منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

د .امروزه سازمانها اغلب رهبراني استخدام مي کنند که به سرمايه اجتماعي اعتقاد داشته وخود نيز داراي اين سرمايه باشند .تعداد کارکنان موجود در سازمان ها که داراي سرمايه اجتماعي باشند کم و تقاضاي سازمان براي به خدمت گرفتن آنان زياد است ،ارزش زياد آنها سازمانها را متوجه شکار مغزها نموده و بر اين اساس مديراني که خواهان رشد و بقاي شرکت ها هستند سعي دارند با جذب کارمندان برخوردار از سرمايه اجتماعي بالا ،ثروت نامرئي سازمان خود را افزايش دهند(Tymon & Stumpf,2003:16).
همچنين سازمان و سازمان‌يافتگي جزء جدانشدني زندگي ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهايي مراقبت مي شويم ، در يک سازمان پزشکي چشم به جهان مي گشاييم ،در سازمانهاي متعدد آموزش مي بينيم و بموقع دريک سازمان مشغول کار مي شويم و همزمان با سازمانهاي متعدد رابطه و سر کار داريم و نهايتاً در يک سازمان با مراسم خاص تشييع و تدفين صحنه نمايش جهاني را ترک مي کنيم (اسکات ،????،ص??).
بنابراين افراد بيشتر عمرشان را در سازمانها يا در رابطه با سازمانها سپري مي کنند و اين موضوع نشان دهنده اهميت جايگاه سازمانها در دنياي کنوني است (پور عزت، 55:1382).
و كليد درك سازمان ها به عنوان سيستم هاي باز ،شناخت اين موضوع است كه سازمان ها با محيط خود در تعاملند .واگر سازمان ها خواهان بقاء و افزايش اثر بخشي خود هستند بايد خود را با محيط تطبيق دهند و مهمترين مسئله اي كه سازمانهاي امروزي در آينده با آن روبه رو هستند اين مسئله است كه آيا مي توانند به نحو اثر بخشي در بازار جهاني رقابت كنند يا نه به سخن ديگر،آيا توان آن را دارند كه در اين آشفته بازار با رقابت فشرده حضوري پويا داشته باشند واين شايد بزرگترين كشمكش روياروي رشته مديريت در بدو ورود به هزاره آتي باشد و از سوي ديگر ظهور فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و استفاده روز افزون از آنها در سازمانها “انقلاب خدمات كيفيتي”يا كيفيت توليد كالا و خدمات كه در همه كشورها كم و بيش به آن توجه مي شود و با پيشرفت روز افزون دانش فني ،هرچه به سال 2000 نزديكتر مي شويم ملاحظه مي كنيم كه مشكلات عظيم روياروي سازمان ها بيشتر ماهيت انسان-محوري دارد موفقيت يك مدير در اين است كه بتواند از مهارت هاي انساني (ايجاد رابطه متقابل با افراد) استفاده كند .مدير عامل شركت اتومبيل سازي كرايسلر مي گويد”تنها به وسيله افراد مي توان در صحنه رقابت باقي ماند شركت هاي رقيب را شكست داد شيوه ايجاد انگيزش ،توان بخشيدن و نيرو دادن به افراد و آموزش كاركنان از جمله عواملي هستند كه مي توانند موجب برتري سازمان شوند” رمز موفقيت سازمان در اين است كه مديران تمام دواير و واحدهاي مختلف به صورتي اثر بخش با يكديگر همكاري كنند ،هماهنگ شوند و نيازهاي يكديگر را درك كنند يا به عبارتي ديگر وقتي كه كاركنان در سازمان همواره احساس رضايت ،سعادت و وفاداري نسبت به سازمان دارند و اگر مردم و كاركنان احساس خوشبختي و سعادت نمايند و از زندگي خوبي بهره مند باشند مي توان نسبت به يك تيم كاري كارآمد مطمئن بود و اگر افراد احساس نارضايتي نمايند سازمان از هم خواهد پاشيد. در نظريه هاي مختلف روابط انساني به اهميت تعامل در محل كار اشاره شده است در سلسله مراتب نيازهاي مازلو نيز بر اهميت نيازهاي تعلق كه از طريق تعامل اجتماعي ارضا مي شود تأكيد مي گردد بر طبق نظر مازلو اين نياز بايد قبل از اين كه فرد به نيازهاي سطح بالاتر احترام و خود شكوفايي برسد ارضا شود .هرزبرگ نيز در نظريهْ خود به اهميت تعامل اجتماعي در كاهش نارضايتي و اين كه چنين ارتباطي مي تواند موجب رضايت شود اشاره مي كند .لذا اين تحقيق مي تواند با توجه به اين كه رضايت شغلي كاركنان در سازمان از اهميت بالايي بر خوردار باشد راههاي رسيدن به رضايت شغلي را از طريق سرمايهْ اجتماعي مورد بررسي قرار دهد.

