منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، بازار هدف، امکان‌سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

خودرو می‌باشد که بيشترين ورودي از دروازه لوشان و کمترين ورودي از سمت دروازه طارم می‌باشد. با توجه به آمار ذکرشده می‌تواند به اين موضوع اشاره نمود که روزانه ١١٨١٢ وسيله وارد استان می‌گردد.
نام دروازه
كل سال
متوسط تعداد وسيله نقليه ورودي روزانه

تعداد
درصد

لوشان
٢٠٥١٦٣٥
47.59
٥٦٢١
چابكسر
١١٧٧٣٥١
27.31
٣٢٢٦
آستارا
٨٤٣٢٤٤
19.56
٢٣١٠
طارم
١١١٢٢٥
2.58
٣٠٥
اسالم
١٢٧٦٠٨
2.96
٣٥٠
جمع
٤٣١١٠٦٣
100
١١٨١٢
جدول 4-14- تعداد كل وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه در سال ١٣٨٥
به لحاظ نوع وسيله واردشده به استان با توجه به جدول 4-15 می‌توان به اين موضوع اشاره نمود که بيشترين وسيله واردشده در کل سال به استان از نوع سواري بوده که ٧٦,٢٥ درصد از کل وسايل نقليه ورودي به استان را شامل می‌شود که اين مطلب بدین‌جهت حائز اهميت است که گردشگران ورودي به استان بيشتر از وسيله شخصي استفاده می‌نمایند. البته وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس نيز از جايگاه ویژه‌ای برخوردارند، زيرا در حمل‌ونقل مسافر و گردشگر نقش بسزایی دارد. با توجه به اين مطلب دو وسيله سواري و اتوبوس با حدود ٨٥ درصد از کل وسايل نقليه بيشترين ورودي را به استان داشته‌اند.
نوع وسيله
كل سال

تعداد
درصد
سواري
٣٢٨٧١٨٥
76.25
كاميون و تريلي
٢٣٠٢١١
5.34
اتوبوس
٣٥٥٢٣٢
8.24
مینی‌بوس
٦٨٩٧٧
1.6
وانت
٣٦٩٤٥٨
8.57
جمع
٤٣١١٠٦٣
100
جدول4-15- تعداد وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك نوع وسيله (كل سال)
بر اساس آمارگيري انجام‌شده در کل سال متوسط تعداد سرنشين انواع وسايل نقليه ورودي به استان به شرح جدول4-16 می‌باشد.

نوع وسيله
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
ميانگين
سواري
3.37
3.64
3.56
3.66
3.56
كاميون و تريلي
1.78
1.5
1.57
1.43
1.57
اتوبوس
29.75
34.07
32.02
32.24
32.02
مینی‌بوس
13.29
15.14
13.3
11.46
13.3
وانت
2.10
2.04
1.93
1.66
1.93
جدول4-16- متوسط تعداد سرنشين به ازاي هر وسيله نقليه به تفكيك نوع وسيله و فصل در سال ١٣٨٥
(بر اساس نتايج آمارگيري و در روزهاي اوج مسافرت به استان)
با توجه به جدول فوق و تعداد سرنشينان هر وسيله نقليه و محاسبه تعداد مسافران ورودي به استان جدول زير حاصل می‌گردد که نشان می‌دهد بالغ‌بر ١٢ ميليون نفر وارد استان شده‌اند که در جدول4-17 تعداد مسافران وارده شده به تفکيک ماه آورده شده است.

فصل
تعداد مسافران
درصد
بهار
٤٢٣٠١٨٠
34.3
تابستان
٥٥٣٤٧٤٠
44.9
پاييز
١٠٣٠١٢٣
8.4
زمستان
١٥٣٩١٨٠
12.4
جمع
١٢٣٣٤٢٢٣
100
جدول4-17- آمار مسافران استان گيلان در سال ١٣٨٥ بر اساس آمارگيري به تفكيك فصل

حال با توجه به مطلب فوق و استعلام از سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان، از کل ١٢ ميليون مسافر ورودي به استان ٧٠ درصد آن را به‌عنوان گردشگر محاسبه شود، می‌توان گفت که در استان گيلان سالانه بالغ‌بر ٨ ميليون گردشگر وارد می‌شود که اين آمار نشان از حجم زياد گردشگر در استان است.

