منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي
28
54/0
93/0
بهزيستي
28
91/0
37/0
خودکارآمدي
28
59/0
87/0
نگرانيهاي ناشي از ديابت
28
60/0
86/0
استرس
28
80/0
54/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف کليهي متغيرها (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير مستقل و پنج متغير وابسته، از مانوا به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون باكس (مقدار M باکس برابر 1/33 و sig برابر 037/0)، پيش فرض تساوي كوواريانس ها، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار نميگيرد. اما نتايج آزمون لوين، براي ساير شاخصهاي سلامت رواني (کيفيت زندگي، بهزيستي، خودکارآمدي و استرس (به ترتيب F برابر 22/1، 85/1، 38/2، 001/0 و sig برابر 279/0، 185/0، 134/0 و 1) پيش فرض تساوي واريانس ها، مورد تاييد قرار ميگيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد.
نتايج توصيفي مانوا:
طبق جدول 63 مداخلهي شناختي رفتاري به غير از شاخص خودکارآمدي، موجب تغيير مطلوب در ساير شاخصهاي سلامت رواني شده است. براي نمونه، ميانگين شاخص کيفيت زندگي در گروه کنترل 93/0 بوده است که با مداخلهي شناختي رفتاري به ميانگين 71/11 ارتقاء يافته است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.
جدول4-63.نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
شاخصهاي سلامت رواني
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
کيفيت زندگي
کنترل
93/0
8/14
14

شناختي رفتاري
71/11
27/18
14

کل
32/6
21/17
28
بهزيستي
کنترل
28/5-
3/8
14

شناختي رفتاري
28/9
6
14

کل
2
28/10
28
خودکارآمدي
کنترل
5/5
82/14
14

شناختي رفتاري
71/4-
19/21
14

کل
39/0
68/18
28
نگرانيهاي ناشي از ديابت
کنترل
43/4
96/18
14

شناختي رفتاري
5/17
98/5
14

کل
96/10
32/15
28
استرس
کنترل
5/2
65/4
14

شناختي رفتاري
5/3
96/3
14

کل
3
27/4
28
نتايج استنباطي مانوا:
تمامي آزمونهاي چندمتغيري (اثر پيلايي، لامداي ويلکز، اثر هاتلينگ و بزرگترين ريشه اختصاصي ري) معنادار هستند (F برابر 24/6 و sig مساوي 001/0) لذا تفاوت ميانگين ترکيبي شاخصهاي سلامت رواني در دو گروه (بودن در گروه مداخلهي شناختي رفتاري و بودن در گروه کنترل) نتيجه ميشود؛ و اين يعني، مداخلهي شناختي رفتاري مطابق نتايج توصيفي، موجب بهبود شاخصهاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو شده است.
مجذور اتا سهمي (اندازه اثر) برابر با 586/0 ميباشد؛ يعني تقريباً 59 درصد از تغييرات چندمتغيرهي شاخصهاي سلامت رواني مربوط به دو گروه آزمايش و کنترل مورد نظر است.
نتايج آزمونهاي تکمتغيري (پنج متغير وابسته به طور جداگانه) نيز نشان داد که تنها دو شاخص بهزيستي و نگرانيهاي ناشي از ديابت مطابق نتايج توصيفي معنادار است (به ترتيب F برابر 25/28، 05/6 و sig برابر 001/0، 021/0 و مجذور اتا سهمي برابر 521/0 و 189/0) و ساير شاخصهاي سلامت رواني معنادار نيستند.
مقايسهي دو مرحله تحليل
نتايج دو مرحلهي (مرحله اول تفاضل سنجش اول و دوم- مرحله دوم تفاضل سنجش اول و سوم) اين فرضيه، نشان ميدهد که تأثير مداخلهي شناختي رفتاري در بهبود شاخص هاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در مرحله دوم (تفاضل سنجش اول و سوم) بيشتر و معنادارتر بوده است. اين يعني با گذشت زمان (سنجش سوم 1 ماه بعد از مداخله) مداخلهي شناختي رفتاري تأثير مطلوب خود را بهتر نشان داده است.
در ذيل مقايسهي نتايج توصيفي و استنباطي به تفکيک دو مرحله تحليل ارائه شده است.
جدول 4-64. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل در مطلوب مداخلهي شناختي رفتاري بر شاخصهاي سلامت رواني
شاخصهاي سلامت رواني
مراحل تحليل

