منبع پایان نامه درباره شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

از صنعت توريسم درآمد کسب کند از بخش گردشگري درآمد چنداني نصيب اين کشور نمي شود .
به اعتقاد برخي از کارشناسان وصاحبنظران در زمينه صنعت توريسم ،کمبود امکانات ،نبود زير ساخت هاي مناسب ،تبليغات اندک ودر بسياري از مواقع پائين تر از استاندارد هاي جهاني واتکاي بيش از حد به درآمد نفت از عواملي است که باعث عقب ماندگي ايران در عرصه گردشگري شده باشد .
در بخش امکانات ايران از نظر اقامتگاه ها وتفريحگاه هاي توريستي وضعيت بسيار اسفناکي دارد.براي مثال ،هتل هاواقامت گاه هاي ما بااستاندارد هاي جهاني منطبق نيستند.در بسياري از اقامت گاه ها از پرسنل مجرب اعم از کارمند رسپشن ،مستخدم وپيشخدمت استفاده نمي شود وبه رغم آن که طي سال هاي اخير برخي از هتل هاي قديمي مورد باز سازي قرار گرفته همچنان کشور با کمبود هتل مواجه است .از نظر تبليغات نيز طي سال هاي اخير وبا اشاعه تکنولوژي برتر نظير اينترنت در جامعه ،مسئولان ميراث فرهنگي وگردشگري تبليغ رادر اولويت کاري خود قرار دادند.
اما همين تبليغات نيز از کيفيت نازلي برخوردار خود .از نظر صادرات بيش از ??درصد صادرات ايران رانفت ومشتقات آن تشکيل مي دهند وتازماني که اتکا به درآمد نفتي کاهش نيابد نمي توان نسبت به بهبود وضعيت گردشگري اميدي داشت .با فراهم شدن زمينه هاي ورود گردشگر خارجي ارز وارد مملکت شده وبا ارزي که وارد مي شود مي توان روند کند وبطئي صنايع کشوررا سريع تر به گردش درآورد همان گونه که در کشورهايي نظير ترکيه واسپانيا نيز رخ داده است .بر اسا آمار ها اسپانيا ميان دو تا چهار برابر سود نفتي ايران از توريسم کسب در آمد مي کند .در واقع اسپانيا از جاذبه هاي تاريخي وگردشگري خود به بهترين وجه استفاده کرده واين در حالي است که ما همچنان قادر نيستيم امکانات اوليه براي توسعه بخش توريسم را فراهم کنيم توريسم ازجمله صنايعي است که مي توان با اتکا به آن وبه دليل ارز آور بوده آن از وابستگي خارجي کشور نيز به ميزان قابل توجه کاست .
سابقة جهانگردي در ايران
سرزمين ايران با آثار تاريخي، هنري و ميراثهاي فرهنگي خود به طور قطع براي جهانگردان عهد قديم بهترين مقصد محسوب مي‌شد. گرچه از سياحاني که قبل از اسلام به ايران سفر کرده‌اند اطلاع دقيقي در دست نيست ولي آنچه که مسلم است، بعداز اسلام جهانگرداني به ايران سفر کرده و مشهودات خود را در سياحت‌ نامه‌هاي خويش به رشتة تحرير درآورده‌اند. مشهورترين جهانگردان خارجي که از ايران بازديد نموده و آثاري به نام سياحت‌نامه از خود به جاي گذاشته‌اند عبارتند از:
ـ ابن حوقل، سياح عرب که در اواسط قرن چهارم هجري به ايران آمد و مشهودات خود را درباره ايران در کتابي به نام “صورة الارض” نگاشته است.
ـ مقدسي، صاحب کتاب “احسن التقاسيم في معرفت الاقاليم” که در اکثر بلاد اسلامي منجمله ايران مسافرت و ساحت کرده و در کتاب خود دربارة شهرهاي ايران سخن به ميان آورده است.
