منبع پایان نامه درباره فارغ التحصیلان، بازار کار، رشته تحصیلی، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

شيراز، به این یافته ها اشاره میکند
بطور كلي دانشجويان دوره هاي آموزشي را به ترتيب زير اولويت بندي نمودند :
١-انجام پروژه هاي شغلي و كارافريني
٢-آشنايي با نحوه تدوين طرح شغلي
٣-آشنايي با مشاغل مربوط به رشته تحصيلي
٤-توانايي كار با رايانه تا حد رفع نيازهاي شغلي
٥-آشنايي با قوانين كسب و كار
٦-كارورزي
٧- آشنايي با نحوه تاسيس و ثبت شركت
٨-آشنايي كامل با زبان انگليسي
٩-خلاقيت و نوآوري
١٠ -كار گروهي
نتايج تحليل همبستگي نشان ميدهد كه تمام ده دوره آموزشي با كارآفريني رابطه مثبت معني داري دارند. نتايج نشان دهنده آن است كه اگر دانشگاه ها اين دوره هاي آموزشي را با موفقيت اجرا كنند نقش مهمي را در توسعه كارافريني در بين دانشجويان ايفا خواهند كرد.
نتايج تحليل آزمون تی، نشان ميدهد كه از بين تمام متغيرهاي تحقيق فقط در سه متغير آشنايي تا قوانين كسب و كار، آشنايي با نحوه تاسيس و ثبت شركت و خلاقيت و نوآوري در بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود دارد.
سوری و کیهانی حکمت ( 1384)، در پژوهشی با عنوان بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی بیان میکنند:
توفیق فارغ التحصیلان در بازار کار به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که رشته تحصیلی و ویژگی های شخصیتی از جمله آنها به شمار می آید. عامل تعیین کننده عمده در توفیق فارغ التحصیلان در بازار کار در واقع رشته ای است که دانشجو در آن زمینه تحصیل کرده است.کسب سرمایه انسانی به خودی خود ،تنها علت رفتن به دانشگاه و اخذ یک مدرک تحصیلی نیست.
بطوریکه یک جنبه مهم مصرفی نیز در آموزش وجود دارد. در نتیجه برای فارغ التحصیلان رشته هایی که در آن جنبه مصرفی آموزش بالاست، ممکن است به نسبت، فروش مهارتهای ایشان در بازار کار مشکل تر باشد. بدین منظور، توزیع نسبی بیکاران فارغ التحصیل دوره های آموزش عالی بر حسب رشته تحصیلی نشان میدهد در سال 1382 اکثریت بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی (15/8) درصد در رشته بازرگانی و مدیریت تحصیل کرده اند، پس از ان 2/15 درصد در رشته علوم انسانی و 3/14 درصد در رشته های مهندسی فارغ التحصیل شدهاند که این مساله به لحاظ تداوم برنامه ها و شیوه های سنتی آموزشی ،تکیه بیش از حد به آماده نشدن آنها برای مواجهه با مسایل و نیازهای جامعه و رواج روحیه مدرکگرایی و افزایش انتظارات دانشآموختگان از دولت برای ایجاد اشتغال و استخدام انها قابل توجه است. از طرف دیگر زنان دارای تحصیلات عالی عمدتا در مشاغل وابسته به فعالیتهای آموزشی، بهداشتی و خدمات عمومی مشغول به کار هستند و این فعالیتها در سالهای آینده امکان رشد زیادی ندارند. بنابراین فراهم کردن زمینه های مناسب برای اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی در سایر فعالیت های اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
در ایران دخالت دولت در بازار کار و آموزش رسمی به تاکید بیشتر برکسب مدرک است تا کسب مهارتهای مولد، بطوری که مقررات بازار کار در ایران مانع میشود که کارفرمایان حقوق متناسب با بازار کار کارکنان را پرداخت کنند. مشاغل دولتی نظام پرداخت مشخصی دارند و برای مدرک بیشتر از مهارتهای واقعی و اصول کار خلاق ارزش قایل می شوند( سوری و همکاران ، 1384).
پژوهش های که بر وجود همزمان چندین عامل به عنوان عوامل اشتغال یا بیکاری، تاکید می کند:
در پژوهشی با عنوان بررسی تجربی پنج کشور موفق در زمینه توسعه آموزش کارآفرینی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که توسط نبیونی، آقاجانی ، اله وردی زاده(1386)، نوشته شده آمده است:
نیل به توسعه، به عنوان یک هدف مهم و اساسی در گرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور به خصوص نیروی انسانی می باشد که به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های هر کشور محسوب میشود. با توجه به اینکه کشور ما در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد و حجم عظیمی از نیروهای آماده به کار و دارای پتانسیل بالقوه به خصوص قشر تحصیلکرده در آن به چشم می خورد، اهمیت کارآفرینی و آموزش آن بیش از پیش احساس می شود. هر نظام آموزشی دارای شش مولفه اصلی میباشد که با یکدیگر دارای ارتباط درونی تنگاتنگ و دو جانبه بوده و قویا تحت تاثیر محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی، مذهبی وجغرافیایی فعالیت میکند.
