منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، مصرف کننده، در بازارهای جهانی، موتورهای جستجو

دانلود پایان نامه ارشد

1776 م به صورت علمی مستقل ارائه شد. به معنای وسیع کلمه، اقتصاد مطالعه در بهزیستی انسان دارد. «اقتصاد پدیدهای ممزوج و در هم تنیده که به روابط اجتماعی و ستبر فرهنگی جامعه به شدت وابسته است به عبارتی در ذات این تئوری شاهد نوعی ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد هستیم هرچند که در این ارتباط تأکید بر روی ساختارها است و نه افراد» (کریمی، 1387، 20).
2-6 تبلیغات
یکی از عنصرهای مؤثر بر افکار و زندگی انسانها در جهان امروز تبلیغات است. عنصری ارتباطی که با بررسیهای کارشناسانه، روانشناسانه و علمی پدید میآید. تبلیغات مؤثر بر ذهن مخاطب بیشتر با بهرهگیری از نمادها صورت میپذیرد. تبلیغات خود نیز یک نوع ابزار برای جذب گردشگر، سرمایهگذاری و بازاریابی بهشمار میآید. میتوان در تعریف تبلیغات این چنین بیان کرد که عبارتست از بروندادن تولیدات کارگاهها به صورت ارتباط غیرشخصی و پرداختی از طریق رسانههای مختلف، به منظور آگاهسازی و یا اقناع مخاطبان خاص یا عام. تبلیغات دارای ابعاد مختلف و گسترده ای میباشد. که بهرهگیری از راهکارهای آن منجر به رشد و ایجاد سرمایهگذاری در تجارت تولیدات صنایع دستی میشود.
«شاید در ابتدا نتوان ارتباط مستقیمی بین نشانهشناسی، تبلیغات و بازاریابی در صنایع دستی ایجاد نمود، اما از شرایط فروش بهتر و بررسی نقاط ضعف در تبلیغات یک کالا و در رقابت با بازارهای دیگر مورد بررسی قرار دادهاند. در این راستا «ژان مری فلوش» برای تجزیه و تحلیل تبلیغات یک کالا به کمک «مربع نشانه معناشناسی» مربوط به بازار را ارائه میدهد. در رأس این مربع چهار ارزش کلی که بر بازار حاکم است قرار میگیرد و خصوصیات تولیدات کارخانههای رقیب ترسیم میشود تا بتوان براساس آن اطلاعاتی پیرامون بازار آنان دریافت نمود.
برای تجزیه و تحلیل تبلیغات در تولیدات بازار همچنین میتوان به تئوری «سیرزایشی معنا» که توسط «گرماس» بنیانگذار مکتب پاریس مطرح شد، اشاره کرد. این تئوری بیشتر در حوزه کلامی و نوشتاری به تبیین معنا و نیز در حوزه تصویری و آگهی تبلیغات کاربرد دارد». (برتراند، 2000، 29). پرداختن به جزییات این تئوری در این پژوهش امکانپذیر نمیباشد.
همانگونه که اشاره شد استفاده از راهکارهای تبلیغات منجر به بازاریابی در تولیدات انبوه و در نتیجه ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد. از راهکارهای مؤثر در تبلیغات محصولات صنایع دستی که منجر به فروش کالاها شود، میتوان به تهیه و توزیع نشریات تبلیغاتی شامل کاتالوگ، بروشور، پوستر، کتاب و جزوات راهنما در سطح وسیع به طور رایگاه در سطح آژانسهای سرمایهگذاری، بخش خصوصی و ارسال به مقاصد هدف و مراکز فرهنگی ایران در خارج از کشور مثل سفارتخانهها که توسط رایزن فرهنگی توزیع شود و همچنین میتوان از تبلیغات نوشتاری، دیداری و شنیداری مثل شبکه اینترنتی، سیدی، کلیپهای متنوع، اسلاید، فیلم و دیگر اقلام تبلیغاتی در مجامع، نمایشگاهها، سمینارها و همایشهای تخصصی استفاده برد. البته در کنار این اقدامات نیز تبلیغ در مطبوعات، رسانههای جمعی، روزنامهها، مجلات، رادیو و تلویزیون و تبلیغ در نشریات صنایع دستی و گردشگری برای دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی نیز لازم میباشد.
2-6-1 تبلیغات در صنایع دستی ایران
یکی از مهمترین عناصری که اتفاقاً ما در آن بخش بسیار ضعیف هستیم و جای تحلیل بیشتری دارد بخش تبلیغات است. در اینجا استفاده از رسانههای دیداری و شنیداری همچون تلویزیون، رادیو، اینترنت، تابلوهای تبلیغاتی، رسانههای شهری، روزنامها و مجلات و … مطرح است. استفاده از ترفیعات فروش در تبلیغات مانند دادن هدایا، مسابقات، نمونهگیری در داخل، کوپنها، بستههای مخصوص و … عامل پرنفوذی در رسیدن به اهداف تبلیغات است.
جای پا بازکردن در شبکههای ماهوارهای که تغذیه کننده سایر شبکههای ملی و محلی هستند ضریب نفوذ مارا توسعه خواهد داد. بهرهگیری از سایتهای اصلی اینترنتی و موتورهای جستجو، طراحی و راهاندازی سایتی جامع و چندرسانهای همراه با قابلیت برگرداندن آن به زبانهای مختلف از جمله استراتژیهای کارآمد در بحث تبلیغات هستند.
ضعف در اطلاعرسانی، عدم داشتن سهم مشخصی در بازارهای جهانی، عدم آشنایی مصرف کننده با محصولات صنایع دستی، عدم ارتباط تعاملی با مصرفکنندگان، نیازمند داشتن برنامهای تبلیغاتی و اطلاعاتی منسجم هستند. ضعف ما در تبلیغات و ترفیع در حوزه صنایع دستی بسیار زیاد است.
در مرحله اول استفاده از شبکههای ماهوارهای و اینترنت برای ورود سریعتر به بازارهای جهانی پیشنهاد میشود. اینترنت سهویژگی آسایش، آرامش و ثبات را برای مشتری موجب میشود که باعث فعال شدن بیشتر او در فضای مجازی خواهد شد (اسفیدانی 1385).
امروزه مفهومی به نام مدیریت رابطه با مشتری، در حال گسترش و پذیرش عمومی است. هدف از این مدیریت رابطه مشتریان و تسلط بر یک بخش از بازار به وسیله توسعه خدمات و ایجاد ارتباط عمیق با مشتریان و نیز توسعه رابطه با عرضهکنندگان و فروشندگان برای حفظ موقعیت در بازار است(علی احمدی 1385). بازاریابی اینترنتی عامل تسریع کننده در توسعه بازارهای بینالمللی است. عصر کنونی، عصر ارتباطات نامیده شده به صورتی که تحولات عظیمی در دنیای ارتباطات و انتقال اطلاعات رخ داده است. شبکه جهانی اینترنت به عنوان عظیمترین و سریعترین صحنه ارتباطات بشری نمونهای از این تحولات است. انعطافپذیری و کارایی وب به حدی است که فعالیتهای مختلف را تحتالشعاع خود قرار داده است. سرعت، دسترسی در تمام اوقات و تمام مکانها و انعطافپذیری از مزایای استفاده از اینترنت در بازاریابی است. ما به هر دلیلی از انقلاب صنعتی عقب ماندیم اما اینک وظیفه داریم از انقلاب ارتباطات و اطلاعات عقب نمانیم. این قافله به راه افتاده و اکنون فاصله ما با کشورهای پیشرفته در این حوزه کم است، اگر نتوانیم به سرعت خود را تطبیق دهیم باز با همان داستان عقبماندگی مواجه خواهیم شد. باید هرچه سریعتر زیر ساختهای اطلاعاتی و ارتباطی بر مبنای وب را گسترش دهیم و در تمام حوزهها نظیر تجارت الکترونیکی از آن استفاده کنیم. گسترش یادگیری از طریق آموزشهای مجازی بسیار کمهزینه و کارآمد است .(اسفیدانی 1385).
2-7 قیمتگذاری
قیمت یک کالا عبارت است از ارزشی که مشتری برای محصول پرداخت میکند. قیمت تعیین شده بر محصول در بازار بر روی دستمزدها، اجارهها، بهره و سود اثرگذار میباشد. بنابراین قیمت، نبض اولیه اقتصاد بازار به شمار میآید.« قیمتی که بازاریابان بر محصول تعیین میکنند مقدار پولی است که صنعتگر برای تولید هزینه خواهد کرد. مطلوبترین قیمتگذاری با توجه به تجزیه و تحلیل ادراکات مربوط به قیمت و نیاز مشتری صورت میگیرد». (روستا و دیگران، 252،1385). بهطور یقین کیفیت، تولید را بالا میبرده و درخواست بازار بیشتر میشود ولی در جایگاه صنایع دستی، کیفیت برتر، تولید به درجه پایین و افزایش قیمت میرسد. هنگامی که صنایع دستی به تولید انبوه تبدیل شود، شرایط یک تولید انبوه بر آن لحاظ میگردد.
«برای دستیابی به تجارت مطلوب تولیدات صنایع دستی بهرهگیری از طرحهای نوین بازاریابی به عنوان اولین مرحله و قیمتگذاری به عنوان دومین مرحله به شمار میآید. قیمت «خرید» تجارت را نشان میدهد و در تجارت مهم بازار فروش است، اگر تولیدکنندگان صنایع دستی رقابت بلندمدت در تجارت خود انجام دهند میتوانند از طریق محاسبات، بازار را به خود اختصاص دهند. همانگونه که کشورهای چون چین، فیلیپین و … تولیدات خود را که اغلب کپیبرداری شده از کشورهای دیگر میباشد با 30 تا 50 درصد کمتر وارد بازار میکنند.» (اورسینی، 6،2005).
«ایجاد یک شناسنامه برای شناسایی و هویت دادن به هر محصول و تعیین قیمت در تولیدات صنایع دستی امری ضروری میباشد. این شناسنامه باید با کاتالوگ و عکس همراه بوده و درج آیتمهای چون نام محصول، رنگ، فرم، مواد، قیمت (شرایط پرداخت قیمت)، مراجع محصول، مقدار حداقل در هر مورد، تاریخ، آدرس، تلفن، فاکس و … در آن ضروری است.» (اورسینی، 2005، 18و19).
2-7-1 قیمتگذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران
تعیین ارزش یا مبلغی که مصرف کننده برای دریافت آنچه که ارائه شده باید بپردازد موضوع بحث این عنصر است. قیمت محصولات دستی ما باید بهگونهای باشد که بتواند با محصولات سایر کشورها رقابت کند. گاهی لازم است برای بهدست آوردن یک بازار خاص قیمتی کمتر از رقبا در نظر گرفت تا با یک حرکت تهاجمی بازار را به دست آورد. همچنین گاهی اوقات لازم است با قیمتگذاری تبعیضی برخی بازارها را که سنخیت کمتری با ما دارند را فعال کرد. ما باید ابتدا بازاری را که میخواهیم در آن فعالیت کنیم را تعیین و از همین ابتدا تکلیف خود را با سایر کشورها و یا رقبا مشخص کنیم. (کلر، 1384)
بررسی جایگاه رقبا در بازار:
سوال اساسیتر آنکه اصولا در بخش صنایع دستی جهانی رقیب ما کیست؟ ما ممکن است در صنایع دستی تخصصی و منحصر به فرد، کالایی را بعنوان رقیب نداشته باشیم، اما در فضایی تجاری، رقیبان سرسختی داریم که توانستهاند سهم زیادی را از سبد خرید مصرفکنندگان به خود اختصاص دهند. رقیب ما در صنایع دستی، آن کشور، برند یا شرکتی است که مبلغی را که مصرف کننده خواهان هزینه آن برای خرید صنایع دستی بوده را به خود اختصاص میدهد و ما را در حاشیه تعریف میکند. مطلوب ما آن است که بتوانیم خرید صنایع دستی را برای خریدار به عادت تبدیل کنیم و اگر این کار را بکنیم به هدف خود رسیدهایم.