فصل
تعداد گردشگران
درصد
بهار
٣٠٧٩٥٠٤
36.5
تابستان
٣٤١٨٩٦٩
40.5
پاييز
٧٣٥٣٥٩
8.7
زمستان
١٢٠٧٩٠٢
14.3
جمع
٨٤٤١٧٣٤
100
جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گيلان در سال ١٣٨٥ به تفكيك فصل

– تعداد گردشگران شهرستان
با توجه به اطلاعات و آمار دريافتي از سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان در سال ١٣٨٥ و با توجه به آمارگيري که در سطح استان به‌عمل‌آمده، تعداد گردشگران شهرستان لاهيجان را بالغ‌بر ١٢٨٤ هزار نفر اعلام نموده است که اين ارقام شهرستان لاهيجان را به لحاظ جذب گردشگر در رتبه سوم بين شهرستان‌های استان قرار داده است. بيشترين تعداد گردشگر در شهرستان لاهيجان در فصل بهار وارد اين شهرستان شده است که اين رقم ٨٨,٩ درصد می‌باشد. جدول4-19 تعداد گردشگران ورودي به شهرستان را در سال ١٣٨٥ نشان می‌دهد.

نام شهرستان
بهار
تابستان
زمستان
جمع
رتبه

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

لاهيجان
١١٤٢
88.9
100
7.7
42
3.2
1284
3
جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥

همان‌طور که قبلاً نيز اشاره شد، آمار و اطلاعاتي در خصوص حجم گردشگر در منطقه نمونه گردشگري در دست نيست و آمار پراکنده موجود گويا و قابل‌ارائه نمی‌باشد.

۴-3-۲- متنوع ساختن مشتريان کنوني
براي متنوع ساختن مشتريان کنوني و گردشگران وارده شده به منطقه نمونه موردنظر، ابتدا می‌بایست که نقش و جايگاه منطقه را شناخت تا بتوان امکانات و تسهيلاتي را که مدنظر گردشگر می‌باشد را ارائه نمود که اين کار در مطالعات تفصيلي که ادامه مطالعات حاضر است تدوين خواهد شد و به دنبال آن مشخص می‌گردد که منطقه موردمطالعه در مراحل اوليه کار به‌عنوان يک منطقه صرفاً جهت بازديد و گردش است يا اين منطقه ارائه‌کننده امکانات و به‌طورکلی تکمیل‌کننده مناطق نمونه اطراف خود می‌باشد.
صرف‌نظر از هزینه‌های انجام‌شده، در حال حاضر جاذبه‌ها خود تعیین‌کننده گردشگران می‌باشند. هرچه جذابيت و قدرت جذب يک جاذبه بيشتر باشد و امکانات و خدمات موجود بهتر باشد، عملکرد آن جاذبه از کيفيت مطلوب‌تری برخوردار است و اين عملکرد باعث توزيع گردشگر در مناطق مختلف می‌گردد. براي متنوع ساختن مشتريان کنوني ابتدا می‌بایست اطلاعات دقيق و درستي از منطقه به گردشگران دربسته‌های مختلف و در غالب‌های گوناگون ارائه نمود تا بتوان ابتدا منطقه را به گردشگران شناساند، سپس در همين زمان دسترسي به اين مناطق را طوري ايجاد کرد تا گردشگر در یک‌فاصله و مدت کوتاه بتواند وارد مناطق گوناگون شود. این کار مدت ماندگاري گردشگر را در يک منطقه بالا می‌برد که اين موضوع باعث اقتصادي شدن گردشگري می‌شود.
گردشگران کنوني در ساختار بومي و سنتي قرار دارند که اين موضوع به‌عنوان يک امتياز محسوب می‌گردد زيرا شناسايي اين مناطق به گردشگران داخلي بستري را فراهم می‌سازد تا بتوان در اين مناطق گردشگري خارجي را فعال نمود. اين امر جزء با توسعه گردشگري داخلي ميسر نمی‌شود. ضمن اينکه حيات اقتصادي اين مناطق در دست گردشگران داخلي است، زيرا حجم ورود و خروج گردشگران داخلي نسبت به گردشگران خارجي بسيار بیشتر می‌باشد. درعین‌حال براي بالا بردن بهره‌وری در مناطق مختلف بايد اقشار مختلف اعم از خصوصي و دولتي در يک نظام هماهنگ و منسجم عمل نمايند تا با بالا بردن بهره‌وری، صرفه اقتصادي نيز حاصل آيد و مردم و قشرهاي مختلف درگير در کار شوند. به‌طور مثال ايجاد تورهاي سياحتي در بسته‌های مختلف تبليغاتي توسط جامع هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتي می‌تواند حجم گردشگر را در يک منطقه بالا ببرد. زيرا گردشگر اين توان و قدرت را به دست خواهد آورد تا هر مکان و منطقه‌ای را که علاقه دارد، ديدن کند و هم اينکه در هر واحد اقامتي که بخواهد اقامت گزيند و خاطرات خوشي را رقم بزند، ضمن اينکه با اين کار ضريب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتي که در حال حاضر بسيار پايين است بالا می‌رود.
ارائه خدمات و تسهيلات به دفاتر مسافرتي باعث به وجود آمدن يک چرخه می‌شود که هدايت آن در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري می‌باشد و می‌توان با ايجاد و تدوين يک برنامه بلندمدت گردشگر را در کل استان توزيع نمود تا همه نقاط استان به‌صورت يکپارچه توسعه و ارتقا يابند چراکه هدف نهايي اين طرح توسعه يکپارچه گردشگري در کل استان می‌باشد.