دکتر سعیدی رضوانی، حسین زاده وحسین باغگلی (1389)، در مقالهای با عنوان تحلیل سرنوشت شغلی دانشآموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به نتایج زیر دست یافتند:
1- با عنایت به مقایسه کمی وضعیت اشتغال یابی فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی تقریبا مساعد است، زیرا تنها حدود8/0افراد علیرغم تمایل به اشتغال ” بیکار” مانده اند.
-2 نگاه فارغ التحصیلان نسبت به توانمندي هاي خودشان (عمومی و تخصص) بسیار پایین و قابل تامل است.
3- اگر چه نگاه فارغ التحصیلان به مسایل اجتماعی مرتبط با شغل چندان منفی نیست(مثلا اکثریت آنها مهارت داشتن را از پارتی داشتن مهمتر میدانند) ولی در عین حال در مورد جایگاه رشته مهندسی در جامعه دیدگاه منفی دارند و نسبت به آینده شغلی خود امیدوار نیستند.
4- از نظر فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی در فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت اشتغال دانشجویان(بعد از فراغت) موفق عمل کرده است. ارزیابی دانشجویان راجع به اساتید به لحاظ فراهم ساختن مقدمات اشتغال و ارتباط با کارفرمایان نسبتا مثبت است.
5- به طور کلی فارغ التحصیلان از رشته تحصیلی شان رضایت نداشتند.
6- در مورد پرورش مهارت کارآفرینی نظرات بر اساس مولفه هاي مهارت مذکور مختلف بوده است. مثلا وضعیت در مورد پرورش مهارت مدیریت راهبردي مطلوب و در مورد پرورش مهارت ریسک پذیري چندان مطلوب نبوده است(در حد متوسط بوده است).
7- اگر چه تطابق محتواي رشته با محتواي شغل، چندان در حد مطلوب نبوده است ولی با توجه به نظر فارغ التحصیلان میتوان نتیجه گرفت که به هر روي، محتواي رشته تاثیر چندان مثبت یا منفی در شغل یابی نداشته است.
از نظر فارغ التحصیلان، بالاترین نکته مثبت، تلاشهاي عناصر مختلف دانشکده مهندسی در راستاي ایجاد ارتباط و تعامل دانشجویان با کارفرمایان بوده است.
علیرغم وجود برخی نگاه هاي منفی نگران کننده (مانند نگاه منفی به توانمندیهاي خودشان و رشته تحصیلی شان نظیر جایگاه رشته مهندسی)، وجود برخی نگرشهاي واقع بینانه مثبت اندیشانه (بدور از فرافکنی)، جاي امیدواري است. به طوري که اکثر دانشجویان داشتن مهارت را از داشتن پارتی براي شغل یابی موثرتر میدانند یا اکثر آنها تصوري منفی از اجتماع ندارند. به طوري که اکثریت آنها با گویه مبتنی بر”تخصص مدار نبودن جامعه ما” مخالفت کرده اند. سخن آخر این که از دید دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، نقطه قوت عمده، ارتباط دانشکده مذکور با کارفرمایان و بازارکار بوده است.
پژوهش های که بر علاوه بر وجود عوامل اصلی همانند عوامل اقتصای اجتماعی ، بر متغیر های زمینهای همانند جنسیت، میزان تحصیلات و سن به عنوان یکی از عوامل اشتغال یا بیکاری، تاکید میکند:
ملک پور و محمدی(1392) در مقالهای با عنوان بررسی زمینهها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی شهرستان بیجار اشاره میکند:
از کل نمونه آماری،1/29درصد (99 نفر) شاغل بخش دولتی ، 4/12 (42 نفر) شاغل بخش خصوصی و 5/58 درصد (199نفر) بیکار و در جستجوی کار هستند. این نشان می دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان ما بیکار هستند و به دنبال بدست آوردن شغل هستند.
پاسخ به فرضیات پژوهش:
پاسخ فرضیه اول : رابطه معناداری بین جنس پاسخگویان و وضعیت اشتغال آنان وجود ندارد.
پاسخ فرضیه دوم: رابطه معناداری بین سن پاسخگویان و وضعیت اشتغال آنان وجود دارد.
پاسخ فرضیه سوم : رابطه معناداری بین جنس پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به موانع توسعه اشتغال وجود ندارد.
