منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، تامین مالی، ریسک اقتصادی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

معيار
چولگي
کشيدگي
حداقل
حداکثر
1
92
8.21
8.11
0.9854
0.8554-
0.154-
1.25
9
2
92
7.39
7.09
0.9654
0.587-
0.2547-
1.25
9
3
92
8.32
8.47
0.9457
0.8587-
0.5848-
1.25
9
4
92
3.214
3.30
0.8540
0.8658-
0.5415-
1.25
9
5
92
7.14
7.74
0.8945
0.8745-
0.51458-
1.25
9
6
92
8.21
8.64
0.4815
0.3580-
0.547-
1.25
9
7
92
8.47
8.01
0.8784
0.8745-
0.2154-
1.25
9
8
92
7.21
7.29
0.8895
0.2547-
0.875-
1.25
9
9
92
6.54
6.74
0.5647
0.6587-
0.3265-
1.25
9
10
92
8.23
8.94
0.8795
0.5478-
0.5478-
1.25
9
11
92
7.74
7.64
0.5468
0.5478-
0.6587-
1.25
9
12
92
6.38
6.11
0.8745
0.4587-
0.22145-
1.25
9
13
92
7.10
7.19
0.8401
0.6985-
0.3698-
1.25
9
14
92
2.47
2.41
0.6748
0.4587-
0.2159-
1.25
9
15
92
7.41
7.69
0.564
0.3254-
0.3658-
1.25
9
16
92
7.20
7.30
0.6478
0.7854-
0.1547-
1.25
9
17
92
7.14
7.74
0.87
0.4587-
0.369-
1.25
9
18
92
7.25
7.11
0.6587
0.2549-
0.6598-
1.25
9
19
92
4.87
4.98
0.687
0.5478-
0.4587-
1.25
9
20
92
7.74
7.47
0.5678
0.6587-
0.6589-
1.25
9
21
92
8.32
8.66
0.567
0.8554-
0.2154-
1.25
9
22
92
8.28
8.41
0.5648
0.8547-
0.6985-
1.25
9
23
92
6.98
6.02
0.5674
0.5698-
0.3659-
1.25
9
24
92
6.38
6.47
0.564
0.7854-
0.2547-
1.25
9
25
92
3.55
3.03
0.897
0.5587-
0.6985-
1.25
9
26
92
7.21
7.67
0.6587
0.8754-
0.6985-
1.25
9
27
92
8.31
8.24
0.564
0.5874-
0.3658-
1.25
9
28
92
8.64
8.60
0.674
0.906-
0.96985-
1.25
9
29
92
7.12
7.07
0.564
0.965-
0.6985-
1.25
9
30
92
7.99
7.54
0.587
0.879-
0.2545-
1.25
9
31
92
7.95
7.64
0.6785
0.7854-
0.5874-
1.25
9
32
92
8.31
8.42
0.5102
0.879-
0.65987-
1.25
9
33
92
8.31
8.31
0.7454
0.8554-
0.25487-
1.25
9
34
92
6.94
6.64
0.865
0.879-
0.3658-
1.25
9
35
92
8.37
8.37
0.645
0.9541-
0.32326-
1.25
9
36
92
7.23
7.23
0.685
0.879-
0.1254-
1.25
9
37
92
2.60
2.60
0.658
0.9632-
0.5478-
1.25
9
38
92
8.31
8.31
0.854
0.8554-
0.2154-
1.25
9
39
92
7.1
7.1
0.587
0.879-
0.6598-
1.25
9
40
92
8.22
8.22
0.657
0.8554-
0.3658-
1.25
9
41
92
7.15
7.15
0.654
0.879-
0.3154-
1.25
9
ادامه جدول (4-6): وضعیت پاسخ ها
42
92
7.36
7.36
0.687
0.8554-
0.956-
1.25
9
43
92
3.08
3.08
0.658
0.9965-
0.5487-
1.25
9
44
92
7.98
7.98
0.849
0.7854-
0.3998-
1.25
9
45
92
8.69
8.69
0.894
0.9854-
0.015-
1.25
9
46
92
2.87
2.87
0.859
0.9658-
0.6596-
1.25
9
47
92
6.98
6.98
0.859
0.154-
0.5987-
1.25
9
48
92
7.21
7.21
0.689
0.587-
0.3369-
1.25
9

