منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، بازار سهام، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نااطميناني نقش مهمي دارد .بنابراين، در بسياري از تحليل هاي اقتصاد ي، به ويژه در حوزه اقتصاد مالي ، عامل نااطميناني نقش مهمي را در تئور يزه و مدل دار كردن اين تحليل ها و نتيجه گيريهاي مربوط به آن دارد . از طرف د يگر، در اقتصاد اسلامي نيز با توجه به ويژگيهاي خاص آن، تصميم گيري براي عوامل اقتصاد ي بنگاه، خانوار، دولت و غيره ، همراه با نااطميناني روبرو است.
در اين قسمت به بررسي بحث تصميم گيري در شرايط نااطميناني در اقتصاد خرد مي پردازيم. در دنياي واقعي، توليد كنندگان، مصر ف كنندگان و به طور كلي، عوامل اقتصادي از شرايط قيمت، درآمد، دستمزد و غيره مطمئن نيستند و اطلاعات كاملي ندارند و حتی در صورت داشتن اطلاعات کافی، نسبت به ارزش اطلاعات موجود دارای ابهام هستند؛ به عبارت ديگر، در اين حالت ، تصميم گيري براي مصرف كنندگان، تو ليد كنندگان و عوامل اقتصادي در فضاي نااطميناني صورت مي گيرد. بنابراين، تصميم گيري عوامل(مانند حداكثر كردن مطلو بيت يا سود )، در شرايط نااطميناني صورت مي گيرد. در حال حاضر ، بحث تصميم گيري در شرايط نااطميناني در كتاب هاي اقتصاد خرد ، به عنوان يكي از مباحث اصلي از سطح ابتدايي تا پيشرفته وارد شده است.
براي اينكه بتوان رفتار و ترجيح هاي افراد را در شرايط نااطميناني به صورت تابع مطلوبيت ارائه كرد، چند اصل كلي در نظر گرفته مي شود. اين اصول عبارت است از:
1.استقلال قوی 2.پيوستگي 3. تركيب 4.استقلال سفارش يا دستور 5.قطعيت 6.يكنواختي 7.كران دار بودن (ماتئوت و فتحی،1388،326)

عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری
برخی اقتصاد دانانی که در زمینه ی عدم اطمینان و اطلاعات مطالعه می کنند، به مسئله تصمیم گیری عقلایی تحت شرایط محدودیت اطلاعات توجه نموده اند. در اقتصاد کلاسیک فرض می شود که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری موجود و در دسترس همگان باشد و تصمیم گیری عقلایی با اطلاعات کامل، شفاف و خالی از ابهام انجام می شود. در عمل، چنین شرایطی حاکم نیست و تصمیم گیران اقتصادی در ابعاد مختلفی از تصمیم گیری با محدودیت اطلاعات و لذا با عدم اطمینان مواجه اند. قواعد تصمیم گیری بهینه در شرایطی که عدم اطمینان منجر به رفتار استراتژیک می شود، بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است.
محدودیت اطلاعات و تقارن آن در رفتارهای اقتصادی که پیامد حاصله تابع اعمال طرفین است، منجر به رفتارهای استراتژیک می گردد که در آن نه تنها فرد بایستی اطلاعات در دسترس خود را در تصمیم گیری مد نظر قرار دهد، بلکه تبعات و آثار عدم اطمینان را روی رفتار طرف مقابل استنباط می کند. از آنجایی که هر ترکیب از اعمال طرفین پیامد خاص خود را دارد، در چنین شرایطی اطلاعات در زمینه ی پیامدهای ممکن ، در شناخت مجموعه ی اعمال ممکن طرف مقابل در حصول به قواعد تصمیم بهینه موثر خواهد بود. بنابراین نقش اطلاعات در تصمیم گیری ها را نمی توان به سادگی انکار کرد و به تناسب درجاتی که اطلاعات محدود می شود، درجاتی از نااطمینانی بروز می کند.
معمولا تصمیم گیری ها در بازارهای مالی و سرمایه، بر اساس باورهای شکل گرفته نسبت به آینده است و چون باورها، با وارد شدن اطلاعات خصوصی و عمومی تغییر می کند، لذا قیمت ها که تابعی از بائرها می باشند، تغییر می کنند.بررسی تجربی در بازار بورس تهران (با توجه به محدودیتها مدل های اقتصادسنجی) نشان می دهد که اطلاعات عمومی نقش اساسی در تصمیم گیری ها و نوسان قیمت و حجم معاملات دارد.(سلیمانی امیری و حمزی،1390،95)
پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
جلیلی و مشیری (1387) در پژوهشی با عنوان “دیدگاه هاي سرمایه گذاران حرفه اي و غیر حرفه اي در خصوص اثر بخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاري آنها” تاثیر طرز تلقی سرمایه گذاران حرفه اي و غیر حرفه اي از کارایی هیات مدیره در رابطه با عوامل ریسک و سرمایه گذاري مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره ارتباط معنی داري با قضاوت آنها در رابطه با ریسک سرمایه گذاري ندارد. همچنین برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره رابطه مثبت(مستقیم)با میزان سرمایه گذاري آنها دارد.