ـ ياقوت حموي، مولف کتاب “معجم‌البلدان” در جغرافيا (آغاز قرن هفتم هجري) که به ايران سفر کرده و به شرح بلاد ايران پرداخته است.
ـ ابن بطوطه، از اهل طنجه در مراکش است که به ايران سفر کرده و در سير خود از نقاط مختلف ايران و از جمله شهرهاي ان نام برده و به توصيف آنها پرداخته است.
ـ ابودلف، جهانگرد عرب، شاعر و جغرافيدان معروف که در سالهاي ??? تا ??? هجري قمري در شهرهاي مختلف ايران گردش کرده و از آثار تاريخي اصفهان به تفصيل در نوشته‌هاي خود ياد کرده است.
از جهانگردان اروپايي و غيراسلامي که به ايران سفر کرده‌اند، از معروفترين آنها مي‌توان به شرح زير نام برد:
ـ شش تن از جهانگردان و نيزي که در دوران صفويه به ايران آمدند و در سفرنامة خود از وضع اجتماعي زنان و مردان ايران سخن گفته‌اند.
ـ پيترو دلاواله، سياح و معمار معروف ايتاليايي که در عصر صفويه به ايران آمد و از اصفهان ديدن کرد و در سفر نامه خود راجع به تمامي آثار و ابنية تاريخي اصفهان و ارزش معماري هر يک از آنها قلم فرسايي کرد.
ـ ژان شاردن، شواليه ژان شاردن سياح معروف فرانسوي است که در زمان صفويه به ايران آمد و مدتي در اصفهان اقامت نمود در سفرنامة خود ادعا کرد که اصفهان را بيش از لندن مي‌شناسد.
ـ انگلبرت کمپفر، سياح آلماني در سال???? به ايران آمد، سفرنامة وي حاوي مطالب ارزندة جغرافيايي در مورد ايران است.
تاورنيه، سياح تاجر پيشة فرانسوي در طول سالهاي ???? تا ???? هجري قمري شش بار به ايران سفر کرد، سفرنامة وي حاکي از انتقاد از بافت قديمي شهر اصفهان است
ـ آنتوني شرلي، به اتفاق برادرش روبرت شرلي در زمان شاه عباس از انگلستان به ايران آمد. وي در سفرنامة خود از مساجد بسيار عالي و اعتقادات مذهبي ايران سخن گفته است.
ـ مادام ديولافوا، که با زوج هنرمند خود مارسل معمار و نقاش معروف در اواخر قرن سيزده هجري به ايران سفر کرده است. در سفرنامه‌هايي که از خود به يادگار گذاشته اصفهان و آثار تاريخي آن را توصيف نموده و به وصف ديگر شهرهاي ايران نيز پرداخته است.
ـ هانري رئه دالماني، سياح فرانسوي که در سال ????هجري به ايران آمد، سفرنامه‌اي از خود تحت عنوان از خراسان تا بختياري به جاي گذاشته است.
ـ پيرلوتي، سياح و نويسندة معروف فرانسوي در سال ????هجري به ايران مسافرت نمود. وي سفرنامة خود را تحت عنوان “به سوي اصفهان” به رشتة تحرير درآورده است.
ـ اوژن فلاندن، سياح و نقاش فرانسوي که در دوران قاجاريه به ايران آمد و سفرنامة وي همراه با آلبوم مصور از آثار باستاني ايران است.
ـ لارنس لکهارت، در ايران مطالعاتي انجام داده و کتابي دربارة ايران تحت عنوان “انقراض سلسلة صفويه و ايام استيلاي افاغنه” نوشته است.
ـ جرج کلارک، شهرساز معروف جاني که به ايران سفر کرده و دربارة اصفهان مي‌گويد که به عقيده وي، اصفهان را بعد از پکن بايد بزرگترين و معروفترين شهر قديمي جهان دانست.
