منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بگیرد این گروه هم چنین شامل رسانه های خبری، سایت های اینترنتی و دیگر رسانه های جمعی است که به اطلاعات شرکت ها مرتبط می شوند. تحلیلگران افرادی هستند که از اطلاعات گزارش شده شرکت هادر ترکیب با دیگر اطلاعات وتحقیقات به منظور ارزیابی عملکرد و آینده شرکت استفاده می کنند و به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی توصیه های خرید و معامله سهام ارائه می کنند. سرمایه گذاران و سهامداران به کارگیرندگان نهایی اطلاعات منتشره شرکت ها هستند. سهامدارن شرکت، سرمایه گذاران حرفه ای، کارمندان دولت، شرکای تجاری، فروشندگان و تهیه کنندگان در این گروه جای می گیرند.هم چنین شامل اعضاء جامعهها گروه های اجتماعی و دیگر سازمان های غیر دولتی است که ممکن است در عملکرد یک شرکت مبالغی سرمایه گذاری کرده باشند.”استاندارگذاران” به سازمان هایی اشاره دارد که استانداردهای حسابداری و حسابرسی وضع می کنند و نیز شامل دیگر سازمان ها، انجمن های حرفه ای، گروه های صنعتی- تجاری23 است که ممکن است در وضع استانداردها یا تعریف شاخص های عملکرد شرکت نقشی داشته باشند.
تنظیم گران بازار شامل آژانس های دولتی 24، اتحادیه ها و شرکت های منطقه ای25، گروه های گروه های فرامليتی و حتی بورس هائی است که قوانين مربوط به گزارش دهی شرکت را وضع و اجراء می کنند و همچنين گروه های قانونگذاری. تکنولوژی های توانمندکننده اشاره دارد به تکنولوژی های اینترنت، زبان گزارش دهی تجاری گسترده، که توزیع و به کارگيری گسترده اطلاعات گزارش شده را برای افراد داخل و خارج از شرکت ميسر می سازد و نيز سخت افزار و نرم افزار توسعه یافته توسط شرکت های تکنولوژی به منظورجمع آوری و تجزیه و تحليل اطلاعات.

2-2-3 مدل شفافيت بوشمن، پيوتروسکی و اسميت
بوشمن و همکاران(۲۰۰۱ ) شفافيت را چنين تعریف می کنند ”شفافيت عبارت است از وجود اطلاعات در مورد عملکرد دوره ای، وضعيت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، ساختار حقوقی26 و مخاطره و ارزش شرکت ها در اقتصاد”.
در مدل آنها، سيستم های اطلاعاتی که به شفافيت شرکت کمک می کنند به سه طبقه تقسيم می شوند؛ گزارش دهی شرکت27 ، کسب اطلاعات محرمانه28، و اشاعه اطلاعات29.
اولين طبقه یعنی گزارش دهی شرکت شامل افشا دوره ای به صورت اجباری یا اختياری است. این اطلاعات به عنوان مثال شامل اطلاعات مالی حسابرسی شده شرح محصولات و بازارها، افشا حقوق مدیران و سرپرستان و دیگر اطلاعات خاص شرکت است که به ارزیابی وضعيت مالی شرکت، عملکرد آن فرصت های سرمایه گذاری، ساختارهای حقوقی، و مخاطره و ارزش شرکت کمک می کند.
برای کيفيت گزارش دهی شرکت چهار جنبه در نظر گرفته می شود:
۱( عمق افشاگری30
2) اصول حسابداری به کار رفته
3) زمان افشا31
4) کيفيت حسابرسی افشاها.
