منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، انصاف و عدالت، امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

مشاوره درست و مناسب به بزهديدگان ارائه كند
11- ميتواند در صورت ضرورت ترتيب ميانجيگري ميان بزهديده و مجرم را بدهد
د-آموزش در زمينه تشريفات مربوط به اداره پليس: راي حوزههاي اصلي تعامل ميان پليس و بزهديدگان ، تشريفات و رهكردهايي را بايد اتخاذ كرد. اينها را بايد در آموزش مناسب گنجاند و بر اجراي آنها نظارت كرد که
1- در برخورد آغازين پليس با بزهديده به مكالمه بزهديدگان اهميت داده ميشود
2- از ايجاد ناراحتي براي بزهديدگان پرهيز ميكنند براي نمونه از بزهديده نميخواهند كه شخصاً به كلانتري بيايد ، بلكه ترتيبي ميدهند تا گشت پليس به سرعت به آن جا اعزام شود
3- جز براي به دست آوردن اطلاعات كافي از بزهديده بازجويي نميكنند
4- شيوهاي آرام و بيطرفانه دارند
5- بزهديده را تشويق ميكنند تا به شيوه خاص خود صحبت كند
6- تضمين ميكنند كه هيچ وعدهاي ندهند كه نتوانند آن را برآورده كنند
7- از بزهديده به دليل كمك خواستن از پليس سپاسگزاري ميكنند
8- نخستين مأمور پليسي كه به صحنه جرم وارد ميشود ، بايد تضمين كند كه ديگر مأموران پليس گمارده شده براي آن پرونده ، از كل محتواي آنچه وي شنيده است آگاه ميشوند تا از تكرار آن پرسشها براي بزهديدگان پرهيز شود62.
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
الف-ويژگيهاي اخلاقي پليس: در مورد اخلاق و رفتار پليس ، نحوه گفتگو و رفتار با مراجعان به كلانتريها و پاسگاهها ، نحوه رفتار پليس در حين رسيدگي به درخواست و يا شكايات بزهديدگان و نيز رفتار مأموران گشت انتظامي ، آموزشهاي گوناگوني در دورههاي مختلف آموزش ، از جمله در دورههاي استانداردسازي و تعالي رفتار كاركنان كلانتريها و پاسگاهها به آنان داده ميشود. در غير اين صورت ، بزهديدگان به روشهاي انتقام خصوصي روي خواهند آورد كه در آن صورت مشكلات پليس دو چندان خواهد شد. مأموران بايد با رضايت خاطر كامل به بزهديدگان خدمات بدهند و مشكلات روزمره خانوادگي ، شغلي و… را در گفتار و رفتار خود دخيل نكنند و مأموران پليس بايد بدانند كه آنچه براي آنان ممكن است تنها يك پرونده از ميان پروندههاي بسيار باشد ، اغلب براي بزهديده اهميتي اساسي دارد. احترام و شأن انساني اساسي قائل شدن براي بزهديده ميتواند سودهاي بسياري به بار آورد. اين مسئله به بزهديده اطمينان خاطر ميدهد كه عدالت اجرا ميشود63. اجتماع بزهديدگي را به طوركلي محكوم ميكند و اين امر براي بزهديده مهم است. گفتن اين سخن كه بهبودي بزهديده ، مسئلهاي اساسي است. در عين حال ، رفتار با بزهديدگان به شيوهاي محترمانه ، اغلب موجب تمايل گستردهتر آنان براي ارائه كمك در فرآيند تحقيق و فرآيند قضايي خواهد شد64.
