منبع پایان نامه درباره شهرستان رشت، شهرستان رودبار

دانلود پایان نامه ارشد

سال 1971با 864,5 میلی‌متر و پرباران‌ترین سال طي اين مدت سال 1993 با 2236 میلی‌متر بارندگي می‌باشد.ميانگين بارندگي فصلی این شهر در فصل بهار 193,6 ، در تابستان 297,6 ، در پاييز 573,6 و در زمستان 366,7 میلی‌متر است . لذا فصل پاییز پرباران‌ترین و فصل بهار كم باران‌ترین فصول اين شهر را تشكيل می‌دهند. پرباران‌ترین ماه در لاهيجان، اكتبر با میانگین ماهانه 236,8 میلی‌متر و كم باران‌ترین ماه آن ژوئيه با 49 میلی‌متر بارش می‌باشد. تعداد روزهاي بارندگي در لاهيجان 136روز می‌باشد. ماه اكتبر با ميانگين 12 روز بارندگي بيشترين تعداد روز و ماه ژوئيه با ميانگين 4 روز بارندگي کمترین تعداد روزهاي باراني را طي سال دارا می‌باشند.حداكثر بارندگي 24 ساعته لاهيجان، 204 میلی‌متر در تاريخ 11 اكتبر1985 ثبت‌شده است . نمودار 3-6 ماهانه بارندگي لاهيجان طي دوره آماري موردمطالعه و نمودار 3-7 روند تغييرات سالانه بارندگي نشان می‌دهد (سازمان هواشناسي استان گيلان 1385).

نمودار 3-6- ميانگين ماهانه بارندگي لاهيجان

نمودار 3-7- روند تغييرات مجموع بارندگي سالانه لاهيجان

3-2-4- تعداد روزهاي يخبندان
تعداد روزهاي يخبندان در لاهيجان 17 روز در سال می‌باشد كه در چهار ماه سرد سال از دسامبر الي مارس اتفاق می‌افتد. ژانويه با 7 روز يخبندان در سال و فوريه با 5 روز بيشترين تعداد روزهاي همراه با يخبندان را دارا می‌باشند(سازمان هواشناسي استان گيلان 1385).

3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی
3-3-1- نحوه توزيع جمعيت در منطقه گيلان
طبق آخرين تقسيمات سياسي، شهرستان لاهيجان از نظر موقعيت اداري – سياسي در استان گيلان واقع‌شده است .بنابراين با توجه به تأثیرات متقابل شهرستان با استان می‌توان استان گيلان را به‌عنوان منطقه در نظر گرفت . جمعيت استان گيلان در سال 1385 حدود 2404861 نفر بوده است.1295751 نفر از جمعيت استان در نقاط شهري و بقيه در نقاط روستايي آن زندگي می‌کردند.
می‌توان نتيجه گرفت كه در مقايسه با سطح ملي، شهرنشيني در اين استان پایین‌تر است و الگوي زيست در اين استان همچنان شهري – روستايي است. پرجمعیت‌ترین شهرستان استان در سال 1385 شهرستان رشت با رقمي حدود 858 هزار نفر جمعيت و کم‌جمعیت‌ترین آن‌ها شهرستان آستارا با رقمي نزديك به 80 هزار است. بالاترين ميزان شهرنشيني مربوط به شهرستان بندر انزلي با 83 درصد و كمترين ميزان شهرنشيني در شهرستان شفت با ميزان 13 درصد بوده است . متوسط رشد سالانه جمعيت استان طي سال‌های 85-1375 حدود 0.6 درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط رشد سالانه جمعيت كشور طي اين سال‌ها (1.2 درصد) كمتر است . متوسط رشد سالانه جمعيت شهرستان لاهيجان در طي اين سال‌ها حدود 0.5 درصد بوده است كه از رشد جمعيت استان كمتر است . شهرستان رودبار وسیع‌ترین و شهرستان لنگرود کوچک‌ترین شهرستان استان است. حدود یک‌سوم از جمعيت استان در شهرستان رشت ساكن هستند.
شهرستان‌های رشت و لنگرود در سال 1385 بيشترين تراكم جمعيت را بين شهرستان‌های استان داشته‌اند . درعین‌حال در ردیف يكي از متراکم‌ترین شهرستان‌های كشور نيز قرار دارد . شهرستان لاهيجان از نظر تعداد جمعيت در مرتبه سوم، از نظر ميزان شهرنشيني در مرتبه ششم، از نظر وسعت در مرتبه ششم و از نظر تراكم در مرتبه چهارم قرار دارد(مركز آمار ایران 1385).

