منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

خود
متغيرهاي
پيشبيني شده (وابسته)
متغيرهاي پيش بين (مستقل)

سن
تيپ شخصيتي
کانون کنترل سلامت دروني
کانون کنترل سلامت منبع قدرت
کانون کنترل سلامت شانس
کيفيت زندگي

(

بهزيستي رواني

خودکارآمدي

(

(
نگراني هاي ناشي از ديابت
(

استرس

(

قند خون

(

کورتيزول

(
(

فشار خون

مراقبت از خود

فرضيهي دهم
فرضيهي دهم بيان مي دارد که: مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني موجب بهبود شاخص هاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو مي شود.
در اين فرضيه مداخلهي ذهنآگاهي مبتني بر شناخت درماني به عنوان متغير مستقل با دو سطح (بودن در گروه مداخله ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و بودن در گروه کنترل) و شاخصهاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) به عنوان پنج متغير وابسته مطرح هستند.
با توجه به اينکه کليهي شاخصهاي سلامت رواني در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) اندازهگيري شده است، در مورد اين فرضيه کليهي پردازشهاي آماري در دو مرحله، بر اساس تفاضل شاخصها در مرحله اول و دوم و تفاضل شاخصها در مرحله اول و سوم انجام ميپذيرد. از آنجا که افزايش شاخصهاي خودکارآمدي، بهزيستي و کيفيت زندگي، به معناي بهبود شاخص سلامت تلقي ميشود، بر اين اساس، گروهي اثربخش خواهد بود که ميانگين تفاضلهاي شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد (سنجش دوم منهاي اول و سنجش سوم منهاي دوم). اما در مقابل کاهش شاخصهاي استرس و نگرانيهاي ناشي از ديابت به معناي بهبود شاخص سلامت تلقي ميشود، لذا جهت همسو شدن با سه شاخص ديگر، در مورد اين دو شاخص سنجش اول منهاي دوم و سنجش دوم منهاي سوم مبناي محاسبات قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب در مورد دو شاخص استرس و نگرانيهاي ناشي از ديابت نيز، گروهي اثربخش خواهد بود که ميانگين تفاضلهاي شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد.
مرحلهي اول (تفاضل شاخصهاي سنجش اول و دوم)
وضعيت توزيع متغيرها (تفاضل سنجش اول و دوم) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول50 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.
جدول4-50.وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
کيفيت زندگي
28
77/0
586/0
بهزيستي
28
17/1
127/0
خودکارآمدي
28
68/0
741/0
نگرانيهاي ناشي از ديابت
28
888/0
409/0
استرس
28
06/1
210/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف کليهي متغيرها (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير مستقل و پنج متغير وابسته، از مانوا به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون باكس (مقدار M باکس برابر 38/27 و sig برابر 119/0)، پيش فرض تساوي كوواريانس ها، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي شاخصهاي کيفيت زندگي، بهزيستي و نگرانيهاي ناشي از ديابت (به ترتيب F برابر 29/2، 018/0 و 52/2 و sig برابر 142/0، 896/0 و 125/0) پيش فرض تساوي واريانس ها، مورد تاييد قرار ميگيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد. اما براي شاخصهاي خودکارآمدي و استرس (به ترتيب F برابر 28/5 و 02/14 و sig برابر 03/0 و 001/0) نتايج آزمون لوين، عدم تأييد پيش فرض تساوي واريانسها را نشان داد.
نتايج توصيفي مانوا:
طبق جدول 51 مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به غير از دو شاخص کيفيت زندگي و بهزيستي، موجب تغيير مطلوب در ساير شاخصهاي سلامت رواني نشده است. براي نمونه، ميانگين شاخص کيفيت زندگي در گروه کنترل 64/7 بوده است که با مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به ميانگين 13 ارتقاء يافته است. همچنين در مورد شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت، ميانگين افرادي که تحت مداخله قرار گرفتهاند 2 مقدار پايين آمده است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.

جدول4-51.نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل
شاخصهاي سلامت رواني
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
کيفيت زندگي
کنترل
64/7
91/19
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
13
97/11
14

کل
32/10
35/16
28
بهزيستي
کنترل
14/6
2/4
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
86/10
5
14

کل
5/8
15/5
28
خودکارآمدي
کنترل
21/13
48/18
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
78/8
32/30
14

کل
11
74/24
28
نگرانيهاي ناشي از ديابت
کنترل
21/19
3/10
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
21/17
56/6
14

کل
21/18
53/8
28
استرس
کنترل
14/4
77/4
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
86/2
98/2
14