ويژگيهاي اخلاقي عمومي پليس ، يعني ويژگيهاي اخلاقياي كه هر يك از مأموران پليس در انجام مأموريتها و وظايف خويش در برابر هر يك از مراجعان اعم از بزهديدگان و بستگان آنان و ساير افراد بايد داشته باشند شامل:
1- درستكاري و صداقت در قول و عمل در تنظيم صورت جلسات
2- پاسخگو بودن مأموران پليس در زمينه فعاليتها و قصوراتشان
3- رعايت ترتيبات قانوني و قاطعيت در اجراي قانون
4- رعايت ادب و احترام در برخورد با مراجعان
5- رعايت برابري و عدم تبعيض در برخورد با بزهديدگان
6- رازداري نسبت به اسرار بزهديدگان و بستگان آنان ، به ويژه اين كه بزهديدگان با اطمينان كامل ، هر آنچه را در كشف جرم و شناسايي بزهكاران ممكن است مؤثر باشد ، بيمحابا اظهار ميكنند
7- به چالش كشاندن تخلفات و رفتارهاي نامناسب همكاران(امر به معروف و نهي از منكر)
8- احترام به باورها و سنتهاي مراجعان ، به ويژه بزهديدگان
9- عدم سوءاستفاده از قدرت
10- خوش رفتاري ، عطوفت و مهرباني با شهروندان به ويژه با بزهديدگان
11- خويشتنداري در حين اجراي مأموريت
12- امانتداري در انجام مأموريت
13- داشتن عزت و مناعت طبع و نفوذناپذيري در مقابل پيشنهادها و سفارشهاي خلاف مقررات
14- شهامت اخلاقي و انتقادپذيري
15- داشتن شجاعت و روحيه فداكاري و ايثار در انجام مأموريت
16- دارا بودن تعادل رواني و روحي در رفتار
17- عقلانيت و هوشمندي در برنامهريزي و انجام مأموريت
18- قاطعيت و سختگيري در مقابل مجرمان
19- رعايت عفت و پاكدامني اخلاقي در لغزشگاهها و پرتگاههاي انجام مأموريت
20- برخورداري از رويه انصاف و عدالت طلبي در داوري و قضاوت حين انجام مأموريت
21- عدم سوءاستفاده از موقعيتها و فرصتهاي شغلي
22- داشتن نظم و انضباط كاري
23- آراستگي و پاكيزه بودن بدن و لباس
24- داشتن بدني خوشبو و معطر
25- داشتن ورع و تقوي
26- حقطلبي و دفاع از مظلوم
27- عشق و علاقه به كار پليسي و خدمت به مردم
28- پرهيز از ظلم به مردم به ويژه اقشار ضعيف و فقير جامعه
29- حقگويي و حقنويسي در تحقيقات و گزارشها
ب-منشور اخلاقي پليس: بر اساس استانداردسازي و تعادل رفتار كاركنان كلانتريها كه از سوي معاونت آموزش ناجا منتشر شده ، منشور اخلاقي پليس به شرح ذيل است:
1- براي دفاع از اسلام و آرمانهاي انقلاب از هيچ تلاشي فروگذاري نكنم
2- در تمام طول حيات سازماني خويش ، رهكردهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و نيز فرامين فرمانده معظم كل قوا را سرلوحه عمل خويش قرار دهم
3- دستورها ، اوامر و رهكردهاي فرماندهان خويش را جامه عمل بپوشانم و براي تقويت و بسط نظام سلسله مراتب سازمان ، بيش از پيش تلاش كنم
4- خدمت به مردم كشورم را از هر قوم و آيين و قشري كه باشند ، به منزله يك تكليف بنيادي و وظيفه اساسي بنگرم و براي افزايش امنيت و آرامش آنان ، از همه توان و نيروي خود بهره گيرم
5- تمام شهروندان را بهمنزله خواهران و برادران ديني و ملي خويش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان ، قصور در برابر خواستههاي مشروعشان و خشونت و تعدي اعم از تعدي جسمي و كلامي در برابر آنان بپرهيزم
6- همكاران خود را براي قانونمند عمل كردن ، رعايت سلسله مراتب و خدمت بيدريغ و بيچشم داشت به مردم و جامعه ترغيب و تشويق كنم
7- پيوسته براي افزايش دانش و آگاهي ، بهبود تعامل و روابط اجتماعي ، افزايش تراز عملكرد و كارآيي ، كنترل هيجانات منفي و كنشهاي كژ مدارانه و پرورش و تقويت سجاياي اخلاقي خود و همكارانم گام بردارم
8- در صورت ارتكاب هر نوع خطا و تخلفي ، خواه در سازمان يا در برابر مردم ، براي جبران و اصلاح آن ، بيدرنگ گام بردارم
9- تمام توان خود را براي افزايش اقتدار ، منزلت و شأن اجتماعي نيروي انتظامي به كار گيرم و از ارتكاب هر نوع كنشي كه موجب تقليل شأن و منزلت پليس در جامعه شود ، بپرهيزم
10- در قلمرو مسئوليت و مأموريت خويش ، براي افزايش كارآيي و توسعه ، كاركرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش كنم65
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس
الف-توجه به بزهديده و حقوق او: قوانين و مقررات بسياري از كشورها و نيز مطالعات و تحقيقات تا حدود زيادي بزهكار محور بودهاند و به حقوق مختلف او اشاره كردهاند مثل حق داشتن وكيل ، رسيدگي به جرايم در دادگاهها به صورت علني و… اما در كنار آن نيازمند گونههاي متعدد حمايت از بزهديدگان هستيم كه متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا همان طور كه بزهكار حق دارد وكيل تسخيري داشته باشد ، بزهديده هم بايد وكيل داشته باشد تا با وجود آسيبهاي ناشي از جرم ، مجبور نباشد شخصاً به دفاع از خويش بپردازد يا با هزينه شخصي خود اقدام به اخذ وكيل كند تا عدالت در مورد جرم ارتكابي اجرا شود.
ب-منشور حقوق مراجعان به كلانتريها و پاسگاهها: بر اساس اين منشور به مأموران پليس آموزش داده ميشود ، كساني كه به كلانتريها يا پاسگاهها مراجعه ميكنند:
1- از هر جنس و پيرو هر دين و مذهب و متعلق به هر قوم و قشري كه باشند ، از حقوق برابر و يكسان برخوردارند
2- از بدو ورود به كلانتري بايد با عزت و احترام به قسمت يا دايره مورد درخواست راهنمايي شوند
3- در زمان انتظار بايد در مكاني ايمن و راحت منتظر بمانند
4- بلافاصله پس از حضور در قسمت يا دايره مورد درخواست ، بايد از مشخصات مأمور پرونده خويش و هر نوع اطلاعات ضروري ديگر مطلع شوند
5- بايد بتوانند بدون ترس و لكنت زبان اظهارات خويش را مطرح كنند
6- بايد اطمينان حاصل كنند كه اسرار پرونده آنان هرگز در نزد افراد يا مراجع غيرذيصلاح افشا نميشود
7- نبايد ابعاد زندگي خصوصي آنان مورد استنطاق و تفتيش قرار گيرد ، مگر در موارد ضروري و در چارچوب قانون
8- در مدت حضور در كلانتري از آب آشاميدني بهداشتي ، سرويس بهداشتي مناسب ، نمازخانه مطلوب و فضاي انتظار مناسب بهرهمند باشند
9- درخواست يا تقاضاي قانوني آنان بايد بدون اتلاف وقت برآورده شود
10- در صورت نياز ، بايد با رعايت نوبت و بدون اتلاف وقت بتوانند درخواست يا نظرات خويش را به اطلاع رئيس كلانتري يا جانشين او برسانند
11- نبايد از جانب هيچ يك از كاركنان كلانتري يا ساير مراجعان مورد بيمهري ، پرخاش يا بيحرمتي قرار گيرند
12- در صورت ناخرسندي از عملكرد ، برخورد و منش كاركنان كلانتري بايد بتوانند بدون واهمه شكايت خويش را به مراجع بالاتر منعكس كنند66.