شهرستان
جمعيت در سال 1385
ميزان شهرنشيني
مساحت
(درصد)
تراكم نفر در
کیلومترمربع در سال 1385
كل استان
2404861
53/9
100
163/5
آستارا
79874
54/4
2/3
236
آستانه‌اشرفیه
109092
46
2/6
285/2
املش
46398
34/6
1/9
105/1
بندر انزلي
133134
83/1
3
476/3
تالش
180480
27/9
15/1
81/2
رشت
857606
70/4
10/0
583
رضوانشهر
64574
31/5
5
87/8
رودبار
104102
59/2
18/7
37/8
رودسر
146057
43/3
10/5
94/6
سياهكل
47787
35/8
6/4
50/8
شفت
63604
13/3
4/9
88/2
صومعه‌سرا
130802
37
4/2
211/7
فومن
97400
29/3
5/9
112/2
لاهيجان
162898
47
3/3
335/5
لنگرود
133956
58/6
1/3
700/6
ماسال
48091
31/2
4/9
66/7
جدول 3-1- توزيع جمعيت استان گيلان، نسبت شهرنشيني، مساحت، تمركز و تراكم جمعيت در شهرستان‌های استان (مركز آمار ایران 1385)

3-3-2- ميزان جمعيت شهر لاهيجان
بر پايه اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1335 جمعيت شهر لاهيجان نزديك 20 هزار نفر بوده است . جمعيت آن طي دوره 50 ساله 85-1335 حدود 3.75 برابر رشد كرده كه رشد سالانه برابر 2.7 درصد را در فاصله اين سال‌ها نشان می‌دهد. مقايسه رشد جمعيت اين شهر با رشد جمعيت شهري استان ،4.1 درصد، تفاوت محسوسي را نشان می‌دهد كه البته بخشي از اين تفاوت ناشي از به وجود آمدن شهرهاي جديد در محدوده استان است ، چنانكه با حذف جمعيت شهرهاي جدید طي اين دوره، رشد جمعيت شهرهايي كه در همين محدوده استان در سال 1335 وجود داشته‌اند به 3.4 درصد می‌رسد. اين تفاوت نشان می‌دهد كه جمعيت شهر لاهيجان به‌موازات جمعيت شهري استان رشد نكرده است(مركز آمار ایران 1385).

گروه‌های عمده سني
شهر لاهيجان
نقاط شهري استان گيلان
نقاط شهري كشور

1345
1355
1365
1385
1345
1355
1365
1385
1345
1355
1365
1385
14-0 سال
40/2
37/1
36/6
19/1
42/7
39/4
39
21/3
46/09
44/53
45/45
25/48
64-15 سال
56/2
59/7
59/8
71/4
53/4
57/3
57/9
71/4
50/06
51/95
51/51
69/23
65 سال بیش‌تر
3/6
3/2
3/6
9/5
3/9
3/3
3/1
7/3
3/85
3/52
3/04
5/29
جدول 3-2- توزيع نسبي جمعيت شهر لاهيجان برحسب گروه‌های عمده سني و مقايسه آن با نقاط شهري گيلان و شهري كشور در سرشماري سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385

رشد جمعيت اين شهر طي همه دوره‌های سرشماري يكسان نبوده است. بالاترين ميزان رشد جمعيت شهر مربوط به دوره 10 ساله 65-1355 است كه مانند اغلب شهرهاي كشور در اين دوره رشد بالايي داشته است كه به‌نوعی مهاجرپذیری آن را نشان می‌دهد ولي در مقايسه با مجموعه شهري كشور اين ميزان كمتر است.

