منبع پایان نامه درباره سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي بيشتر باعث بهبود شاخصهاي کيفيت زندگي، بهزيستي، نگرانيهاي ناشي از ديابت و استرس شده است و در مورد شاخص خودکارآمدي مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني ميانگين بالاتري را نشان ميدهد. با اين وجود، معناداري اختلاف ميانگين مداخلهها با آزمون استنباطي روشن ميشود.
نتايج آزمون آنوا در جدول 71 نشان داده شده است.
جدول4-71.نتايج آزمون آنوا در ميان چهار نوع مداخله
شاخصهاي سلامت رواني
(اختلاف سنجش اول و سوم)
گروهها
درجه آزادي
مقدار F
معناداري (sig)
کيفيت زندگي
بين آزمودني
3
03/4
012/0

درون آزمودني
52

کل
55

بهزيستي
بين آزمودني
3
75/13
001/0

درون آزمودني
52

کل
55

خودکارآمدي
بين آزمودني
3
72/0
542/0

درون آزمودني
52

کل
55

نگرانيهاي ناشي از ديابت
بين آزمودني
3
56/34
001/0

درون آزمودني
52

کل
55

استرس
بين آزمودني
3
56/0
642/0

درون آزمودني
52

کل
55

با توجه به خروجي بالا، اختلاف ميانگين شاخصهاي کيفيت زندگي، بهزيستي و نگرانيهاي ناشي از ديابت در ميان مداخلههاي پژوهش معنادار و اختلاف ميانگين شاخصهاي خودکارآمدي و استرس معنادار نيستند.
از آنجايي که آزمون آنوا تنها وجود اختلاف و تساوي ميانگين شاخصها در ميان مداخلهها را نشان ميدهد؛ جهت تشخيص اين نکته که تفاوتهاي مشاهده شده در بين کدام جفت از گروههاي مقايسه شده معنادار است از آزمونهاي مقايسههاي چندگانهي تعقيبيi استفاده شده است.
براي انتخاب آزمون تعقيبي مناسب، نتايج آزمون همگني واريانسهاي متغيرهاي تحقيق در جدول 72 نشان داده شده است.
جدول4-72.نتايج آزمون همگني واريانسها
شاخصهاي سلامت رواني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، گروه کنترل Next Entries دانلود پایان نامه درباره آداب و رسوم، قبض و بسط، ضرب المثل