منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

هموارسازي سود هزينه سرمايه واحد تجاري را كاهش مي دهد.
در پژوهشی با عنوان “خوش بینی اقتصادی، عدم اطمینان اطلاعات و تصمیمات سرمایه گذاری آتی” که در سال 2012 توسط “سورین پاتل”45 انجام گرفت، نقش خوش بینی سرمایه گذاران را در مورد رشد اقتصادی آتی در تصمیات سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان بررسی کرد . او براساس شواهدی ساده ادعا می کند که سرمایه گذاران تصمیمات آتی سرمایه ایشان را بر مبنای اطلاعات خاص مربوط به دارایی و همچنین انتظارات مربوط به رشد اقتصادی آتی قرار می دهند. به ویژه این انتظارات، زمانی برای سرمایه گذاران مهم می شوند که با دارایی های ارزشمندی مواجه شوند که دارای اطلاعاتی با کیفیت و اطمینان پایین هستند. در توضیح این مطلب دریافتیم که تصمیمات سرمایه گذاران که با جریان های دو طرفه پولی اندازه گیری میشوند، با خوش بینی های اقتصادی آنها رابطه ی مثبتی دارد. بعلاوه این تاثیر برای سرمایه هایی که با عدم اطمینان اطلاعات روبرو هستند، از سرمایه های خاص نمایان تراست. نتایج حاکی از آنست که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه ایشان نه تنها خوش بینی اقتصادی آینده نگر را در نظر می گیرند، بلکه زمانی که اطلاعات مربوط به سرمایه خاص کم ارزش و یا نامطمئن است بر خوش بینی اقتصادی آینده نگر تمرکز بیشتری خواهند کرد.(دموری و همکاران،1387)
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در خصوص مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی، شفافیت و اطمینان به اطلاعات، مفاهیم سود، مفاهیم ریسک، عدم اطمینان اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری توضیحاتی ارائه شد.و در آخر تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور را بررسی نمودیم که به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران
سال
نام پژوهشگر
عنوان تحقیق
متغیرها
نتیجه گیری
2009
گونگ و همكارانش
ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي
خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي
نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق ارتباط مثبت بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را تاييد مي كند.
2012
سورین پاتل
خوش بینی اقتصادی، عدم اطمینان اطلاعات و تصمیمات سرمایه گذاری آتی
عدم اطمینان اطلاعات و تصمیمات سرمایه گذاری
سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذار یشان نه تنها خوش بینی اقتصادی آینده نگر را در نظر می گیرند، بلکه زمانی که اطلاعات مربوط به سرمایه خاص کم ارزش و یا نامطمئن است بر خوش بینی اقتصادی آینده نگر تمرکز بیشتری خواهند کرد.
2010
جینگ لی
محافظه کاری، عدم اطمینان و پیش بینی تحلیلگران
محافظه کاری، عدم اطمینان، خطای پیش بینی سود
محافظه کاری غیرشرطی با خطای پیش بینی سود تحلیلگران برای شرکت های خوب یا نسبتا بد رابطه منفی دارد.
محافظه کاری غیرشرطی، عدم اطمینان درپیش بینی های تحلیلگران را کاهش می دهد.

2010
چن وو، کانگ چن و لیو
تاثیرعدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات بر روی افزایش بازده اوراق قرضه
عدم اطمینان،عدم تقارن اطلاعات، بازده اوراق قرضه
عوامل غیرحسابداری مرتبط با عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات نسبت به عوامل حسابداری، تعیین کنندگان مهمتری جهت افزایش بازده اوراق قرضه هستند.
2012
لیندا چن
بررسي اثر هموارسازي سود بر عدم اطمينان اطلاعاتي، بازده سهام و هزينه سرمايه
هموارسازی سود متغیر وابسته و عدم اطمينان اطلاعاتي، بازده سهام و هزينه سرمايه متغیر مستقل می باشند
هموارسازی سود عدم اطمینان اطلاعاتی و هزینه سرمایه را کاهش می دهد و شرکت های هموارساز، در زمان نزدیک تاریخ اعلان سود، بازده های غیر عادی بالاتری دارند.

جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران
سال
نام پژوهشگر
عنوان تحقیق
متغیرها
نتیجه گیری
1392
سینایی و داوودی
بررسي رابطه شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران
نتايج نشان داد كه هر سه بعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه گذاران در بورس تأثيرگذار است، البته سرمايه گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي دهند.
1388
کردستانی و لطفی
بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي
خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي
يافته هاي حاصل از تحقيق نشان دهنده ارتباط مثبت بين اقلام تعهدي و خطاي پيش بيني مديريت از سود است.
1389
کردستانی و آشتاب
رابطه ي بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام
خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام
نتايج پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نشان مي دهد، بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركت هاي جديدالورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
1390
حجازی و قیطاسی
هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتی
هموارسازی با استفاده از اقلام تعهدی کل و اختیاری و عدم اطمینان اطلاعاتی با معيارهاي تغييرپذيري بازده‌ سهام،‏ پراكندگي و خطاي پيش‌بيني سود هرسهم اندازه‌گيري مي‌شود.
هموارسازي سود،‏ عدم‌اطمينان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاري را كاهش مي‌دهد
1391
محمدی
تبیین رابطه ي بين عدم اطمينان اطلاعاتي و تصميمات سرمايه گذاران
شاخص هاي عدم اطمينان اطلاعاتي : تغيير پذيري بازده، خطاي پيش بيني سود و پراكندگي پيش بيني سود و شاخص تصميم گيري : سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي می باشد
روابط در جوامع مختلف داراي نتايج متفاوت خواهد بود و در اين راستا شركت هاي بزرگ و فرصت رشد بالا دارای ضريب تعيين بالاتر و در نتيجه روابط بيشتري بين منغيرها برقرار است.

2-8 مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل لیندا چن (2013) استفاده شده است. وی تحقیق خود را در مورد رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات، سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی اریکسون و وانگ (2011) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در ریسک و سرمایه گذاری استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (2005)، جینگ لی (2012) برای تعیین ارتباط بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری است. در تحقیق اینان نسبت ریسک نقد شوندگی به عنوان متغیر وابسته و تغییرات اطلاعات به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
Y=F(X1,X2,X3)
یادآور می‌شود لیندا چن (2013) از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای اطلاعاتی که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار لیندا چن (2013) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و X1 و X2 و X3 به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی ” است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي ” و در تخميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌هاي منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي يا استقرایی ” است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 87 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک بار در سال معامله شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت های واسطه گری مالی نباشد.
جدول(3-1) ، داده ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال های 87 الی 91 نشان مي دهد.
جدول (3-1): تعداد شرکت های جامعه آماری
تعداد شركت هاي كه در سال هاي 1387الي 1391 در بورس حضور داشته اند.
423 شركت
تعداد شركت هايی که جزء شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها نبوده اند.
358 شركت
تعداد شرکت هايي كه سال مالي آن ها منتهی به پایان اسفند مي باشد
225 شركت
تعداد شركت هايي كه نماد معاملاتی آن ها بیش از 4 ماه متوقف نبوده است.
172 شركت
تعداد شركت هايي که اطلاعات آن ها برای کل دوره تحقیق در دسترس می باشد.
120 شركت
تعداد شرکت های جامعه آماری
120 شركت

حجم نمونه و کفایت آن
شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغير هاي تحقیق را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت 120 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، نمونه مورد نظر 92 شرکت می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را بدست آوردیم.بنابراین حجم نهایی نمونه 460 سال-شرکت می‌باشد که به عنوان داده ها در آزمون فرضیه ها استفاده شده‌اند.
حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.

روش نمونه گیری و دلیل انتخاب
روش نمونه‌گیری در اين تحقيق، روش تصادفي ساده بوده است. بدين منظور جامعه آماري به شرح تعریف‌شده در بند 3-4 با اعداد 1 تا 120 کدگذاری شده و با استفاده از شبیه‌سازی كامپيوتري در اين بازه، 92 عدد انتخاب گرديد. در انتها بر اساس فهرست كدگذاري شرکت‌ها، شرکت‌هاي متناظر با كدهاي انتخاب‌شده به‌عنوان نمونه تصادفي آماري انتخاب و داده‌هاي خام عملكردي در ارتباط با آن‌ها گردآوري شد.
روش گردآوری داده‌ها
1) روش مطالعه کتابخانه‌ای: از این ‌روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است.
2) روش مطالعه اسناد و مدارک: به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش فرضیه‌های تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده شده است. در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، بازده سهام، محافظه کاری، حافظه کاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام