منبع پایان نامه درباره شهرستان اهواز، استان خوزستان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

كه فرد از كار كردن احساس لذت مي كند و نگرش مثبت به كار دارد اگرچه رضايت شغلي در نگاه اول يك كيفيت رواني است ولي به شدت از عوامل اجتماعي متأثر است .رضايت اجتماعي به عنوان يك متغير مستقل مي تواند بر پديده هايي چون افزايش توليد ، كاهش ضايعات ، افزايش ساعات كار ، افزايش كارايي و بهره وري و در واقع پويايي توليد تأثير بگذارد و به عنوان متغير وابسته ، خود مي تواند از عوامل متعددي تأثير پذيرد.
واضح است كه هرچه فرد از شغلش بيشتر راضي باشد ، زندگي بهتري خواهد داشت و مهم تر از آن كه در مقابل سازمان ، با احساس مسئولبت بيشتري كار خواهد كرد .
رضايت شغلي كاركنان يك سازمان به عنوان يك انرژي ذخيره اي بالقوه مي باشد كه در موقع مناسب آزاد مي گردد و كاركنان خوشنود در موقع مقتضي موجب زياد شدن اقتدار مديران مي گردند .پس بررسي سطح رضايت مندي كاركنان براي تشخيص ميزان قدرت مديران و نوع كار آنان با مجموعهْ زيردست نقش حياتي دارد.در نظريه هاي مختلف روابط انساني به اهميت تعامل در محل كار اشاره شده است در سلسله مراتب نيازهاي مازلو نيز بر اهميت نيازهاي تعلق كه از طريق تعامل اجتماعي ارضا مي شود تأكيد مي گردد بر طبق نظر مازلو اين نياز بايد قبل از اين كه فرد به نيازهاي سطح بالاتر احترام و خود شكوفايي برسد ارضا شود .هرزبرگ نيز در نظريهْ خود به اهميت تعامل اجتماعي در كاهش نارضايتي و اين كه چنين ارتباطي مي تواند موجب رضايت شود اشاره مي كند .لذا اين تحقيق مي تواند با توجه به اين كه رضايت شغلي كاركنان در سازمان از اهميت بالايي بر خوردار باشد راههاي رسيدن به رضايت شغلي را از طريق سرمايهْ اجتماعي مورد بررسي قرار دهد.
محقق در اين تحقيق سعي دارد به اهداف زير برسد ؟
1- رضايت شغلي و سرمايهْ اجتماعي را مورد بحث وبررسي قرار دهد؟
2- نظريات متنوع دانشمندان را در مورد اين دو موضوع مورد بررسي قرار دهد؟
3- بررسي ميزان رضايت شغلي و سرمايهْ اجتماعي در سازمان جهاد كشاورزي جهت برنامه ريزي براي كاركنان تا نقش هاي مؤثر در زمينهْ خدمات رساني را ايفا نمايند؟
1-6-2-اهداف فرعي تحقيق
* – تعيين رابطه ميان اعتماد و رضايت شغلي کارکنان درسازمان.
* تعيين رابطه ميان رهبري و مشاركت مدني کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان.
* تعيين رابطه ميان بخشش و روحيه داوطلبي و رضايت شغلي كاركنان.
* تعيين رابطه ميان مشاركت سياسي کارکنان رضايت شغلي آنان درسازمان.
* تعيين رابطه ميان ميان تنوع در معاشرت هاو دوستي هاي کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان.
* تعيين رابطه ميان توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان ورضايت شغلي آنان درسازمان.
1-7- فرضيه هاي تحقيق
1-7-1- فرضيه اصلي
بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز رابطه معناداري وجود دارد؟
1-7-2- فرضيه هاي فرعي
* ميان اعتماد و رضايت شغلي کارکنان درسازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
* ميان رهبري و مشاركت مدني کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
* ميان بخشش و روحيه داوطلبي و رضايت شغلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
* ميان مشاركت سياسي کارکنان رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
* ميان تنوع در معاشرت هاو دوستي هاي کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
* ميان توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان ورضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
1-8- نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق
نتايج حاصل از اين تحقيق با بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي کارکنان به هر يک از ابعاد سرمايه اجتماعي (اعتماد ،بخشش و روحيه داوطلبي ،رهبري و مشاركت مدني ،مشاركت سياسي ،تنوع در معاشرت ها و دوستي هاي آنان ،توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي) پرداخته ومديران و سازمان ها و موسسات را به اهميت ساز و کارهاي سرمايه اجتماعي واقف مي سازد تا در سيستم خط مشي گذاري ،رعايت سرمايه اجتماعي را لحاظ نمايند و با ايجاد ساز و کارهاي يادگيرنده زمينه اصلاح رويه ها را فراهم سازند.
اين تحقيق در ميان كاركنان كاركنان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز صورت گرفته است ،نتايج حاصله مي تواند مورد استفاده مستقيم مديران اين سازمان قرار گيرد و ساير سازمان ها نيز مي توانند با الگوبرداري از تحقيق حاضر ضمن بررسي سرمايه اجتماعي ،ساز و كارهاي موثر برقراري و حفظ رضايت شغلي در سازمانها اقدام نموده و بتوانند از اين طريق به مزيت رقابتي قابل توجهي دست يابند.
مراکز علمي ،تحقيقاتي و پژوهشي نيز مي توانند از نتايج حاضر براي تحقيقات آتي خود استفاده کنند،نتايج براي محققان و پژوهشگران علاقه مند به مطالعه درباره سيستم هاي اجتماعي و تاثيرات آن بر رضايت شغلي نيز کاربرد دارد.
1-9- قلمرو تحقيق
1-9-1- قلمرو موضوعي
حوزه نگرشي اين تحقيق بحث هاي سرمايه اجتماعي ،رضايت شغلي را در بر مي گيرد.
1-9-2- قلمرو زماني
اطلاعات اين تحقيق مربوط به سال 1388 مي باشد.
1-9-3- قلمرومکاني قلمرو مكاني اين تحقيق در سازمان جهاد كشاورزي اهواز و كاركنان رسمي ،آزمايشي ،قطعي مي باشد كه داراي مدرك تحصيلي ،ديپلم ،كارداني ،كارشناسي يا بالاترمي باشند.
1-10- جامعه آماري
شامل کليه کارکنان سازمان جهاد كشاورزي داراي مدارک ديپلم ،كارداني وکارشناسي يا بالاتر هستند،مي شود.
1-10-1- نمونه آماري
از ميان اعضاي جامعه آماري عده اي از کارمندان به عنوان نمونه آماري به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب خواهند شد.
1-11- روش انجام تحقيق
1-11-1- روش تحقيق
پايهْ هر علمي ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود .
روش تحقيق به عنوان يك فرايند نظامند براي يافتن يك پرسش يا راه حل يك مسئله است . به عبارتي روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته اي براي بررسي واقعيتها ،كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است . (عزتي ،20:1376)
پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي – تحليلي از نوع پيمايشي است.تحقيق توصيفي تحليلي آن چه را كه هست توصيف و مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و به شرايط يا رابطه موجود ، عقايد متداول، فرايندهاي جاري آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد.
تحقيقات پيمايشي در دستهْ تحقيقات توصيفي قرار مي گيرند و شامل ارزيابي نگرش ها يا عقايد كاركنان نسبت به پديده هاي مورد مطالعه مي باشد .در تحقيق حاضر محقق سعي دارد تا از نگرش هاي كاركنان نسبت به ارتباط بين سرمايهْ اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان آگاهي يابد.
اين تحقيق توصيفي- همبستگي از شاخه ميداني است و از لحاظ زماني يک تحقيق مقطعي به حساب مي آيد.توصيفي است چرا که شامل مجموعه روشهايي است که هدف آن توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است و آن چه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط وروابط موجود ،فراگردهاي جاري و آثار مشهود توجه دارد. و همچنين اين تحقيق همبستگي است زيرا در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است که مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغيير وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟در اين تحقيق به بررسي رابطه بين رضايت شغلي و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان پرداخته مي شودو وجود يا عدم وجود يک رابطه مثبت و معني دار ميان اين دو متغيير مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين ،از نوع همبستگي است.
1-11-2- روش گردآوري اطلاعات
در اين تحقيق داده هاي ثانويه(داده هايي که قبلا توليد شده ودر منابع موجود قابل دسترسي است)از طريق روشهاي کتابخانه اي شامل مطالعه کتب،اسناد و مدارک و همچنين مطالب مورد نياز از اينترنت جمع آوري مي گردد واز اين داده ها براي تدوين مباني نظري استفاده مي گردد،همچنين داده هاي اوليه(داده هاي که قبلا وجود نداشته و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند)با استفاده از روش ميداني(پرسشنامه)جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق حاصل مي گردد.
1-11-3- روش يا روشهاي نمونه گيري
از ميان اعضاي جامعه آماري تعدادي از اعضا به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.
1-11-4- مدل تحليلي تحقيق مدل تحليلي يك مجموعهْ ساختمند و مركب از مفاهيم و فرضيه هاي متصل به يكديگر است .در اين مدل ابتدا مفاهيم اصلي تحقيق مشخص شده و سپس به ابعاد و شاخص هاي مربوط به اين مفاهيم پرداخته است و نهايتاً فرضيات را بر اساس اين مدل تنظيم نموده است. نمودار1-1- مدل تحليلي تحقيق