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهيجان
شهر لاهيجان بر اساس آمارگيري سال 1385 دارای 22597 خانوار بوده است كه با توجه به جمعيت آن بعد خانواري برابر 3.35 نفر به دست می‌آید. مقايسه بعد خانوار اين شهر در مقايسه با شهري كشور(4.9 نفر) و شهري استان (4.5 نفر) نشان می‌دهد كه خانوارهاي نسبتاً کم‌جمعیت‌تری در اين شهر زندگي می‌کنند. بعد خانوار شهر لاهيجان طي دوره 40 ساله 85-1345 همواره كمتر از بعد خانوار شهري استان و شهري كشور بوده است و طي اين دوره درمجموع روندي كاهشي طي كرده است.
اين وضع نشان می‌دهد كه سهم خانوارهاي تک‌هسته‌ای در اين شهر نسبت به مجموعه شهري استان و شهري كشور بيشتر است . اگر با توجه به بعد خانوار شهر مرز خانوارهاي تک‌هسته‌ای گسترده را 4 نفر در هر خانوار فرض كنيم، در سال 1385 نزديك به 85 درصد خانوار شهر لاهيجان 4 نفر و كمتر جمعيت داشته‌اند، درحالی‌که نسبت این‌گونه خانوارها در شهري استان گيلان 81 درصد و در شهري كشور 69 درصد است . در مقابل تفاوت محسوسي بين سهم خانوارهاي پرجمعيت شهر با شهري استان و شهري كشور ديده می‌شود. چنانكه هرگاه مرز 7 نفر و بيشتر را براي نشان دادن پرجمعيت بودن خانوار بپذيريم، در سال 1385 حدود 1.3 درصد خانوارهاي شهر 7نفره و بيشتر بوده‌اند درحالی‌که سهم این‌گونه خانوارها در استان و شهري كشور به ترتيب 2.2 درصد و 3 درصد بوده است.

3-3-4- تركيب جنسي جمعيت لاهيجان
در آمار جمعیت سال 1385 تعداد مردان شهر 38163 و تعداد زنان آن 38381 نفر شمارش‌شده است، به‌این‌ترتیب نسبت جنس جمعيت آن حدود 99.43 نفر يا به عبارتي به ازاي هر 100 نفر زن 99.43 نفر مرد وجود داشته است . مقايسه اين نسبت با موارد مشابه در شهري استان و شهري كشور در اين سال كه به ترتيب 100.7 و 103.8 بوده است كمتر بودن نسبت جنسي در اين شهر را نشان می‌دهد. اين تفاوت می‌تواند به دلايل مختلف ازجمله مهاجرت مردان در سن كار از شهر و يا بازماندگي بيشتر زنان آن نسبت به محدوده‌های ذکرشده باشد . بررسي نسبت جنسي جمعيت شهر در گروه‌های سني نشان می‌دهد كه مهاجرت مردان در سن كار دليل قوی‌تر است(مطالعات ميداني).
اين وضع كه طي دوره 30 ساله 85-1355 به‌ویژه در گروه‌های سني 30-20 ساله مشاهده می‌شود، واقعيتي است كه نشانه كم شدن زمينه كار و فعاليت در اين شهر به‌ویژه براي مردان جوياي كار است . روندي كه می‌تواند شهر موردمطالعه را از يكي از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توليد يعني نيروي انساني محروم كند و به توسعه اقتصادي آن آسيب رساند.