سینایی و داوودی (1388) در تحقیق “بررسي رابطه شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران” ، به بررسي ادراكات از شفافيت در بين سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. تحقيق با استفاده از پرسش نامه انجام گرفته است و نتايج نشان مي دهد كه هر سه بعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه گذاران در بورس تأثيرگذار است، البته سرمايه گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي دهند.
کردستانی و لطفی (1388) در تحقیقی با عنوان “بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي” به بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني مديريت از سود سال آتي شركت و اقلام تعهدي سال جاري مي پردازد. به دليل عدم اطمينان در محيط عملياتي، برآوردهاي مديران از چشم انداز تجاري شركت كامل نيست. با توجه به اينكه برآوردهاي ناقص مديران هم فرآيند ايجاد اقلام تعهدي و هم فرآيند پيش بيني سود را تحت تأثير قرار مي دهد، فرض شده هنگامي كه سطح اقلام تعهدي نسبتاً بالا/پايين است، پيش بيني مديريت از سود دربردارنده خوشبيني / بدبيني بيشتري است. بر اين مبنا، ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي در طي دوره زماني 1378 الي 1387بر اساس نمونه اي متشكل از 545 سال- شركت از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي گرديد. يافته هاي حاصل از تحقيق نشان دهنده ارتباط مثبت بين اقلام تعهدي و خطاي پيش بيني مديريت از سود است.
در پژوهش کردستانی و آشتاب (1389) رابطه ي بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركت هاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده هاي 104 شركت طي دوره 1378 تا 1384 بررسي شده است. اهميت انتخاب اين دوره از نظر گسترش چشمگير بازار بورس طي آن سال ها و نيز تعداد زياد شركت هايي است كه براي اولين بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتايج پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نشان مي دهد، بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركت هاي جديدالورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
بسیاري از تحقیقات بر این باورند که عدم اطمینان می تواند از طریق برخی کانال ها مثل مصرف و سرمایه گذاري بر اقتصاد کلان تاثیر گذارد . به عنوان مثال Steindel (1999) and Poterba (2000) که نوسان بازار سهام را به عنوان معیار عدم اطمینان مورد استفاده قرار دادند؛ به وجود یک رابطه منفی بین مصرف و عدم اطمینان پی بردند.
“سیمونه ماتئوت و محمد علی فتحی” در تحقیق خود با استفاده از داده هاي 548 شرکت دخیل در محاسبه شاخصshare FTSE all بازار سهام لندن در بازه زمانی 1999 تا 2008 به بررسی رابطه بین سرمایه گذاري سرمایه اي و شرایط عدم اطمینان مالی پرداخته شد . عدم اطمینان مالی از طریق محاسبه نوسانات بازار سهام در دو کشور انگلستان و آمریکا شناسایی و نقش کانال گرایش ریسک مدیران شرکت هاي نمونه در انتقال این عدم اطمینان به سرمایه گذاري مورد بررسی قرار گرفت . به منظور بررسی جامعتر نوسانات مالی، متغیرهاي اقتصادي و مالی همچون نرخ هاي بهره و تورم و همچنین شاخص هاي بازار سهام مذکور و بازار NASDAQ در بازه زمانی طولانی تري از سال 1985 تا پا یان سال 2008 مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. نتایج زیر با کاربرد فنون رگرسیون دو بعدي بدست آمد:
1. برخلاف نرخ بهره اسمی، رابطه نرخ بهره حقیقی با هر دو نوع سرمایه گذاري اسمی و واقعی بطور معنی داري منفی بود.
2. نقش گرایش ریسک به عنوان کانال انتقال عدم اطمینان مالی به سرمایه گذاري ثابت را نمی توان نادیده گرفت.
3. عدم اطمینان بر تصمیمات سرمایه گذاري ثابت شرکت هاي ریسک گریز تاثیر منفی دارد.
4. اظهار نظر کلی تاثیر منفی نوسانات بازار سهام بر سرمایه گذاري ثابت خدشه دار است.