مرحله اول
مرحله دوم
کيفيت زندگي
(
(
بهزيستي رواني
(
(
خودکارآمدي

نگراني هاي ناشي از ديابت

(
استرس

(
جدول 4-65. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر
شاخصهاي سلامت رواني

مراحل تحليل

مرحله اول
مرحله دوم

آزمون
چندمتغيري
اندازه اثر
آزمون
يکمتغيري
اندازه اثر
آزمون
چندمتغيري
اندازه اثر
آزمون
يکمتغيري
اندازه اثر
کيفيت زندگي
عدم معناداري
297/0

معنادار
586/0

بهزيستي رواني

(
159/0

(
521/0
خودکارآمدي

(
18/0

نگرانيهاي ناشي از ديابت

(
189/0
استرس

فرضيهي سيزدهم
فرضيهي سيزدهم بيان مي دارد که: مداخلهي شناختي رفتاري موجب افزايش رفتار مراقبت از خود در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مي شود.
در اين فرضيه مداخلهي شناختي رفتاري به عنوان متغير مستقل با دو سطح (بودن در گروه مداخله شناختي رفتاري و بودن در گروه کنترل) و ميزان مراقبت از خود، متغير وابسته در مقياس فاصلهاي است. مراقبت از خود در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) اندازهگيري شده است.
وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول66 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.
جدول4-66.وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
مراقبت از خود (سنجش اول)
28
28/1
076/0
مراقبت از خود (سنجش دوم)
28
925/0
36/0
مراقبت از خود (سنجش سوم)
28
744/0
637/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) کليهي متغيرها داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير بين آزمودني و يک متغير درون آزمودني (مراقبت از خود)، از تحليل واريانس دوعاملي اندازههاي مختلط (طرح آميخته) به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون کرويت ماچلي (مقدار ماچلي برابر 905/0 و sig برابر 287/0)، پيش فرض برابري کواريانسهاي ميان نمرههاي هر سطح از عامل اندازههاي تکراري (متغير درون آزمودني)، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي سنجش اول و سوم مراقبت از خود (به ترتيب F برابر 37/0، 03/4 و sig برابر 548/0، 055/0) پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار ميگيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد. نتيجهي آزمون لوين براي سنجش دوم مراقبت از خود، عدم تساوي خطاي واريانس ها است.
نتايج توصيفي طرح آميخته:
طبق جدول67 قبل از دخالت شناختي رفتاري، ميزان مراقبت از خود در بين دو گروه اختلاف زيادي با هم ندارد (تفاضل ميانگين برابر 07/2 به نفع گروه کنترل). اما با دخالت شناختي رفتاري در سنجش دوم تفاضل ميانگين گروهها بيشتر شده (35/18 به نفع گروه شناختي رفتاري) و در سنجش سوم باز هم بر مقدار آن افزوده شده است (19 به نفع گروه شناختي رفتاري). اين يعني، مداخلهي شناختي رفتاري موجب افزايش رفتار مراقبت از خود در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مي شود. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.
جدول4-67.نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
شاخص
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
مراقبت از خود
(سنجش اول)
کنترل
57/13
1/5
14

شناختي رفتاري
5/11
81/4
14

کل
53/12
98/4
28
مراقبت از خود
(سنجش دوم)
کنترل
93/24
63/6
14

شناختي رفتاري
28/43
13/13
14

کل
11/34
84/13
28
مراقبت از خود
(سنجش سوم)
کنترل
21
42/7
14

شناختي رفتاري
40
29/11
14

کل
5/30
47/13
28
طبق نمودار67 ميزان مراقبت از خود در هر دو گروه، ابتدا افزايش (سنجش دوم نسبت به سنجش اول) و سپس در سنجش سوم نسبت به سنجش دوم کاهش يافته است. همانطور که ملاحظه ميشود، ميانگين ميزان مراقبت از خود در گروه شناختي رفتاري بيشتر از گروه کنترل است.

