منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، رونق اقتصادی، سیاست گذاری، فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

چگونه است؟
2- موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی صنایع دستی (مینای نقاشی) در بازار تهران چیست؟
3- چه راهکارهایی را میتوان برای ارتقاء کیفیت تولید و بهبود عرضه محصولات مینای نقاشی در بازار تهران پیشنهاد کرد؟
بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع بومی و دستی آن کشور است. چرا که این صنعت و به عبارتی این هنر ـ صنعت بیبدیل و بیرقیب حاصل ذوق و هنر، سلیقه، ابتکار و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و در یک کلام پیام فرهنگی نسلها را در محصولات تولیدیشان متجلی کرده و از آن پاسداری مینماید.
با استناد به ویژگیهای ارزندهای که در این گونه صنایع موجودند از قبیل ( ملی بودن، غیر وابسته بودن، قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری، عدم نیاز به کارشناسان خارجی، دسترسی آسان به مواد اولیه وابزار کار مختصر و ارزان، ارزش افزوده بالا، عدم نیاز به سرمایهگذاری زیاد، بسترساز صنعت گردشگری، عدم آثار مخرب زیست محیطی، ایجاد درآمد مکمل، قدرت اشتغالزایی و …) زمینه رشد و اعتلای اقتصادی این صنعت را میتوان توسعه داد.
در سیر تحول تاریخی و تحولات فنی و تغییر و روش تولید صنایع و حرفههای دستی و مینای نقاشی، ظهور انقلاب صنعتی بزرگترین رویداد محسوب میشود، زیرا به یکباره تولیدات دچار تحول و دگرگونی عظیمی گردید. دراین پژوهش، تغییراتی که به واسطه تکنولوژی صورت گرفته است و بر تولید و عرضه محصولات مینای نقاشی نقش داشته است، مطالعه خواهیم نمود.
برندسازی،استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است که در پاسخ به سوالات میباشد مطالعه میگردد.
همچنین قرار گرفتن خیابان ویلا به عنوان مهمترین بخش در حوزه توزیع، عرضه وتقاضا و موقعیت جغرافیایی این مکان در پایتخت ایران در نظر خواهیم داشت.

1-3 فرضیههای پژوهش
1-3 -1جایگاه فعلی مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران چیست؟
فرضیه :
1. خریداران ، مینای نقاشی را بیش از سایر صنایع دستی فلزی(قلمزنی،فیروزهکوبی،ملیله و…) می خرند.
2. حضورمحصولات چینی موجب کاهش میزان خرید و تقاضای مینای نقاشی می شود.
3. مینای نقاشی به عنوان کالایی با ارزش افزوده شناخته می شود.
4. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
5. خریدارن صنایع دستی خارجی (توریست)، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
6. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را بیشتر به دلیل کاربردی و مصرفی بودن آن
می خرند.
7. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را به دلیل کیفیتش( به نسبت سایر صنایع دستی فلزی) بیشترمی خرند.

1-3-2موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران چیست؟
فرضیه: رنگ، طرح و نقش مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.
1. تولید کنندگان در مورد ایجاد طرحهای نو وخلاق ریسک پذیری دارند
2. طرح های جدید مینای نقاشی دارای استقبال کمی است.
3. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان است.
4. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان در حال تغییر است.
5. طرح های مینای نقاشی فاقد نوآوری است.
فرضیه: قیمت مناسب مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.