«ما در ابتدا که کسی کالای مارا نمیشناسد باید یک نوع قیمت و در مراحلی که محصول ما وارد رقابت شدید شده قیمتی دیگر و در اوج تقاضای مصرف کننده قیمتی معقول در نظر بگیریم و این یعنی انعطافپذیر بودن سیستم قیمتگذاری». (کاپفرر،1997،57). ذکر این نکته لازم است که هرگاه ما بخواهیم بعنوان قدرتی در بازار جهانی مطرح شویم مطمئنا کانونهای پرنفوذ، چندان استقبال نخواهند کرد. چون ما درآمد آنهارا با خطر مواجهه میکنیم. حتی ممکن است با قیمتگذاری تهاجمی درصدد خارج کردن ما از بازار باشند. در چنین حالتی با تمرکز بر کیفیت و برتریهای نسبی محصولات خود و شناسایی مشتریان بالقوه باید ایستادگی کنیم گاه قوانین با عادلانهای که برندهای قدرتمند ساختهاند اجازه مانور فراگیر را در بازار نمیدهد. در صحنه داخل کشور برای ترویج استفاده از صنایع دستی در خوشبینانهترین حالت میتوان از قیمت یارانهای استفاده کرد. هرچند دولت در چنین پرداختهایی محدودیت دارد، با توجه به همخوانی و اشیائی مصرفکننده داخلی با فرهنگ و تمدن کشور، راحتتر میتوان ارتباط برقرار کرد. خالصسازی قیمت برای ایجاد محرکی در مصرف کننده و استفاده از قیمتهای پایین در مراحل اولیه لازم و ضروری خواهد بود. اما به تدریج میتوان قیمت را ارتقاء داد. کمکردن قیمت یک محصول زمانی معنی میدهد که هدف، گسترش بازار برای خریداران جدیدی باشد که نمیتوانند در قیمت بالاتر خرید کنند. (هاوکینز، 2004)
اما در بازارهای جهانی قضیه فرق میکند. در اینجا قیمت براساس رقابت و کیفیت تعیین میشود. برخی شرکتها بعنوان رهبران قیمت مطرح هستند و ما مجبوریم از نحوه قیمتگذاری آنان تبعیت کنیم. تا مراحلی که خودمان بتوانیم رهبری بازار را به دست گیریم.
]«ما میتوانیم از یک مجموعه قیمتگذاری استفاده کنیم به این ترتیب که گاه از قیمتهای پایین و در جایی دیگر به صورت قیمتگذاری قسطی استفاده کرد. فروش دو یا چند کالا در یک بسته و در نظر گرفتن تخفیفات مقداری، نقدی، فصلی و یا جغرافیایی از دیگر ابزارهای در دست برای پویایی نحوه قیمتگذاری در بازارهای جهانی هستند.»(کاپفرر،1997،57).
2-8 بستهبندی
بستهبندی یکی از مهمترین مولفههای فروش و بازاریابی برای جذب مشتری میباشد که برای بهرهوری و کنترل آسیب یک کالا ضروری است. امروزه دنیای کسب و کار و رقابت به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن شده، که حتی بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولیدی دنیا هم با وجود داشتن افرادی با بالاترین سطح تخصص و بیشترین تجربه و سرمایه کافی، اگر حرف تازهای برای گفتن در بازار نداشته باشند، نه تنها موفق نخواهند شد بلکه به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، خرده فروشی، سرمایه فرهنگی، مصرف کننده Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، ارزش افزوده، نام تجاری، در بازارهای جهانی