1-4- پيشينه و سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
هريك از دانشمندان از منظري خاص به مقوله سرمايه اجتماعي پرداخته اند .سوابق و پيشينه سرمايه اجتماعي در آراي انديشمندان متأخر و كلاسيك چون لان وينتر، كارل ماركس ،جورج زيمل،اميل دوركيم ،تالكوت پارسونز ،ماركس وبر ،فوكومايا ،گلن لوري ،ايوان لايت ،كلمن ،پاتنام ،بورديو ،كريشنا ،توكويل ،نورث ،بيكر ،منكراولسون ،دنيس مولر نشان مي دهد هريك از منظري به سرمايه اجتماعي پرداخته اند .اما به طور كلي بر آنچه وفاق نسبي وجود دارد ،اين است كه استفاده از اين واژه اول بار در معنايي كه امروز با آن سر و كار داريم به سال 1916 و به “نوشته هاي ليداجي هانيفان ،سرپرست وقت مدارس ويرجينياي غربي در آمريكا باز مي گردد. او در توضيح اهميت مشاركت در تقويت حاصل كار مدرسه ،مفهوم سرمايه اجتماعي را مطرح كرده است”واين انديشه تا چندين دهه ناپديد شد،ولي در دهه 1950گروهي از جامعه شناسان شهري كانادايي و در دهه 1960 (هومانس نظريه پرداز مبادله)و در دهه 1970اقتصاد داني به نام لوري آن را دوباره احيا كردند(تاجبخش،534:1384)
الف) توماس كوساك7″ كتاب خود با عنوان “سرمايه اجتماعي،ساختارهاي نهادي و عملكرد دموكراتيك :مطالعه تطبيقي حكومت هاي آلمان “به برسي موضوع سرمايه اجتماعي پرداخت.داده هاي تجربي مطالعه از دو پيمايشي بود كه در سال 1995 انجام شد .تحقيق اول بر روي متخصصين حكومت محلي(اعضاي شوراي شهر شهرداري و رؤساي اعضاي محلي)77 شهرداري متوسط از شرق و غرب آلمان كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت.توجه اصلي تحقيق به ارزش هاي سياسي، مسائل،منابع و سياست هاي حكومت هاي شهرداري متخصصين محلي بود.تحقيق دوم به شهروندان 30 نمونه فرعي از 77 شهرداري پيمايش اول پرداخت.توجه اصلي اين پيمايش به ارزش هاي سياسي شهروندان ،مشاركت آنها در زندگي مدني اجتماعي شان و ارزيابي آنها از عمكرد مؤسسات متعدد شهرداري بود.هدف اصلي تحقيق كشف منابع رضايت شهروندان از عملكرد حكومت هاي محلي (شهرداري هاست) پرسش راهبردي كوساك اين است كه چرا برخي حكومت هاي شهرداري در ارزيابي موكل شان ،عملكرد خوبي دارند و بقيه،عملكردي ضعيف؟او با بهره گيري از دو رهيافت تحقيقاتي”فرهنگ سياسي”و”نهاد سياسي”به اين پرسش پاسخ مي دهد.كوساك براي مطالعه عوامل فرهنگي چارچوب نظري پاتنام را به كار مي گيرد و به دنبال ارزشيابي سودمندي كاربرد مفهوم سرمايه اجتماعي در تعيين نوع عملكرد حكومت هاي محلي آلمان است.