1-3-3چه راهکارهایی را می توان برای ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات مینای نقاشی توصیه کرد؟
فرضیه: برندسازی، استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، ساخت کوره و رنگ در ایران، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است.
1. برند سازی در بخش مینای نقاشی بالا بردن کیفیت را درپی خواهد داشت.
2. استاندارد سازی مینای نقاشی ، حضور و عرضه در بازار های جهانی را در پی خواهد داشت.
3. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
4. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
5. حضور کارشناسان و صاحبان نظر دراقتصاد صنایع دستی مینای نقاشی ثبات قیمت را در پی خواهد داشت.
6. حضور رقیبان توانا در عرصه تولید در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
7. حضور رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را در پی خواهد داشت.
8. حضور رقیبان توانا در عرصه تولیدات در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش فروش را درپی خواهد داشت.
9. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
10. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی میزان فروش را بالا خواهد برد.
11. ساخت رنگ صنایع دستی مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند محصولات خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
12. ساخت رنگ بوم مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند به رنگهای خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
13. ساخت کوره هایی با تکنولوژی امروز ، کیفیت را بالا خواهد برد.
14. برای خریدارن صنایع دستی، بسته بندی مینای نقاشی اهمیت دارد.
15. در فروش صنایع دستی، بسته بندی اهمیت دارد.
16. بسته بندی مناسب و زیبا در فروش اثر موثر است.
17. بازاریابی مناسب در فروش اثر موثر است.
18. مسائل و شگردهای بازاریابی کار آمد در فروش و تولید اثر موثر است.
19. حضورصاحبان فن و نظردرخصوص بازاریابی در روند افزایش بازدهی اقتصادی موثر است.
20. حضور خریداران خارجی(توریست) برفروش آثار صنایع دستی مینای نقاشی موثر است.
21. هنر فروش و داشتن اطلاعات کافی در مورد اثر هنری در ارتقا فروش موثر است.