ايجاد تشکيلات توريستي در ايران
صنعت توريسم از نيم قرن بيش از اين طرف به منظور شناساندن مفاخر ايران و تمدن کهن اين سرزمين باستاني، رسماً شکل گرفت و براي اولين بار در سال ????، اداره‌اي در وزارت کشور به نام “ادارة امور جهانگردي” تاسيس شد. فعاليت اين اداره محدود به چاپ نشرياتي به صورت کتابچه‌هاي کوچک راهنما، به منظور راهنمايي توريستها و معرفي ايران از نظر جغرافيايي، سياسي، اجتماعي، و تهيه و توزيع آنها گرديد. بعد از شهريور سال ???? ادارة مذکور، جاي خود را به “شورايعالي جهانگردي” داد. اين شورا هفته‌اي يکبار در وزارت کشور تشکيل مي‌شد و امور اداري آن را ادارة سياسي وزارتخانه مزبور انجام مي‌داد.
در سال ????اهميت جلب توريست خارجي با توجه به جنبه‌هاي اقتصادي آن و به منظور تحکيم مباني حسن تفاهم ميان افراد کشورهاي مختلف مورد توجه دولت قرار گرفت و ادارة امور جهانگردي مجدداً در وزارت کشور تشکيل شد. اين اداره طي دورة جديد فعاليت خود، موفق به انجام خدمات زيربناي چندي در زمينه‌هاي مختلف توسعة جهانگردي کشور شد که از آن جمله مي‌توان پيشنهاد تهية قوانيني مربوط به ورود و خروج اتباع بيگانه را نام برد.
در سال ???? شورايعالي جهانگردي مرکب از ?? نفر از نمايندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سه نفر از اشخاص مطلع و بصير در امور جهانگردي، تشکيل گرديد که وظيفة آن تعيين خط‌مشي و برنامه‌هاي اجرايي ادارة امور جهانگردي وزارت کشور بود و اصولاً بر امور مربوط به جهانگردي کشور در سطح عالي نظارت داشت.
ايجاد اين تشکيلات يک سلسه فعاليتهاي تاسيساتي را موجب شد و با آنکه تحولات انجام شده غير متشکل و بدون برنامه صورت گرفت ولي توجه و علاقة خارجيان را به بازديد از ايران افزايش داد و زماني فرا رسيد که عدم وجود وسايل پذيرايي مناسب و تجهيزات کافي براي جوابگويي به تقاضاي جهانگردي، نياز به اقدامات اساسي در اين زمينه را محسوس گردانيد، به همين لحاظ براي شروع اقدامات جديتر و مؤثرتر در امر جهانگردي نخستين گام، بنيانگذاري سازماني مناسب براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر کليه فعاليتهاي جهانگردي کشور بود، اين ضرورت موجب شد که در تاريخ ??فروردين سال ???? سازماني به نام “سازمان جلب سياحان” تاسيس گردد. سازمان جلب سياحان با تهيه و تنظيم و اجراي طرحها و برنامه‌ريزيهاي وسيع و دامنه‌دار اقدامات بسيار موثر و زيربنايي را براي توسعة صنعت جهانگردي کشور به عمل آورد.
در سال ???? سازمان جلب سياحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و اين وزارت تحت نام وزارت اطلاعات و جهانگردي شروع به کار نمود. ادارة امور ايرانگردي و جهانگردي توسط چهار شرکت سهامي به اسامي شرکت سهامي تاسيسات جهانگردي ايران، شرکت سهامي گشتهاي ايران، شرکت سهامي مرکز خانه‌هاي ايران و شرکت سهامي سازمان مراکز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردي اداره مي‌شد.
