منبع پایان نامه درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، انعطاف پذیری، بازداری پاسخ

دانلود پایان نامه ارشد

براون را هر دو 91/0 گزارش می کند. اعتبار سازه را نیز از طریق بررسی همبستگی بین خرده مقیاس ها با یکدیگر و نمره کل محاسبه کردند و همبستگی قوی و معناداری را گزارش کردند. همچنین این محققین نمره برش 15در مطالعات یک مرحله ای و 9 در مطالعات 2 مرحلهای را به عنوان بهترین نمره برش پیشنهاد می کند(یعقوبی و همکاران، 1391). از این پرسشنامه برای اطمینان از وضعیت سلامت گروه بهنجار استفاده شد.
3-3-5- مقیاس باورهای فراشناختی -30(MCQ-30):
پرسشنامه فراشناختی- 30، یک مقیاس 30 گویهای است که توسط ولز و کارترایت- هاوتون (2004) برای سنجش باورهای فراشناختی مثبت و منفی افراد نسبت به نگرانی و افکار مزاحم طراحی و تدوین شد. این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس است: 1– باورهای مثبت درباره نگرانی؛ 2- باورهای منفی درباره کنترلناپذیری و خطرناک بودن نگرانی؛ 3- باورهایی در مورد اطمینان شناختی؛ 4- باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار و 5- خودآگاهی شناختی. این ابزار به روش لیکرتی پاسخدهی و نمره گذاری می شود. نتایج پژوهش ولز و کارترایت- هاوتون (2004) نشان داد که این پرسشنامه ثبات درونی بالایی دارد . همسانی درونی برای مقیاس کل در حدود 93/0 و برای خرده مقیاس های اعتماد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، باورهای منفی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب 93/0، 92/0، 92/0، 91/0 و 72/0 گزارش شده است. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس کل در فاصله چهار هفته 75/0و اعتبار خرده مقیاس ها در دامنه 59/0 تا 87/0 گزارش شده است. در ایران، شیرین زاده (1385) ضریب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس کل 91/0 و برای خرده مقیاس ها بین 71/0 تا 87/0 گزارش کرده است. همچنین پایایی بازآزمایی را در فاصله 4 هفته برای کل مقیاس 73/0 و برای خرده مقیاس ها از 59/0 تا 83/0گزارش کرده است. اعتبار همزمان این ابزار از بر اساس همبستگی آن با اضطراب صفت اشپیلبرگر 43/0 گزارش شده است. برای بررسی اعتبار افتراقی، پرسشنامه MCQ-30 در 3 گروه بیماران مبتلا به اختلال وسواس، اختلال اضطراب منتشر و گروه افراد بهنجار اجرا شد. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه بیمار و سالم اشکار ساخت هرچند این تفاوت بین دو گروه بیمار معنادار نبود(شیرین زاده، 1385).در این تحقیق برای سنجش باورهای فراشناختی و ابعاد آن از این مقیاس استفاده خواهد شد.
