منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

داري
069/0

تعداد
250

4-4-2-4) فرضيه پنجم شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي E-CRM برنامه و موفقيت بانک در رشد و سود آوري مديريت ارتباط با مشتري و تجارت الکترونيکي در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري دارد.
براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي E-CRM برنامه و موفقيت بانک در مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 465/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير موفقيت بانک در مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه معناداري وجود دارد.

جدول( 4-9 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و رشد و سود آوري
متغير ها
شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و رشد و سود آوري
شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي
ضريب همبستگي
465/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضيه ششم : بين موفقيت بانک در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان موفقيت بانک در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم.اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 262/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير موفقيت بانک در مديريت ارتباط مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه معناداري وجود دارد.

جدول( 4-10 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن موفقيت بانک در مديريت و رشد و سود آوري
متغير ها
موفقيت بانک در مديريت و رشد و سود آوري
مديريت ارتباط با مشتري
ضريب همبستگي
465/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضيه هفتم : بين کاهش هزينه هاي ارتباطي و موفقيت بانک در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان کاهش هزينه هاي ارتباطي در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم.اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 234/0 و سطح معني داري000/0 است که از سطح معني داري 05/0کمتر است، بنابراين بين اين دو متغير کاهش هزينه هاي ارتباطي در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه معناداري وجود دارد.

جدول( 4-11 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن کاهش هزينه هاي ارتباطي و رشد و سود آوري
متغير ها
کاهش هزينه هاي ارتباطي و رشد و سود آوري
کاهش هزينه هاي ارتباطي
ضريب همبستگي
234/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضيه هشتم : بين تنوع مراکز بانکي و موفقيت بانک در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان تنوع مراکز بانکي در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را محاسبه مي کنيم. اگر سطح معنا داري 05/0 بيشتر باشد نتيجه مي گيريم که ميان متغير ها از نظر آماري ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زير مشاهده مي کنيم ضريب همبستگي ميان اين دو متغير 086/0 و سطح معني داري176/0 است که از سطح معني داري 05/0بيشتر است، بنابراين بين اين دو متغير تنوع مراکز بانکي در مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک و رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه معناداري وجود ندارد.
جدول( 4-12 ): آزمون همبستگي ضريب اسپيرمن تنوع مراکز بانکي و رشد و سود آوري
متغير ها
تنوع مراکز بانکي و رشد و سود آوري
تنوع مراکز بانکي
ضريب همبستگي
086/0

سطح معني داري
000/0

تعداد
250

جدول ( 4-13 ): ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغير هاي مستقل

رشد و سودآوري
جمع آوري اطلاعات مشتريان
تصميم گيري آگاه
قابليتهاي مديريت ارتباط
شايستگي مديريتي قابليتهاي مديريت
شايستگي مديريتي و موفقيت بانک
موفقيت بانک
در مديريت
هزينه هاي
ارتباطي
تنوع مراکز بانکي
رشد و سودآوري
1

جمع آوري اطلاعات مشتريان
.276
1

تصميم گيري آگاهانه
.388
.348
1

قابليتهاي مديريت ارتباط
.394
.018
.446
1

شايستگي هاي مديريتي قابليتهاي مديريت
115/0
-.250
.028
.432
1

شايستگي هاي مديريتي و موفقيت بانک
465/0
.144
.368
.745
.466
1

موفقيت بانک
در مديريت
262/0
-.051
.272
.573
.255
.518
1

هزينه هاي
ارتباطي
234/0
.139
.402
.664
.235
.599
.663
1

تنوع مراکز بانکي
86/0
-.123
.005
.428
.861
.484
.145
.204
1

جدول( 4-11 ) بيانگر آن است که نتايج تحليل هاي آماري نشان دهنده رابطه مثبت و مستقيم و معنادار ميان اجزاء سازنده رشد و سود آوري در بانک هاي خصوصي و دولتي هستند،وجود دارد، در اين ميان بيشترين درجه به رابطه دو سويه تنوع مراکز بانکي و شايستگي مديريتي قابليتهاي مديريت (861/0) باز مي گردد.

4-4-3 : بررسي فرضيه ي پژوهش بر اساس مدل رگرسيون

حال به پردازش مدل رگرسيون گام به گام که يکي از مهم ترين و بهترين مدل است استفاده شده، بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته که به صورت زير در نظر گرفته مي شود. با استفاده ازspss مي پردازيم.
بررسي معناداري
جدول 4 -13): محاسبه معني دار بودن رگرسيون به وسيله آزمون F
مدل
درجه آزاداي
ميانگين مربعات خطا
آماره فيشر
Sig…
رگرسيون
8
706/18
772/9
000/0
خطا
241
914/1

کل
249

با توجه به جدول(4-13) سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره ها برابر با (000/0) بوده که کمتر از 05/0 مي باشد که نشان دهنده رابطه بين متغير هاي مستقل (جمع آوري اطلاعات مشتريان ، تصميم گيري آگاهانه، تجارت الکترونيکي، شايستگي هاي مديريتي، موفقيت بانک در مديريت، مديريت ارتباط با مشتري، کاهش هزينه هاي ارتباطي و تنوع مراکز بانکي ) و متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) است، و مجموعه متغير هاي مستقل قادرند تغييرات رشد و سود آوري آن در بانکهاي خصوصي و دولتي را تبيين کنند.