۴-3-۳- گردشگران آتي
گردشگراني که در آينده به مناطق مختلف گردشگري وارد می‌شوند، برحسب تمايلات، تخصص‌ها و علايق خود، مناطق را انتخاب و برحسب توانایی‌های اقتصادي از خدمات موجود استفاده می‌نمایند.
اين تمايلات و توانایی‌های اقتصادي، خدمات و زیرساخت‌هایی از قبيل مرکز اقامتي و پذيرايي، خدمات مسافرتي و مانند آن را تقاضا می‌کند. براي حضور بيشتر گردشگر، ايجاد چنين تسهيلاتي در مناطق موردنظر ضروري است.
يادآور می‌شود هويت زماني و مکاني گردشگران آتي به عوامل و عناصر زير ارتباطي ميابد.
نوع جاذبه‌ها، منابع و محصولات
تنوع جاذبه، منابع و محصولات
چگونگي دسترسی‌ها به جاذبه
امکانات و خدمات گردشگري
چگونگي پذيرش جامعه فرهنگي انساني (فرهنگ گردشگر پذيري)
مديريت جامعه در راستاي بهره‌برداری اجتماعي و اقتصادي از ویژگی‌ها و توانمندی‌های منطقه
امنيت عمومي
اندازه و سطح خدمات زیر بنائی
سيستم حمل‌ونقل
در منطقه نمونه لاهيجان در زمینه‌های متفاوتي می‌توان اقدام به ايجاد تسهيلات نمود.
از مهم‌ترین تسهيلات و خدماتي که قابليت حضور و ايجاد در منطقه را دارد می‌توان به مواردي چون، كمپ، كمپ آزاد، كاروان، برگزاري تورهاي، تسهيلات ارتباطي، مخابراتي، بهداشتي درماني، قايقراني، ماهيگيري، تأسيسات صنایع‌دستی و هنر، تأسيسات آموزشي آزمايشگاهي كشاورزي- زیست‌محیطی (آبي- خاكي)تأسيسات آبي اشاره نمود.
با توجه به اينکه منطقه موردمطالعه قابلیت‌های فراواني دارد، مهم‌ترین محصولات گردشگري در اين شهرستان را می‌توان به شرح زير نام برد:
انواع هتل و مهمانسرا
كاروان/ مكان چادر زدن
اقامتگاه‌های جوانان/ دانش‌آموزی و دانشجويي
اقامتگاه مجلل
برگزاري تور به همراه راهنما و مربي
سرگرمي/ پارک‌های تك منظوره/ مجتمع‌های تفريحي
نمايشگاه هنري
مکان‌ها و ساختمان‌های تاريخي
زیارتگاه‌ها و مکان‌های مذهبي
عمليات ماهيگيري در رودخانه و دريا
تماشاگه (موزه‌ها)
کوه‌پیمایی
اسكي روي آب
فعالیت‌های جشنواره‌ای و همایش‌های ويژه
قایق‌سواری
دوچرخه‌سواری/ دوچرخه‌سواری در كوهستان
شنا
ايجاد تسهيلات و زمینه‌های که در قسمت فوق به آن‌ها اشاره شد می‌تواند در جهت جذب گردشگران آتي نقش بسزایی داشته باشد. ضمن اينکه گردشگر آتي را قادر می‌سازد تا با آزادي عمل بيشتري در خصوص مدت ماندگاري و حرکت در مسيرهاي از پيش تعیین‌شده تصميم سازي نمايد.