3-3-6- آزمون استروپ:
آزمون استروپ یک مقیاس کلاسیک از پردازش توجه و توانایی تغییر آمایه شناختی است. به طور کلی پدیده استروپ تاثیر ابعاد گوناگون محرکها را بر توجه انسان و توانایی تغییر توجه از یک بعد به بعد دیگر را مورد بررسی قرار میدهد. هر شی ابعاد مختلف و متعدد دارد. چنانچه از فردی خواسته شود تا به این ابعاد توجه کند، هم مدت زمان توجه به هر بعد و هم پاسخ وی نسبت به هر یک از ابعاد متفاوت خواهد بود. به هنگام توجه به یک بعد به نظر می رسد پاره ای از ابعاد دیگر نا مربوط پنداشته شده است و پاسخی بر نمی انگیزند. به عبارت دیگر در توجه به ابعاد گوناگون محرک ها، تمایز و تفکیکی به عمل می آید. استروپ برای ایجاد استرس در افراد از این خصوصیت ذهن استفاده کرد و این فرض را مورد آزمون قرار داد که اگر فرد به ابعاد مربوط اشیا پاسخ دهد، احتمالا زمان کمتری صرف پاسخدهی خواهد کرد تا هنگامی که به ابعاد نا مربوط پاسخ می دهد. استروپ از آزمودنی ها خواست تا به ابعاد طبیعی پدیده ها توجه نکنند و به ابعاد غیر طبیعی آنها پاسخ دهند و از آنجا که گرایش ذهنی و روانی انسان در درجه نخست متوجه ابعاد طبیعی و مربوط پدیده هاست، لذا تلاش آزمودنی ها برای توجه به ابعاد غیر طبیعی و نا مربوط اشیا در آنها تعارض و استرس ایجاد می کند(پاپالیا و اولدز، 1985). به این ترتیب تعارض حاصل از عدم پاسخ به بعد مربوط و پاسخ به بعد نا مربوط شالوده پدیده استروپ را تشکیل می دهد(نجاریان، 1372). نسخه نرم افزاری این آزمون توسط شرکت روان تجهیز سینا تهیه گردیده است. آزمون شامل دو مرحله است: مرحله اول، نامیدن رنگ است. در این مرحله از آزمودنی خواسته می شود تا در یک مجموعه رنگی، رنگ شکل مورد نظر را مشخص کند( مثلا رنگ دایره ای را که در چهار رنگ قرمز، آبی، زذد، و سبز نشان داده می شود، مشخص کند). هدف این مرحله تنها تمرین وشناخت رنگ ها و جای کلید ها در صفحه کلید است و در نتیجه نهایی تاثیری ندارد. مرحله دوم شامل اجرای اصلی آزمون استروپ است. در این مرحله تعداد 48 کلمه رنگی همخوان و 48 کلمه رنگی ناهمخوان با رنگ های قرمز، آبی، زرد و سبز نمایش داده می شود. منظور از کلمات همخوان، یکسان بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است و منظور از کلمات ناهمخوان متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است. مجموعه 96 کلمه رنگی همخوان و نا همخوان به صورت تصادفی و متوالی نشان داده می شود. تکلیف آزمودنی اینست که صرف نظر از معنای کلمات، تنها به رنگ ظاهری آن پاسخ دهد.
زمان ارائه هر محرک بر روی صفحه نمایشگر 2 ثانیه و فاصله بین ارائه دو محرک 800 هزارم ثانیه است. محققان بر این باورند که تکلیف رنگ کلمه ، انعطاف پذیری ذهنی، تداخل و بازداری پاسخ را اندازه گیری می کند. میزان تداخل با کم کردن تعداد صحیح ناهمخوان از نمره صحیح همخوان به دست می آید. علیلو و همکاران(1390) در مطالعهای ضریب پایایی ناشی از بازآزمایی آزمون یاد شده را با فاصله دو هفته ، 71/0 بدست آوردند. همچنین آنها روایی صوری آزمون را بر اساس نظر دو متخصص روانشناسی بالینی و یک متخصص عصبشناس وارسی و تایید نمودند. در این تحقیق از این آزمون برای سنجش حل تعارض/ بازداری پاسخ استفاده می گردد. نسخه نرم افزاری آزمون حل مسئله بوسیله یک نت بوک ایسوس با اندازه صفحه نمایش 1/12 اینچ اجرا شده است.