نمودار 4-67. مقايسهي ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
نتايج استنباطي طرح آميخته:
طبق جدول 68 تغيير مراقبت از خود طي سنجشهاي سهگانه (sig کوچکتر از 0005/0) و نيز تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود (sig کوچکتر از 0005/0) معنادار هستند.
مجذور اتا سهمي براي تغيير مراقبت از خود (804/0) و تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود (525/0) در سطح قابل قبول هستند.
جدول 4-68. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
منبع تغييرات
مقدار F
معناداري (sig)
مجذور اتا سهمي
مراقبت از خود
684/106
001/0
804/0
مراقبت از خود * گروهها
692/28
001/0
525/0
طبق جدول69 هر دو مقايسه (سنجش دوم در برابر اول و سنجش سوم در برابر اول) براي تغيير مراقبت از خود و تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود، معنادار هستند. اندازهي اثر مربوط به تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود، طي مقايسهي سنجش دوم با اول، 583/0 و طي مقايسهي سنجش سوم با اول، 392/0 است. نتيجه اينکه، اندازهي اثر در سنجش سوم نسبت به سنجش دوم کاهش يافته است.
جدول 4-69. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
منبع تغييرات
مراقبت از خود
مقدار F
معناداري (sig)
مجذور اتا سهمي
مراقبت از خود
سنجش دوم در برابر اول
593/105
001/0
802/0

سنجش سوم در برابر اول
395/108
001/0
807/0
مراقبت از خود * گروهها
سنجش دوم در برابر اول
32/36
001/0
583/0

سنجش سوم در برابر اول
734/16
001/0
392/0
طبق نتايج اثرات بين آزمودني، مداخلهي شناختي رفتاري تأثير معناداري بر ميزان مراقبت از خود داشته است (F برابر 88/18 و sig برابر 001/0) و اندازهي اثر مربوط به تأثير شناختي رفتاري بر ميزان مراقبت از خود در حد قابل قبول است (421/0).
فرضيهي چهاردهم
فرضيهي چهاردهم بيان مي دارد که: وضعيت شاخصهاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) به لحاظ نوع مداخله متفاوت هستند.
با توجه به فرضيهي حاضر، جهت مقايسه ميانگين متغيرهاي کمي (فاصلهاي- نسبي) به صورت جداگانه در بيش از دو نمونه (گروه) از آزمون تحليل واريانس يکطرفه (يکعاملي) استفاده شده است.
جدول4-70.نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در چهار نوع مداخله
شاخصهاي سلامت رواني
(اختلاف سنجش اول و سوم)
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
کيفيت زندگي
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
1/9
34/13
14

گروهي رواني اجتماعي
86/11
9/10
14

شناختي رفتاري
71/11
27/18
14

افزايش انگيزه
64/2-
23/5
14
بهزيستي
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
5/9
85/4
14

گروهي رواني اجتماعي
21/10
21/4
14

شناختي رفتاري
28/9
6
14

افزايش انگيزه
43/0
15/3
14
خودکارآمدي
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
78/8
32/30
14

گروهي رواني اجتماعي
1/2
24/31
14

شناختي رفتاري
7/4-
19/21
14

افزايش انگيزه
43/1
57/3
14
نگرانيهاي ناشي از ديابت
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
64/16
34/6
14

گروهي رواني اجتماعي
71/18
7
14

شناختي رفتاري
5/17
6
14

افزايش انگيزه
36/0-
56/2
14
استرس
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
5/2
11/3
14

گروهي رواني اجتماعي
43/3
65/3
14

شناختي رفتاري
5/3
96/3
14

افزايش انگيزه
78/1
28/5
14
طبق جدول70، در بين چهار مداخله پژوهش، مداخلهي گروهي رواني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، گروه کنترل، افراد مبتلا Next Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان