منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، بازده سهام، محافظه کاری، حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه اهرم مالی، سرمايه گذاري و فرصت هاي رشد شركت ها را در640 شركت صنعتي آمريكا طي سا لهاي 1970تا 1989 مورد بررسي قرار دادند. آن ها از رگرسيون تركيبي براي تخمين معادله سرمايه گذاري استفاده كردند. نتايج بيانگر اين موضوع بود كه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري هاي آتي در شركت هايي كه فرصت هاي رشد كمي دارند رابطه منفي وجود دارد واين شركت ها اهرم بالاتري را انتخاب مي كنند. اما در شركت هايي كه فرصت هاي رشد خوبي پيش رو دارند، اهرم اثر منفي بر سرمايه گذاري نخواهد داشت. آن ها همچنين بين جريان نقد و رشد آتي شركت رابطه معناداري يافتند.(همان منبع)
كازنيك (1999)35 نقش مديريت سود در كاهش هزينه هاي مرتبط با خطاي پيش بيني سود توسط مديريت را بررسي كرده است. او با تمركز بر اقلام تعهدي به عنوان منبع اصلي مديريت سود چنين نتيجه گيري مي كند كه مديران به دليل بيم از اقدامات قانوني سهامداران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدي اختياري براي كاهش خطاي پيش بيني سود استفاده مي كنند. يافته هاي اين تحقيق بيانگر اين است كه مديراني كه سود را بيشتر از واقع برآورد ميكنند، سود گزارش شده را به سمت بالا مديريت كرده، حجم مديريت سود به هزينه ها ي مرتبط با خطاي پيش بيني سود بستگي دارد . شواهد اين تحقيق مويد اين نيست كه وقتي مديريت سود را كمتر از واقع برآورد مي كند، سودهاي گزارش شده را به سمت پايين مديريت مي كنند.(ساربان ها و آشتاب،1387)
در سال 2003 “گامپرز، ایشی و متریک” 36نشان دادند ” G-index” که نماینده ی حقوق سهامداران است، هم از لحاظ آماری و هم اقتصادی بر ارزش شرکت و بازده سهام تاثیر بسیاری دارد. سال 2010 “هانگ فنگ ژانگ” در مقاله ای در ادامه ی راه “گامپرز و ایشی” ارتباط حقوق سهامداران، ارزش شرکت و عدم اطمینان اطلاعات را مورد بررسی قرار داد. و نشان داد که تاثیر اقتصادی حمایت از سهامداران بر عدم اطمینان اطلاعات در سطح بالا ، امری مسلم خواهد بود. عدم اطمینان اطلاعات در اینجا توسط سه عامل سن شرکت( (age، تغییرپذیری بازده سهام وتغییرپذیری جریانهای نقدینگی سنجیده می شود. به طور اخص تاثیر اقتصادی حمایت از سهامداران بر شرکت های نسبتا کوچک، شرکت های تازه تاسیس، شرکت هایی با تغییرپذیری بالای جریان نقدی و تغییر پذیری بالای بازده سهام بیشترخواهد بود. در این مقاله دریافتیم که عدم اطمینان اطلاعات، نقش بسیار مهمی را در تاثیرات اقتصادی حقوق سهامداران بر ارزش شرکت و بازده سهام دارد. این یافته ها از یک فرضیه ی جریان اطلاعاتی پشتیبانی می کند که حمایت سهامداران، به افزایش آگاهی این شرکت ها از قیمت سهام کمک می کند و این امر به بودجه ریزی موثرتر سرمایه و عملکرد بهتر شرکت در این شرکت ها منجر می شود. (سلیمانی امیری و حمزی،1390)
بررسي محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود شركت هاي جديدالورود به بورس آتن توسط جرجيا مؤيد اين است كه پيش بيني مديران بسيار بهتر (دقيق تر) از پيش بيني مدل هاي سري زماني است و از طرف ديگر بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

لافلند و همكاران(2003) استدلال مي كنند كه كاربرد فرصت طلبانه هموارسازي سود ممكن است بر شفافيت داده هاي حسابداري گزارش شده تأثير معكوس بگذارد. از نتايج اقتصادي عدم شفافيت اين است كه بر سطح رضايت سرماي هگذاران براي معامله سهام شركت اثر مي گذارد؛ درنتيجه شفافيت كم يا كاهش يافته باعث كاهش نقدشوندگي، افزايش ريسك نقدشوندگي و افزايش هزينه سرمايه مي شود. هزينه بالاي معاملات مربوط به سهام با نقدشوندگي پايين، ممكن است باعث ابهام و عدم كشف قيمت سهم شود.
