منبع پایان نامه درباره عوامل اقتصادی، فارغ التحصیلان، اعضای هیات علمی، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

تمایل دارند با وسایل و ابزاری مکانیکی کار کنند، مانند: تعمیرکاران اتومبیل و کارگران صنایع.
.3رغبت محاسباتی: افرادی که علاقه مندند با آمار و ارقام کار کنند، مانند: بازرسان مالی، حسابداران و کارمندان بانک.
.4رغبت علمی: کسانی که علاقه مندند به کشف مسایل علمی، نظری (تیوریک) یا تجربی بپردازند، مانند: کاراگاهان پلیس، استادان فلسفه، تحلیلگران سیاسی و زیست شناسان.
.5رغبت تماس با مردم: کسانی که میخواهند با مردم در تماس باشند، مانند: خبرنگاران، فروشندگان، مسئولان روابط عمومیها و پلیسهای راهنمایی.
.6رغبت هنری: کسانی که به تولید آثار هنری و خلاقیتْ توجّه دارند، مانند: نقّاشان، معماران، آرایشگران، نجّارها، بازیگران و کارگردان ها.
.7رغبت ادبی: کسانی که به نوشتن، خواندن و تالیف میپردازند، مانند: فیلم نامه نویسان، تاریخ نویسان، شاعران و نویسندگان.
8. رغبت موسیقایی: کسانی که به کار دایمی با اصوات و یا نواختن آلات موسیقی علاقه مندند، مانند: نوازندگان، صدابرداران و تنظیم کنندگان قطعات.
9. رغبت خدمات اجتماعی: گروهی که علاقه مندند به مردمِ نیازمند کمک کنند، مانند: پرستاران، مشاوران روان شناسی بالینی و مددکاران.
10. رغبت به کار دفتری: کسانی که به کارهای دقیق و با نظم و ترتیب، علاقه مندند، مانند: کارمندان دفتری ادارات) علوی مقدم ، 1382).
نظریه نیازهای سه گانه مک کلند
نیاز به پیشرفت: یعنی تلاش برای کسب هدف با توجه به برنامهها و استانداردهایی که موفقیت را تضمین مینماید. از نظر مک کلند، این نیاز سبب میشود که افراد به تعریف و تکذیب دیگران درانجام کار توجه نداشته و تنها پاداش موثر برای آنها تحقق اهداف و آرزوهایشان در خصوص انجام کار است .
نیاز به قدرت: یعنی کسب توانایی برای اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آنها میباشد. این نیازها سبب میشود که افراد مسئولیتهای دیگران را بر عهده بگیرند و بر آن ها اعمال نفوذ نمایند و در وضعیت رقابتی به انجام کار بپردازند و همواره در پی کسب شهرت، اعتبار و تشخیص هستند و بیش از آن که به عملکرد موثر فرد توجه کنند به اعمال نفوذ بر دیگران توجه دارند . در مقایسه با نظریه مازلو صاحب نظران معتقدند که نیازها به قدرت بین نیاز احترام و خود شکوفایی قرار دارد .
نیاز به پیوند جویی: یعنی تمایل به کسب دوستی ، حمایت دیگران و ایجاد روابط صمیمی با آن ها، بر اساس این نیاز افراد تمایل دارند که مورد پذیرش دیگران واقع شوند و در شرایطی که تعاون حاکم است و روحیه همکاری وتفاهم وجود دارد به کار اشتغال داشته باشند . افرادی که دارای این نیاز هستند اغلب به عضویت در باشگاه ها ، موسسات اجتماعی و فعالیت های گروهی گرایش دارند. این نیاز با نیاز تعلق یا اجتماعی در مراتب نیازهای مازلو شباهت دارد(قاسمی، 1390).
نظریه انتظار
یکی از دیگر از نظریههای شناختی است که توسط وروم پیشنهاد و پورتر و لالی آن را تکمیل نمودند. این نظریه از سه عنصر تشکیل یافته است: رابطه بین جنسیت و امکان اشتغال در آینده، رابطه بین سن فارغالتحصیلان با انتظارات شغلی و رابطه بین تواناییهای فارغالتحصیلان. به نظر وی، جنسیت با طرز تلقی افراد نسبت به مشاغل گوناگون در ارتباط است و همانند دیگر تفاوتهای روانی و فیزیکی مرد و زن در انتخاب شغل آنان تاثیر دارد (میوز25، 1993).
اشتغال و عوامل آموزشی
آموزش عالی و اشتغال
آموزش نقش عمده ای در عملکرد اقتصادی تمام بخشهای اقتصادی دارد. علاوه بر این برای افراد، آموزش بهترین تدبیر حفاظتی در مقابل بیکاری است. بنابراین یک استدلال بسیار قوی برای ارتقا آموزش و مدرک تحصیلی وجود دارد(جالگر و اندرسون26، 2001).
