منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

كنند و افراد مي توانند بدين طريق براي پروژه هاي خود از حمايت هاي مالي ، سياسي ، اجتماعي برخوردار شوند.
سازمان هاي امروزي ،قدرت رسمي و اجباري در آنها به عنوان سرچشمهْ نفوذ ،درحال كمرنگ شدن است درحالي كه تأثير تخصص و موقعيت شبكه اي درحال افزايش ،تبديل شدن به يك شبكه بخش عمده اي از مديريت است .پس مديران براي افزايش موفقيت علاوه بر وظايف فني مسئول ايجاد شبكه در سازمان هاي خود هستند.
سرمايه اجتماعي براي كسب و جلب سرمايه براي فعالتهاي جديد و پر مخاطره نقش حياتي دارد بر خلاف تعقل عامه ،سرمايه گذاران اندكي با استفاده از فنون رسمي كه بر اساس روش هاي پيچيده تجزيه و تحليل مالي صورت مي گيرد ،تصميم گيري نمي كنند تحقيقات نشان مي دهد كه 75% از مشاغل جديد و تازه تأسيس ،مسائل مالي خود را از طريق شبكه ارتباطات (شبكه هاي اجتماعي كه از سرمايه جويان و سرمايه گذاران تشكيل شده است) سرمايه گذاري غير رسمي تأمين مي كنند .
سرمايه اجتماعي مناسب ،مدير شركت را قادر مي سازد تا به صورت موفقيت آميزي در برابر تلاش هاي ديگر شركت ها ،براي تصاحب شركت او پايداري كند اعضاي يك تيم ارشد مديريتي كه با گروههاي شغلي و اجتماعي سرآمد و نخبه ،ارتباطات مناسبي دارند بهتر مي توانند مانع از پيشنهادهاي غير دوستانهْ خريد شركت شده يا در برابر آن مقاومت كنند .يك گروه ارشد مديريتي كه روابط خوبي دارد ،بهتر مي تواند فنون مقابله با تصاحب شركت را فرا گرفته و از آنها استفادهْ بهينه كند .
انجام امور تجاري در كشورها به يك دولت با ثبات ،شريف ،مسئول و قابل اعتماد نياز دارد كيفيت و چگونگي دولت با توجه به غني بودن سرمايه اجتماعي مانند شبكه هاي تعاون و همكاري ، معيارهاي مشاركت مدني و روحيهْ اعتماد تغيير مي كند .
رابرت پوتنام17 در تحقيقات 25 سالهْ خود دربارهْ دموكراسي در ايتاليا به اين مطلب پي برده است كه مناطقي كه از سرمايه اجتماعي قوي برخوردار هستند شاهد توسعهْ بيشتر اقتصادي و دولتهاي محلي مسئول بوده اند ، اما مناطقي كه سرمايه اجتماعي ضعيفي دارند از اين جهت بسيار آسيب پذير هستند .تحليل ها در مورد ادعاهاي او در مورد اين كه دموكراسي به سرمايه اجتماعي نياز دارد با وي موافق اند .بدون سرمايه اجتماعي ، دموكراسي از بين مي رود يا هرگز ريشه نمي گيرد .
نظريات ارتباطي جديد روانشناسي بحث مي كند كه يك مشوق و انگيزهْ اوليهْ زندگي “مشاركت” است يعني رشد و پيشرفت در ارتباط با ديگران .توسعهْ شبكه هاي ارتباطي در نهايت به خوشبختي ، رشد و بالندگي ،رضايت و زندگي هدف دار منجر مي شود .افرادي كه شبكه هاي ارتباطي خوبي دارند از سلامتي جسمي و روحي بهتري سود مي برند .اثرات ارتباطات در افزايش سلامتي افراد طي مطالعات و تحقيقات فراواني به اثبات رسيده است اثرات اين ارتباطات را مي توان از كاهش خطر ابتلا به بيماري هاي جدي تا رهايي از سرماخوردگي معمولي طبقه بندي نمود عواملي مانند كم خوابي ،خودداري از مصرف الكل ،سطوح بالاي ترشح غدد فوق كليوي ،درون گرا بودن ، سيگار كشيدن ،خود داري از مصرف الكل همگي تا حدي در ارتباط با شبكه هاي اجتماعي هستند و احتمالاً مهمترين يافتهْ تحقيقات اين است كه افرادي كه از شبكه هاي اجتماعي مناسب برخوردارند طول عمر بيشتري دارند. بسياري از افراد تصور نادرستي از سرمايه اجتماعي دارند و آن را ايجاد و استفادهْ ماهرانه از روابط به منظور كسب منافع شخصي و اهداف ابزاري و فني مقاصد شرورانه مي دانند از ديدگاه اخلاقيات سرمايه اجتماعي ، افراد بايد وظيفهْ اخلاقي خود را نسبت به روابطي كه آگاهانه ايجاد و مديريت مي شوند شناسايي نمايند و نبايد به طور مستقيم فقط به دنبال فوايد شبكه ها بود و بر آنچه مي توان از شبكه ها به دست آورد تمركز نمود بهترين راه اين است كه خود را از حالت داد وستد كنار كشيد و به اين مسأله دقت نمود كه چگونه مي توان به ديگران كمك نمود و بدون آن كه از آنان در مقابل انتظار كمك داشت در عمل استفاده از سرمايه اجتماعي به اين معني است كه از شبكه هاي خود براي كمك به ديگران استفاده كنيم و ايجاد شبكه ها مهمترين حالت از مشاركت در اين جهان است .اگر چه مردم ،اغلب جهان را به صورت مجموعه اي از گروه ها مي بينند ولي عملكرد آنان در درون شبكه ها انجام مي شود .در جوامع شبكه اي ،مرزها نفوذ پذير هستند و تعامل با افراد گوناگون صورت مي گيرد ارتباطات بين شبكه هاي چندگانه تعويض مي شوند و سلسله مراتب ( اگر وجود داشته باشد) وسيعتر و تكراري تر است ( بيكر، 1382: 24-40 🙂

2-1-2 سرمايه اجتماعي
هر سازمان علاوه بر داشتن ارتباطات درون سازماني ،داراي نوعي رابطه با محيط پيرامون و بيرون از سازمان است اين رابطه که از نوع تاثيرگذار و تاثيرپذيراست مي تواند به نحوي به عنوان سرمايه اجتماعي آن سازمان قلمداد شود دراين خصوص فعاليت در راستاي افزايش ميزان سرمايه اجتماعي با استفاده از مديريت ارتباطات ،يکي از کليدي ترين و عمده ترين فعاليت هاي ساز مان ها مي باشد . سرمايه اجتماعي به نوبه خود ،هنگامي به وجود مي آيد که روابط ميان افراد به شيوهايي دگرگون مي شود که کنش را تسهيل مي کند (عبدالهي،2009 :2-39).
در اين قسمت براي روشن تر شدن مفهوم سرمايه اجتماعي از سرمايه انساني و فيزيکي توصيفي اجمالي به عمل مي آيد .سرمايه فيزيکي کاملاً ملموس است و در مهارتها و دانشي که فرد کسب کرده است تجسم مي يابد سرمايه فيزيکي و انساني فعاليت توليدي را تسهيل مي کنند و سرمايه اجتماعي نيز همانند آن عمل مي کند .مثلاً گروهي که اعضايش زياد به يکديگر اعتماد مي کنند ،خواهند توانست کارهاي بسيار بيشتر از گروهي که فاقد آن هست انجام دهد (کلمن، 464:1385)
سرمايه فيزيکي معمولاً کالايي خصوصي است وحقوق مالکيت به شخصي که در سرمايه فيزيکي سرمايه گذاري مي کند اين امکان را مي دهد منافعي که اين سرمايه توليد مي کند به دست آورد. بنابراين انگيزه سرمايه گذاري در سرمايه فيزيکي کاهش نمي يابد ،آن گونه که يک اقتصاددان ممکن است بگويد يک سرمايه گذاري نيمه بهينه درسرمايه فيزيکي وجود ندارد ،زيرا کساني که در مورد سرمايه انساني از نوعي که در مدارس توليد مي شود ،فردي که وقت و منابع خود را سرمايه گذاري مي کند منافعي به دست مي آورد اما سرمايه اجتماعي درمثلاً انواع ساختارهاي اجتماعي که هنجارها و ضمانت هاي اجرايي براي تحميل آنها را امکانپذير مي سازد در درجه اول به افرادي سود مي رساند که جزء آن ساختار هستند (الواني و شيرواني،20:1383).
جامعه اي که از سرمايه اجتماعي برخوردار است که مردمان در مراودات با يکديگر و در ارتباط با سازمان ها ازسهولت ،سادگي وانعطاف بسيار بالايي برخوردار باشند و از اين رو برخي از جامعه شناسان مانند کلمن سرمايه اجتماعي را شامل جنبه اي از يک ساخت اجتماعي دانسته اند که روابط و تعاملات افرادي را که درون ساختار هستند تسهيل مي کند و مانند ديگر شکلهاي سرمايه مولد و زاينده است و دست يابي به اهداف معيني را که در نبود ن آن دست يافتني نبودند امکانپذير مي سازد.(رضاييان ،431:1387).
مفهوم سرمايه اجتماعي در آغاز توسط جامعه شناسان معرفي گرديد و در تحقيقات آنان مورد استفاده قرار گرفت . اين مفهوم به تدريج توجه انديشمندان ساير رشته هاي علوم اجتماعي را به خود جلب کرد و در دهه هاي اخير علاوه بر اينکه در جامعه شناسي ،علوم سياسي و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است در رشته هاي سازمان و مديريت نيز طرفداران بسياري پيدا کرده است(الواني و شيرواني ،16:1383).
محققان بر مفهوم سرمايه اجتماعي به منزله يک تشريح جامع براي بيان دلايل اينکه چرا بعضي جوامع قادرند تا مشکل هاي جمعي را با همکاري يکديگر حل نمايند در حاليکه بعضي جوامع در متحد کردن افراد حول هدف هاي مشترک ناتوان هستند ،متمرکز مي گردند.(Brehn & rhan,1997:1000).
امروزه نقش سرمايه اجتماعي از سرمايه فيزيکي و انساني در سازمان و جوامع بسيار مهم تر است و شبکه هاي روابط جمعي و گروهي به رابطه ميان انسان ها ،سازمان ها و انسان ها وسازمان ها با سازمان ها انسجام مي بخشند.در صورت عدم وجود سرمايه اجتماعي ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست مي دهند و پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و مشکل مي گردد(الواني و شيرواني ،16:1383).
سرمايه اجتماعي يک مفهوم جمعي است که مبناي آن در رفتارها ،نگرش ها و استعدادهاي فردي قرار دارد (Brehn & rhan,1997:1000).

2-1-3- تعريف سرمايه اجتماعي تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريكايي ، به ويژه در روايت كاركرد گرايانهْ آن ،عبارت است از روابط دو جانبه ،تعاملات و شبكه هايي كه در ميان گروه هاي انساني پديدارمي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي ،به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختاراجتماعي يافت مي شود . در مقابل جامعه شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي آن موضوع به كار مي گيرد كه چگونه تحرك پيوندهاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي ،سلسله مراتب اجتماعي در افزايش برخي ويژگي ها ،مانند آموزش ،تحرك اجتماعي ،رشد اقتصادي ،برتري سياسي و در نهايت توسعه است .سرمايه اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعهْ معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است در آن سهيم هستند .مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي گردد ،چرا كه ارزش ها ممكن است ارزش هاي منفي باشد .هنجارهايي كه سرمايه اجتماعي توليد مي كنند اساساً بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد .
در تعريفي ديگر سرمايه اجتماعي را ،مجموعه هنجارها ي موجود در سيستم اجتماعي مي دانند كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد.بر اساس اين تعريف ،مفاهيمي نظير جامعهْ مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي نزديك با سرمايه اجتماعي مي گردند .( الواني و شيرواني،1383)
سرمايه اجتماعي به عنوان مجموعه اي از نگرش ها ،هنجارها ،مؤلفه ها و مفاهيمي است كه با ايجاد روابط مؤثر و همكاري آگاهانه بين جوامع مي توانند به اهداف جمعي و معين در يك جامعه و در جهت رسيدن به كارايي و زندگي اجتماعي مطلوب تر مساعدت نمايد .و در تعريفي ديگرسرمايه اجتماعي را مي توان حاصل پديده هاي اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعي متقابل ،گروه هاي اجتماعي ، احساس هويت جمعي و گروهي ،احساس تصويري مشترك از آيندهْ كار گروهي در يك سيستم اجتماعي دانست.
در نمودار2-1- بعضي از تعاريف سرمايهْ اجتماعي با توجه بر اين كه سرمايهْ اجتماعي درون گروهي باشد يا برون گروهي ،از صاحب نظران مختلفي ارائه شده است .

جدول 2-1- تعاريف سرمايهْ اجتماعي(Eric L . Lesser, 2000;91);
تعريف سرمايه اجتماعي
نويسندگان
سرمايه اجتماعي درون گروهي در مقابل برون گروهي
سرمايهْ اجتماعي به واسطهْ تغيير در روابط كنشگران به وجود مي آيد و منابعي است كه از درون شبكه هاي كسب و كار يا فردي در دسترس است.
Baker

پيوستگي بين شبكهْ فردي يك شخص و نخبهْ سازماني
Belliveau,OReilly,Wade

سرمايه اي كه از روابط اجتماعي ساخته شده ودر شرايطي ويژه قابل تبديل به سرمايه اقتصادي بوده و ممكن است به صورت پول رايج شود
Bourdieou

سرمايه اجتماعي مجموعه منابع مادي يا معنوي است كه به يك فرد يا گروه اجازه مي دهد تا شبكهْ پايداري از روابط كم و بيش نهادينه شده آشنايي و شناخت متقابل را در اختيار داشته باشد.
Bourdieu Wacquant

واسطه بازي فرصت ها در شبكه
Boxman.DeGraai.Flap

فرايندي كه كنش گران اجتماعي ايجاد مي نمايند و با حركت دادن شبكه هايشان در طول سازمانها براي دسترسي به منابع كنشگران ديگر سازمان هاي افراد جامعه .
Knoke

توانايي كنشگران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق و دستمزد، علم اقتصاد Next Entries منبع پایان نامه درباره مشترك، هنجارهاي، يكديگر