در سال ???? به منظور جلوگيري از تداخل وظيفه و هماهنگ نمودن تمام فعاليتها و مسائل مربوط به امر جهانگردي در جهت اعمال سياست صرفه‌جويي، طبق مصوبة ??/?/???? شوراي انقلاب چهار شرکت مذکور در يکديگر ادغام گرديده و تحت عنوان سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي با بافت و خط‌مشي‌هاي جديد و هدفهاي متمايز از گذشته شروع به فعاليت نمود. اين سازمان ادارة بهره‌برداري از واحدهاي اقامتي به شکل هتل، متل، مهمانسرا، اردوگاه، کلبه، چادر، رستوران، چايخانه، پيست اسکي، تاسيسات کنار دريا، حمامهاي آب معدني، تاسيسات و مراکز ورزشي زمستاني، و هر نوع محل مناسب ديگري را براي ايرانگردي و جهانگردي به عهده دارد. در حال حاضر معاونت سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، انجام کليه فعاليتهاي صنعت توريسم را در سطح کشور به عهده دارند که با همکاري ساير ارگانهاي ذيربط در سراسر کشور، در پيشبرد توسعه توريسم و رسيدن به هدفهاي مورد نظر گام برمي‌دارد. تشکيلات معاونت سياحتي و زيارتي شامل ? واحد ذيل است:
?? ادارة کل نظارت بر خدمات سياحتي
?? مرکز مطالعات و تحقيقات ايرانگردي و جهانگردي
?? دفتر برنامه‌ريزي وامور فني
?? مرکز آموزش عالي ايرانگردي و جهانگردي
?? مرکز امور فرهنگي ايرانيان خارج از کشور
با پايان جنگ تحميلي و آرامش نسبي منطقه، دولت جمهوري اسلامي ايران با فراهم آوردن شرايط مناسب تلاش بي‌وقفه‌اي را جهت راه‌اندازي و رشد و گسترش توريسم کشور معمول داشته است.
اشتغال و جهانگردي
مجموعه فعاليت هاي گسترده اي که معمولا توسعه گردشگري در کشور ايجاد مي کند بيش از هر بخش فعاليت اقتصادي ديگر فرصت هاي شغلي فراهم مي آورد . اين بدان علت است که صنعت جهانگردي اصولا يک فعاليت خدماتي است و نيروي انساني بيشتري مي طلبد .
اثرات افزايش اشتغال در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه مساعدتر از کشورهاي صنعتي است زيرا در کشورهاي در حال توسعه زمينه و امکانات رشد صنعتي محدود است . فعاليت هاي صنعت جهانگردي عمدتا شامل صنايع ساختماني ( مانند هتل ها ، متلها ، دهکده ها و امثال آنها ) صنايع غذايي ( مانند رستوران ها ، چايخانه ها ، و غيره ) بخش تجاري جهانگردي ( مانند آژانس هاي مسافرتي ، تور گردانهاو مشابه آن ) صنعت حمل و نقل ( مانند خطوط حمل ونقل هوايي ، شرکتهاي حمل و نقل دريايي ، شرکتهاي اتوبوس راني ، خطوط راه آهن ، شرکت و آژانس هاي کرايه اتومبيل و غيره ) راهنمايان ، مراکز فروش کالاهاي سوغاتي و هدايا ، صنايع دستي ، مراکز تفريحي و امثال آنها مي باشد.
بررسيهايي که بخش جهانگردي بانک جهاني در مکزيک و کنيا به عمل آورده است ، نشان مي دهد براي هر واحد سرمايه اي که در بخش گردشگري صرف مي شود ، بيش از هر بخش فعاليت اقتصادي ديگر فرصتهاي شغلي جديد ايجاد مي گردد.
بررسي هاي مشابه اي که توسط سازمان جهاني در ساير کشورها به عمل آمده ، به نتايج مشابهي رسيده است . رابطه ميزان سرمايه گذاري و فرصتهاي شغلي که بر اثر آن فراهم مي شود ، در تمام کشورها و مناطق مختلف يکسان و به يک نسبت نيست بلکه بر اثر عوامل مشروح زير

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، آموزش کارکنان، عرضه کنندگان Next Entries منبع پایان نامه درباره فرهنگ و تمدن، درآمد سرانه