گوئل و تاكر(2003) براساس بحث اطلاعات نامتقارن، بيان مي كنند كه تغييرپذيري بالاتر سود منجر به مزيت اطلاعاتي بالاتري براي سرمايه گذاران آگاه نسبت به سرماي هگذاران ناآگاه مي شود؛ افزايش تغييرپذيري سود گزارش شده، زيا نهاي معاملاتي سرمايه گذاران ناآگاه را بيشتر كرده و آنها را از بازار خارج مي كند.(همان منبع)
چیانگ 37در سال 2005 با تحقیقی که از 225 شرکت پیشرفته صنعتی تایوان به عمل آورد، دریافت که شفافیت اطلاعات شرکت رابطه مثبت و با اهمیتی با عملکرد شرکت دارد و این امر موجب جلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران خواهد داشت.(سینایی و داوودی،1388)
اسچلاربام و لولن38(2006) پی بردند که فرایند انتخاب سرمایه گذاری، تفسیری از اطلاعات گوناگون است که بستگی به طبیعت دیگر اطلاعات موجود دارد. تکنیک تجزیه و تحلیل آن بسیار پیچیده است و ما مجبور به استفاده از یک مدل غیر خطی هستیم. در نتیجه برای انجام این پژوهش از تکنیک تجزیه و تحلیل مشترک استفاده شده است. تحلیل مشترک، رویکردی است که به طور وسیعی در انتخاب محصولات و خدمات استفاده می شده است و در بسیاری از پژوهش ها، برای ارزیابی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و شناسایی ویژگی های مورد نظر سرمایه گذاران، هنگام خرید سهام استفاده شده است.
در سال 2007 مقاله ای انجام گرفت که در آن رویکرد جدیدی از اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها را بر مبنای تصمیمات سرمایه بر مبنای نیروی کار و دارایی های سرمایه ای شرکت تشریح کرد.”فنگ لی”در این مطالعه، به طور اخص، کیفیت سود را بین تغییرات سطح سرمایه و سرمایه گذاری نیروی کار و تغییرات سود گزارش شده در عصر حاضر میسنجد که مبتنی بر شواهد زیر است:
1.شرکت ها تصمیمات سرمایه گذاریشان را بر پایه ارزش فعلی خالص ((NPV پروژه های سرمایه ای می گیرند.
2.یک سود گزارش شده با کیفیت بالاتر ( که برای مثال به دارایی های دائم و یا مقرری سالانه پرداخت نزدیک است) باید با تصمیمات سرمایه گذاری واقعی مرتبط باشد. همچنین دریافتیم که اندازه گیری کیفیت سود مبتنی بر تصمیمات سرمایه و مدیریت نیروی کار با پایداری سود رابطه ی مثبت دارد و در رابطه با سنجش کیفیت سود مورد استفاده در ادبیات از قدرت توجیهی بالایی برخوردار ست.
“عدم اطمینان اطلاعات، افشای شرکت ها و تغییرپذیری بازده سهام” نوشته ی: “مایکل مگنان و بیکسیا 39ژو”(2008) . در این مقاله ما هزینه ی بهبود افشا در مفهوم عدم اطمینان اطلاعات را مورد بررسی قرار دادیم. و پی بردیم درجه افشای عدم اطمینان اطلاعات با تغییرپذیری بازده سهام رابطه مثبتی دارد. شرکت های با عدم اطمینان بالا ، با یک مسئله بغرنج روبرو می شوند، درحالی که نبود یا کمبود افشای اطلاعات می تواند منجر به عدم تقارن بالای اطلاعات شود، افشای بیشتر نامطمئن بودن اطلاعات می تواند با تغییرپذیری بالای بازده سهام ارتباط معنادار داشته باشد. ادبیات پیشین به طور گسترده بیان می کند که افشای بیشتر عملکرد مناسبی است، این پژوهش نشان می دهد چنین ادعاهایی در شرایط عدم اطمینان بالا معتبر نیست. (سلیمانی امیری و حمزی،1390)
هيسو در تحقيقي با عنوان “اثر شفاف سازي اطلاعات مالي بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تايوان ” به بررسي نقش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي در ا فزايش ميزان سرمايه گذاري در بازار بورس پرداخت . نتايج تحقيق وي نشان دادند كه رابطه مثبت و معناداري در ادراك سرمايه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار آنها وجود دارد . و از ميان ابعاد شفاف سازي، شفافيت ساختار مالكيت بيشترين تاثير را دارد. هم چنين ادراك سرمايه گذاران از ابعاد شفافيت با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي آنها متفاوت است . و رابطه بين تجربه سرمايه گذاري در بورس و رفتار آنان نيز رابطه اي مثبت و معناداري است. (سینایی و داودی،1388)
گونگ و همكارانش 40(2009) ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را از زاويه اي ديگر بررسي كرده اند. مطالعات ياد شده بر اقلام تعهدي گزارش شده پس از پيش بيني هاي مديريت از سود تاكيد و شواهدي ارايه مي كنند كه اين اقلام تعهدي براي كاهش خطاي پيش بيني سود دستكاري مي شوند . از زاويه ديگر گونگ و همكارانش ارتباط بين اقلام تعهدي سال جاري و پيش بيني مديريت از سود سال آتي را بررسي كردند. آنها استدلال مي كنند كه در يك محيط عملياتي نامطمئن برآوردهاي مديريت از آيندة تجاري شركت كامل نيست و از آنجايي كه برآوردهاي ناقص مديريت هم فرآيند ايجاد اقلام تعهدي و هم پيش بيني سودهاي آتي را تحت تأثير قرار مي دهد، فرض مي كنند هنگامي كه اقلام تعهدي نسبتاً بالا /پايين است، پيش بيني هاي مديريت از سود در بردارنده ي خوشبيني /بدبيني بيشتري هستند. نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق ارتباط مثبت بين خطاي پيش بيني سود و اقلام تعهدي را تاييد مي كند.(کردستانی و لطفی،1390)
“چن وو، کانگ چن و لیو” 41در پژوهشی در سال 2010 تاثیرعدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات را بر روی افزایش بازده اوراق قرضه با استفاده از اطلاعات اوراق قرضه آمریکا از سال 2001 الی 2006 را توضیح می دهد. نتایج تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاران اوراق قرضه شرکت های سهامی هنگام کنترل متغیرهای شناخته شده، صرف ریسک بااهمیتی را بر عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن عهده دار می شوند و عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات بر بازده اوراق قرضه شرکت ها پس از کنترل متغیرهای شناخته شده، تاثیرات مهمی دارد. نتایح همچنین آشکار میکنند عوامل غیرحسابداری مرتبط با عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات نسبت به عوامل حسابداری، تعیین کنندگان مهمتری جهت افزایش بازده اوراق قرضه هستند. بعلاوه عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن آن، در تشریح افزایش بازده اوراق قرضه با سررسید های کوتاه مدت به مدل های اعتباری ساختاری کمک می کند.(نامدار،1390)
“جینگ لی” 42(2010) در پژوهشی با “عنوان محافظه کاری، عدم اطمینان و پیش بینی تحلیلگران”بیان می کند که محافظه کاری حسابداری می تواند بر پیش بینی تحلیلگران در محیط اقتصادی تاثیر بگذارد، بدین منظور باید اثر متقابل بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را محاسبه کرد. محافظه کاری غیر شرطی در دوره های آتی بر محافظه کاری شرطی تقدم دارد و عدم اطمینان در شناخت زیان را بوسیله اخبار بد کاهش می دهد. با اتکا بر مدل پیش بینی های تحلیلگران، ما ثابت کردیم که:
محافظه کاری غیرشرطی با خطای پیش بینی سود تحلیلگران برای شرکت های خوب یا نسبتا بد رابطه منفی دارد.
محافظه کاری غیرشرطی، عدم اطمینان درپیش بینی های تحلیلگران را کاهش می دهد.
بعلاوه شواهد حاکی ازآنست زمانی که عدم اطمینان اطلاعات بیشتر است، تاثیر محافظه کاری غیرمستقیم بر پیش بینی بعدی تحلیلگران بیشتر از پیش بینی های اولیه است.
“اریکسون و وانگ” 43(2011) در پژوهشی باعنوان “تغییر در عدم اطمینان اطلاعات و زیان دارایی های بدست آمده” به بررسی این مطلب می پردازد که آیا تغییر در عدم اطمینان اطلاعات در زیان های مالکان سهیم است یا خیر. عدم اطمینان اطلاعات بر نرخ تخفیف (هزینه سرمایه) تاثیر می گذارد که به نوبه خود بر قیمت سهام نیز تاثیر خواهد گذاشت. نتایج نشان می دهد که مالکیت ها منجر به افزایش عدم اطمینان می شوند، همانطور که پراکندگی پیش بینی سود تحلیلگران آنرا ثابت کرده است. همچنین پس از کنترل اصول اساسی مالکان، دریافتیم که تغییر در عدم اطمینان اطلاعات با عملکرد سهام بلند مدت سهامداران رابطه منفی دارد. بنابراین نتایج ما، با شواهد موجود مبنی بر اینکه افزایش عدم اطمینان اطلاعات از مالکیت هایی منجر می شود که به زیان های مالی مالکیت های قبلی مالکان نسبت داده می شود، مرتبط است.(سلیمانی امیری و حمزی،1390)
“لیندا چن ” 44در سال 2012 به بررسي اثر هموارسازي سود بر عدم اطمينان اطلاعاتي، بازده سهام و هزينه سرمايه پرداخت. عدم اطمینان اطلاعات با سه شاخص پراکندگی پیش بینی ، تغییرپذیری بازده و خطای پیش بینی سود اندازه گیری شده است. نتايج نشان مي دهد كه هموارسازي سود منجر به كاهش عدم اطمينان اطلاعاتي واحد تجاري مي شود. شواهد حاكي از آن است كه بازار، هموارسازي سود را ارزش گذاري كرده و پاداشي را براي واحدهاي تجاري هموار كننده سود درنظر مي گيرد، به طوري كه واحدهاي تجاري هموار كننده سود به طور معناداري بازده غيرعادي بالايي را در بازه زماني اعلام سود دارند. درنهايت،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اندازه گیری ریسک، ریسک سیستماتیک، انحراف معیار، غیر سیستماتیک Next Entries منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، حافظه کاری