منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، مدیریت ریسک، رتبه بندی، ریسک مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ابتدا درخت تصميم يا ساختار سلسله مراتبي را براي مساله مدنظر طراحي كند. براساس مقاله ي ساعتي (1980) مراحل اصلي AHP عبارتند از:
تجزيه17: در اين مرحله بايد مساله تصميم بصورت ساختار سلسله مراتبي تجزيه شود.
مقايسات زوجي18: در اين مرحله مقايسات زوجي ساختار سلسله مراتبي طراحي شده در گام قبلي بين معيارها، زير معيارها و آلترناتيوها نسبت به معيارها بر اساس نظرات خبرگان انجام مي گردد.
توليد برداري اوليه: در اين مرحله بردار اوليه براي هر يك از ماتريس هاي ايجاد شده با استفاده از روش بردار ويژه با روش هاي ديگر توليد مي گردد.
تركيب19: وزن نهايي هر يك از آلترتاتيو با استفاده از تركيب وزن هاي بدست آمده حاصل مي شود.
تعداد زيادي از محققان روش AHP را براي بسياري از مسائل تصميم گيري چند معياره بكار برده اند. قدسي پور و آبرين20(1998) يك سيستم پشتيباني تصميم گيري جهت ارزيابي تامين كنندگان بر اساس رويكرد AHP ارائه كردند. ساعتي و چو21(2001) از رويكرد AHP را براي بررسي وضعيت تجاري چين در كنگره آمريكا بهره گرفتند. ايو و هاي22(2005) روش AHP را براي انتخاب تامين كننده بكار گرفتند. فراهاني نيك (1380) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود‌،‌ از روشهاي تاسيس AHP و MaxiMin براي ارزيابي تامين كنندگان با تاكيد بر معيار كيفيت استفاده كرده است. وبر و همكاران23(2000) يك راه حل بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي چند هدفه و تحليل پوششي داده ها به كار بردند، به اين ترتيب كه با در نظر گرفتن تعدادي تامين كننده و يك محصول با استفاده از برنامه ريزي چند هدفه ابتدا تامين كننده را انتخاب كرده بعد با بسط آن كارآمدي تامين كننده انتخاب شده را با به وسيله تحليل پوششي داده ها امتحان مي كنند ها و كريشنان24(2008) تركيب AHP با DEA در انتخاب نهايي تامين كننده استفاده كردند. پرتوي و همكاران25(1990) كاربردهاي AHP براي انتخاب تامين كننده در ادبيات را مرور نمودند.
مرور ادبيات مربرط به انتخاب تامين كننده نشان مي دهد كه AHP يكي از روشهاي محبوب و متداول براي ارزيابي تامين كننده است. بطور كلي زماني كه ما با مساله تصميم گيري چند معياره در سطح دوم سلسله مراتبي و زير معيار و آلترناتيوها در سطوح بعدي ساختار سلسله مراتبي مواجه باشيم، AHP روش ايده آلي براي رتبه بندي آلتراتاتيوها است.
ساعتي26(1980) بيان مي كند كه روش AHP اغلب بعنوان روش انتخاب تامين كننده بكار مي رود. دليل اين امر اين است كه اين روش مي تواند تامين كنندگان را بر اساس اهميت نسبي معيارها رتبه بندي نمايد دليل ديگر اين است كه چون در انتخاب تامين كننده دپارتمان هاي مختلفي نشان دارند. اين روش به آنها اجازه مي دهد تا نظراتشان در تصميم گيري دخالت داده شود.

