منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، سودآوری، نسبت بدهی، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ميزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1392
فخاری و روحی
بررسي تأثیر وجه نقد نگهداري شده و مديريت سرمايه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
R_t=(D_t+P_t (1+α+β)-(P_(t-1)+C*α))/(P_(t-1)+C*α)
D: سود نقدی هر سهم و P: قیمت سهام در بازار و αدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و βدرصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و C مبلغ پرداخت‌شده توسط سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات
CASH:وجه نقد موجود
E:سود قبل از بهره و مالیات
NA:جمع دارایی‌های شرکت
NNA: جمع دارایی‌های شرکت-وجه نقد نگهداری شده و خالص سرمایه در گردش
I:هزینه بهره
L: اهرم بازار
NF:خالص تأمین مالی
NWC:حساب‌های دریافتی+موجودی کالا-حساب‌های پرداختنی
تحليل داده‌های ترکيبي به روش تابلويي
بين وجه نقد نگهداري شده و سرمايه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمايه در گردش سال جاري با سال قبل و همچنين، اثرات اهرم بر آن‌ها، رابطه معناداري وجود دارد. اين یافته‌ها، بيانگر اهميت تأثیر تصميمات کوتاه‌مدت بر مازاد بازده سهام می‌باشد و بيان می‌کند که به دليل محدوديت منابع مالي، نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش با مازاد بازده سهام رابطه مستقيم دارند.
1392
رضایی و گرکز
بررسی اثر تغييرات سرمايه در گردش بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
M/B:ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام
QT:نسبت Q توبین
E/P:نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم
: تغییرات سرمایه در گردش∆WC
SIZE: اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
رگرسيون داده‌های تابلويی
نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که بين تغييرات سرمايه در گردش شرکت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1393
واعظ و همکاران
بررسی تأثير برخی از مؤلفه‌های حاکميتی نظير تمرکز مالکيت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیئت‌مدیره (اندازه و استقلال هیئت‌مدیره) بر کارايی مديريت سرمايه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
: Ownrship Concentration بیانگر تمرکز
مالکیت بوده و عبارت است از درصد سهام نگهداري
شده توسط پنج سهامدار بزرگ شرکت که هرچه مقدار
آن کمتر باشد، به‌نوعی نشان‌دهنده پراکندگی مالکیت
است.
: Board Size برابر است با تعداد اعضاي هیئت‌مدیره اعم از موظّف و غیرموظف.
: Board Independence بیانگر استقلال هیئت‌مدیره بوده و برابر است با نسبت اعضاي غیرموظف به کل اعضاي هیئت‌مدیره که بالا بودن آن نشان‌دهنده استقلال بیشتري در هیئت‌مدیره است

رگرسيون داده‌های تابلويی
نتايج بيانگر آن بود که سطح تمرکز مالکيت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبديل موجودی و چرخه تبديل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره‌ پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزايش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالا بردن سطح نظارت سهامداران از طريق کاهش در طول دوره تبديل موجودی و چرخه تبديل وجه نقد، می‌تواند به افزايش کارايی مديريت سرمايه در گردش منجر شود.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1393
دستگیر و هنرمند
تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
INSTOWN:براي اندازه‌گیری درصد مالکیت سهامداران نهادي،
میزان سهامی که توسط این گروه از سهامداران
نگهداري می‌شود، بر کل سهام منتشره و به فروش
رفته شرکت در بازار تقسیم می‌گردد
INSTCON: مجموع سهام سه سهامدار عمده و با بیشترین میزان مالکیت به‌عنوان تمرکز مالکیت سهامداران نهادي در نظر گرفته می‌شود.
BRDSIZE: برابر با تعداد افرادي که عضویت هیئت‌مدیره سازمان را در اختیاردارند.
OUTD: از نسبت مدیران غیرموظف هیئت‌مدیره به کل اعضاي هیئت‌مدیره براي سنجش میزان استقلال اعضاء هیئت‌مدیره استفاده‌شده است

رگرسیون مبتنی بر داده‌های تابلویی – اثرات ثابت
بر اساس نتایج پژوهش، سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا حدودي در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش اثرگذار است.

تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1393
انواری رستمی و همکاران
بررسی عوامل مؤثر بر مديريت سرمايه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
CCC:چرخه تبدیل وجوه نقد (مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی به کسر دوره پرداخت بدهی)
CF:جریان نقدی عملیاتی (سود خالص+استهلاک تقسیم‌بر دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
FA:نسبت دارایی ثابت مشهود به کل دارایی
ROA:نسبت بازده دارایی (نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی)
GROWTH:نرخ رشد شرکت (فروش سال جاری به کسر فروش سال گذشته تقسیم‌بر فروش سال گذشته)
SIZE:اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
AGE:عمر شرکت (لگاریتم طبیعی میزان عمر شرکت)
رگرسيون چند متغيره و روش داده‌های پنلی
نتايج آزمون بيانگر آن بود که ميان متغيرهای نسبت بدهی، نسبت بازده دارايی و سرمايه‌گذاری در دارايی ثابت، با مديريت سرمايه در گردش رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و ميان متغير جريان نقدی عملياتی با مديريت سرمايه در گردش رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد. اين پژوهش نشان داد که شرکت‌های با عمر بيشتر و جريان نقدی بهتر، چرخه تبديل وجه نقد طولانی‌تری نسبت به ساير شرکت‌ها دارند. همچنين، شرکت‌های با نسبت بازدهي دارايی، نسبت بدهی، فرصت رشد و سرمايه‌گذاری در دارايی‌های ثابت بالاتر، دارای خط‌مشی جامع و بهتری در مديريت سرمايه در گردش هستند.

جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1998
ﺷﻴﻦ و ﺳﻮﻳﻨﻴﻦ
بررسی کارایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها
رگرسيون خطي چند متغيره
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﻮدآوري شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان می‌توانند ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ نقد و اﺟﺰاي آن ﺷﺎﻣﻞ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
2002
آﻧﺎﻧﺪ و ﭘﺮاﻛﺎش ﮔﻮﭘﺘﺎ
بررسی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

سودآوری=سود عملیاتی خالص که از صورت سود و زیان استخراج می‌گردد.
AR=۳۶۰×[دوره پایان و اول دریافتنی حساب‌های میانگین+فروش]
AP=۳۶۰×[دوره پایان و اول پرداختنی های حساب میانگین+خرید]
INV=۳۶۰×[دوره پایان و اول کالا موجودی میانگین+رفته فروش کالای شده تمام بهای]
CCC = AR+INV-AP
SIZE: اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)

رگرسيون خطي چند متغيره
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي انتخاب‌شده ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻔﻴﺪ می‌باشند، ﺑﻪ تجزیه‌وتحلیل رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده شرکت‌ها ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ می‌کنند.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2003
ﺩﻟﻒ
ارزیابی رابطه بین سودآوری و مدیریت سرمایه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها
رگرسيون چند متغيره و روش داده‌های پنلی
شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ

2004
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ
ارزیابی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت‌ها

AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
عملکرد مالی=بازده دارایی‌ها (ROA)

رگرسيون خطي چند متغيره
سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوري شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوري و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوري شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2005
فرانک ریلی
حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری
ROA=سود قبل از کسر مالیات+سود تضمین‌شده وام‌های بانکی تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
رگرسيون خطي چند متغيره
هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود.
2006
موسوي و همکاران
کارایی سرمایه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
: Board Size برابر است با تعداد اعضاي هیئت‌مدیره اعم از موظّف و غیرموظف.
: Board Independence بیانگر استقلال هیئت‌مدیره بوده و برابر است با نسبت اعضاي غیرموظف به کل اعضاي هیئت‌مدیره که بالا بودن آن نشان‌دهنده استقلال بیشتري در هیئت‌مدیره است
رگرسيون خطي چند متغيره
در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2007
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ
ارزیابی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها ﺑﺎ ﺳﻮدآوري
CCC:چرخه تبدیل وجوه نقد (مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی به کسر دوره پرداخت بدهی)
CF:جریان نقدی عملیاتی (سود خالص+استهلاک تقسیم‌بر دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
FA:نسبت دارایی ثابت مشهود به کل دارایی
ROA:نسبت بازده دارایی (نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی)
GROWTH:نرخ رشد شرکت (فروش سال جاری به کسر فروش سال گذشته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ساختار سرمایه، سودآوری Next Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، اندازه شرکت، سودآوری