منبع پایان نامه درباره سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تحلیل سلسله مراتبی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان خارجی
Theodossiou, P. (1998)
43

ریسک قابلیت بنگاه در تولید کالا در مناطق جغرافیایی متعدد
Backus, D., Foresi, S. Li, K., and Wu, L. (1997)
 مدل تحقیق
مدل مفهومی تحقیق

تشریح معیارهای اثر گذار تحقیق و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش
3-7-1-1-1 شاخص های ریسک اقتصادی
الف)ريسک هاي مربوط به هزينه هاي تامين مالي :
شامل ريسک سود هر سهم، ريسک سود تقسيمي هر سهم، ريسک صنعت، ريسک بدهي در ساختار مالي، ريسک تعداد موسسات بالقوه وام دهنده، ريسک نرخ ارز، ريسک تغيير در ريسک کشوري و ساختار اقتصادي، ريسک رکودي يا رونقي بودن بازار سرمايه، ريسک افزايش نرخ سود علي الحساب سود سپرده هاي بانکي
ب)ريسک هاي مربوط به اوراق قرضه و اعتباري:
شامل ريسک عدم  توان پرداخت وام، ريسک عدم توان پرداخت بهره وام، ريسک سيکل هاي موجود در صنعت، ريسک وضعيت وام گيرنده، ريسک مربوط به صنعت
ج)ريسک هاي مربوط به نقدينگي:
شامل ريسک درآمد حاصل از سرمايه گذاري و مشارکتها، ريسک تورم، ريسک هزينه هاي اداري و تشکيلاتي، ريسک هزينه هاي ماليات، ريسک هزينه مطالبات مشکوک الوصول، ريسک سود(زيان) قبل از کسر ماليات، ريسک عدم توانايي اجراي تعهدهاي مالي کوتاه مدت، ريسک عدم توان تأمين منابع مالي کوتاه مدت در هنگام نياز، ريسک عدم توان تأمين مالي کوتا ه مدت با هزينه هاي مقرون به صرفه، ريسک تفاوت بين زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار، ريسک وجود قوانين مشخص در معامله کالا يا خدمات، ريسک وجود تقاضاي بسيار کم براي کالا يا خدمات.
د)ريسک هاي مربوط به تورم :
شامل(متغيرهائي همچون: ريسک قيمت مصرف کننده، ريسک قيمت توليد کننده، ريسک توليد ناخالص داخلي، ريسک نرخ ارز.
ه)ريسک هاي مربوط به تغييرات نرخ ارز:
شامل ريسک استقلال صادرات از واردات، ريسک ثبات سطح قيمت ها، توليد و ظرفيت توليدي، ريسک ثبات شرايط پولي (نرخ بهره)، ريسک وجود برابري قدرت خريد، ريسک تحرک کامل کالا و دارايي، ريسک ثبات سطح قيمت ها، ريسک عدم وجود اشتغال کامل، ريسک درجه نااطميناني موجود در فرايندهاي کلان اقتصادي، ريسک توانايي بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهاي ارز توافقي، ريسک بالا بودن هزينه تعديل براي فروش بيشتر محصولات صادراتي، ريسک تجارت بين صنعتي، ريسک بالا بودن درجه تمرکز بازار.
تحلیلی سلسله مراتبیAHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط ساعتی معرفی شده است. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، می تواند مفید باشد. اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت. در سال ۱۹۸۳ دو محقق هلندی به نام های لارهورن و پدریک روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد نمودند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد استفاده قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط چانگ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. مقیاس های فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در شکل (الف) نشان داده شده اند.
شکل (الف) مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت

مفاهیم و تعاریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای به صورت زیر می باشد:
دو عدد مثلثی  و  که در شکل (ب) رسم شده اند را در نظر بگیرید.
شکل (ب) اعداد مثلثی