پاسخ فرضیه چهارم: رابطه معناداری بین جنس پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به عوامل توسعه اشتغال وجود ندارد.
پاسخ فرضیه پنجم: رابطه معناداری بین وضعیت اشتغال پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به موانع توسعه اشتغال وجود ندارد.
پاسخ فرضیه ششم: رابطه معناداری بین وضعیت اشتغال پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به عوامل توسعه اشتغال وجود دارد.
از کل نمونه آماری، 1/37 درصد (126) عدم سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی، 9/7 درصد(27 نفر) عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی ، 1/39 درصد(133 نفر) عدم تناسب رشته های تحصیلی دانشگاه و بازار کار و 9/15 درصد (54 نفر) سایر عوامل را موانع توسعه اشتغال میدانند. با توجه به تعداد عوامل موثر بر بیکاری فارغ التحصیلان، آموزش عالی باید برای حل این معضل از اختیارات و امکانات کلیه سازمانهای مرتبط به منظور تهیه و اجرای طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود. طرح مذبور باید با مسئولیت مستقیم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، امور استخدام کشوری و تامین اجتماعی تهیه و سپس برای تامین اعتبار و یافتن وجه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. آنچه در طرح فوق باید مد نظر قرار گیرد عبارتست از توجه به عوامل موثر بر اشتغال به طور کلی و اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی به طور خاص و مسولیت دادن به سازمان های مرتبط با آن.
در پژوهش های خارج از ایران نیز رایدن 28و دیگران(2008)، به بررسی اشتغال پرستاران فارغ التحصیل کارشناسی پرداختند. تحلیل نتایج بر مبنای سال فراغت از تحصیل (2001 تا 2003)، جنسیت گروه سنی و دانشگاه محل تحصیل انجام شد. اکثر جامعه پژوهش در هر سه سال زنان و از گروه سنی 26 تا 35 سال بودند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که 8/89 درصد از پرستاران در طی سه سال اول پس از فارغ التحصیلی جذب بازار کار شدند. به طور کلی 73 درصد دانش آموختگان در پست های مختلف موسساتی که مرتبط با رشته تحصیلی آنهاست، مشغول به کار شدند. اکثر آنها نیز اظهار داشتند که آموزش دوره پرستاری پس از اتمام تحصیل در اشتغال آن ها نقش مهمی داشته است.
سیرتارو 29و همکاران (2008)، به بررسی وضعیت اشتغال رزیدنت های جراحی عمومی طی سالهای 1986-2006 پرداختند. اکثر پاسخ دهندگان، مرد (94 درصد)، و در بخش های خصوصی و به صورت گروهی مشغول به کار بودند. به طور کلی، با اینکه پزشکان جراحی عمومی، رزیدنت های این حوزه را مورد آموزش قرار داده بودند، اما به نظر می رسد از آموزش کافی برای بهره برداری از اطلاعات ارائه شده توسط آن ها بر خوردار نبودند. 29 درصد پاسخ گویان حداقل یک بار شغل خود را به دلایل مختلفی چون مسایل مالی، نبود نیروی انسانی کافی در محل کار و همچنین فشار کاری بیش از حد تغییر داده اند.
لی و ژانگ 30(2010)، طی پژوهشی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرصت های شغلی دانشجویان چینی پرداختند. پژوهش پیمایشی بوده و پرشسنامه های توزیع شده توسط دانش آموختگان آن دوره از دو دانشکده (3558 نفر)، تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که میزان موفقیت جذب کار دانشآموختگان زن هر دو دانشکده به مراتب بالاتر از دانش آموختگان مرد بوده است. به طور کلی نتایج نشان داد که رتبه دانشگاه در وضعیت اشتغال دانشآموختگان خود تاثیر بسیاری داشته است.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

مقدمه
در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که شامل روش و نوع تحقیق، روش نمونه گیری و روش گردآوری دادهها، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری دادهها و روش های سنجش آماری می شود و در پایان گام های اجرایی فرایند انجام تحقیق شرح داده می شود.
نوع تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است، از طرفی با توصیف برخی از عوامل موثر در اشتغال متناسب با رشته و یا عوامل بازدارنده، می تواند در رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل موثر در اشتغال فارغ التحصیلان، کاربرد داشته باشد.
روش پژوهش
این پژوهش به دلیل اینکه در صدد است موانع اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی را بررسی کند و راهکارهایی در جهت رفع این موانع ارایه دهد، از لحاظ هدف و ماهیت تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بازار کار، نیروی کار، فارغ التحصیلان، کارآفرینی Next Entries منبع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، فارغ التحصیلان، عامل اقتصادی، سطح معنادار