نتایج مطالعه ی “بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاري در شرکت های عضو بورس تهران” نشان می دهد که بین وجود کمیته هاي حسابرسی و جلب اعتماد سرمایه گذاران، تعداد معاملات و بازده سهام رابطه معنی داري وجود دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با اعتماد بیشتري در شرکت هایی که کمیته حسابرسی وجود دارد، سرمایه گذاري میکنند. (طالب نیا،1389)
سليماني اميري و حمزی (1390)، نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد، هموارسازي سود به كاهش اطلاعات نامطمئن در شركت ها منجر مي شود و با كنترل نوسان حاصل از سودهاي غيرمنتظره و ساير ويژگي هاي شركت، هموارسازي سود در نزديكي تاريخ اعلان سود 5 روز قبل و 5 روز بعد از تاريخ اعلان سود هيچ اثري بر بازده سهام شركت ها ندارد . در پايان، اين پژوهش نشان مي دهد، هموارسازي سود بر هزينه سهامداران هيچ اثري نمي گذارد.
حجازی، قیطاسی و کریمی(1390) در تحقیقی با عنوان “هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتي ” بیان می کند تغييرپذيري پيش بيني مديران، از ديدگاه سرمايه گذاران داراي ارزش اقتصادي است. از انگيزه هاي هموارسازي سود، كاهش ميزان خطاي پيش بيني سود در دوره آتي در مقايسه با دوره جاري است. اقلام تعهدي كل و اقلام تعهدي اختياري به عنوان دو معيار هموارسازي سود درنظر گرفته مي شوند. عدم اطمينان اطلاعاتي با معيارهاي تغييرپذيري بازده سهام، پراكندگي و خطاي پيش بيني سود هر سهم اندازه گيري مي شود. فرضيه اين است كه بين هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتي رابطه معناداري وجود دارد. از رگرسيون داده هاي پانل، مدل اثرات ثابت يا تصادفي و روش حداقل مربعات پانل براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است. جامعه ي آماري شركت هاي غيرمالي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 84 تا 88 مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه بين هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتي واحدتجاري در سطح اطمينان 95 درصد رابطه منفي معناداروجود دارد؛
سجادی و دستگیر در تحقیقی عوامل موثر بر سودآوری شرکت را سنجیدند. آنها تاثیر اندازه شرکت و نسبت بدهی را بر میزان سودآوری مورد آزمون قرار دادند. نتایج آزمون نشان داد بین نسبت بدهی به دارایی و سودآوری رابطه وجود ندارد. نتیجهی مزبور با نتیجهی تحقیق راجان و زینگالس25 (1995) همخوانی دارد اما، با نتایج تحقیقات دیويدسون و ديويتا 26(1991)، بالنتين و ديگران 27(1993)، هلمز و ديگران28 (1994)، چهاب (1995)، هوگز29 (1997)، وي فيو و ديگران (2000) و تحقیق لين و رووي 30(2005) مطابقت ندارد. بین اندازهی شرکت و سودآوری آن رابطهی مثبت وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ماجومدار (1997)، كومونن 31(2000) همخوانی دارد. اما، با نتایج تحقیق ريتولد و شيپر32 (1995)، فيني 33(2000) مطابقت ندارد.
محمدي (١٣٩١) در پژوهشي به بررسي رابطه ي بين عدم اطمينان اطلاعاتي و تصميم گيري سرمايه گذاران پرداخت. او شاخص هاي عدم اطمينان اطلاعاتي را تغيير پذيري بازده، خطاي پيش بيني سود و پراكندگي پيش بيني سود و شاخص تصميم گيري را سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفت. و با اطلاعات ١٠٩ شركت كه بين سال هاي ١٣٨٥ تا١٣٨٩ در دسترس بودند، آزمون گرديد، نتايج حاكي از ايجاد رابطه معنادار بين تغييرپذيري بازده و تصميمات سرمايه گذاران در دارايي هاي سرمايه ايست. همچنين بين خطاي پيش بيني سود و پراكندگي پيش بيني سود هرسهم با تصميمات سرمايه گذاران در دارايي هاي سرمايه اي نيز رابطه معناداري وجود دارد. سپس جوامع را تقسيم بندي كرده و رابطه ي متغيرها را در جوامع مختلفي چون شركت هاي (بزرگ و كوچك)،شركت هاي با فرصت رشد(بالا و پايين) سنجيد و به اين نتيجه رسيد كه روابط در جوامع مختلف داراي نتايج متفاوت خواهد بود و در اين راستا شركت هاي بزرگ و فرصت رشد بالا ضريب تعيين بالاتر و در نتيجه روابط بيشتري بين متغيرها برقرار است.
پیشینه خارجی
لانگ و همكاران34(2002)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اندازه گیری ریسک، ریسک سیستماتیک، انحراف معیار، غیر سیستماتیک Next Entries منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، حافظه کاری