3-3-7- برج لندن:
معروف ترین آزمون برنامه ریزی و حل مسئله، آزمون برج لندن است(شلیس، 1982؛). این آزمون از سه میله که روی یک پایه مسطح ثابت شده اند و سه مهره با اندازه های مختلف تشکیل شده است. آزمودنی باید با حرکت دادن مهره ای روی میله ها، موقعیت آغازین را به موقعیت هدف تبدیل کند. با هفت حرکت می توان مهره هااز موقعیت A به موقعیت Cانتقال داد. شلیس(1982) این آزمون را به منظور ارزیابی برنامه ریزی اجرایی در ارتباط با کارکرد پره فرونتال به طور وسیع به کار گرفت، و مفهوم سازی پردازش اطلاعات را در ارتباط با کارکرد پره فرونتال مطرح نمود. نسخه نرم افزاری این آزمون توسط شرکت روان تجهیز سینا تهیه شده است. هدف این آزمون آن است که آزمودنی از حداکثر توانایی خود استفاده کند و با سرعت بهترین عملکرد را بدست آورد. قبل از اجرای آزمون از مهارت فرد در استفاده از موشواره رایانه می بایست اطمینان حاصل شود. آزمایشگر با نشان دادن صفحه آزمایش به آزمودنی می گوید: این یک آزمون حل مسئله می باشد. در این آزمون شما باید با حرکت داده مهره های رنگی(سبز، آبی، قرمز) و قرار دادن آنها در جای مناسب، با حداقل حرکات لازم شکل نمونه را درست کنید. سپس قسمت مثال آزمایش به فرد نشان داده می شود. در این مرحله تا سه بار به فرد اجازه حل مسئله داده می شود و فرد می بایست مطابق دستورالعمل با حداقل حرکات لازم مثال را حل نماید.
شکل ‏33: تصویر نمونه آزمون برج لندن
سپس به آزمودنی گفته می شود که به شما 12 مسئله همانند مثال داده می شود و می بایست با حداقل حرکات لازم شکل نمونه را درست کنید. همچنین به فرد گفته می شود که برای حل هر مسئله 3 بار به او اجازه داده می شود. در هر مرحله پس از موفقیت، مسئله بعدی در اختیار فرد قرار داده می شود. شیوه نمره گذاری در این آزمون به این صورت است که بر مبنای اینکه فرد در چه کوششی مسئله را حل نماید نمره به او تعلق می گیرد. بدین ترتیب زمانی که یک مسئله در کوشش اول حل شود 3 نمره، در کوشش دوم 2 نمره، در کوشش سوم یک نمره و زمانی که 3 کوشش به شکست منجر شود نمره صفر به فرد داده می شود. بنابراین حداکثر نمره در این آزمون 36 می باشد. همچنین تعداد مسئله های حل شده، تعداد کوشش ها در هر مسئله، زمان تاخیر یا زمان طراحی(در برگیرنده تعداد لحظاتی که از ارائه الگوی یک مسئله تا آغاز اولین حرکت در یک کوشش برای فرد محاسبه می شود)، زمان آزمایش(کل لحظات از آغاز اولین حرکت در یک کوشش تا کامل کردن حرکت ها در همان کوشش)، زمان کل آزمایش(مجموع زمان تأخیر و زمان آزمایش)، تعداد خطا، و امتیاز کل به صورت دقیق توسط رایانه محاسبه می گردد. این آزمون دارای اعتبار سازه خوب در سنجش برنامه ریزی و حل مسئله افراد است(مشهدی و همکاران، 1389). بین نتایج این آزمون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی معنادار و به میزان 41/0 گزارش شده است(کالبرستون و زیلمر، 1988؛ کریکوریان و همکاران، 1994). اعتبار این آزمون مورد قبول و 79/0 گزارش شده است.(لزاک و همکاران، 2004). در این تحقیق برای سنجش برنامه ریزی و حل مسئله از نسخه نرم افزاری این آزمون استفاده می گردد. نسخه نرم افزاری آزمون حل مسئله بوسیله یک نت بوک ایسوس با اندازه صفحه نمایش 1/12 اینچ اجرا می گردد.
3-3-8- آزمون کارت های ویسکانسین:
این آزمون متشکل از 64 کارت غیر متشابه با شکل های متفاوت و رنگ های مختلف است. این آزمون ابزار سودمندی برای مطالعه نقایص شناختی متعاقب صدمات مغزی است و به عنوان یک آزمون استاندارد نوروسایکولوژیک برای اندازه گیری مهارت انعطاف پذیری شناختی به کار می رود. در این آزمون آزمودنی باید مفهوم یا قانونی را که در مرحله ای از آزمایش دریافته است، در دوره های متوالی حفظ کند و وقتی قوانین دسته بندی تغییر کند، او نیز مفاهیم قبلی را تغییر دهد. این آزمون از 64 کارت با شکل های هندسی در رنگ ها و تعداد متفاوت تشکیل شده است. نسخه نرم افزاری ایرانی این آزمون توسط شرکت روان تجهیز سینا طراحی شده است. ساختار آزمون به این شکل است که چهار کارت اصلی (شامل یک مثلث قرمز، دو ستاره سبز، سه بعلاوه زرد و چهار دایره آبی) در بالای صفحه مانیتور به طور ثابت و تا پایان اجرای آزمایش نمایش داده می شوند. 60 کارت دیگر با ترتیب کاملا تصادفی و یکی یکی در پایین صفحه و نزذیک به گوشه راست مانیتور ظاهر می گردند.
شکل ‏34: تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور
هنگامی که یک کارت نمایش داده می شود آزمودنی باید تصمیم بگیرد که این کدام کارت اصلی قرار می گیرد. آزمودنی با کلیک کردن ماوس روی هر کدام از چهار کارت اصلی، مشخص می کند که کارت نمایش داده شده زیر کدام کارت قرار گیرد. بلافاصله بعد از پاسخ آزمودنی فیدبک صحیح یا غلط روی صفحه نمایش به شکل نوشته «درست» یا «نادرست» ظاهر می شود. این نوشتهها همراه با صدایی با آهنگ 2000 هرتز برای فیدبک صحیح و 100 هزار هرتز برای فیدبک می باشند. فاصله زمانی بین پاسخ آزمودنی و ارائه فیدبک 100 میلی ثانیه، طول فیدبک، 200 میلی ثانیه، و فاصله بین تمام شدن فیدبک و ارائه کارت بعدی700 میلی ثانیه در نظر گرفته شده است.
الگوی مورد نظر برای 4 کارت اصلی به ترتیب رنگ، شکل، تعداد، رنگ، شکل و تعداد است. ابتدا الگوی رنگ حاکم می باشد. بعد از اینکه آزمودنی 6 پاسخ صحیح متوالی داد و به عبارتی هنگامی که 6 فیدبک صحیح متوالی دریافت کرد، الگوی مورد نظر تغییر می کند. بنابراین نرم افزار تعداد 6 پاسخ صحیح را مبنای تغییر الگوی حاکم بر کارت های اصلی قرار می دهد. متوالی بودن پاسخ های صحیح داده شده یا فیدبک های صحیح دریافت شده مهم است. به عبارتی اگر آزمودنی 6 پاسخ صحیح برای رنگ بدهد اما این شش پاسخ پشت سر هم نباشند، الگوی رنگ تغییر نکرده و همچنان باقی می ماند تا زمانی که آزمودنی 6 پاسخ صحیح پی در پی بدهد. هرکدام از 60 کارت آزمون تنها یک بار ارائه می شوند و هیچ کارتی دو بار به کار نمی رود. در واقع هنگامی که اولین کارت ارائه می شود و آزمودنی پاسخ می دهد، این کارت از مجموع 60 کنار گذاشته شده و آزمون با 59 کارت ادامه می یابد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که زمانی که 60 کارت به پایان برسد(صرفنظر از اینکه آزمودنی از 6 طبقه چه تعداد را با موفقیت پشت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، وسواس فکری، باورهای فراشناختی، وسواس فکری عملی Next Entries منبع پایان نامه درباره افراد مبتلا، تحلیل داده، وضعیت تأهل، کارکردهای اجرایی