1-4پیشینهی تحقیق
از آنجا که رویکرد پژوهش حاضر شناخت مؤلفههای هنری تاثیرگذار بررونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران است.در مقالات، رسالات یا کتب، با هدف فوق، پژوهشی صورت نگرفته است. اما در زمینه صنایعدستی و توسعه فعالیتهای بخش فرهنگی و اقتصادی صنایعدستی، مقالات و رسالت متعددی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
1-در نشریه گلجام، بهار و تابستان 1386، شماره 7-6، صفحه 155 تا صفحه 171. که توسط عبدالحمید حاجی پور شوشتری تحت عنوان مهر اصالت يونسكو براي صنايع دستي نوشته شده است، صنایعدستی به طور اخص مورد نظر قرارگرفته شده است و به برشمردن شاخصههای موثر در رشد و حفاظت صنایع دستی در جهان میپردازد.
یکی از برنامههای بهبود بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم وکافی برای ارتقای بهرهوری محسوب می شود. همان گونه که فعالیتهای اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندیهای مشتریان نیزدر حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. امروزه اداره یک فعالیت اقتصادی، بیشتر به مسابقه کیفیت شباهت دارد و تسامح در کیفیت، به منزله نفی در بقا و تداوم فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر صنایع دستی به عنوان بخشی مهم وتاثیرگذار در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نقش مهم و ارزنده ای در توسعه اقتصادی و فعالیتهای فقر زدایی کشورها (به ویژه جهان سوم )ایفا می کند. مهر اصالت یونسکو در خصوص صنایع دستی که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبههای کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مقصد و در نهایت ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی ، اعطا گردیده و در راستای صیانت از کیان فرهنگی و هنری ملتها است امری مهم و ممدوح و شایسته توجه و تاکید دست اندر کاران است.
مهر اصالت یونسکو که توسط دفتر بانکوک و با همکاری انجمن توسعه و ترویج صنایع دستی در سال 2001در آسیا تاسیس شد، در سال 2004به بخشهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از سال 2006 به شرق آسیا، آفریقا و آمریکا تسری یافت. این برنامه اهدافی چون تداوم و تقویت دانش سنتی و مهارتهای هنری رادر نهایت به حفظ و صیانت از تنوع فرهنگی ملتها (مناطق مختلف)منتج میشود، تعقیب می کند. ایران در اولین سال مشارکت خود در این برنامه بین اللمللی که در مهر ماه سال1386در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردید، شش مهر اصالت دریافت کرد. با توجه به اهمیت فرهنگی، هنری و اقتصادی موضوع، مقاله حاضر تلاشی در جهت معرفی بیشتر و تبیین این مهر محسوب می شود.
نگاه به این پژوهش بدان جهت است که اهمیت و خلاء زیادی که در ارتباط با کمیت کیفیت رقابت و حضور موثر در بازارهای مقصد و بالقوه جهانی وجود دارد و می بایست توجه کافی و وافی به این موضوع مبذول گردد تا از این رهگذر هنرمندان و صنعتگران و دست اندرکاران صنایع دستی بتواند با اخذ مهر اصالت برای مصنوعات تولیدی خود، ضمن بهره گیری از امکانات و تسهیلات مربوط، زمینه حضور و تداوم فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم و تقویت نمایند. همچنین حفاظت و ماندگاری از شیوه های سنتی و حرفه ای صنایع دستی از دغدغه های اصلی است که بیتاثیر در رونق اقتصادی نخواهد بود.اهداف این پژوهش که تامین بازار و فرصتهای تجاری است از اهداف مهر اصالت یونسکو نیز میباشد.
2-در نشریه مطالعات جامعه شناختی ایران که توسط محمد رضا مریدی و معصومه تقیزادگان نوشته شده است و با عنوان سیاست گذاری و برنامهریزی اجتماعی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش فرهنگ و ارزیابی طرحهای کلان، رونقبخشی به بازار هنر ایران در دهه 1380 میباشد با سیاست گذاری فرهنگی، اقتصاد هنر، برنامه توسعه هنر ایران آشنا خواهیم شد و مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت .
در واژگان کلیدی این پژوهش به اقتصاد هنر، سیاست گذاری فرهنگی برمیخوریم و آنچه مسلم است، رابطه میان اقتصاد فرهنگ و تعاملات بین حوزه های تولید (آفرینش) و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری، مورد نظر این پژوهش میباشد و وجه اشتراک آن با موضوع شناخت مؤلفههای تاثیرگذار بر رونق اقتصادی در تعادل میان اقتصاد فرهنگ و هنر است. قابل توجه اینکه بررسی سیاستهای دولتی در الگوهای کشورهای سرمایهداری و تبیین و ترویج فرهنگ سهم مصرف کننده بر خرید آثار فرهنگی و هنری از مسائل بسیار مهم در رونق اقتصادی آثار صنایع دستی است که قطعا در پژوهش حاضر برای نیل به اهداف و پاسخ به سوالات نیازمند استفاده از سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت اقتصادی و هنری خواهیم بود، نقطه قوت در پژوهش فوق نتایجی است که کاملاً مرتبط با آثار هنری و فرهنگی است. همچنین زیر ساختهای کشور و وضع قوانین مربوط به حوزه تولید و توزیع آثار و زمینهسازی و ایجاد تسهیلات و حمایت از صادرات در بازارهای جهانی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و رفع موانع موجود و معرفی جاذبههای گردشگری در سطح بین الملل و تعیین جایگاه صنایع فرهنگی در توسعه صنعت کشور و تشویق سرمایهگذاری در تاسیسات زیر بنایی و ایجاد موسسههای اعتباری به منظور حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی است. این پژوهش در عرصه فرهنگ به کاوش پرداخته است در حالی که نزدیکی و مشابهت میان فرهنگ و هنر آنچنان است که میتوان نتایج را به هنر تعمیم داد و کالاهای هنری را در مفهوم کششهای اقتصادی بررسی کرد. مقصود از کشش عکسالعمل هنر در مواجهه با متغیرهای موثر بر آن است که مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.
اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری است. این دانش با استفاده از نظام آماری و جمعآوری و پردازش دادهها ، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کند. همچنین این دانش در اتخاذ شیوههای حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی درفعایتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایهگذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، رتبه بندی Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، فرش دستباف، مصرف کننده، جامعه شناسی