منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، گزارشگری مالی، ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق
اطلاعات به عنوان يكي از معيارهاي تصميم گيري مالي از اعتبار ويژه اي برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
براي ارزيابي و تعيين قيمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمايه گذاران و تحليل گران مالي و شركت هاي سرمايه گذاري در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتايج تحقيق در تصميم گيري سرمايه گذاران، تحليل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهداف تحقیق
هدف اصلی:
« تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

اهداف فرعی:
تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

سوالات فرعی:
چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیرسیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام بازار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
«بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.»

فرضیات فرعی:
بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیرسیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق مستقیم رابطه وجود دارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق مستقیم رابطه وجود دارد.

روش کلی تحقیق
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقيق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو تحقیق
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:
قلمرو موضوعي تحقيق
از لحاظ موضوعی ارزیابی رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو تحقيق از لحاظ زماني
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبناي بازه زماني داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زماني 5 ساله مربوط به سال‌های عملكردي مالي 1387 الی 1391 بوده است.
قلمرو مكاني تحقيق
حيطه مكاني اجراي تحقيق و به تعبيري افراد جامعه آماري موردمطالعه در اين تحقيق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالي به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالي يا سرمایه‌گذاری، نداشتن بيش از سه ماه توقف معاملاتي و در اختیار بودن صورت‌های مالي در بازه زماني موردمطالعه، به عضويت بورس درآمدن پيش از بازه زماني موردمطالعه و عدم خروج از بورس طي اين تازه زماني است كه در فصل سوم اين گزارش تحقيقي به‌عنوان جامعه آماري تعریف‌شده است.
تعريف عملیاتی واژه ها
عدم قطعیت اطلاعاتی: عدم قطعیت اطلاعاتی به معنی ابهام نسبت به معنی یا مفهوم اطلاعات جدید برای تعیین ارزش یک شرکت است. در واقع منظور از عدم قطعیت اطلاعاتی، نامتقارني اطلاعات نيست بلكه عدم قطعیت اطلاعاتی را اصطلاح “ابهام ارزش” يا ميزان دقتي كه با آن ارزش يك شركت مي تواند به وسيله ي مطلع ترين سرمايه گذاران با هزينه اي منطقي و معقول برآورد شود تعریف می کنند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار: کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.
ساختار تحقیق
گزارش تحقيق حاضر طي 5 فصل به ترتيب زير ارائه‌شده است.
فصل اول: در اين كليات تحقيق ارائه مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه موردبررسی قرارگرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، تحقيقات مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسي می‌شود.
فصل سوم: در اين فصل به شرح جزييات اجرايي روش تحقيق اختصاص‌یافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش‌های گردآوري و تحليل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصيف نمونه آماري، توصيف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق تشريح شده‌اند.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب مبتني بر یافته‌های تحقيق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پيشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقيق تشريح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهاي اين گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
دستيابي به رشد بلندمدت اقتصادي، نيازمند تخصيص و تجهيز بهينه منابع در سطح ملي است و اين مهم بدون كمك بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه گسترده و كارآمد ، به سهولت امكان پذير نيست. كاركرد مناسب بازار سرمايه مي تواند كارايي، سرمايه گذاري و رشد را افزايش داده و هم چنين قادراست از طريق كاهش نگهداري دارايي هاي نقدي و افزايش نرخ رشد سرمايه هاي فيزيكي حداقل در بلندمدت، رشد اقتصادي را افزايش دهد. به اين دليل هرچه شفافيت اطلاعات كه يكي از عوامل مهم در كارايي بازار است بيشتر باشد به همان اندازه اين نقش بهتر ايفا خواهد شد . موضوع افشاي اطلاعات به نحو مناسب، جامع و كامل در گزارش هاي سالانه شركت ها در تصميم گيري تعداد زيادي از افراد جامعه، به خصوص سرمايه گذاران در بازار سرمايه و در نتیجه کاهش ریسک بازار موثر است .
از نتايج اقتصادي غيرشفاف بودن اطلاعات اين است كه ممكن است بر تمايل سرمايه گذاران به خريد سهام شركت تأثير بگذارد. بدين ترتيب شفافيت كمتر باعث نقدشوندگي كمتر و در نتيجه باعث افزايش هزينه سرمايه شركت به دليل افزايش ريسك نقدشوندگي مي شود. علاوه براين، بالارفتن هزينه معاملات به دليل نقد شوندگي پايين، ممكن است امكان كشف قيمت سهام را كاهش داده و در نتيجه ابهام مرتبط با قيمت سهم را افزايش دهد. از سوي ديگر براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي، تغييرپذيري بالاي سود منجر به منافع اطلاعاتي بيشتر براي سرمايه گذاران آگاه نسبت به سرمايه گذاران ناآگاه مي شود. افزايش تغييرپذيري سودهاي گزارش شده، زيان معاملاتي سرمايه گذاران ناآگاه را بزر گتر جلوه داده و آنها را مجبور به خروج از بازار مي كند.
عدم قطعیت اطلاعاتي واحد تجاري با معيار خطاي پيش بيني سود هر سهم اندازه گيري مي شود. خطاي پيش بيني سود هر سهم نيز، عدم دقت يا ميزان پراكندگي در برآورد عملكرد آتي شركت را نشان مي دهد.
در اين فصل بر مبناي چارچوب نظري اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبيات تحقيق و هم چنين مطالعات انجام گرفته پيرامون موضوع تحقيق در خارج و داخل ايران خواهيم پرداخت.
مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری مدیریت و عملیاتی معمولا برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان ومدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانکها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم می گردد.
سهامدارانی که سرمایه شرکت را تامین کرده اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان باید بتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند آن را از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواسته های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحا حسابداری وگزارشگری مالی نامیده می شوند.(کرمی ،1389، 16)
عمده ترین اهداف گزارشگری مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتا صورتهای مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود اصول پذیرفته حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان های نقدی.
هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی عبارت است از:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی مکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد.
منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می باشد.
هدف شماره (1) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک Next Entries منبع پایان نامه درباره گزارشگری مالی، صورت های مالی، ارزش افزوده، سرمایه در گردش