روش AHP فازي
اگرچه روش AHP دانش خبرگان را در نظر مي گيرد، اما روش سنتي AHP در واقع بطور كامل نظرات افراد و ريسك آنها را منعكس نمي كند (كارامان و همكاران27، 2003)، در محيط تصميم گيري روش AHP، اطلاعات ورودي و روابط ميان معيارها و آلترناتويوها غيرمنطقي و مبهم هستند. به منظور بهبود معايب اشاره شده در بخش قبلي، بسياري از محققان كاربرد منطق فازي را در روش AHP پيشنهاد داده اند. منطق فازي توانايي مسائل ذهني، عدم قطعيت را در مقايسات زوجي دارد. بنابراين توسعه روش AHP، AHP فازي ناميده مي شود و توانايي حل مسائل تصميم گيري چند معياره فازي را دارد. ون لار هو ون و پتريچ28(1983) اعداد فازي مثلثي را براساس عمليات برداري به منظور بيان نظرات تصميم گيرنده براي آلترنيوها نسبت به هر معيار معرفي كردند.
پس از اين مرحله محققان در بسياري از مقالات به صورت موفقيت آميزي روش AHP فازي را پيدا نمودند. چانگ29(1996) اعداد فازي مثلثي را به عنوان يك رويكرد جديد در AHP فازي معرفي نمود. اين رويكرد از اعداد فازي مثلثي براي مقايسات زوجي در AHP فازي استفاده مي كند. سپس زو و همكاران30(1999) در مورد تحليل توسعه اين روش و كاربردهاي آن بحث نمودند. آنها تئوري اعداد فازي مثلثي را اثبات نموده و فرمولاسيون مقايسه اعداد فازي مثلثي را بهبود بخشيدند.
روش AHP فازي در بسياري از مسائل ارزيابي و انتخاب به كار رفته است. وك و همكاران31(1997) به منظور طراحي يكپارچه فرايند و توليد از روش AHP فازي به منظور ارزيابي آلترنيوهاي چرخه محصول استفاده كرده و بر فرآيند تصميم گيري در شرايط سخت غلبه نمودند.لي ات آل و همكاران32(2001) از AHP فازي براي طراحي محصول به منظور امكان سنجي در يك مطالعه مورد بهره گرفتند. كبكي و كارامان33(2002) از روش AHP فازي براي سنجش رضايت مشتريان در يك شركت خدماتي استفاده كردند.
همچنين بسياري از محققان روش AHP فازي را براي ارزيابي و انتخاب تامين كننده به كاربرده اند. نورالحق و كانان34 (2006) مدلي را براي ارزيابي و انتخاب تامين كننده بر اساس رويكرد AHP فازي پيشنهاد دادند. مزيت اصلي روش پيشنهاديشان اين بود كه توانستند معيارهاي كمي و كيفي را در ساختار سلسله مراتبي در نظر گرفته و مسائله ي انتخاب تامين كننده را با استفاده از AHP فازي حل نمايند. كرامان و همكاران35(2003) روش AHP فازي را براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در يك سازمان توليدي در تركيه به كار بردند. لي و همكاران36(2009) روش AHP فازي را براي ارزيابي اهميت فاكتورهاي تاثيرگذار در انتخاب تامين كننده بهره گرفتند. اين فاكتورها شامل هزينه، بازده و تعداد تامين كنندگان بودند. سپس بر اساس نتايج روش AHP فازي، از برنامه ريزي آرماني جهت فرموله نمودن محدوديت ها استفاده كردند. لي37(2009) از مدل AHP فازي جهت تحليل و ارزيابي روابط ميان تامين كننده و خريدار بهره گرفت.

بخش دوم- پیشینه تحقیق
سوابق تحقيقاتي داخل کشور
نيكومرام و همکاران(1391)، “ارزيابي كارايي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به كمك مدلهاي محك زني رياضي تحليل پوششي داده ها” که محققان در اين مقاله نظام ارزيابي عملکردي براي ارزيابي کارايي اين شرکتها را طراحي کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمايه گذاري موجود در بورس اوراق بهادار را با استفاده از مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده ها مورد سنجش قرار داده اند.
محرابی (1389) در پژوهشي با عنوان «مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا» مديريت ريسک در بانکداري اسلامي را مستلزم شناخت مباني مديريت ريسک در بانکداري سنتي و شناخت کافي از فرهنگ غني و رفتارهاي اسلامي در زمينه معاملات و قراردادهاي اسلامي مي‌باشد. لذا در اين  مقاله سعي شده است به معرفي انواع ريسک و مديريت آن در مفهوم کلي و سپس در ارتباط با بانکداري اسلامي پرداخته شود .
حاج باقری و صادقی (1389) مقاله اي با عنوان «بررسي وضعيت مديريت ريسک در صنعت ساخت کشور» علاوه بر توصيف چگونگي و ميزان کاربرد مديريت ريسک در صنعت ساخت کشور، مي تواند به عنوان مبنايي جهت مطالعات مديريت ريسک ميان صنعت ساخت کشورهاي مختلف و يا ميان صنايع گوناگون کشور مورد استفاده قرار گيرد .

عباس نژاد( 1388) در مقاله اي با عنوان «دانش مديريت براي مديريت ريسک»  تجربيات مجارستاني ها را در مديريت ريسک و تحصيلات بيمه ارائه مي دهد. آنها از طريق يک سيستم جامع مديريت ريسک بحران و با ابزار آموزشي، داده ها و اطلاعات بيمه گر را به اطلاعات مورد نياز دولت هاي محلي متصل مي سازند.
محمود زاده و همکاران(1387)با استفاده از مدل فازی AHP و تکنیک TOPSIS مدلی را در ارزیابی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری معرفی نموده اند و معیارهای مورد استفاده اینان حاوی شاخص خالص ارزش فعلی ، نرخ بازده داخلی ، تجزیه و تحلیل هزینه سود و دوره بازگشت سرمایه بوده است
موسوی (1386) پژوهشي ديگر با عنوان «استراتژي مالي مناسب جهت مديريت ريسک کل به هنگام بروز رکود مالي» وجود دارد. در اين مقاله به تعريف و معرفي انواع استراتژي هاي مالي پرداخته شده است. تمرکز اين مقاله بر روي چگونگي مديريت شرکت و اتخاذ استراتژي هاي مناسب بهنگام رکود اقتصادي و ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالي و افزايش ريسک کل است. بدين منظور شرايط رکود اقتصادي و اضطرار مالي توضيح داده شده است و استراتژي هاي مناسب در اين مرحله مورد بررسي قرار گرفته است. سپس استراتژي هاي مالي و واقعي براي اجتناب از ورود شرکت هابه مرحله اضطرار مالي ارائه گرديده است.
حجازی(1384) در تحقیقی با عنوان” اندازه گیری رضایتمندی مشتریان شرکت رامک با رویکرد فازی” به هدف شناسایی،اندازه گیری و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی در نزد مشتریان شرکت رامک مقایسه نتایج بدست آمده از تکنیک های منطق فازی و کلاسیک استفاده نمود..