در چارچوب رهيافت نهادي ،او مي خواهد تأثيرات احتمالي تفاوت هاي نهادي را بر عملكرد حكومت هاي محلي بر حسب رضايت ابراز شده شهروندان روشن كند. او از دو نيروي عمده يعني فشارها و خواسته هاي بوركراتيك و فشارها و خواسته هاي حزبي در تصميم گيري هاي شهرداري صحبت مي كند كه برآيند اهداف منطقي آنها سياست هاي غير منطقي و ناكارآمد خواهد بود .به عبارت ديگر سعي دارد تا اهميت عامل ساختار اداري را نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثر در حكومت و رضايت شهروندان از آن در كنار عامل -فرهنگي-يعني سرمايه اجتماعي نشان دهد.
نتايج مطالعه كوساك نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي يا به طور مشخص اعتماد (موجود در فرهنگ سياسي متخصصين محلي)بر عملكرد بهتر حكومت محلي مؤثر است.اين يافته مؤيد نظر پاتنام است كه در مناطقي كه مشخصه فرهنگ همانا اعتماد است ،عملكرد حكومت ها كارآمدتر است و موجب رضايت شهروندان مي گردد.همچنين بدون در نظر گرفتن سرمايه اجتماعي عملكرد سازماني در آن دسته از ساختارهاي شهرداري كه شمار صاحبان حق وتو در تصميم گيري ها را كاهش داده اند و قدرت اداري در دستان شهردار متمركز است ،افزايش يافته است.
در بخش نتيجه گيري ،تحقيق كوساك اين نقد را بر پاتنام وارد مي كند كه وي عملكرد دموكراتيك را تنها در پيوند با سرمايه اجتماعي ديده است در حالي كه ترتيبات سازماني نيز در اين زمينه اهميت دارند(كوساك،147:1997).
ب)- تحقيق ملي در پرداخت ها، داوطلب شدن، مشاركت(سرشماري كانادا،1998)
تحقيقات متمركز بودند بر
1)پرداخت فاكتورهاي مربوط به پرداخت پول و ديگر منابع به افراد ارگان ها
2)-داوطلب شدن مربوط به اقدامات داوطلبانه جهت كمك به ديگران و ارتقاي سطح اجتماعي
3)-مشاركت شركت در فعاليت هاي مشاركت شهروندان، شامل عضويت در گروه هاي محلي،حضور در جلسات و رأي دادن در انتخابات.
ج)-تحقيق تام رايس و الكساندر سامبرگ8
در مطالعه تام رايس والكساندر سامبرگ از روش ها و تكنيك هاي مشابه مورد استفاده پاتنام استفاده شده است . در اين مطالعه، شاخص هاي فرهنگ مدني عملكرد حكومتي با هدف كاربرد روش پاتنام در مورد ايالات متحده ساخته شده است ، محققان به دنبال اين پرسش بوده اند كه آيا رابطه ميان فرهنگ مدني و عملكرد حكومتي وجود دارد؟آن ها عناصر فرهنگ مدني را بر اساس نظر پاتنام به چهار دسته تقسيم مي كنند:
1)- مشاركت مدنيكه سنجه هاي آن عبارتند از :
الف)- تيراژ روزنامه در ايالات مختلف به عنوان شاخص توجه شهروند به موضوعات عمومي
ب)- سرانه كتاب هاي كتابخانه عمومي
ج)- سرانه تعداد گروه هاي محلي و انسان دوستانه در هر ايالت.
2)- برابري سياسي كه چهار سنجه آن عبارتند از:
الف)- تعداد مردان آموزگار مدارس عمومي كه شغل سنتي زنانه است
زنان عضو هيئت قانون گذاري هر ايالت، كه شغلي مردانه به شمار مي رود
ج)- تعداد گروه هاي حقوق مدني بر حسب هر نفر در ميان جمعيت غير سفيد پوست
د)- توزيع درآمد
3)- همبستگي،اعتماد و تساهل كه سنجه هاي آن مشتمل اند بر :
الف)- ميزان ارتكاب جرم در هر ايالت
ب)- تعداد وكلا بر حسب هر نفر
ج)- ميزان عدم پرداخت وام هاي دانشجويي.
4)- ساختارهاي اجتماعي همكاري كه سنجه آن سرانه شاخص تركيبي26 گونه مختلف سازمان غير انتفاعي است .
تمام سنجه هاي تحقيق در نهايت در شاخصي با عنوان شاخص فرهنگ مدني تركيب شده اند:براي سنجش عملكرد حكومتي ، سه شاخص ليبراليسم در سياست گذاري، نوآوري در سياستگذاري و اثر بخشي اداري به كار گرفته شده است رايس و سامبرگ بر اين اساس چنين نتيجه مي گيرند كه رابطه قوي ميان مدنيت و عملكرد حكومتي كه پاتنام در مناطق ايتاليا پيدا كرد در ايالات آمريكا نيز وجود دارد .در بخش نتيجه گيري، رايس و سامبرگ شهرداري را به عنوان مكاني مناسب براي فرهنگ مدني و عملكرد حكومتي بر مي شمارند و از محققيني نام مي برند كه رابطه ميان فرهنگ سياسي و كيفيت زندگي را در نواحي كلان شهري ايالات متحده بيان كرده اند(رحماني،1387:99)).
د)- لو،پين9
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي.مطالعه كشوري سرمايه اجتماعي اعتماد مشاركت مدني و رشد اقتصادي 38 كشور1990-1998دانشگاه آلا با ماع 2004
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي كشورها پرداخته شده پنج يافته عمده دارد:
1)- اعتماد و هنجارهاي مدني با رشد اقتصادي قوي در ارتباط است.
2)- عضويت در اين انجمن هاي داوطلبانه عموماً با كارايي اقتصادي بهتر كشور رابطه ندارد.
3)- اعتماد با نهادهاي رسمي مستحكم، رابطه مثبت و قوي داشته و در كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از نابرابري كمتر بر حق خود دارند اين رابطه بزرگتر و بيشتر است.
4)- فرضيه پاتنام در كتاب بولينگ يك نفره مطرح شد كه به رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت مدني مي پردازد و به طور تجربي بر روي 36 كشور توسعه يافته و در حال توسعه صحيح بود.
5)- شاخص سرمايه اجتماعي اين تحقيق به طور مثبت و معني داري با رشد بيشتر در ارتباط بود.
ه)- كري آن،آگنيشن10
بررسي سرمايه اجتماعي يك اجتماع مطالعه شبكه اجتماعي و تعامل اجتماعي رساله دكتري دانشگاه ايالتي آيوا 2003
اين مطالعه در راستاي سياست تمركز زدايي و انتقال منابع و قدرت از سيستم فدرالي استاني به نهادهاي محل و توانايي هاي اجتماعات روستايي در بدست آوردن و حركت بخشيدن منابع در جهت در دستيابي به اهداف گوناگون آن در آينده با اين مناطق اختصاص دارد هدف اين مطالعه نيز بررسي و آزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت اجتماعي در عمل مي باشد اطلاعات اين تحقيق از طريق مصاحبه هاي با 116 نفر بدست آمده است

الف-بررسي نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نهج البلاغه، حوزه و دانشگاه Next Entries منبع پایان نامه درباره شهرستان اهواز، ارزش ها و نگرش ها، اعتماد متقابل