منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، کانون کنترل سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

جسمي در ميان دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /103
جدول4-16. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 104
جدول4-17. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت جسمي در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 106
جدول4-18. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل / 107
جدول4-19. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت جسمي در ميان دو گروه، گروهي رواني اجتماعي و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 108
جدول4-20. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 109
جدول4-21. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل(تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /111
جدول4-22. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي مداخله رواني اجتماعي و کنترل/112
جدول4-23. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل(تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 113
جدول4-24. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 115
جدول 4-25. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله گروهي رواني اجتماعي بر شاخصهاي سلامت رواني /116
جدول 4-26. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر / 117
جدول4-27. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 118
جدول4-28. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 119
جدول 4-29. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 120
جدول 4-30. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي رواني اجتماعي و کنترل /121
جدول4-31. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت جسمي در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /122
جدول4-32. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل / 123
جدول4-33. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 125
جدول4-34. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي مداخلهي افزايش انگيزه و کنترل /126
جدول4-35. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 127
جدول4-36. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل /129
جدول 4-37. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله افزايش انگيزه بر شاخصهاي سلامت رواني / 130
جدول 4-38. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر /130
جدول4-39. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 131
جدول4-40. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل/132
جدول 4-41. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي افزايش انگيزه و کنترل / 133
جدول 4-42. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي افزايش انگيزه و کنترل /134
جدول4-43. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص کيفيت زندگي /135
جدول4-44. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص خودکارآمدي / 136
جدول4-45. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت / 136
جدول4-46. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص استرس / 137
جدول4-47. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص قند خون /137
جدول4-48. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص کورتيزول / 138
جدول4-49. متغيرهاي پيشبين معنادار شاخصهاي سلامت (رواني و جسمي) و ميزان مراقبت از خود / 139
جدول4-50. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 140
جدول4-51. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي مداخلهي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 142
جدول4-52. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /143
جدول4-53. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 144
جدول4-54. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر شاخصهاي سلامت رواني / 146
جدول 4-55. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر / 146
جدول4-56. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع/ 147
جدول4-57. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 148
جدول 4-58. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 149
جدول 4-59. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل /150
جدول4-60. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /151
جدول4-61. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي مداخلهي شناختي رفتاري و کنترل / 152
جدول4-62. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 153
جدول4-63. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل /154
جدول 4-64. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخلهي شناختي رفتاري بر شاخصهاي سلامت رواني / 155
جدول 4-65. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر/ 156
جدول4-66. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 157
جدول4-67. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي شناختي رفتاري و
کنترل / 158
جدول 4-68. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي شناختي رفتاري و کنترل / 159
جدول 4-69. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي شناختي رفتاري و کنترل / 159
جدول4-70. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در چهار نوع مداخله / 160
جدول4-71. نتايج آزمون آنوا در ميان چهار نوع مداخله /161
جدول4-72. نتايج آزمون همگني واريانسها /162
جدول4-73. نتايج آزمون تعقيبي دانت C براي شاخصهاي کيفيت زندگي و نگرانيهاي ناشي از ديابت /163
جدول4-74. نتايج آزمون تعقيبي شفه براي شاخص بهزيستي /164
جدول4-75. نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در چهار نوع مداخله / 165
جدول4-76.نتايج آزمون آنوا در ميان چهار نوع مداخله / 166
جدول4-77. نتايج آزمون همگني واريانسها / 167
جدول4-78. نتايج آزمون تعقيبي دانت C براي شاخص قند خون /167
جدول4-79. نتايج آزمون تعقيبي دانت C براي شاخص کورتيزول / 168
جدول4-80. نتايج آزمون تعقيبي دانت C براي شاخص فشار خون /169

فهرست نمودارها
نمودار4-1. ميانگين کيفيت زندگي گروههاي پژوهشي/87
نمودار 4-2. ميانگين بهزيستي گروههاي پژوهشي/88
نمودار 4-3. ميانگين خودکارآمدي گروههاي پژوهشي/89
نمودار 4-4. ميانگين نگرانيهاي ناشي از ديابت گروههاي پژوهشي/91
نمودار 4-5. ميانگين استرس گروههاي پژوهشي/92
نمودار 4-6. ميانگين قند خون گروههاي پژوهشي/93
نمودار 4-7. ميانگين کورتيزول گروههاي پژوهشي/94
نمودار 4-8. ميانگين فشار خون گروههاي پژوهشي/95
نمودار 4-9. ميانگين کانون کنترل سلامت (دروني) گروههاي پژوهشي/97
نمودار 4-10. ميانگين کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههاي پژوهشي/98
نمودار 4-11. ميانگين کانون کنترل سلامت (شانس) گروههاي پژوهشي/99
نمودار 4-12. ميانگين سني گروههاي پژوهشي/100
نمودار4-13. ميانگين مراقبت از خود گروههاي پژوهشي/101
نمودار4-14. ميانگين تيپ شخصيتي گروههاي پژوهشي/102
نمودار 4-28. مقايسهي ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل/120
نمودار 4-40. مقايسهي ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل/133
نمودار4-57. مقايسهي ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل/149
نمودار 4-67. مقايسهي ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل/158

فصل اول

کليات تحقيق

1-1-بيان مساله
در ميان پژوهشهاي فراواني که در سالهاي اخير پيرامون سبب شناسي، سير، پيشآگهي و درمان ديابت انجام شده است، عوامل روان شناختي مورد توجه خاص قرارگرفتهاند(نوون1و همکاران؛2010، ايگد2؛2005). بهعبارتي اين بيماران با دو مساله عمده مواجه هستند؛ 1) مسائل خودمراقبتي مثل رژيم گرفتن و ادامه دادن رژيم و 2)مسائل هيجاني؛ بيش از40-20درصد بيماران ديابتي مشکلات هيجاني را تجربه ميکنند که از نگرانيهاي ناشي از بيماري(مثل ترس از بروز نشانه هاي بيماري) تا نشانههاي عموميتر نگراني، اضطراب و افسردگي را شامل ميشود(نوون و همکاران؛2010). اين ناراحتيهاي هيجاني نهتنها براي فرد ناخوشايند است بلکه تحقيقات نشان داده است که باعث کاهش کيفيت زندگي(ايگد،2005)، رفتارهاي خودمراقبتي ضعيف(لوستمن3؛2008) و ارزيابي منفي از درمان با انسولين و کاهش کنترل قندخون(نوون وهمکاران ؛2010) و در موارد شديد باعث ناراحتيهاي قلبي-عروقي و حتي مرگ بيمار ميشود(بنگنر ،مرالس،پست و براس4؛2007). از جمله عوامل تاثيرگذار بر تشديد هيجانات منفي در اين بيماري کانون کنترل سلامت بيماري و تيپ شخصيتي بيمار است.نتيجه تحقيقات نشان داده است که افراد تيپDسطوح بالاتر بيگانگي اجتماعي را تجربه مي کنند، هرچه فرد از نظر اجتماعي بيشتر در خود فرورفته باشد، بههمان اندازه حمايت اجتماعي کمتري را تجربه ميکند(دنولت،2000) ونتيجه تحقيقات نشان داده است که حمايت اجتماعي مهمترين عامل در کنترل قندخون در بيماران ديابتي ميباشد( اديتاما،2011).
از عوامل روان شناختي که مورد توجه پژوهشگران اين حوزه قرارگرفتهاند، ميتوان به استرس(فشار رواني) اشاره کرد.استرس ميتواند با کاهش تمرکز مراجع و ايجاد اختلال در مهارتهاي تصميمگيري و با تاثير بر تواناييهاي متخصص سلامت روان در برقراري ارتباط درماني قوي با مراجع، موجب کاهش تاثير مداخلههاي روان شناختي شود.
از طرفي ديابت، يك منبع استرس براي افراد مبتلا به اين بيماري است. استرس ناشي از ديابت علاوه بر اثرات سوءجسمي، اثر منفي رواني نيز دارد. از عمدهترين اين اثرها ميتوان به افسردگي اشاره نمود. افسردگي در بيماران مبتلا به ديابت ميتواند با بياشتهايي، ايجاد بينظمي در رژيم غذايي يا نپذيرفتن تزريق انسولين از طرف بيمار همراه شود و در نتيجه درمان و كنترل ديابت را دشوار سازد. اين موضوع در يك چرخهي معيوب، باعث تشدي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، سلامت روان، عوامل خطر Next Entries منبع پایان نامه درباره علائم اضطراب، عوامل خطر، درد مزمن