کل
5/3
96/3
28
نتايج استنباطي مانوا:
هيچ کدام از آزمونهاي چندمتغيري (اثر پيلاييi، لامداي ويلکزi، اثر هاتلينگi و بزرگترين ريشه اختصاصي ريi) معنادار نيستند (F برابر 53/1 و sig مساوي 221/0) لذا تساوي ميانگين ترکيبي شاخصهاي سلامت رواني در دو گروه (بودن در گروه مداخله ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و بودن در گروه کنترل) نتيجه ميشود؛ و اين يعني، مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني علارغم نتايج توصيفي، موجب بهبود شاخصهاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو نشده است.
مجذور اتاي سهميi (اندازه اثرi) برابر با 258/0 ميباشد؛ يعني تقريباً 26 درصد از تغييرات چندمتغيرهي شاخصهاي سلامت رواني مربوط به دو گروه آزمايش و کنترل مورد نظر است.
نتايج آزمونهاي تکمتغيري (پنج متغير وابسته به طور جداگانه) نيز نشان داد که تنها شاخص بهزيستي مطابق نتايج توصيفي معنادار است (F برابر 23/7 و sig برابر 012/0 و مجذور اتا سهمي برابر 218/0) و ساير شاخصهاي سلامت رواني معنادار نيستند.
مرحلهي دوم (تفاضل شاخصهاي سنجش اول و سوم)
وضعيت توزيع متغيرها (تفاضل سنجش اول و سوم) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول 52 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.
جدول4-52.وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
کيفيت زندگي
28
62/0
83/0
بهزيستي
28
88/0
42/0
خودکارآمدي
28
66/0
77/0
نگرانيهاي ناشي از ديابت
28
59/0
87/0
استرس
28
61/0
85/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف کليه ي متغيرها (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير مستقل و پنج متغير وابسته، از مانوا به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون باكس (مقدار M باکس برابر 182/31 و sig برابر 056/0)، پيش فرض تساوي كوواريانس ها، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي شاخصهاي کيفيت زندگي، بهزيستي و استرس (به ترتيب F برابر 409/0، 987/3 و 64/1 و sig برابر 528/0، 056/0 و 211/0) پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار ميگيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد. اما براي شاخصهاي خودکارآمدي و نگرانيهاي ناشي از ديابت (به ترتيب F برابر 74/10 و 05/9 و sig برابر 003/0 و 006/0) نتايج آزمون لوين، عدم تأييد پيش فرض تساوي واريانسها را نشان داد.
نتايج توصيفي مانوا:
طبق جدول53 مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به غير از شاخص استرس، موجب تغيير مطلوب در ساير شاخصهاي سلامت رواني شده است. براي نمونه، ميانگين شاخص کيفيت زندگي در گروه کنترل 93/0 بوده است که با مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به ميانگين 07/9 ارتقاء يافته است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.
جدول4-53.نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت رواني در گروههاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل
شاخصهاي سلامت رواني
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
کيفيت زندگي
کنترل
93/0
8/14
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
07/9
34/13
14

کل
5
43/14
28
بهزيستي
کنترل
28/5-
3/8
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
5/9
85/4
14

کل
1/2
10
28
خودکارآمدي
کنترل
5/5
83/14
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
78/8
32/30
14

کل
14/7
48/23
28
نگرانيهاي ناشي از ديابت
کنترل
43/4
96/18
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
64/16
34/6
14

کل
53/10
2/15
28
استرس
کنترل
5/2
65/4
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
5/2
12/3
14

کل
5/2
88/3
28
نتايج استنباطي مانوا:
تمامي آزمونهاي چندمتغيري (اثر پيلايي، لامداي ويلکز، اثر هاتلينگ و بزرگترين ريشه اختصاصي ري) معنادار هستند (F برابر 6/7 و sig مساوي 001/0) لذا تفاوت ميانگين ترکيبي شاخصهاي سلامت رواني در دو گروه (بودن در گروه مداخله ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و بودن در گروه کنترل) نتيجه ميشود؛ و اين يعني، مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني مطابق نتايج توصيفي، موجب بهبود شاخصهاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو شده است.
مجذور اتاي سهمي (اندازه اثر) برابر با 633/0 ميباشد؛ يعني تقريباً 63 درصد از تغييرات چندمتغيرهي شاخصهاي سلامت رواني مربوط به دو گروه آزمايش و کنترل مورد نظر است.
نتايج آزمونهاي تکمتغيري (پنج متغير وابسته به طور جداگانه) نشان داد که تنها شاخص بهزيستي و نگرانيهاي ناشي از ديابت مطابق نتايج توصيفي معنادار است (به ترتيب F برابر 15/33، 22/5 و sig برابر 001/0، 031/0 و مجذور اتا سهمي برابر 56/0، 167/0) و ساير شاخصهاي سلامت رواني معنادار نيستند.
مقايسهي دو مرحله تحليل
نتايج دو مرحله (مرحله اول تفاضل سنجش اول و دوم- مرحله دوم تفاضل سنجش اول و سوم) اين فرضيه، نشان ميدهد که تأثير مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني در بهبود شاخص هاي سلامت رواني (خودکارآمدي، بهزيستي، استرس، نگرانيهاي ناشي از ديابت و کيفيت زندگي) در مرحلهي دوم (تفاضل سنجش اول و سوم) بيشتر و معنادارتر بوده است. اين يعني با گذشت زمان (سنجش سوم 1 ماه بعد از مداخله) مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني تأثير مطلوب خود را بهتر نشان داده است.
در ذيل مقايسه ي نتايج توصيفي و استنباطي به تفکيک دو مرحله تحليل ارائه شده است.

جدول4-54. مقايسهي نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله ي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر شاخصهاي سلامت رواني
شاخصهاي سلامت رواني
مراحل تحليل

مرحله اول
مرحله دوم
کيفيت زندگي
(
(
بهزيستي رواني
(
(
خودکارآمدي

(
نگراني هاي ناشي از ديابت

(
استرس

جدول 4-55. مقايسهي نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمونهاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر
شاخصهاي سلامت رواني

مراحل تحليل

مرحله اول
مرحله دوم

آزمون
چندمتغيري
اندازه اثر
آزمون
يکمتغيري
اندازه اثر
آزمون
چندمتغيري
اندازه اثر
آزمون
يکمتغيري
اندازه اثر
کيفيت زندگي
عدم معناداري
258/0

معنادار
633/0

بهزيستي رواني

(
218/0

(
56/0
خودکارآمدي

نگرانيهاي ناشي از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، گروه کنترل، اندازه اثر Next Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، گروه کنترل، افراد مبتلا