منبع پایان نامه درباره شهرستان اهواز، ارزش ها و نگرش ها، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه اجتماعي در سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران(1384)
از جمله تحقيقات داخلي انجام شده پيرامون سرمايه اجتماعي تحقيقي است كه توسط خانم مينا اصفهاني در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي واحد علوم و تحقيقات انجام شده است. فرض بنيادي تحقيق اين است كه بين نقش مديران فرهنگي سازمان و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود دارد. در اين پژوهش ابتدا مفاهيم سرمايه اجتماعي از ديدگاه صاحب نظران مختلف مورد بررسي قرار گرفته و سپس به بيان اهميت مطالعه سرمايه اجتماعي در سطح سازماني پرداخته و سپس مفهوم سرمايه اجتماعي سازماني را توضيح مي دهد در اين تحقيق عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي شامل اعتماد، تعهد و مسئوليت، همكاري هاي گروهي، مشاركت در تصميم گيري ها ،تعهد ديني و آگاه سازي و اطلاع رساني و بستر سازي فرهنگي توسط مديران تشريح مي شود و سپس به نقش حياتي مديران فرهنگي در ايجاد و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي اشاره مي شود.نتايج پژوهش نشان كمي دهد كه در سازمان فرهنگي -هنري بين ايجاد اعتماد متقابل ،مشاركت در تصميم گيري ها،ايجاد گروه هاي غير رسمي و بستر سازي فرهنگي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.و از سوي ديگر نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين اطلاع رساني و آگاه سازي ،احساس مسئوليت و تعهد مديران و تعهد ديني و پاي بندي به ارزش هاي اخلاقي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود نداشته و به طور كلي نتيجه مي گيرد كه سازمان فرهنگي- هنري تهران از سرمايه اجتماعي كمي برخوردار است.و مديران در زمينه ارتقاي سرمايه اجتماعي به صورت ضعيف نقش آفريني داشته اند.
ب)-ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان(در 28 استان كشور)
مجري اين پژوهش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي سال 1378 بوده است .هدف از اين طرح ها ،اندازه گيري تحولات فرهنگي و نگرش هاي اجتماعي در فاصله هاي منظم (دو ساله) است تا بر اساس يافته هاي آن امكان برنامه ريزي و سياست گذاري علمي فراهم گردد .براي سنجش متغيرهاي مورد بررسي تعريف عملياتي از متغيرها و مقياس سازي صورت گرفته است .اين مطالعه تحت عنوان يك پيمايش ملي در سطح 28 استان كشور صورت گرفته شده است .تكنيك تحقيق بر اساس مصاحبه حضوري مبتني بر پرسشنامه ها و داده ها با استفاده از نمونه گيري گردآوري شده است.(رحماني، 107:1387)
ج)- بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي ارشد دكتراي دانشگاه تبريز
در اين مطالعه كه در ميان دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز صورت گرفته است محمد عباس زادگان به اين نتيجه رسيده است كه اعتماد اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه در چند دهه اخير با چشم انداز خاصي مطرح شده است به طوري كه دانشمندان متعددي از جمله اوچي اعتماد اجتماعي را كليد موفقيت سازماني دانسته در تأييد آن اوسلانر از آن به عنوان تسهيل گر روابط انساني ياد كرده است.توجه اصلي پژوهش به متغير هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مؤثر بر اعتماد احتماعي مي باشد. تحقيق نشان مي دهد كه در تبيين اعتماد اجتماعي عوامل عمده اي دخيل بوده و در پژوهش حاضر سهم عوامل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از سايرين بوده است.