رضايت شغلي كاركنان سرمايه اجتماعي

ميزان سرمايه اجتماعي كاركنان ميزان رضايت شغلي كاركنان

…………………………………………… روحيه
رهبري و مشاركت مدني……………………….. ..بهره وري
…………………………………. … انگيزه
……. .مشاركت سياسي…………………. .تشويش..
…………………………………………………………………… تأخير
تنوع در معاشرت ها و دوستي ها……………………..تعهد سازماني
…………………………………………………………………………… جذابيت كار ..
توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي……….وفاداري به سازمان.
……………………………………………………………………………. رضايت ار زندگي..
….. اعتماد……………………………………………………… .غيبت
………….

1-11-4- روشهاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
براي تجزيه تحليل اطلاعات از روش توصيف و تحليل آماري به ويژه روش تحليل همبستگي استفاده گرديده و با توجه به اين که آزمون فرضيه ها عمدتا مستلزم تحليل همبستگي است و متغيرهاي مورد بررسي کيفي هستند براي آزمون فرضيه ها به طور عمده از روش ضريب همبستگي پيرسون وآزمون t-testاستفاده شده است.
1-12- محدوديت هاي تحقيق
1- معمولاًپژوهش پيرامون موضوعات علوم انساني پيچيدگي خاصي بر خوردار است و محدوديت هايي را بر محققين در انجام تحقيق تحميل مي كند كه برخي از آنها عبارتند از محدوديت هاي سياسي ،انساني ،اقتصادي ،اجتماعي ،و زماني و…كه مشكلاتي را در انجام به وجود مي آورند و قابليت تعميم را تا حدي زير سؤال مي برد.
در اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره شهرستان اهواز، ارزش ها و نگرش ها، اعتماد متقابل Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق و دستمزد، علم اقتصاد