منبع پایان نامه درباره سطح تحصیلات، تحلیل عامل، تحلیل داده، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون نمود.
تحلیل معادلات ساختاری می توان توسط دو تکنیک لیزرل و پی ال اس106 انجام داد که در این پژوهش از تکنیک لیزرل استفاده شده است. در این پژوهش از روش دو مرحله ای معادلات ساختاری پیشنهاد شده اندرسون و جربینگ107 (1988) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده که به اجمال توضیح داده می شود.
تحلیل مسیر
مدل های مسیر یکی از انواع مدل هایی هستند که می توان در تبیین و پیش بینی پدیده های مختلف از آن ها بهره برد. مدل های مسیر معمولا به عنوان یکی از زیر بنایی ترین مدل ها در بحث های معادله ساختاری مورد توجه قرار می گیرند.این روش امکان آزمون روابط علی بین دو یا چند متغیر را فراهم می آورد ، که ممکن است به صورت مستقل ، وابسته ، گسسته یا پیوسته ، پنهان یا آشکارا و یا هر دو ، در یک معادله خطی به کار روند(منصور فر، 1387).
تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی می تواند به دو صورت اکتشافی و تاییدی باشد .اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل اکتشافی108 پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می دهد.
در تحلیل عاملی تاییدی109پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک ،توصیف تبیین یا توجیه می کنند این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی را درباره ساختار داده هاست که می تواند به شکل:
1.یک تئوری یا فرضیه
2.یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوا
3.شرایط معلوم تجربی
4.دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده ها وسیع باشد.

آزمون های برازندگی مدل کلی
با آنکه انواع گوناگون آزمون ها به گونه کلی شاخص ها ی برازندگی (Fitting indexes) نامیده می شود پیوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل می باشند ، اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله های مختلف ،شاخص های مختلفی را ارئه کرده اند و حتی نگارش های مشهور برنامه های SEMمانند نرم افزارهای Amos,EQS,Lisrelنیز تعداد زیادی از شاخص های برازندگی بدست می دهند (هومن،1384،235).این شاخص ها به شیوه های مختلفی طبقه بندی شده اند که یکی از عمده ترین آنها طبقه بندی به صورت مطلق ،نسبی و تعدیل یافته می باشد.برخی از این شاخص های به کار رفته در پژوهش حاضر عبارتند از:
شاخص های AGFI,GFI
شاخص (Goodness of fit index)GFI مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد. مقدار GFI برابر یا بزرگتر از90/ 0باشد. شاخص برازندگی دیگر AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index)یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFIبرای درجه آزادی می باشد.این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (GFI-1)است.مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می باشد . شاخص های GFI,AGFIرا که جارزکاگ و سوربوم(1989)پیشنهاد کرده اند بستگی به حجم نمونه ندارد.

شاخص RMSEA
این شاخص ،ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد .شاخص(Root Mean Square Error of Approximation)RMSEA برای مدل های خوب برابر 8 0/ 0یا کمتر است. مدلهایی کهRMSEA آنها 1/0باشد برازش ضعیفی دارند.
مجذور χ2
آزمون مجذور کای(خی دو)این فرضیه راکه مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید ،کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را پیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد ،افزایش می دهد (هومن،1384،ص 422).
شاخصNFI,CFI
شاخص NFI که شاخص بنتلر –بونت هم نامیده می شود برای مقادیر بالای80/ 0قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است.شاخص CFI بزرگتر از 80/0قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است .این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی موردنظر ، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFI از لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می دهد. شاخص های دیگری نیز در خروجی نرم افزار لیزرل دیده می شوند که برخی مثل CAIC,AIC,ECVAبرای تعیین برازنده ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می گیرند.برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده تر است.(هومن،1384،ص422)برخی از این شاخص ها نیز به شدت وابسته به حجم نمونه اند و در حجم نمونه های بالا می توانند معنا داشته باشند.
دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه
روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورده کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون ،خطاهای اندازه گیری در هریک از متغیرهای وابسته و مستقل ،علیت دو سویه ،هم زمانی و وابستگی متقابل می باشد طرح ریزی گردیده است .اما این روش را می توان به عنوان موارد خاصی برای روش های تحلیل عاملی تاییدی ،تحلیل رگرسیون چندمتغیری ،تحلیل مسیر ، مدلهای اقتصادی خاص داده های وابسته به زمان ، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده های مقطعی /طولی ، مدلهای ساختاری کواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضیه های برابری ماتریس کواریانس ها،برابری ماتریس همبستگی ها،برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره)نیز به کار برد.
با توجه به اینکه 1) روابط میان متغیر ها با یکدیگر بررسی می گردد. 2) اندازه نمونه برای انجام مدل یابی به شیوه های مبتنی بر کوواریانس کوچک است. از روش لیزرل برای تجزیه و تحلیل داده ها ، بررسی فرضیه ها و ارائه مدل نهایی پژوهش استفاده می نماییم.
جمع بندی
در اين فصل ابتدا روش تحقیق و جامعه آماری و سپس حجم نمونه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در نهايت به ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها و اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است.

تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه
محقق پس از اینکه مساله تحقیق خود را تعیین کرد و مراحل تعیین روش تحقیق، مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده ها و به کارگیری آنها را طی کرد، اکنون نوبت آن فرا می رسد که داده های جمع آوری شده را تجزیه تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیریقینی بودند معین سازد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با آنها بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده ها را می توان شامل مراحل زیر دانست.
1. ویرایش داده ها
2. مناسب سازی سوالهای بی پاسخ
3. کد گزاری داده ها
4. طبقه بندی داده ها
5. ایجاد پرونده(فایل ) داده ها
6. تنظیم برنامه تجزیه و تحلیل (خاکی ،1387)
در این فصل داده های گردآوری شده در مراحل قبلی تحقیق مورد سازمان دهی و تحلیل قرار می گیرند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می شود و مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد که روابط مفروض شده در فصل اول این تحقیق بر اساس داده های گردآوری شده مورد بررسی قرار گرفته و پشتیبانی یا عدم پشتیبانی هر یک از آنها مستند می گردد.

ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
جنسیت
بررسی حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه نشان می دهد که در بین 384 نفری که در این مطالعه شرکت نموده اند، 211 نفر مرد و 173 نفر زن می باشند.فراوانی اعضای نمونه از نظر جنسیت به نفع مرد ها می باشد. این نتایج در جدول 1-4 ارائه شده است.
جنسیت اعضای نمونه
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
211
54.9
54.9
زن
173
45.1
100.0
جمع
384
100.0

در نمودار 1-4 برتری فراوانی مرد ها نسبت به زن ها مشخص است :

نمودار 1-4) مقایسه فراوانی مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه

سن اعضای نمونه
نتایج نشان می دهد که در بین اعضای نمونه ، بالاترین فراوانی مربوط به اعضایی است که سن آنان بین 31 تا 40 سال می باشد. این گروه از افراد با فراوانی 171 نفر، درمجموع، 44.5 درصد از حجم کل نمونه را به خود اختصاص داده اند. در مقابل گروه افرادی که دارای 51 سال سن و بالاتر نیز با فراوانی 12 نفر و 3.1 درصد از کل نمونه ها به سایر گروه ها کمترین می باشد. این مفاهیم در جدول 2-4 ارائه شده است.

سن اعضای نمونه
گروه های سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
20سال و کمتر
27
7.0
7.0
21-30 سال
145
37.8
44.8
31-40 سال
171
44.5
89.3
41-50 سال
29
7.6
96.9
51سال و بیشتر
12
3.1
100.0
جمع
384
100.0
7.0

در نمودار 2-4 ، فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است :

نمودار 2-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی
وضعیت تاهل
در این مطالعه از مجموع 384 نفری که مبادرت به تکمیل پرسشنامه کرده اند ، افرادی که متاهل بوده اند با فراوانی 284 نفر و تشکیل دادن 74 در صد از کل نمونه در مقابل مشتریانی بودند که مجرد بودند. این مفاهیم در جدول 3-4 قابل رویت است:
وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
متاهل
284
74.0
74.0
مجرد
100
26.0
100.0
جمع
384
100.0

این فراوانی ها در نمودار 3-4 مورد مقایسه قرار گرفته اند :

نمودار 3-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر وضعیت تاهل

سطح تحصیلات اعضای نمونه
بررسی متغیر تحصیلات در بین اعضای نمونه مشخص نموده است که افرادی که دارای مدرک کارشناسی بوده اند ، نسبت به سایر اعضای نمونه ، فراوانی بالاتری را نشان می دهند. این گروه با 133 نفر فراوانی ، در مجموع 34.6 درصد از کل نمونه را به خود اختصاص داده اند. افراد با سطح تحصیلات زیر دیپلم نیز با فراوانی 8 نفر ، 2.1 درصد از کل نمونه را به خود اختصاص داده اند و نسبت به سایر اعضا کوچکترین گروه می باشند. فراوانی مربوط به سایر اعضای نمونه نیز به همراه این نتایج در جدول 4-4 ارائه گردیده است.

سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر دیپلم
8
2.1
2.1
دیپلم
68
17.7
19.8
کارشناسی
133
34.6
54.6
کارشناسی ارشد
111
28.9
83.6
دکترا و بالاتر
63
16.4
100.0
جمع
383
99.7

اظهار نشده
1
0.3

نمودار 4-4 فراوانی نسبی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات را نشان می دهد.

نمودار 4-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات

مشاغل اعضای نمونه
مطابق یافته های جمعیت شناختی تحقیق حاضر،بالاترین فراوانی در بین اعضای نمونه مربوط به افرادی است که در مشاغل آزاد فعال بوده اند. این گروه با 139 نفر عضو ، 36.2 درصد از کل نمونه را تشکیل می دهند.پزشکان شرکت کننده در این مطالعه نیز با فراوانی 21 نفر یا 5.5 درصد از کل نمونه ، کمترین فراوانی را نشان می دهند.فراوانی مربوط به سایر افراد با مشاغل گوناگون نیز در جدول 5-4 ارائه گردیده است.

شغل اعضای نمونه
شغل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارمند
97
25.3
25.3
آزاد
139
36.2
61.5
خانه دار
36
9.4
70.8
دانشجو
48
12.5
83.3
پزشک
21
5.5
88.8
سایر
43
11.2
100.0
جمع
384
100.0

نمودار 5-4 فراوانی اعضای نمونه از مشاغل گوناگون را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده است.

نمودار 5-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر شغل

حجم خرید ماهانه
نتایج آمارهای جمعیت شناختی نشان می دهد که قسمت عمده ای از افرادی که برای خرید به فروشگاه مراجعه نموده اند ، دارای حجم خرید ماهانه 100 تا 300 هزار تومان و با فراوانی 131 نفر یا 34.1 درصد از کل حجم نمونه می باشند. گروه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، آگاهی از برند Next Entries منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، کیفیت درک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند