منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

عناداری
افشاء اختیاری(Disclosure)
8.24
0.016
با توجه به این که سطح معناداری آماره جارک برابرای این متغیر کمتر از 05/0 می‌باشد (016/0) بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیر وابسته تحقیق در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‌گیرد و بیانگر این است که متغیر افشاء اختیاری از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه‌ها این متغیر نرمال سازی شود. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون142 بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون جارک برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها در جدول 7- 4 نشان داده شده است.
جدول7-4 نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره آزمون
سطح معناداری
افشاء اختیاری(Disclosure)
1.034
0.596
با توجه به جدول‏ 7-4، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح معناداری آماره جارک برا مربوط به متغیر وابسته پژوهش به بالاتر از 05/0 افزایش یافته است ؛ بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشند.
6-4- روش‌های برآورد مدل
در پژوهش حاضر براي تحليل مدل از مجموعه داده‏هاي تركيبي استفاده شده است. بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند. در تجزيه و تحليل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل تحليل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهشگران مي‏توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به صورت فقط سري زماني يا فقط به صورت مقطعي بررسي كرد،بهره بگيرند. از جمله مزایای استفاده از داده‌های ترکیبی میتوان به : 1. بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر 2. کاهش همخطی میان متغیرها 3. افزایش درجه آزادی و کارایی 4. امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکت‌ها یا افراد
همانطوری كه در فصل سوم اشاره شد ابتدا بايستي در داده‏هاي تركيبي براي انتخاب بين روش‌هاي دادههاي تابلويي و داده‏هاي تلفيقي، از آزمون چاو(لیمر) استفاده شود. اگر F چاو(لیمر) محاسبه‌شده از F جدول کوچک‌تر باشد از داده‏هاي تابلويي و در غير اینصورت از داده‏هاي تلفيقي استفاده شده است. در صورتي كه داده‏ها بهصورت تابلويي باشند بايستي آزمون هاسمن انجام شود. براي بررسي اين موضوع که آيا عرض از مبدأ بهصورت اثرات ثابت است يا اينکه در ساختار واحدهاي مقطعي بهصورت تصادفي عمل ميکند از اين آزمون استفاده مي‏شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفي) رد مي‏شود و اثرات ثابت انتخاب مي‏شود و در صورتي كه احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمي‏شود و اثرات تصادفي انتخاب مي‏شود.
مطابق با نتايج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسيوني مناسب انتخاب مي‏شود و بر اساس آن فرضيه‏هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در ادامه براي تک‌تک فرضيه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن بهصورت جداگانه انجام مي‏شود و نتايج رگرسيوني بهدست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضريب تعيين مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد.
فرضیه اول
” هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر است”
از لحاظ آماري اين رابطه به شرح زير مي‏باشد:
هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر نیست. H0:
هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر است. H1:
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 8-4 اطلاعات مربوط به تعيين روش مورد استفاده براي فرضيه اول

نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
نتیجه
F
9.008
000/0
روش Panel
آزمون هاسمن
3.059
0.879
اثرات تصادفی

همانطوری كه جدول 8-4 نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد 000/0 است، به عبارت ديگر آزمون Fمحاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر است، در نتیجه براي آزمون اين رابطه بايستي از روش داده‏هاي تابلويي(پنل) استفاده شود. در ادامه براي بررسي حالت‏هاي مختلف داده‏هاي تابلويي از آزمون‌ هاسمن استفاده مي‏شود. همچنین با توجه به نتايج منعكس در جدول 8-4 نتايج بهدست آمده از نرم‌افزار Eviews نشان مي‏دهد كه مقدارسطح معنی داری براي آزمون هاسمن عدد 879 /0 است كه نشان مي‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفي) پذیرفته مي‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته نمي‏شود. اين مقدار نشان مي‏دهد كه بايستي از روش اثرات تصادفی استفاده شود. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تابلويي- اثرات تصادفی انجام شود.
با توجه به اینکه مدل دادهها برای آزمون این فرضیه، روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات تصادفی میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

جدول9-4مدل تصادفی برای فرضیه اول
〖Disclosure〗_jt=β_0+β_1 〖Ranking〗_jt+β_2 〖RET〗_jt+β_3 〖STD_RET〗_jt+β_4 〖MTB〗_jt+β_5 〖SIZE〗_jt+β_5 〖NEG_RET〗_jt+β_5 〖CEO_HOLD〗_jt+ε_jt
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
رتبه‌بندی(Ranking)
0.002-
0.003
0.936-
0.350
بازدهی(RET)
0.014
0.006
2.16
0.031
میانگین انحراف معیار بازدهی (SDRET)
0.019-
0.013
1.49-
0.136
بازار به ارزش دفتری (MTB)
0.044
0.026
1.66
0.098
اندازه شرکت (SIZE)
0.085
0.064
1.32
0.185
(NEG_RET)
0.268-
0.245
1.09-
0.274
مالکیت مدیریتی (CEO_HOLD)
0.869
0.541
1.60
0.109
مقدار ثابت
3.20-
1.77
1.80-
0.073
آماره F
3.58
سطح معناداری آماره F
0.001
ضریب تعیین
0.095
ضریب تعیین تعدیل‌شده
0.069
آماره دوربین-واتسون
1.52

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 9-4 مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان میدهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رایطهی معناداری وجود ندارد. همچنین آماره دوربین واتسون نیز نشان می‌دهد که مشکل خود همبستگی بین متغیرهای مدل وجود ندارد.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد تنها متغير بازدهی معني‏دار است و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می‌شود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد.با توجه به نتایج منعکس‌شده در جدول9-4 نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر است(5%P)،پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 9 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 9 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می‌شود. البته دلیلی که برای ضریب تعیین نسبتا پایین این مدل می‌توان بیان نمود این است که بررسی گزارشات هیئت مدیره شرکت‌ها برای مدت 5 سال نشان داد که اولا میزان افشای اختیاری اطلاعات کم است. همانطوری که در جدول 4-4 مشاهده است میانگین افشا 0.32 است. ثانیا تغییرات میزان افشای اختیاری اطلاعات ناچیز است و شرکت‌ها بدون توجه به موضوع رتبه‌بندی و افشای بیشتر اطلاعات هر‌ساله گزارشات هیئت مدیره خود را مانند سال قبل و با تفاوتی بسیار ناچیز تنظیم می‌کنند.
7-4- آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از مفروضات مدل رگرسیون خطی وجود ناهمسانی واریانس جملات اختلال می‌باشد.به طور متعارف در داده های سری زمانی و داده های مقطعی ممکن است واریانس جملات اختلات ثابت نبوده و از مقادیر وقفه دار جملات اختلال تبعیت نماید. نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول 10-4 ارائه شده است که نشان می‌دهد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی‌شود.
جدول 10-4 آزمون ناهمسانی واریانس
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
آماره آزمون وایت
1.097
339/0

8-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقی مانده
جدول 11-4 نگاره نرمال بودن اجزای باقی مانده

از آزمون جارک-برا (JB) نیز برای بررسی نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول11-4نگاره ارائه شده است.بر اساس این آزمون چون سطح معناداری بزرگتر از 05/0 می‌باشد، توزیع اجزای اخلال رگرسیون نرمال میباشد و شکل توزیع آن ها شبیه به توزیع نرمال است، یعنی تک نمایی است .
فرضیه دوم
” بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.”
از لحاظ آماري اين رابطه به شرح زير مي‏باشد:
بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود ندارد. H0:
بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد. H1:
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 12-4 اطلاعات مربوط به تعيين روش مورد استفاده براي فرضيه دوم

نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
نتیجه
F
0.646
958/0
روش Pooled

همانطوری كه جدول 12-4 نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد 958/0 است، به عبارت ديگر آزمون Fمحاسبه‌شده از F جدول کوچک‌تر است، در نتیجه براي آزمون اين رابطه بايستي از روش داده‏هاي تلفیقی(Pooled) استفاده شود. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تلفیقی(Pooled) انجام شود.
با توجه به اینکه مدل دادهها برای آزمون این فرضیه، روش مورد استفاده دادههای تلفیقی (Pooled) میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
جدول13-4مدل Pooledبرای فرضیه دوم
〖∆Disclosure〗_jt=β_0+β_1 ∆〖Ranking〗_jt+β_2 ∆〖RET〗_jt+β_3 〖∆STD_RET〗_jt+β_4 ∆〖MTB〗_jt+β_5 〖∆SIZE〗_jt+β_5 〖∆NEG_RET〗_jt+β_5 〖∆CEO_HOLD〗_jt+ε_jt
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
رتبه‌بندی(∆Ranking)
0.0002
0.0001
1.19
0.233
بازدهی(∆RET)
0.0007
0.0005
1.37
0.171
میانگین انحراف معیار بازدهی (SDRET∆)
0.001-
0.001
1.12-
0.264
بازار به ارزش دفتری (∆MTB)
0.001
0.001
0.743
0.458
اندازه شرکت (SIZE∆)
0.005-
0.007
0.735-
0.463
(NEG_RET∆)
0.002
0.016
0.162
0.871
مالکیت مدیریتی (CEO_HOLD∆)
0.012-
0.048
0.255-
0.798
مقدار ثابت
0.003
0.004
0.739
0.460
آماره F
4.764
سطح معناداری آماره F
0.000
ضریب تعیین
0.019
ضریب تعیین تعدیل‌شده
0.016
آماره دوربین-واتسون
1.97

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول (13-4) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t تغییرات رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان میدهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و در سطح 95 درصد رایطهی معناداری وجود ندارد.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ کدام از متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می‌شود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد.با توجه به نتایج منعکس‌شده در جدول(13-4

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره افشای اختیاری، آزمون فرضیه، رگرسیون، متغیر مستقل Next Entries منبع پایان نامه درباره افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، شهرت شرکت، تحلیل داده