و پرسشنامه کنترل فکر مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داده که همه باورهای منفی سنجیده شده توسط MCQ-30 علاوه بر ارتباط با هم ، با سیاهه افکار اضطرابی و پرسشنامه کنترل فکر ارتباط داشتند. تنها، مقیاس خودآگاهی شناختی با پرسشنامه کنترل فکر ارتباط نداشت. تحلیلهای چندمتغیری نشان داد که آزمودنی های بالینی و سالم در باورهای مربوط به کنترل نا پذیری و خطر، باورهای مربوط به اطمینان شناختی و باورهای منفی کلی با هم تفاوت دارند. تنها بیماران مبتلا به وسواس در خودآگاهی شناختی، هم با گروه سالم و هم با گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر تفاوت داشتند. در حالی که نگرانی مربوط به سلامت در بیماران GAD بالا است، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی فرانگرانی برافراشته است. همچنین برهمند نشان می دهد که راهبرد فراشناختی مورد استفاده بیماران افسرده نگرانی است. در حالیکه راهبرد بیماران وسواسی استفاده از حواسپرتی است(برهمند، 2009).
جمع بندی
به طور کلی با مرور پیشینه پژوهشی مشخص می شود که در حوزه مقایسه کارکرد های اجرایی در بیماران وسواسی و افراد سالم یافته های متناقضی وجود دارد. همچنین یافته هایی که به بررسی بینش در بیماران وسواسی با توجه به جنبه های نوروپسیکولوژیک پرداخته اند از غنای اندکی برخوردار است و نیاز به تکرار چنین پژوهش هایی در جهت تایید یا عدم تایید یافتههای موجود در جمعیتهای مختلف احساس می شود. همچنین لازم به ذکر است که هرچند مطالعات موجود، رابطه بین باورهای فراشناختی و اختلال وسواس فکری عملی را نشان داده اند، اما تنها یک پژوهش ارتباط بین بینش در وسواس و باورهای فراشناختی را مورد بررسی قرارداده است. از اینرو بررسی بیشتر نقش بینش و باورهای فراشناختی در اختلال وسواس فکری عملی و همچنین مقایسه باورهای فراشناختی بیماران با بینش پایین، بالا و افراد سالم ضروری می نماید.

فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش

هدف اساسی تحقیق حاضر تعیین تفاوت کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس(با بینش بالا و پایین) با افراد بهنجار بوده است.بدین خاطر نمونه هایی از بیماران وسواس فکری عملی و افراد غیر بیمار بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و با ابزارهای مرتبط با کارکردهای اجرایی و فراشناخت مورد مقایسه قرار گرفتند. در ذیل نحوه انتخاب نمونه، ابزارهای تحقیق و روش تحلیل دادههای حاصل از مطالعه معرفی می شوند.
3-1- نوع تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای است.
3-2- آزمودنی ها
الف) جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضردر بر گیرنده دو گروه 1. افراد مبتلا به وسواس و .2. افراد بهنجار در شهر تهران می باشد.
ب) نمونه تحقیق: نمونه تحقیق حاضر در بر گیرنده دو گروه از آزمودنیها است:
1- افراد مبتلا به وسواس: آزمودنی ها در این گروه با روش نمونه گیری در دسترس از سه مرکز بیمارستان روزبه، بیمارستان مصطفی خمینی و کلینیک تخصصی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی انتخاب شدند. نمونه مورد بررسی شامل 27 نفر افراد مبتلا به وسواس که 22 نفر از آنها دارای بینش بالا و 5 نفر از آنها دارای بینش پایین بودند.در زیر به معیارهای ورود و خروج آزمودنی ها می پردازیم:
الف ) معیارهای ورود:
• دریافت تشخیص وسواس توسط روانپزشک یا روانشناس بالینی براساس ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR
• کسب نمره حداقل 9 از مقیاس ییل بروان (مبتنی بر پژوهش راجزی و همکاران، 1390)
• بزرگسالان دارای محدوده سنی بین 18 تا 65
• داشتن حداقل تحصیلات ابتدایی
ب) معیار های خروج:
• تاریخچه اختلال تیک ، اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک، اختلال دو قطبی، سو مصرف مواد
• وضعیت های نورولوژیکی و جراحی عصبی مانند آسیب مغزی، تومور و صرع
2- آزمودنی های بهنجار: نمونه افراد بهنجار از بین افراد در دسترس که به اختلالات روانی مبتلا نبودهاند و در 6 ماه گذشته به مراکز روانشناختی و روانپزشکی مراجعه نکرده اند و در حالا حاضر دارو دریافت نمی کنند، انتخاب شدند. همچنین این افراد به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی به نمونه افراد مبتلا نزدیک بودند. مجموع افراد مورد بررسی در این گروه 23 نفر بوده است. این افراد بر اساس سن، جنس و تحصیلات تا حد ممکن با بیماران وسواسی همتا شده اند. قابل ذکر است که اطلاعات جمعیت شناختی آنها بر اساس پرسشنامه جمعیت شناحتی و سلامت عمومی آنها توسط پرسشنامهGHQ مورد بررسی قرار گرفته است.
3-3- ابزار های تحقیق
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشند:
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی و بالینی:
این پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی مراجع از قبیل سن، تحصیلات و جنس و همچنین اطلاعات بالینی از قبیل تاریخچه بیماری های جسمی و روانپزشکی خواهد بود.
3-3-2- مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون:
اين مقياس در سال 1989 توسط گودمن و همكاران(1989) ساخته شده است و براى تعيين شدت اختلال وسواس فکری – عملی به كار مى رود. این مقیاس یک مصاحبه غیرساختاریافته است و از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول سیاهه نشانه ها332(SC) است که در برگیرنده 58 نوع وسواس فکری –عملی است و بخش دوم مقیاس شدت نشانه ها333(SS) است که از ده گزینه تشکیل شده است. در اين فهرست دو مقياس فرعي براي سنجش وسواس فکری و عملی وجود دارد. مصاحبه گر مراجع را روي پنج مقياس پنج قسمتي ارزيابي مي كند. شامل :1- شدت علايم 2- فراواني علايم 3- مدت زمان علايم 4- ميزان اضطراب بيمار و مداخله علايم در زندگي روزمره اش و 5- ميزان مقاومت بيمار در برابر انجام اين تشريفات. بینش با این سوال پرسیده می شود که فکر می کنید نگرانی های و رفتار های شما منطقی است؟ یا فکر می کنید اگر این رفتار های اجباری را انجام ندهید چه اتفاقی خواهد افتاد؟.نقاط برش پيشنهاد شده براي اين پرسشنامه عبارتند از :10-20 : وسواس خفيف، 21-30: وسواس متوسط ، 31-40: وسواس شديد. در چندی از پژوهش ها نقطه برش 17 و بالاتر از آن در نظر گرفته شد (حمیدی و همکاران، 1385 ؛ آکوچکیان و همکاران، 1389). در ايران نيز با نمونه اى 50 نفرى از بيماران مبتلا اختلال وسواس فکری- عملی ، ضريب پایایی اين مقياس از طريق بازآزمايى به فاصله دو هفته، 0.84 گزارش شده است. محمدخانی (1372) اعتبار آن را از طریق اعتبار محتوا توسط چند روان شناس بالینی تعیین نمود. دادفر و همکاران (1380) اعتبار همگرایی آن را با پرسش نامه مادزلی 0.78 گزارش کرده اند. در پژوهش نظیری و همکاران(1384) ضریب پایایی 0.96 گزارش شده است. آزاد و همکاران (1382) ضریب خرده آزمون های فکری عملی را به ترتیب 87 و 86 درصد تعیین کردند و آن را در دامنه 69/0 تا 91/0 گزارش کردند.در آخرین پژوهش راجزی و همکاران(1390) اعتبار همگرای این ابزار را از طریق همبستگی آن با خرده مقیاس وسواس فکری عملیSCL-90 بررسی کردند و ضریب همسانی درونی کندال عامل وسواس فکری SC ، عامل وسواس عملیSC، نمره کل SC و SS با نمره خرده مقیاس وسواس فکری عملی SCL-90 را به ترتیب 47/0، 46/0، 48/0 و 22/0 گزارش کردند. همچنین اعتبار همگرای Y-BOCS با تشخیص وسواس فکری عملی را برابر با 69/0 گزارش کردند. این محققین ثبات درونی دو بخش سیاهه نشانه و مقیاس شدت را به ترتیب 97/0 و 95/0 ، پایایی دو نیمه سازی برای SC و SS به ترتیب 93/0 و 89/0 و پایایی بازآزمایی را 99/0 گزارش کردندو نقطه برش 9 را برای تمایز بیمار از سالم پیشنهاد کرده اند(راجزی و همکاران، 1390). استکتی(1994؛ به نقل از قاسم زاده، 1389) این ابزار را به عنوان معیار زرین در ارزیابی های مربوط به بررسی نتایج درمان معرفی کرده است(قاسم زاده، 1389). محققان علاوه بر ده ماده مقیاس ، گویه یازدهم را برای سنجش بینش استفاده کرده اند.(مارزیتی و همکاران، 2002؛ کاتاپونو و همکاران، 2001؛ اونن و همکاران، 2013). شیمشونی و همکاران334 (2011) نشان دادند که بین تمام مقیاس های سنجش بینش(معیار بینش در DSM-IV-TR، مقیاس باورهای بیش بها داده شده، گویه یازدهم مقیاس ییل براون، مقیاس سنجش باورهای براون) جز مقیاس بینش شناختی بک تطابق بالایی وجود دارد(شیمشونی و همکاران، 2011). در این تحقیق از این مقیاس برای سنجش میزان وسواس آزمودنی ها و نیز میزان بینش آنها استفاده میگردد.
3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II):
این ابزار یک پرسشنامه 21 سؤالی خود گزارشی می باشد که برای ارزیابی نشانگان افسردگی طراحی شده است(بک، استر و براون، 1996). نمره کلی از صفر تا63 است و طراحان آن نمره 10 و بالا تر را افسردگی خفیف و نمره 20 و بالاتر را افسردگی متوسط در نظر می گیرند. این پرسشنامه به فارسی ترجمه و اعتبار و پایایی آن بررسی شده است(قاسم زاده، 1384). محمد خانی ضریب آلفای 92/0 را برای بیماران سر پایی و 93/0 را برای دانشجویان گزارش کرده است . همچنین پایایی آزمون- بازآزمون به فاصله یک هفته 93/0 به دست آمده است(دابسون و همکاران ، 1386 ). از پرسشنامه یاد شده برای تعیین میزان افسردگی آزمودنی ها استفاده شد.
3-3-4- پرسشنامه سلامت عمومی 12 گویه ای(GHQ-12):
این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ(1972) و به منظور شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیطهای مختلف تدوین شده است. سوالات پرسشنامه به بررسی وضعیت فرد در چهار هفته گذشته می پردازد. این پرسشنامه فرم های 60، 30، 28 و 12 سوالی دارد. فرم 12 سوالی در سایر کشورها کاربرد بسیار داشته است. یعقوبی و همکاران (1391) در ایران ضریب آلفای کرونباخ را 92/0 و ضریب اعتبار تصنیف و اسپیرمن –

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، بیماران مبتلا، وسواس فکری Next Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، انعطاف پذیری، بازداری پاسخ