همان گونه که مشاهده می گردد از نظر اکثر پاسخ دهندگان،معیارهای چهارم یعنی ریسک صنعت ، چهاردهم یعنی ریسک سیکل های موجود در صنعت ، نوزدهم یعنی ریسک هزینه های اداری و تشکیلاتی ، بیست و پنجم یعنی ریسک عدم توان تأمین مالی کوتا ه مدت ، سی و هفتم یعنی ریسک وجود برابری قدرت خرید ،چهل وسوم یعنی ریسک بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش و چهل و ششم یعنی ریسک بالا بودن درجه جانشینی کالاها با توجه به اینکه میانگین اهمیت آنها از نظر خبرگان کمتر از 5 می باشد،لذا این متغیرها از لیست عوامل تاثیر گذار بر ریسک اقتصادی حذف می گردند ،و سایر عوامل اصلی و فرعی منتخب جهت تعیین وزن (با استفاده از پرسشنامه AHPفازی)مجددا بین همان خبرگان توزیع می گردد،در ادامه به شرح نتایج به دست آمده می پردازیم.
اولویت بندی معیارها با استفاده از ساختار سلسله مراتبیAHP فازی
همان گونه كه اشاره شد، پس از جمع آوري اطلاعات و انجام محاسبات مورد نياز لازم است تا ساختار سلسله مراتبي تشكيل شود. ساختار سلسله مراتبي يك نمايش گرافيكي از مسئله پيچيده واقعي مي باشد كه در راس آن هدف كلي مسئله و در سطوح بعدي معيارها و زير معيارها و يا گزينه ها قرار دارد. هر چند يك قاعده ثابت و قطعي براي رسم ساختار سلسله مراتبي وجود ندارد، اما برخي افراد سعي نموده اند تا يك سري قواعد كلي در اين زمينه بيان كنند (قدسي پور، 1391، 29) .
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نیازمند شکستن یک مساله تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است.سطح اول بیان گر اهداف اصلی فرآیند تصمیم گیری است.سطح دوم،نشان دهنده شاخص های عمده و اساسی است.سطح سوم شاخص های فرعی وجزیی تر را ارائه می کند.
با اين توضيحات ساختار سلسله مراتبي تحقيق حاضر به شرح ذيل تنظيم گرديد:

نمودار (4-6): ساختار سلسله مراتبي

بدست آوردن وزن معیارهای اصلی ریسک اقتصادی با استفاده ازمدل FAHP
بعد از اینکه در فصل سوم تحقیق، مهمترین عوامل ومعیارهای اثر گذار در ریسک اقتصادی شناسایی شد حال نوبت به مشخص کردن وزن معیارهای اصلی از طریق مدل FAHPمی باشد.گامهای حل مسئله به ترتیب ذیل است:
مرحله اول :مقایسات زوجی
در روش EAاز اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی استفاده می شود با استفاده از طیف 1/9 تا 9لیکرت می توان ماتریس مقایسات زوجی را به صورت اعداد مثلثی تشکیل داد .دراین مرحله ،تصمیم گیرندگان ترجیحات خود را با مقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به عناصرسطوح بالاتر به شیوه فازی بیان می کنند.
نمودار(4-7 ):طیف اعداد فازی مورد استفاده

براي جمع آوري نظرات اعضاي تيم در خصوص مقايسه زوجي معيارها، از تابع عضويت متغيرهاي زباني به شرح جدول 4-7 استفاده شده است.

جدول(4-7):تابع عضويت متغيرهاي زباني تعيين وزن معيارها
ارجحیت سطر به ستون
ارجحیت ستون به سطر
متغیر بیانی
عدد فازی معادل
متغیر بیانی
عدد فازی معادل
درست برابر
1
1
1
درست برابر
1
1
1
اهمیت یکسان
3
1
1
اهمیت یکسان
1
1
33/0
نسبتا”مهم تر
5
3
1
نسبتا”مهم تر
1
33/0
2/0
مهم تر
7
5
3
مهم تر
33/0
2/0
14/0
خیلی مهم تر
9
7
5
خیلی مهم تر
2/0
14/0
11/0
بی نهایت مهم تر
9
9
7
بی نهایت مهم تر
14/0
11/0
11/0

در ادامه، ميانگين هندسي اعداد فازي مثلثي مربوط به نظر هر يك از اعضاء ، ا ز طريق فرمول زير محاسبه شده است .

i=1,2,3,……,m j=1,2,3,…..m
رابطه (4-1)
گفتني است، از آنجاكه براي نظر تمامي اعضاي تصمیم گیرنده وزن يكساني در نظر گرفته شده است، فرمول ميانگين هندسي به صورت گفته شده آمده است .در جدول (4-8) ماتريس مقايسات زوجي AHP فازی،حاصل از ميانگين هندسي نظرات تصمیم گیرندگان آمده است. در جدول گفته شده، درخصوص مقادير پايين قطر اصلي، از معكوس مقادير به دست آمده براي درايه هاي بالاي قطر اصلي استفاده شده است.

جدول(4-8):ماتریس مقایسه زوجی فازی برای معیار های ریسک اقتصادی
ریسک تغییرات نرخ
ریسک های تورم
ریسک های نقدینگی
ریسک های اعتباری
ریسک هزینه های تامین مالی
شاخص ها
(9؛7؛5 )
(9؛7؛5 )
(7و5و3)
(5.916 و3.872و1.732)
(1،1،1)
ریسک هزینه های تامین مالی
(9؛7؛5 )
(7و5و3)
(5.916 و3.872و1.732)
(1،1،1)
(0.57 و0.256 و0.167)
ریسک های اعتباری
(7و5و3)
(2.23و1و0.44)
(1،1،1)
(0.57 و0.256 و0.167)
(0.33و0.2و0.14)
ریسک های نقدینگی
(7و5و3)
(1،1،1)
(2.23و1و0.44)
(0.33و0.2و0.14)
(0.2و0.14و0.11)
ریسک های تورم
(1،1،1)
(0.33و0.2و0.14)
(0.33و0.2و0.14)
(0.2و0.14و0.11)
(0.2و0.14و0.11)
ریسک تغییرات نرخ

مرحله دوم انجام محاسبات در FAHP
سپس با توجه به روش EA، براي هر يك از سطرهاي ماتريس مقايسات زوجي بالا ، ارزش Sk كه خود يك عدد فازي مثلثي است، از طريق فرمول زير محاسبه شده است.
رابطه (4-2)
که در آن k بیانگر شماره سطر و i و j به ترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها می باشند.
پس از محاسبه Sk ها باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم محاسبه شود. درجه بزرگی برای دو عدد فازی مثل که با استفاده از رابطه (4-3) محاسبه می گردد:
رابطه (4-3)
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (4-4)بدست می آید:
رابطه (4-4)
همچنین برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت رابطه (4-5)عمل می کنیم
رابطه (4-5)
بردار بدست آمده، وزن های غیر بهنجار شده شاخص ها را مشخص می کند. برای بدست آوردن وزن های بهنجار شده، هر یک از وزن های غیر بهنجار شده را تقسیم بر مجموع اوزان می کنیم. بردار بدست آمده، بردار وزنی نرمال شده است که اعداد آن غیرفازی هستند و وزن های اولویت هر یک از شاخص ها یا گزینه ها را نشان می دهد.