۴-3-۳-۱- وضعيت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام
در سال‌های اخير استان گيلان به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت گردشگري در حد قابل قبولي بوده است. به‌طوری‌که در سال‌های اخير ١٣١ طرح مختلف در جهت ساخت و يا تکميل ارائه گرديده است که طي بررسی‌های به‌عمل‌آمده ٩١ طرح از طرح‌های فوق داراي مصوبه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان می‌باشند و اکثر طرح‌های مورداشاره در حال حاضر يا به بهره‌برداری رسيده و يا اينکه مقدار قابل‌توجهی پيشرفت فيزيکي داشته است.
در سال ١٣٨٧ تعداد طرح‌های ارائه‌شده به سازمان ٥ مورد بوده است که در حال حاضر يک مورد از آن‌ها تا ٩٥ درصد پيشرفت کار داشته و مابقي در نوبت دريافت تسهيلات بانکي می‌باشند.
در شهرستان لاهيجان طرحي براي اجرا به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان معرفي نشده است و تنها طرح در دست انجام مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگري است. البته با تکميل و تدوين اين گزارش و همچنين گزارش‌ها تکميلي در مطالعات تفصيلي نقش و جايگاه منطقه نمونه شناسايي و تعريف می‌گردد، سپس مناطق به لحاظ عملکرد دسته‌بندی می‌گردد و مشخص می‌گردد در هر منطقه نمونه گردشگري چه حجمي از سرمایه‌گذاری بايد انجام شود.
در حال حاضر در منطقه نمونه گردشگري لاهيجان هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری چه در بخش زیر بنائی و زيرساختي و چه در بخش گردشگري صورت نمی‌گیرد.

۴-3-۳-۲- برآورد تقاضاي آينده با توجه به بازار هدف
تقاضا به معني مراجعه گردشگر در راستاي علايق تفريحي، تخصصي، تحصيلي، پژوهشي يا شغلي و نظاير آن است.
بازار هدف، مبدأ مکاني گردشگراني است که در شرايط موجود و يا در هر شرايطي خواستار مراجعه به اين فضا هستند و در ارتباط آمدوشد به اين منطقه‌اند.
برآورد آماري تقاضاي آينده در تناسب با تعداد جاذبه‌های مهيا و يا در حالت مهيا شدن در ابعاد طبيعي، فرهنگي– تاريخي و انسان‌ساخت و تعدد تنوع جاذبه‌ها همبستگي دارد.
قابلیت‌های جاذبه‌ای گردشگري منطقه لاهيجان اعم از طبيعي در ساختار طبيعي و کوهستان و دريا در شرايط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، تعامل سازنده، بخش اقتصاد Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، حوزه نفوذ، صنعت گردشگری، روش نمونهگیری