مهرکانفر(1382) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی تکنیک های رتبه بندی تامین کنندگان قطعات در صنعت خودرو با استفاده از MCDM در محیط فازی” ضمن شناسایی معیارهای اساسی در انتخاب قطعات در صنعت خودرو،تاثیر هریک از این معیارها در اتخاب قطعات را نیز تعیین نموده است.
چاروسه (1382)درتحقیقی به شناسایی مناسب ترین مدل جهت ارزیابی عملکرد نظام آموزشی عالی ایران با استفاده ازروش TOPSISپرداخت وانتخاب مدل برتر رادرراس کارخودقراردادوهمین طور ازمدل TOPSISبرای رتبه بندی به صورت فازی استفاده کرد.
 سوابق تحقيقاتي خارج از کشور
لی وونگ (2007)تحقیقی دررابطه با تعمیم دادن TOPSIS به تصمیم گیری گروهی چندمعیاره فازی,دریک محیط فازی انجام دادند .اغلب گام های TOPSISعلاوه برعملیات MAX وMIN دریافتن راه حل ایده آل مثبت وراه حل ایده آل منفی می باشد که به سادگی می توانندبه یک محیط فازی تعمیم داده شوند .ممطالعه وانجام مراحل آن دریک محیط فازی می باشد.
ارنست و همکاران( 2007) در مقاله ای با عنوان ” ریاضیات در مدیریت ریسک مالی” در این مقاله با مروری بر مدل های ریاضی و روش های مورد استفاده در مدیریت ریسک مالی، بر ریسک اعتباری متمرکز می باشد. در ابتدای مقاله با معرفی مختصر توضیح می دهد که مسائل ریاضی در مدیریت ریسک ناشی از مجموعه ای از وام ها است.ادامه این مقاله با مروری رسمی از مدل های مدیریت ریسک اعتباری و روش های بدیهی برای اندازه گیری ریسک یک بخش در مدل های ریسک اعتباری پویا استفاده می شود که در قیمت های پایین و مشتقات اعتباری بسیار مورد توجه است. همچنین از تکنیک های ریاضی در نظریه احتمال، آمار، تجزیه و تحلیل محدب و نظریه فرایند تصادفی استفاده می شود .
شیح ولی وشیور ( 2006) تحقیقی در رابطه با استفاده از مدلTOPSIS به عنوان یک روش عملی ومفیدبرای رتبه بندی وانتخاب ازبین تعدادی ازگزینه های تعین شده ازطریق معیارفاصله است مدل پیشنهادشده درواقع یک فرایندواحداست وبه اسانی برای تصمیم گیری های جهان واقعی بدون افزایش بار محاسباتی کاربرددارد.وتوسعه آن به تصمیم گیری های گروهی ازطریق معیارفاصله کمک می کند.

گودهارت و همکاران(2005) در مقاله ای با عنوان” مدیریت ریسک مالی در عمل” در این پژوهش اقدام به جمع آوری نظرات و دید گاه های مدیران مالی در خصوص شناسایی ابزار های مدیریت مالی و شناسایی ریسک های مالی پرداخته است .
پونگساکي و همکاران(2005) در پژوهشي با عنوان«مديريت ريسک مالي در برنامه ريزي عمليات پالايشگاهي» مدل مورد استفاده در اين مقاله متعلق به شرکت نفتي  Bangchak ، تايلند مي باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که مدل تصادفي مي تواند يک راه حل با سود مورد انتظار بالاتر و ريسک پايين تر از موارد پيشنهاد شده توسط مدل قطعي را نشان مي دهد .
کريستوفرسن و گونچالوز(2004) ، “برآورد ریسک در مدیریت مالی” هدف از این مقاله بررسی دقت مدلهای رایج پویا و تعیین میزان خطای برآورد ساخت و اطمینان مورد انتظار (ES) است. یک چالش کلیدی در ساخت فاصله اطمینان مناسب ناشی از پویایی واریانس شرطی به طور معمول در بازده سوداگرانه است.این مقاله به ما نشان می دهد با روش resampling که حساب برای پارامتر برآورد خطا در مدل پویا از واریانس پرتفوی باید استفاده شود .

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی
سال
نام پژوهشگر
مدل
نتایج
1385
پورکاظمی و نجفی
مدلی جهت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه درباره رتبه بندی، سلسله مراتب، جامعه آماری، ریسک اقتصادی