براساس مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال كشور تا سال 1400 بالغ بر 61 ميليون نفر ميشود و به عبارتي 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود. يعني تا سال 1400 در ايران بايد 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. در ايران فقدان ارتباط نزديك بين دانشگاهها و بخشهاي مختلف جامعه موجب شده است كه بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار به نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت ان عدم هماهنگي و انسجام در تصميم گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخشهاي جامعه به دلايلي چون: عدم وجود آمار واقعي، فقدان نگرش استراتژيك در بخشهاي دولتي و خصوصي، ناتواني مديران در طرح ريزي و برآورد احتياجات نيروي انساني براساس استراتژيهاي كلان توسعه، عدم اجراي برنامههاي ميان مدت و بلندمدت جذب، اجراي سليقــهاي سيـاستهـا و خط مشي ها و تغيير در برنامه هاي تدوين شده پس از هر تغيير در مديريتهاست(نظري ، 1387).
مساله بیکاری در دهه اخیر به صورت یکی از مسایل حاد کشورهای توسعه نیافته درآمده است. در این کشورها مشکل بیکاری یک مساله دورهای ناشی از کاهش موقت رشد و تولید نیست، بلکه به صورت مسالهای مزمن درآمده است؛ به علاوه، تفاوت بین بیکاری در کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته این است که در کشورهای توسعه نیافته بیکاری مختص جوانان و افراد تحصیل کرده است، در حالی که بیکاری در کشورهای توسعه یافته افراد مسن و بی مهارت را دربرمی گیرد) یولهک27، 2008).
هر چند اندیشه ارتقای بینش فرد به واسطه کسب سواد سابقه بس طولانی دارد، لیکن بررسی سلسله روابط موجود بین جمعیت فعال و امر آموزش با افزایش تعداد دانشآموختگان دانشگاهی به واسطه گسترش دامنه فعالیت مراکز آموزشی و بالتبع ان بروز بحران بیکاری در بین تحصیلکردگان دانشگاهی طی چند دهه اخیر مطرح شده است. این امر در وهله آغازین موجب شده است که صاحب نظران مختلف در خصوص تعمیم آموزش عالی عقاید متفاوتی را ابراز دارند، از جمله پروفسور هیگ در مقدمهای بر یک طرح تحقیقی میگوید: « آینده دانشآموختگانی که در حال حاضر در تعداد زیادی از دانشگاهها تربیت میشوند وحشت آور است و بنابراین، بهتر است به جای عمومیت دادن آموزش عالی آن را محدود کرد» ( بازرگان و بیگدلی و همکاران ، 1391).
نظریه در شناسایی وقایع و عوامل متعدد نقش مهمی را بر عهده دارد و شناسایی جدیدی را درباره عوامل گوناگون و جهان هستی در اختیار محقق قرار میدهد.یک نظریه مناسب و صحیح ارتباط بین عوامل متعدد را روشن تر میسازد و محقق را در پیش بینی وقایع بعدی راهنمایی و کمک مینماید. پیشرفت و توسعه علم با تاسی بر نظریههای گوناگون امکان پذیر است.
الف. تقسیم بندی کرایتز
1-نظریه های غیر روانی انتخاب شغل: در این نظریهها عقیده بر آن است که عوامل تعیین کننده شغل و حرفه در خارج از وجود انسان قرار دارد .پیروان این عقیده انسان را عامل غیرفعالی در انتخاب شغل و حرفه بشمار میآورند. اقتصاددانان معتقدند که شغل و حرفه انسان به بازار وابسته است و با تغییر بازار کار انتخاب شغل و حرفه دگرگون میشود. جامعه شناسان به عوامل اجتماعی در تصمیم گیری شغلی و حرفه ای اهمیت فراوان میدهند. عده ای هم پیش آمد و تصادف را تعیین کننده شغل و حرفه آدمی میدانند.
2- نظریه های روانی انتخاب شغل و حرفه: این نظریهها به چهار نوع تقسیم میشوند که عبارتند از خصیصه عامل، روان پویایی، رشدی و تصمیمگیری. به عقیده پیروان این نظریهها انسان عامل اصلی و مرکز توجه در تصمیمگیری شغلی و حرفهای است. به عبارت دیگر این نظریهها انسان را عامل اصلی و تعیین کننده در انتخاب و ادامه شغل و حرفه به شمار میآورند. در تمام این نظریهها به توصیف ویژگیهای شخصیتی توجه زیاد مبذول میگردد.
3-نظریههای عمومی انتخاب شغل و حرفه: صفت مشخصه این نظریهها جامع بودن آنهاست. یعنی چنین نظریههایی جوانب مختلف و عوامل متعدد را در انتخاب شغل و حرفه مورد توجه قرا ر میدهند. در این نظریهها همچنین انتخاب شغل و حرفه بصورت فرایند توصیف میشود. بدین معنی که انتخاب شغل و حرفه جریانی است که در تمام طول زندگی فرد ادامه مییابد و هیچگاه متوقف نمیشوند.
ب. طبقه بندی اوسیپو
1-نظریههای خصیصه عامل: پیروان این نظریه معتقدند که باید تواناییها و رغبتهای فرد را شناخت و آنها را با مشاغل مناسب سازش داد. پارسونز، هال و کیتسون از جمله پیروان این نظریه هستند. پیروان این نظریه از آزمونهای متعدد استفادههای فراوان به عمل میآورند.
2- نظریههای جامعه شناسی: پیروان این نظریه معتقدند انتخاب شغل و حرفه فرایندی تصادفی است و عوامل محیطی غیرقابل کنترل مسیر انتخاب شغل و حرفه را تغییر میدهند. به عقیده پیروان این نظریه مشاور شغلی و حرفهای باید به فرد بیاموزد که در مواقع ضروری چگونه با عوامل ناشناخته با موفقیت مقابله نمایند. از پیروان این نظریه میتوان کاپلو، هولینگزهد، میلر و فرم را نام برد .
3-نظریه های خویشتن پنداری:پیروان این نظریه معتقدند انسان با افزایش سن به خودشناسی بهتر و بیشتر نایل میآید. فرد به انتخاب شغل و حرفهای میپردازد که هماهنگ و سازگار با تصورش درباره خود باشد. از پیروان این نظریه میتوان به بوهلر، گینزبرگ و سوپر را نام برد.
4- نظریه های شخصیتی: پیروان این نظریه معتقدند انسان با توجه به خصوصیات شخصیتی، شغل و حرفه خاصی را به خاطر رفع نیازها و ارضای خواسته هایش بر میگزیند. همچنین معتقدند افرادی که مشاغل یکسانی را انتخاب کردهاند تا حدود زیادی ویژگیهای شخصیتی تقریبا یکسانی دارند. از پیروان این نظریه میتوان هالند، هاپاک و رو را نام برد (شفیع ابادی، 1391).
پیشینه ( بر حسب طبقه بندی موضوعی)
پژوهش های که بر وجود عامل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اشتغال یا بیکاری، تاکید می کند:
مختاری پور (1382)، در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر عوامل اقتصادی-آموزشی بر بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از دید اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان بیان کرده است، هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی ، آموزشی بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. نتایج نشان می دهد که:
ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی با بیکاری معنادار بوده است.
بین عوامل آموزشی با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
بین عوامل اقتصادی با اشتغال فارغ التحصیلان رابطه معنادار وجود دارد.
بین عوامل آموزشی با اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان با توجه به سن آنها در خصوص عوامل اقتصادی و آموزشی بیکاری تفاوت وجود ندارد.
بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان با توجه به مدرک تحصیلی آنها تفاوت وجود ندارد.
نتایج نشان میدهد که بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان با توجه به دانشکده در خصوص عوامل اقتصادی و آموزشی بیکاری تفاوت وجود ندارد.
بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان با توجه به مدرک تحصیلی آنها در خصوص عوامل اقتصادی و آموزشی اشتغال تفاوت وجود دارد(مختاری پور، 1382).
عباسی و قورچیان (1388)، در مقالهای با عنوان شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونیهای دانشآموختگان دانشگاهی ، عنوان کرده اند که:
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال و کارافرینی جمعی برای اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی و عوامل موثر بر آن با رویکردی بر توانمندیهای بخش تعاون در شرایط کنونی کشور به مرحله اجرا درآمد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و در دو سطح توصیفی- تحلیلی از طریق پیمایش صورت گرفته است. در مورد تاثیر فعالیتهای تعاونی در اشتغال زایی نظرات مثبتی از سوی پاسخگویان ارایه شده و در این ارتباط بیش از 72 درصد از پاسخگویان با تاثیر اشتغالزایی تعاونی در کاهش سرانه هزینه اشتغالزایی و 82 درصد از افراد نیز با نقش اشتغالزایی تعاونی در افزایش سرعت رشد اشتغال زایی، اعلام موافقت نمودهاند. درمورد تاثیرات مثبت تعاونی، همچنین 90 درصد از پاسخگویان، همفکری و همکاری افراد در شرکت های تعاونی را موجب هم افزایی توانمندیهای آنها میدانند.
نادری(1385) ، در مقاله ای با عنوان پارادوکس کمبود نیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به این مطلب اشاره می کند که: ساختار بازار کار در کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بیش از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نظام آموزشی، سرمایه انسانی، توسعه اقتصادی، نظام اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه درباره بازار کار، نیروی کار، فارغ التحصیلان، کارآفرینی