اولين جنبه یعنی عمق افشاگری با سه دسته افشا سنجيده می شود. اولين دسته، گزارشات عادی شامل اطلاعات عمومی32، اقلام گزارش درآمد، ترازنامه، صورت جریان نقدی، استانداردهای حسابرسی، اطلاعات سهام و اقلام ویژه است. دومين دسته، انتشار عمومی گزارشات ویژه مالی که از ماهيت اختصاصی بالائی برخوردارند، شامل هزینه های تحقيق و توسعه مخارج سرمایه ای، افشا محصولات و بخش های جغرافيائی و سایر افشاهای مکمل است. سومين متغير عمق افشاگری، افشای ساختار حقوقی و مالکيت شرکت33 شامل شناسائی مدیران، اعضاء هيئت مدیره و ارتباط آنها، پاداش مقامات و سرپرستان شناسائی سهامداران عمده ميزان سهام تحت تملک سرپرستان و کارکنان و دامنه و حدود سهامداری است. هر چقدر این سه متغير ارزش بالاتری داشته باشند، به همان ميزان عمق افشاگری بيشتر خواهد بود. دومين جنبه کيفيت گزارش دهی شرکت، اصول حسابداری به کار رفته می باشد. گزارشات مالی34 ادغام شده معمولًا اطلاع دهنده تر می باشند و استفاده از ذخایر جاری35 معمولًا یک راه پنهان نگه داشتن عملکرد دوره ای شرکت است. بنابراین کيفيت گزارش دهی شرکت هائی که صورت های مالی خود ادغام کرده و از ذخایر جاری استفاده نمی کنند، بالاتر است. از طرف دیگر چنانچه قوانين حسابدرای کشوری برای مقاصد گزارش دهی مالی از قوانين حسابداری مالياتی تبعيت کند، گزارشات مالی کمتر اطلاع دهنده خواهند بود. (آلفرد36 و دیگران به نقل از بوشمن و همکاران، 2001)
سومين جنبه کيفيت گزارش دهی، زمان افشا است. ارزش این متغير با افزایش فراوانی گزارشات ضمنی37، تعداد اقلام ویژه ای38 در گزارشات ضمنی افشا می شود، ادغام سازی در این گزارشات و گزارش وقایع متعاقب بالا می رود. سرانجام به چهارمين جنبه یعنی اعتبار افشا می رسيم. اعتبار افشاها به کيفيت بالای حسابرسی بستگی دارد.
دومين جزء شفافيت، کسب اطلاعات محرمانه است. ارتباط ميان افشای اطلاعات عمومی، پردازش اطلاعات محرمانه و فعاليت های گسترده سرمایه گذاران هميشه تعيين کننده مهم عرضه و تقاضا برای اطلاعات در یک اقتصاد بوده است (ورس چيا، به نقل از بوشمن و همکاران،2001)
برحسب روشی که اطلاعات محرمانه به دیگران منتقل می شود، می توان سه سيستم اطلاعاتی در نظر گرفت. اولين سيستم اطلاعاتی عبارت از کسب اطلاعات محرمانه و انتقال مستقيم آن به دیگران توسط تحليلگران مالی است؛ تحليل گران مالی در پردازش و تفسير اطلاعات اضافی دیگری که از طریق گفتگو با مدیران، تهيه کنندگان، مشتریان و … یک شرکت به دست می آید متخصص می باشند. همه این فعاليت ها، کسب اطلاعات محرمانه محسوب می شود. به واسطه این فعاليت ها مجموعه اطلاعات عملکرد و دورنمای یک شرکت از طریق گزارشات تحليلگر و توصيه های سهام فراهم می شود هر چقدر تعداد تحليلگران پی گير یک شرکت بيشتر باشد، اطلاعات کسب شده معتبرتر است (چانگ39 و همکاران، به نقل از بوشمن و همکاران، ۲۰۰۱)
در سيستم اطلاعاتی دیگر عبارتند از جمع آوری اطلاعات داخلی، پردازش و فعاليت های معاملاتی دارندگان اطلاعات محرمانه40 و سرمایه گذاران نهادی نسبتا خيره. اگرچه معمولًا کليه اطلاعات به دست آمده و پردازش شده توسط خودی ها و سرمایه گذاران نهادی بری عموم گزارش نمی شود، به واسطه تصميمات خرید و فروش آنها، ارزش محرمانه اطلاعات در قيمت سهام جمع می شود و اطلاعات خاص شرکت به وسيله قيمت سهام به عموم انتقال می یابد. در اینجا شفافيت شرکت با فعاليت های سرمایه گذاران نهادی رابطه مستقيم و با فعاليت های دارندگان اطلاعات محرمانه ارتباط عکس دارد. منع قانونی داد و ستد متکی به اطلاعات نهائی به شفافيت بيشتر منتهی می شود (بهاتاچاریا41و همکاران به نقل از بوشمن و همکاران،2001)
سومين جزء شفافيت اشاعه اطلاعات است و شامل توزیع اطلاعات از طریق انواع کانال های رسانه های جمعی و اینترنت می باشد. فقدان یک زیربنای توسعه یافته ارتباطی، همچنين مالکيت دولتی42 رسانه های گروهی در یک کشور جریان اطلاعات منتشرشده شرکت ها و امکان دسترسی آژانس های اقتصادی و مالی را به این اطلاعات، محدود می کند. از کانال های ارتباطی دسترسی سرعت و صحت انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان انتظار می رود. افزایش ميزان نفوذ و یا مالکيت در رسانه های گروهی با شفافيت ارتباط مستقيم دارد (دجانکو43 و به نقل از بوشمن و همکاران2001)

2-2-4 اهمیت شفافیت در بازار های مالی
امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می شود، پیش از هرچیزبر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است درخواستهای فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی،مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتردر زمینه های حساس است. پژوهشگران، سیاستگذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقوله های مختلفی ازقبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه های که با افزایش شفافیت اطلاعات، بازار مالی از ثبات نسبی برخوردار شود و احتمال وقوع بحران کاهش یابد، اعتماد سرمایه گذاران افزایش می یابد، افراد بیشتری وارد بازار می شوند، نقدشوندگی بازار افزایش و امکان تامین منابع مالی برای شرکتها افزایش می یابد و سرمایه گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالی خود را در اختیار شرکت هایی قرارمی دهد که توان استفاده کارا از آن را دارند. این به معنای بهبود کارایی تخصیصی در بازار است و منجر به خروج شرکتهایی با عملکرد ضعیف از بازار می شود. . هر قدر تبادل اطلاعات درجوامع بیشتر باشد امکان گرفتن تصمیم های آگاهانه وپاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل ومصرف منابع بیشتر می شود.

پاسخگویی و مسئولیت پذیری:
در واقع دسترسی بهنگام به اطلاعات مناسب مایه حیات پاسخگویی است. شفافیت و صداقت در ارئه برای اعتماد و کاهش فساد حیاتی است. امروزه افزایش شفافیت و پاسخگویی منجر به افزایش مسئولیت پذیری نیز می شود.با افزایش مسئولیت پذیری ،عملکرد شرکتها بهبود می یابد.
کارایی:
کارایی بازار سرمایه منوط به شفافیت اطلاعات است. هر قدر این شفافیت ارتقا یابد کارایی بازار سرمایه نیز افزایش پیدا می کند. جو عمومی اعتماد در بازار مبنی بر شفافیت اطلاعات ارائه شده و عبور از فیلترهای رسمی که درمورد شفافیت آنها اطمینان نسبی دهد در افزایش و بهبود کارایی بازار مالی نقش بسزایی خواهد داشت . در صورتی که افزایش شفافیت اطالاعات بازار مالی از ثبات برخوردار شود و احتمال وقوع بحران کاهش یابد، اعتماد سرمایه گذاران افزایش می یابد. افراد بیشتری وارد بازار می شوند و سرمایه گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالی خود را در اختیار شرکتهایی قرار می دهد که توان استفاده کارا از ان را دارند.
کشف قیمت:
یکی از عوامل موثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی ، لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده است . هر چه اطلاعات افشا شده بیشتر و صحیحتر باشند فرایندکشف قیمت آسانتر و دقیقتر خواهد بود.
تخصیص سرمایه :
اصولا سرمایه گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه گذاری هستند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را برای آنها به همراه داشته باشد.از این رو شرکتهایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی کنند ریسک سرمایه گذاری خود را بالا برده و جذابیت خود را از دید سرمایه گذاران از دست می دهد. این اقلام ممکن است با وجود سودده بودن شرکت، سرمایه را به سمت آن سوق نداده و باعث تخصیص نیافتن بهینه منابع گردد.
اداره صحیح و با برنامه اقتصادی :
بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید منوط به داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هم در فضای غیر شفاف نمی توانند با اطمینان سرمایه گذاری وفعالیت کنند.
سرمایه گذاری خارجی :
دیدگاه سرمایه گذاری خارجی براین اساس است که منابع مازاد بتوانندبسته به میزان رشد و توسعه یافتگی یا امکانات به محیط های دیگری حرکت کند ودر آن محیط اثر بخشی داشته باشد.شفافیت در سیاستهای اقتصادی برای سرمایه گذارن خارجی دارای اهمیت زیادی است.
نامتقارن بودن اطلاعات :
با حرکت از جامعه سنتی به مدرن، میزان نامتقارن بودن اطلاعات افزایش می یابد،چرا که باتقسیم کار بیشترو تخصصی شدن کارها، هر فرد تنها درمواردی معدودی از فعالیت ها اطلاع دارد. نا متقارن بودن دارای پیامدهای نا مطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های افراد و شرکتها، ضعف عملکرد شرکتها و بازار کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست دادن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین رفتن نا متقارن بودن و در نهایت حذف رانت های اطلاعاتی می شود.

2-2-5 نقش شفافیت در گزارشگری مالی
براساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی اطلاعات مالی باید دو جنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع است.
افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است اما عکس العمل حسابدارن نسبت به اصل افشا چندان که باید جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارجوب گزارشهای مالی نیست بلکه شرکتها معمولا دسته ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمهای استفاده کنندگان افشا می کنند. شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت اطلاعات، اطلاعات مالی، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی عملکرد Next Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، بازار سرمایه، دسترسی به اطلاعات، اطلاعات مالی