رضايت شغلي درسازمان ازموضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران علوم رفتاري مي باشد.و در اين مورد مطالعات زيادي صورت گرفته است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره مي شود، در پژو هشهاي انجام شده در عموم كشورها رضايت شغلي در رشته ها و حوزه هاي علمي متعددي همچون روانشناسي،جامعه شناسي،اقتصاد و مديريت مورد بررسي علمي قرار گرفته است و بخش عمده اي از اين تحقيقات معطوف به گروه كاري است كه داراي سطوح مختلف تخصص و مهارت هاي شغلي مي باشد در مجموع اكثر پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور، رضايت شغلي در پرتو متغيرهاي فردي و درون سازماني و در سطوح خرد و ميانه مورد مورد تبيين و تحليل قرار گرفته شده است و متغييرهاي كلان و ساختاري چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تحقيقات انجام گرفته پيرامون رضايت شغلي درساير نقاط جهان:
.الف )- آليسون لارك11 درسال 1998 تحقيقي تحت عنوان رضايت شغلي در صنعت انتشارات انجام داده است براي انجام اين تحقيق 500 آژانس انتشارات كه حداقل داراي 10 كارگر هستند به صورت تصادفي در سطح كشور آمريكا انتخاب شده اند و بين آنها پرسشنامه اي توزيع شده است.يكي از هدف هاي اين تحقيق مشخص نمودن عوامل رضايت وتفاوت آن ها بين زنان و مردان (daily ,1998) . بوده است
(Ed lock,1999)
ب)- يك ديدگاه شخصي راجع به رضايت شغلي در شركت هاي آمريكايي و ژاپني عنوان مقاله اي است از”سوچن بالابان12″( 1996). اين مقاله تلاشي است درجهت شناختن تفاوت هاي شركت هاي آمريكايي وژاپني وانتظاراتي كه اين شركت ها از كاركنان خود داشته و نيز به دست آوردن شاخص هاي رضايت شغلي در بين كاركنان دو كشوراست.
ج)-مك گين 13(2003)در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كتابداران افريقايي امريكا،در چند كتا بخانه عمومي ايالات متحده پرداخت و اين چنين نتيجه گرفت كه عوامل كمك به مردم ،آموزشگري اين حرفه و عقايد مذهبي ،سبب رضايت اين كتابداران ،و آنچه سبب نارضايتي شان مي شود ،عدم مهارت مديران در اداره سازمان و ارزيابي وظايف كاري و اعطاي ترفيعات ،و نيز تبعيض نژادي در برخورد با اين كتابداران است و عامل حقوق ،نقشي در رضايت يا نارضايتي اين افراد از شغلشان ندارد. (عبدالحسين فرج پهلو،1386: 17)
الف)- بررسي رضايت شغلي دبيران بر مبناي نظريه هرزبرگ در مدارس راهنمايي پسران شهرستان دامغان عنوان تحقيقي است كه توسط رمضان جهانيان از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374انجام شده است .اين تحقيق در پي آزمون فرضيه هاي زير است:1- عوامل انگيزشي در ايجاد رضايت شغلي اثر دارد.2- عوامل انگيزشي در ايجاد نارضايتي شغلي اثر دارد 3- عوامل بهداشتي در ايحاد رضايت شغلي كاركنان اثر دارد4- عوامل بهداشتي در ايجاد نارضايتي شغلي كاركنان اثر دارد.و براي آزمون اين فرضيات 50 نفر به صورت تصادفي انتخاب گرديد نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كه مقدار آن42% است رابطه معناداري در در حد قوي مي باشد و رابطه عوامل انگيزشي با نارضايتي شغلي كه مقدار آن 52% است رابطه معناداري در حد متوسط مي باشد.و هرزبرگ در نظريه خود بيان داشته بود كه عوامل بهداشتي نقش اندكي در ايجاد رضايت شغلي و سهم زيادي در به وجود آوردن نارضايتي شغلي كاركنان دارنداما نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل بهداشتي با رضايت شغلي كه مقدار 53%است رابطه اي معني دار دارد(رمضان جهانيان،پايان نامه تحصيلي:1374)
ب)- بررسي نظام انتخاب و انتصاب مديران با رضايت شغلي كاركنان در استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه
اين تحقيق كه توسط آقاي مجيد ضماهني انجام شده است نظام انتخاب و انتصاب كاركنان با استفاده از مهم ترين شاخص هاي رضايت شغلي مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض بنيادي اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب كاركنان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و روش تحقيق، اسناد پيمايشي است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي با حجم نمونه مناسب (75نفر) جامعه آماري 350 نفري كاركنان استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه با تكنيك مصاحبه و پرسشنامه و استفاده از روش هاي تجزيه و تحليل آماري انجام شده است و نتيجه اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب مديران بومي از داخل سازمان و مديران بومي خارج از سازمان با رضايت شغلي رابطه معناداري به صورت مثبت وجود دارد پيشنهاد مي كند كه مديران ارشد مي بايست تلاش نمايند تا حد امكان از كاركنان بومي كه درون سازمان باشند و نيز شايستگي لازم را براي احراز پستهاي مديريتي داشته باشند استفاده نمايند چون مديران بومي با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه آشنايي كامل دارند و مي توانند موجبات خوشنودي كاركنان را فراهم سازند و با بررسي شاخص هاي مختلف رضايت شغلي در اين تحقيق ،تأثير دو شاخص ارتقاءكاركنان و فرهنگ سازماني را به اثبات مي رساند.(ضماهني،پايان نامه تحصيلي:1379)
ج)- بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس راني شرکت تهران (1385)
. هدف تحقيق: شناسايي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس راني شرکت تهران
فرض اصلي:رانندگان اتوبوس راني تهران بين رضايت شغلي و عملکرد خود رابطه معناداري وجود دارند.
اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه شاخص توصيف شغل مي باشد و روش شناسي تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماري اين تحقيق 1000نفر مي باشد و حجم نمونه حدود 95 نفر مي باشد در اين تحقيق با آزمون هاي ناپارامتريک مانند دوجمله اي ،فريدمن و خي دو و داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ،اين رابطه را ارزيابي نموده است.و با آزمون هايي که انجام داده به اين نتيجه رسيده است که با سطح معناداري 0/00 درصد فرض اصلي تحقيق با سطح اطمينان 99%تأييد مي شود.(جوادي،1385)
د)-بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي و عوامل مرتبط با آن(1385)
هدف كلي تحقيق
1- توصيف ميزان رضايت شغلي
2- تبيين عوامل مرتبط با رضايت شغلي كاركنان و مربيان اين مركز مي باشد.
در اين پژوهش پس از طرح مسئله به تشريح تئوري هاي موجود در اين زمينه پرداخته و با استفاده از آنها عوامل مؤثر بر رضايت شغلي را برآورد نموده است تحقيق به روش پيمايشي و با يك نمونه 512 نفري ازجامعه آماري 690 نفر مي باشد. و ضريب آلفاي كرونباخ جهت روايي پرسشنامه مورد استفاده در حدود 76% برآورد شد.و در نهايت محقق با توصيف ويژگي هاي نمونه مورد تحقيق، بررسي مقايسه اي رضايت شغلي در بين كاركنان شهرستان ها و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اين مركز به اين نتيجه مي رسد كه عواملي مانند امنيت شغلي ،روابط و مناسبات غير رسمي ،شناخت سازمان رسمي، تشويق و ترفيع ضابطه مند و رفع تبعيض و بي عدالتي ،اختيار ،حمايت سازماني ،با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.(نوغاني،1386)

1-5- سوال اصلي تحقيق
آيا بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5-1- سوالات فرعي
* آيا ميان اعتماد و رضايت شغلي کارکنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
* آيا ميان رهبري و مشاركت مدني کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
* آيا ميان بخشش و روحيه داوطلبي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؟
* آيا ميان مشاركت سياسي کارکنان رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
* آيا ميان تنوع در معاشرت هاو دوستي هاي کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
* آيا ميان توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان ورضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
1-6- اهداف تحقيق
1-6-1- هدف اصلي تحقيق
هدف اصلي از انجام اين تحقيق تعيين رابطه سرمايه اجتماعي کارکنان و رضايت شغلي آنان در سازمان است در سازمانهاي روابط انساني بر سازمان اجتماعي و ارضاي نيازهاي تعلق تأکيد مي گردد و ارتباط بايد غير رسمي باشد وبه علاوه در اين سازمانها تلاش مي شود که براي ارضاي نيازهاي اجتماعي ، تفاوتهاي مقام و موقعيت بين مديران و کارکنان در هم شکسته شود. با کاهش اين تفاوتها تاکيد بر شيوه هاي رسمي ارتباط کمترمي شود. درسازمانهاي روابط انساني ارتباط شامل ارتباط اجتماعي و وظيفه مدار است و احتمالاًبه سوي ارتباط افقي ،بين فردي و غير رسمي متمايل است . در رويکرد روابط انساني به دليل اهميت مفهوم اجتماعي و احساسي در ارضاي نيازهاي سطح بالا ،مجراهايي که حضور اجتماعي بيشتري را ممکن مي سازند مطلوب تر هستند .بنابراين ارتباط چهره به چهره در اين رويکرد اهميت زيادي يافته روي مجراهاي ارتباط مکتوب تاکيد نمي شود.(کاترين ميلر ،1998:29).
رضايت از شغل وضعيتي رواني است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نهج البلاغه، حوزه و دانشگاه، فرهنگ اصطلاحات Next Entries منبع پایان نامه درباره شهرستان اهواز، استان خوزستان، سلسله مراتب