= (55/886,86/254,119/399) -1 =(0.00835,0.01159,0.017893) sk
S1=(20.732,30.872,40.916)* (0.00835,0.01159,0.017893)=(0/173,0/357,0/732)
S2=(15/899,24.078 ,32.486)* (0.00835,0.01159,0.017893)=(0.132,0.279 ,0.581)
S3=(8.621,13.377,19.069)* (0.00835,0.01159,0.017893)=(0.0719,0.155,0.341)
S4=(6.43,11.212,16.636)* (0.00835,0.01159,0.017893)=(0.0538,0.1299,0.297)
S5=(1/7,2.01,3.06)* (0.00835,0.01159,0.017893)=(0.014,0.0232,0.054)

سپس درجه بزرگي هر يك از مقادير skبدست آمده ، نسبت به مابقي آن ها محاسبه مي شود. در ادامه مقادير درجه بزرگيsi ≥ sk)) v بدست آمده براي هر يك از ،skها آمده است.
S1 ≥ S 2) = ((u1-l2))/((u1-l2)+(m2-m1))=((0.732-0.1327))/((0.732-0.1327)+(0.279-0.357))=1) v
V (S1 ≥ S3) =1
V (S1 ≥ S4) =1
V (S1 ≥ S5) =1
V (S2 ≥ S1) =0.839
V (S2 ≥ S3) =1
V (S2 ≥ S4) =1
V (S2 ≥ S5) =1
V (S3 ≥ S1) =0.594
V (S3 ≥ S2) =0.62
V (S3 ≥ S4) =1
V (S3 ≥ S5) =1
V (S4 ≥ S1) =0.494
V (S4 ≥ S2) =0.524
V (S4 ≥ S3) =0.899
V (S4 ≥ S5) =1
V (S5 ≥ S1) =0.46

V (S5 ≥ S2) =0.5
V (S5 ≥ S3) =0.48
V (S5 ≥ S4) =0.43
همچنین برای محاسبه درجه بزرگی یک Siبر سایر Siها داریم:
V (S1 ≥ S2, S3 S4, S5, S6) =min(1,1,1,1,1) =1
V (S2 ≥ S1, S3 S4, S5, S6) =min(0.839,1,1,1,1) =0.839
V (S3 ≥ S1, S2, S4, S5, S6) =min(0.594,0.62,1,1,1) =0.594
V (S4 ≥ S1, S2, S3, S5, S6) =min(0.494,0.524,0.899,1,1) =0.494
V (S5 ≥ S1, S2, S3, S4, S6) =min(0.46,0.5,0.48,043,0.517) =0.43
که این اعداد بیانگر وزن غیر بهنجار(غیرنرمال) شده شاخص های ..c1,c2,c3 جدول می باشند.
wˊ =(1,0.839,0.594,0.494,0.43)
اینک بر اساس رابطه wi= (wˊ i)/(∑wˊ i) مقدار اوزان بهنجار شده شاخصهای…c1,c2,c3 بدست می آید:

W=(0.293,0.251,0.177,0.147,0. 128)

تعیین وزن معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش FAHP
جدول(4-9):رتبه نهایی معیارهای اصلی ریسک اقتصادی
وزن معیارها
معیارها
293/0
ریسک هزینه های تامین مالی
251/0
ریسک های اعتباری
177/0
ریسک های نقدینگی
147/0
ریسک های تورم
128/0
ریسک تغییرات نرخ ارز
1=∑
جمع

به همین ترتیب وزن کلیه ی شاخص های فرعی نیز استخراج می گررد،نتایج نهایی حاصل از بر آورد اوزان در ادامه اورده شده است.
به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک هزینه های تامین مالی با استفاده از مدل FAHP
به منظور تعیین وزن زیرمعیارهای ریسک هزینه های تامین مالی ، ابتدا اهميت هر متغير نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از شاخص های فرعی به قرار زير است:
الف) زیر معیارهای ریسک هزینه های تامین مالی:
جدول(4-10):وزن نهايي هر يك

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تحلیل سلسله مراتبی، درصد تجمعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، درخت تصمیم، مقایسات زوجی، سلسله مراتب