سن
مرد و زن
مرد
زن
نسبت جنسی

تعداد
درصد

جمع
75863
100
38163
38381
99/4
4-0
3849
5/1
2002
1847
108/4
9-5
4692
6/2
2396
2296
104/4
14-10
5738
7/6
2917
2821
103/4
19-15
8559
11/3
4346
4213
103/2
24-20
8904
11/7
4066
4838
84
29-25
6580
8/7
3126
3454
90/5
34-30
5870
7/7
2839
3031
93/7
39-35
6517
8/6
3229
3288
98/2
44-40
6271
8/2
3208
3063
104/7
49-45
5170
6/8
2650
2520
105/2
54-50
4081
5/4
2082
1999
104/2
59-55
2933
3/9
1545
1388
111/3
64-60
2323
3/1
1202
1121
107/2
+،65
4376
5/7
2555
2502
102/1
جدول 3-3- جمعيت شهر لاهيجان برحسب سن و جنس در سال 1385(مركز آمار ایران 1385)

در سال 1385 از كل جمعيت شهر لاهيجان حدود 19 درصد كمتر از 15 سال بوده‌اند و نزديك به 6 درصد آن بالاي 65 سال سن داشته‌اند. مقايسه اين نسبت‌ها با شهري استان و شهري كشور در همين سال نشان می‌دهد كه شهر موردمطالعه به‌طور نسبي جمعيت جوان كمتري دارد . بررسي تغييرات تركيب سني جمعيت اين شهر طي دوره 40 ساله 85-1345 نشان می‌دهد كه همسو با شهري استان از س هم جمعيت جوان در ساخت سني جمعيت شهر كاسته شده است.

3-3-5- تركيب سنی جمعيت لاهيجان

سن
1355
1365
1385

مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
مرد و
زن
مرد
زن
جمع
10,000
5186
4914
10,000
4996
5004
10,000
4986
5014
4-0
1080
540
540
1402
704
698
507
264
243
9-5
1218
620
598
1222
611
611
618
316
302
14-10
1415
726
689
1035
522
513
756
384
372
19-15
1405
797
608
1071
546
525
1128
573
555
24-20
836
371
465
923
440
483
1174
536
638
29-25
697
321
376
830
410
420
867
412
455
34-30
604
320
284
717
352
365
774
374
400
39-35
519
266
253
580
290
290
859
426
433
44-40
532
276
256
465
249
216
827
423
404
49-45
467
239
228
398
215
183
681
349
404
54-50
446
235
211
383
162
176
538
274
264
59-55
244
129
115
338
162
176
387
204
183
64-60
221
110
111
273
142
131
306
158
148
+،65
316
136
180
361
150
211
668
337
331
جدول 3-4- تركيب سني استاندارد جمعيت شهر لاهيجان در سال‌های 85-1355 (مركز آمار ایران 1385)

نمودار 3-8- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1374
(مهندسين مشاور بعد تكنيك- مطالهات طرح تفضيلي شهر لاهيجان)

نمودار 3-9- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1394
(مهندسين مشاور بعد تكنيك- مطالعات طرح تفضيلي شهر لاهيجان)

در سال 1385 از كل جمعيت شهر لاهيجان حدود 19 درصد كمتر از 15 سال بوده‌اند و نزديك به 6 درصد آن بالاي 65 سال سن داشته‌اند. مقايسه اين نسبت‌ها با شهري استان و شهري كشور در همين سال نشان می‌دهد كه شهر موردمطالعه به‌طور نسبي جمعيت جوان كمتري دارد . بررسي تغييرات تركيب سني جمعيت اين شهر طي دوره 40 ساله 85 تا 1345 نشان می‌دهد كه همسو با شهري استان از سهم جمعيت جوان در ساخت سني جمعيت شهر كاسته شده است.

3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، قرن نوزدهم، جنگ جهانی دوم، تحولات اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه درباره امام حسن (ع)، دوره قاجار