R square
R
245/0
495/0
مقدار تعيينR square اين مدل بر اساس خروجي برابر با 245/0 است و معنادار بودن بين متغير هاي مستقل و وابسته را تاييد مي کند. همچنين مقدار R square بيانگر اين مطلب است که 5/24 درصد از تغيرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي تحت تاثير متغير هاي مستقل مي باشد.

جدول(4-14): محاسبه معادله رگرسيون بعد متغير هاي مستقل
مدل
ضرايب غير استاندارد
ضرايب استاندارد
t
سطح معناداري

B

ضريب بتا

مقدار ثابت
3.097
.608

5.091
.000
جمع آوري اطلاعات مشتريان
.065
.037
.117
1.735
.084
تصميم گيري آگاهانه
.181
.058
.220
3.101
.002
تجارت الکترونيکي
.081
.051
.159
1.596
.112
شايستگي هاي مديريتي
.095
.079
.160
1.213
.226
موفقيت بانک در مديريت
.396
.133
.286
2.979
.003
مديريت ارتباط با مشتري
.082
.053
.131
1.540
.125
کاهش هزينه هاي ارتباطي
-.162
.054
-.261
-2.968
.003
تنوع مراکز بانکي
-.101
.054
-.248
-1.874
.062

در جدول (4-14)، که در آن مقدار بتا ها (Beta) گزارش شده، همانطور که مشاهده مي کنيد جمع آوري اطلاعات مشتريان (117/0)، تصميم گيري آگاهانه (220/0)، تجارت الکترونيکي (159/0)، شايستگي هاي مديريتي (160/0)، موفقيت بانک در مديريت(286/0)،مديريت ارتباط با مشتري(131/0)، کاهش هزينه هاي ارتباطي(261/0-) و تنوع مراکز بانکي(248/0-) شده است، هر چه بتا و تي بزرگتر و سطح معني داري کوچکتر باشد بيانگر اين است که متغير مستقل تأثير بيشتري بر متغير وابسته دارند. در اين تفسير به غير از تصميم گيري آگاهانه، موفقيت بانک در مديريت و کاهش هزينه هاي ارتباطي بقيه متغير ها معني دار نشده است، بنابراين در مرحله اجراي بعدي رگرسيون متغير هاي مستقل به جز تصميم گيري آگاهانه، موفقيت بانک در مديريت و کاهش هزينه هاي ارتباطي که مقدار سطح معني دار آن ها از 05/0 کمتر شده، حذف گرديده و دوباره رگرسيون را انجام مي دهيم.

جدول 4 -15): محاسبه معني دار بودن رگرسيون به وسيله آزمون F
مدل
درجه آزاداي
ميانگين مربعات خطا
آماره فيشر
Sig…
رگرسيون
3
838/42
841/21
000/0
خطا
246
961/1

کل
249

با توجه به جدول(4-15) سطح معناداري محاسبه شده، براي اين آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 مي باشد که نشان دهنده رابطه بين متغير مستقل (تصميم گيري آگاهانه، موفقيت بانک در مديريت و کاهش هزينه هاي ارتباطي) و متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) است، بنابراين و مجموعه متغيرهاي تصميم گيري آگاهانه، موفقيت بانک در مديريت و کاهش هزينه هاي ارتباطي قادرند تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي را تبيين کنند.
R square
R
210/0
459/0
مقدار تعيينR square اين مدل بر اساس خروجي برابر با 210/0 است و معنادار بودن بين متغير هاي مستقل و وابسته را تأييد مي کند. همچنين مقدار R square بيانگر اين مطلب است که 0/21 درصد از تغيرات تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي تحت تاثير متغيرهاي (تصميم گيري آگاهانه، موفقيت بانک در مديريت و کاهش هزينه هاي ارتباطي) مي باشد.

جدول(4-16): محاسبه معادله رگرسيون بعد متغير هاي مستقل
مدل
ضرايب غير استاندارد
ضرايب استاندارد
t
سطح معناداري

B
Error std
ضريب بتا

مقدار ثابت
3.190
.435

7.334
.000
تصميم گيري آگاهانه
.246
.052
.300
4.728
.000
موفقيت بانک در مديريت
.455
.101
.328
4.522
.000
کاهش هزينه هاي ارتباطي
-.077
.045
-.124
-1.694
.091
در جدول (4-16)، که در آن مقدار بتا (Beta) گزارش شده، همانطور که مشاهده مي کنيد تصميم گيري آگاهانه (300/0)، موفقيت بانک در مديريت (328/0) و کاهش هزينه هاي ارتباطي ( 124/0) شده است، هر چه بتا و تي بزرگتر و سطح معني داري کوچکتر باشد بيانگر اين است که متغير مستقل تأثير بيشتري بر متغير وابسته دارند. در اين تفسير متغيرهاي مستقل تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت چون سطح آنها معني دار شده بر متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) بيشترين تأثير را دارند اما متغير کاهش هزينه هاي ارتباطي چون معني دار نيست حذف مي گردد و دوباره رگرسيون انجام مي شود.

جدول 4 -17): محاسبه معني دار بودن رگرسيون به وسيله آزمون F
مدل
درجه آزاداي
ميانگين مربعات خطا
آماره فيشر
Sig…
رگرسيون
2
441/61
091/31
000/0
خطا
247
976/1

کل
249

با توجه به جدول(4-17) سطح معناداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، تحلیل واریانس، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، خرده فروشی، کانال توزیع