عملگرهای ریاضی آن به صورت روابط (۱-3)، (۲-3) و (۳-3) تعریف می شود: M1 و M2
(۱-3)رابطه   
(۲-3) رابطه   
(۳-3) رابطه   
باید توجه داشت که حاصل ضرب دو عدد فازی مثلثی، یا معکوس یک عدد فازی مثلثی، دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست. این روابط، فقط تقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می کنند. در روش تحلیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار ، که خود یک عدد مثلثی است، به صورت رابطه (4-3) محاسبه می شود:

رابطه(4-3)
در روش تحلیل توسعه ای، پس از محاسبه  ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور کلی اگر  M¹ و  M² دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M¹  بر M²، که با   نشان داده می شود، به صورت رابطه (۵-3) تعریف می شود:

رابطه (5-3)
هم چنین داریم:

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از   عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (۶-3) به دست می آید:

رابطه (6-3)
برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه (۷-3) عمل می شود:
رابطه (7-3)

بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه (۸-3) خواهد بود:که همان بردار ضرایب غیر هنجار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.
رابطه (8-3)
به کمک رابطه (۹-3) نتایج غیر بهنجار به دست آمده از رابطه (8-3) بهنجار می شود. نتایج بهنجار شده حاصل از رابطه (۹-3) ،  نامیده می شود.
رابطه( 9-3)

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

مقدمه‏
تجزيه و تحليل آماري بخش مهم و پايه اي بسياري از پيمايشها را شامل مي شود آمار شاخه اي از روش شناسي علمي است كه با جمع آوري ، طبقه بندي ، توصيف و تفسير داده هايي كه از اجراي زمينه يابي ها و آزمايشها به دست مي آيد سرو كار داردو هدف اساسي آن ، توصيف و بيان استنباط هايي در باره ويژگيهاي عددي جوامع است در مباحث آماري بر پايه اخذ نمونه گيري با روشهاي مدون و از پيش تعيين شده دانش نمونه گيري و همچنين بكار گيري تكنيكهاي استنباطي امكان تعميم نتايج به جامعه فراهم مي گردد در يك تقسيم بندي آن دسته از روشها را كه به منظور توصيف ويژگيهاي نمونه يا جامعه به كار گرفته مي شود را آمار توصيفي مي گويند آمار استنباطي نيز به روشهايي گفته مي شود كه در آنها ويژگيهاي جامعه به كمك ويژگيهاي نمونه استنباط مي شود . (آذر،1385).
فصل چهارم این تحقیق تحت عنوان تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها به بررسی و پاسخگویی سوالات اساسی پژوهش می پردازد .
توصیف یافته ها
پس از مطالعه و بررسی در ادبیات جهانی و استخراج شاخص های ریسک اقتصادی در شرکت های بزرگ پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین معیارهای ریسک اقتصادی شناسایی و جهت اظهار نظر و گزینش نهایی بین خبرگان توزیع گردید،در ابتدا به توصیف پاسخ دهنگان می پردازیم.

جدول( 4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان

نوع پاسخ دهنده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

مدیر عامل
1
0.010
0.011
0.011

عضو هیأت مدیره
2
0.021
0.021
0.032

مدیران بخش مالی
4
0.043
0.043
0.074

مدیران بخش تولید
2
0.021
0.021
0.095

کارکنان بخش مالی
37
0.40
0.401
0.495

کارکنان بخش تولید
37
0.40
0.401
0.895

سایر
9
0.097
0.097
100

مجموع
92
100
100

جدول( 4-1) بیان کننده فراوانی تعداد افرادی است که در طرح مشارکت داشته اند ،همانطور که مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان بخش مالی و کارکنان بخش تولید می باشد که در حدود 0.40 درصد از نمونه را شامل می گردد و کمترین فراوانی مربوط به مدیر عامل می باشد که تنها حدود 0.010 درصد از کل نمونه را شامل می شود. که نمودار( 4-1 )نیز آن را به وضوع به نمایش می گذارد .
نمودار (4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان

جدول (4-2) :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

مرد
88
0.95
0.95
0.95

زن
4
0.05
0.05
100

مجموع
92
100
100

جدول شماره ( 4-2) بیان می کند که 0.95 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 88 نفر مرد و 0.05 درصد از آنان برابر با 4 نفر زن بوده اند . نمودار (4-2 ) نیز آن را نشان می دهد .
نمودار( 4-2 ):توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

جدول (4-3 ):توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی

مدارج تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

دکترا
2
0.021
0.021
0.021

کارشناسی ارشد
16
0.173
0.173
0.194

کارشناسی
47
0.510
0.510
0.704

کاردانی
24
0.260
0.260
0.964

سایر
3
0.032
0.032
100

مجموع
92
100
100

همان طور که در جدول( 4-3) مشاهده می گردد بیشترین فراوانی در بین مدارج تحصیلی پاسخ دهندگان مربوط به مقطع کارشناسی می باشد که 0.510 از حجم نمونه را به خود اختصاص می دهد و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکترا می باشد که تنها حدود 0.021 درصد از کل نمونه را به خود اختصاص داده است. نمودار (4-3 ) نیز آن را نشان می دهد.
نمودار (4-3): توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی

جدول(4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
فنی مهندسی
34
0.369
0.369
0.369
حسابداری
26
0.282
0.282
0.651
مدیریت مالی
2
0.0217
0.0217
0.672
اقتصاد
5
0.054
0.054
0.726
مدیریت
11
0.119
0.119
0.846
رایانه
0
0
0
0.846
سایر
14
0.152
0.152
100
مجموع
92
100
100

جدول( 4-4 )بیان می کند که رشته تحصیلی 0.36 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 34 نفر فنی مهندسی ، 0.28 درصد برابر با 26 نفر حسابداری ، 0.021 درصد برابر با 2 نفر مدیریت مالی ، 0.054درصد برابر با 5نفر اقتصاد ، 0.11 درصد برابر با 11 نفر مدیریت ، و 0.15 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 14 نفر سایر رشته های تحصیلی بوده اند . و هیچ یک از پاسخ دهندگان در رشته یارانه تحصیل نکرده اند . نمودار (4-4) آنرا نشان می دهد .
نمودار( 4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی

جدول(4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی

تجربه شغلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

5-0
26
0.282
0.282
0.282

10-6
23
0.25
0.25
0.532

15-11
10
0.109
0.109
0.65

20-16
7
0.077
0.077
0.717

20سال به بالا
26
0.282
0.282
100

مجموع
92
100
100

جدول( 4-5) بیان می کند تجربه شغلی 0.28 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 26 نفر بین 5-0 سال ، 0.25 درصد یعنی 23 نفر بین 10- 6 سال ، 0.109 درصد یعنی 10 نفر بین 15- 11 سال ، 0.077 درصد یعنی 7 نفر بین 20- 16 سال ، 0.28 درصد یعنی 26 نفر بیست سال به بالا می باشد . . نمودار( 5-4) آن را نشان می دهد .

نمودار( 4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی

تحلیل یافته ها
ارزیابی شاخص ها
جهت تعیین عوامل اصلی و فرعی موثر بر ریسک اقتصادی،در ابتدا پرسشنامه ای که حاوی کلیه ی شاخص های بر گرفته از کتب و منابع علمی معتبر ،را بین خبرگان توزیع نمودیم.
جدول زیر نشان دهنده نوع و میزان اهمیت انواع ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های متناظرآن در شرکت های بزرگ سطح استان تهران از نظر خبرگان می باشد:

جدول (4-6): وضعیت پاسخ ها
سوالات
تعدادپاسخ ها
ميانگين
ميانه
انحراف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، مدیریت ریسک، رتبه بندی، ریسک مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، تامین مالی، ریسک اقتصادی، مقایسات زوجی