منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حاکمیت شرکتی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر52 (2013) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش براي 180 شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های 2009 تا 2011 به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداري با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویاي این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان53 (2013) نیز در همین راستا، در مالزي با بررسی اطلاعات 192 شر کت براي دوره زمانی 2000- 2007 به شواهدي مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابري اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتري به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (2010) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان54 (2013) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا براي دوره 2011-2007 به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداري بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزاي حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبري هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (2014) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران55 (2014) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.

جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره 2- 1 و 2-2 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1384
کیائی
بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
نسبت نقد=وجه نقد+اوراق بهادار قابل‌فروش/دارایی‌های جاری
نسبت بدهی جاری به‌کل بدهی‌ها=بدهی جاری/کل دارایی‌ها
نسبت حاشیه سود عملیاتی=EBIT/(خالص فروش)
نسبت بازده سرمایه‌گذاری=EBIT/(دارایی‌ها مجموع)
نسبت بازده ارزش ویژه=(خالص سود)/(ویژه ارزش)
ROI=(جاری سود)/(دارایی‌ها مجموع)
نسبت جاری=دارای جاری/بدهی جاری
نسبت آنی=دارایی‌های سریع/بدهی‌های جاری
خالص سرمایه در گردش=دارایی جاری-بدهی جاری
نسبت نقد به بدهی جاری=وجه نقد+اوراق بهادار کوتاه‌مدت/بدهی جاری
استراتژی مدیریت دارایی‌های جاری/نسبت نقد-1
استراتژی مدیریت بدهی جاری=بدهی جاری/کل دارایی
استراتژی مدیریت سرمایه در گردش=میانگین رشد استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی جاری

رگرسیون چند متغیره
بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و بازدهی شرکت‌ها ارتباط ضعیفی وجود دارد که ازلحاظ آماری معنادار نیست.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1388
محمدی
تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
نسبت سود ناخالص به جمع دارایی‌ها=(درآمد فروش-ب ت ک ف)/جمع کل دارایی‌ها

رگرسیون چند متغیره
بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
1388
فتحی و همکاران
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ بنگاه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
عملکرد مالی=بازده دارایی‌ها (ROA)

رگرسیون چند متغیره
شرکت‌هاﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ به‌مراتب ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرکت‌هاﻱ ﻛﻢ ﺳﻮﺩ ﺩﻩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1389
یعقوب نژاد و همکاران
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سودآوری=سود عملیاتی خالص که از صورت سود و زیان استخراج می‌گردد.
AR=۳۶۰×[دوره پایان و اول دریافتنی حساب‌های میانگین+فروش]
AP=۳۶۰×[دوره پایان و اول پرداختنی های حساب میانگین+خرید]
INV=۳۶۰×[دوره پایان و اول کالا موجودی میانگین+رفته فروش کالای شده تمام بهای]
CCC = AR+INV-AP
SIZE: اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
رگرسیون چند متغیره
نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه عکس وجود دارد. همچنین نتايج نشان داد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد افزايش يابد منجر به کاهش سودآوري در شرکت‌ها خواهد شد و مديران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد به حداقل سطح ممکن يک ارزش مثبت براي سهامداران به وجود آورند.
1390
بهار مقدم و همکاران
بررسي اثرات مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ROA=سود قبل از کسر مالیات+سود تضمین‌شده وام‌های بانکی تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها

رگرسيون چند متغيره به دو صورت مقطعي و تجمعي
یافته‌های تحقيق مبين اين امر بود که در نمونه موردبررسی بين کارايي عملياتي در مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در مورد متغيرهاي کنترل، نقدينگي و اندازه شرکت، رابطه مثبت و معنی‌داری بين اين دو متغير با سودآوري يافت شد.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1391
هرمزی و احمدی
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
كل دارايي در ابتدا سال/( سود تقسيمي-هزينه تأمین مالي-
ماليات پرداختي -جريان نقدي عملياتي)= جريان نقد آزاد
مالكيت نهادي= مجموع سهام
در اختيار بانک‌ها و بیمه‌ها، هلدينگ ها، شرکت‌های
سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگي، شرکت‌های
تأمين سرمايه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان
ها و نهادهاي دولتي و شرکت‌های دولتي/ كل سهام شركت
مالكيت دولتي= مالكيت شرکت‌های دولتي و شبه
دولتي/ كل سهام شركت
اندازه شركت= لگاريتم فروش شركت
رشد =تفاوت فروش سال جاري با سال قبل
تقسیم‌بر فروش سال قبل

رگرسیون داده‌های ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دوره ﺗﺼﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ معنی‌دار وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺪﻫﻲ، درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ و درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ را رﻋﺎﻳﺖ می‌کنند.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1391
بهار مقدم و همکاران
بررسي اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش
CCC = AR+INV-AP
فرصت‌های رشد=لگاریتم طبیعی Q نوبین
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها
ساختار سرمایه=کل بدهی/کل دارایی
جریانات نقد عملیاتی=از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.
رشد فروش=(فروش خالص سال جاری-فروش خالص سال قبل)/فروش سال قبل
نسبت جاری=دارایی جاری/بدهی جاری
نسبت آنی=دارایی جاری-موجودی کالا/بدهی جاری
رگرسيون خطي چند متغيره
بين فرصتهاي رشد و جريان نقد عملياتي با مديريت سرمايه در گردش ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين، بين ساختار سرمايه با مديريت سرمايه در گردش ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه بين سودآوري و چرخهي تبديل به‌نقد ارتباط معناداري وجود ندارد.
1392
دهاقانی و همکاران
رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
رگرسیون چند متغیره داده‌های ترکیبی
یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین حاکمیت شرکتی و مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی و مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی است. همچنین نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار مستقیم حاکمیت شرکتی با مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا و نسبت جاری می‌باشد. از طرفی یافته‌های پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد و کارایی تبدیل وجه نقد تأثیری ندارد.
1392
صمدی لردگانی و ایمنی
ارزیابی رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و ميزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
CASH: پول نقد+معادل وجه نقد تقسیم‌بر خالص دارایی‌ها
DOS: حساب‌های دریافتنی/(فروش/365)
DSI: موجودی کالا/(ب ت ک ف/365)
DPO: حساب‌های پرداختنی/(ب ت ک ف/365)
رگرسيون خطي چندگانه
بين روزهاي تبديل موجودي کالا (DSI) و روزهاي (دوره) وصول حساب‌های دريافتني (DOS) با ميزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداري وجود ندارد اما بين روزهاي تعويق حساب‌های پرداختني (DPO) با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ساختار سرمایه، سودآوری Next Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، اندازه شرکت، سودآوری