بزهديده كسي است كه به رغم تحمل بزه ، در چرخ دندههاي عدالت كيفري افتاده و اگر نظام عدالت كيفري و اجزا و عناصر آن ، او را به رسميت نشناسند و حقوق او را مورد تأييد قرار ندهند ، بدون ترديد مشمول بزهديدگي مضاعف خواهد شد. از آن جمله است حقوقي كه بزهديده در مرحله رسيدگي و تحقيقات و تعقيبهايي كه توسط پليس صورت ميگيرد از آنها برخوردار است67. در شناسايي نيازها و حقوق بزهديده بايد بين نيازها و حقوق مشترك همه بزهديدگان و نيازها و حقوق خاص تفكيك قايل شويم. خاص بودن مؤلفهها و عوامل مختلفي از جمله نوع جرم ، مكان و زمان ارتكاب جرم است. به عنوان نمونه ، كساني كه در روستاها يا شهرهاي كوچك جرم عليهشان اتفاق ميافتد همواره همان نيازي را كه يك بزهديده در شهرهاي بزرگ مانند تهران دارد ندارند. در شهرهاي كوچك ، به خاطر همبستگي قويتر اجتماعي و شناخت بيشتري كه مردم از هم دارند ، يك بزهديده ممكن است آسيب عاطفي بيشتري متحمل شود تا كسي كه در شهر بزرگتري كه اين هم بستگي وجود ندارد يا ضعيفتر است ، بزهديده واقع شود. به اعتبار سن بزهديدگان ، جنسيت بزهديدگان يا نوع جرم نيز نيازها خاص ميشوند.
گفتار دوم: توجه و همدردی به بزهدیده
الف-مصاحبه با بزهديده: از آنجا كه پليس اولين گروه از مقامات عدالت كيفري است كه بزهديده با آن مواجه ميشود ، رفتار كرامت مدار پليس و همدردي با بزهديده در ايجاد آرامش و امنيت براي وي حايز اهميت خاصي است. حمايتهاي عاطفي و رواني از بزهديده ، اهميت فراواني دارد. بزهديده نياز دارد كه به صحبتهايش گوش داده شود و فرصت صحبت كردن در مورد دردهايي كه در اثر جرم براي وي ايجاد شده را داشته باشد و احساساتش مورد توجه و تأييد قرار گيرد68سرزنش بزهديده ، بر ميزان نگراني و ناراحتي او افزوده و آرامش را از او سلب ميكند. بنابراين هرگز نبايد بزهديده فردي بيمبالات ، ترسو و ضعيف خوانده شود ، بلكه برعكس بايد با همدلي و ابراز همدلي با او ، موجبات تسكين و آرامش او را فراهم كرد. پليس و ساير دستگاههاي عدالت كيفري و حتي بستگان و دوستان و آشنايان بايد درد و ناراحتي بزهديده را درد و ناراحتي خود تلقي و با او همراهي كنند. متقابلاً در حالي كه بزهديده در اثر لطمات ناشي از بزه ، ناراحت و آزرده خاطر است و نگراني و اضطراب ، آرامش را از او سلب كرده است اگر شاهد آن باشد كه پليس يا دوستان و آشنايان مشغول بگو و بخند بوده و شرايط روحي بزهديده را درك نميكنند و يا به خوبي به اظهارات بزهديده گوش فرا نميدهند ، در اين صورت وضعيت نامساعد روحي و رواني بزهديده تشديد شده و بر ميزان آسيبها و صدماتي كه وي از ناحيه جرم متحمل شده است افزوده ميشود. گفتن عباراتي به بزهديده نظير اين كه چرا اين قدر آه و ناله ميكني؟ميخواستي بيشتر مراقب باشي ، مشكل خودت است به سان پاشيدن نمك بر زخم بزهديده است كه به شدت بايد از آنها پرهيز كرد. بزهديده نيازمند آن است كه احساس كند تنها نيست و جامعه ، پليس ، دستگاه قضايي و بستگان و دوستان ، همگي پشتيبان او بوده و از وي در برابر بزهكار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق انسان، سازمان ملل متحد، نیروی انسانی، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، برنامه چهارم توسعه، حقوق انسان، اشخاص ثالث